Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy gry Sprz ę t do gry Taktyka gry Boisko Kadra narodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy gry Sprz ę t do gry Taktyka gry Boisko Kadra narodowa."— Zapis prezentacji:

1 Przepisy gry Sprz ę t do gry Taktyka gry Boisko Kadra narodowa

2 Boisko Górny brzeg siatki si ę ga wysoko ś ci 1,55 m po bokach i 1,52 m na ś rodku boiska. Linie wchodz ą w sk ł ad boiska i danych pól serwisowych.

3 Losowanie Zwyci ę zca losowania przed meczem wybiera serw, odbiór lub stron ę boiska. Przeciwnik korzysta z pozosta ł ej mo ż liwo ś ci wyboru (np. je ś li zwyci ę zca losowania wybra ł serw, to przeciwnik wybierze stron ę ).

4 Punktacja Najcz ęś ciej gra si ę mecze do dwóch wygranych setów, do 21 punktów. Na ogó ł do zwyci ę stwa w secie potrzeba 21 punktów. Jednak w przypadku osi ą gni ę cia stanu 20:20 gr ę kontynuuj ę si ę do zdobycia przewagi 2 punktów przez jedn ą ze stron. Gdy si ę to nie udaje ż adnej ze stron, decyduje zdobycie 30. punktu. Zmiana stron boiska nast ę puje po 1. secie i - je ś li w setach jest 1:1 - po 2. secie i w po ł owie trzeciego seta (po zdobyciu 11 pkt.). Przed drugim i trzecim setem dozwolona jest przerwa dwuminutowa; po zdobyciu 11. punktu w ka ż dym secie - jednominutowa. Punkty zdobywa si ę z ka ż dej wygranej wymiany. Na pocz ą tku drugiego i ewentualnego trzeciego seta serw przys ł uguje zwyci ę zcy poprzedniego seta.

5 Serw Je ś li serwuj ą cy zagrywa z prawego pola serwisowego, odbieraj ą cy musi znajdowa ć si ę równie ż na swoim prawym polu, z lewego pola serwuje si ę na lewe, inaczej mówi ą c, serwuje si ę po przek ą tnej. Serwuje si ę z do ł u, tzn. podczas uderzenia lotka powinna by ć poni ż ej talii serwuj ą cego. W trakcie serwu serwuj ą cy i odbieraj ą cy nie mog ą odrywa ć stóp od pod ł o ż a. G ł owica rakiety serwuj ą cego musi by ć skierowana w dó ł, inaczej mówi ą c, nie wolno serwowa ć rakietk ą trzyman ą poziomo, ani z g ł owic ą podniesion ą w gór ę. Nietrafienie przez serwuj ą cego w lotk ę powoduje strat ę serwu.

6 Zawodnik serwuje z prawego pola serwisowego, je ś li ma zero lub parzyst ą liczb ę punktów i z lewego pola, je ś li zdoby ł nieparzyst ą liczb ę punktów. Z wyj ą tkiem pierwszego serwu w 1. secie zawsze serwuje ten, kto zdoby ł poprzedni punkt. Lotka jest odbijana na przemian przez zawodników do chwili dotkni ę cia boiska lub pope ł nienia b łę du.

7 Zawodnik serwuje z prawego pola serwisowego, je ś li jego strona ma parzyst ą liczb ę punktów (w tym np. zero) i z lewego pola, je ś li zdobyli wraz z partnerem nieparzyst ą liczb ę punktów. W odró ż nieniu od starego systemu przys ł uguje tylko jedna seria serwów. Tylko odbieraj ą cy mo ż e odbi ć zaserwowan ą lotk ę : je ż eli lotka dotknie lub zostanie uderzona przez jego partnera, strona serwuj ą ca zdobywa punkt. Partner serwuj ą cego i partner odbieraj ą cego mog ą w chwili wykonywania serwu zajmowa ć dowolne pozycje na boisku (nie przeszkadzaj ą ce stronie przeciwnej). Po wykonaniu odbioru serwu ustawienie zawodników jest dowolne (tzn. pola serwisowe nie maj ą znaczenia poza momentem serwu i odbioru) i ka ż dy z zawodników tworz ą cych dan ą par ę mo ż e odbi ć lotk ę (zasada analogiczna jak w tenisie ziemnym, w przeciwie ń stwie do tenisa sto ł owego). Je ś li dana akcja zako ń czy ł a si ę zwyci ę stwem strony serwuj ą cej, zdobywa ona punkt, a serwuj ą cy wykonuje kolejny serw z innego pola ni ż poprzednio. Je ś li akcj ę wygra ł a strona odbieraj ą ca, serw wykonuje ten zawodnik z tej pary, który ostatnio by ł "przypisany" do pola serwisowego zgodnego teraz z bezwzgl ę dn ą zasad ą : parzyste - prawe, nieparzyste - lewe. Partnerzy zmieniaj ą pola wy łą cznie po zdobyciu punktu z w ł asnego serwu.

8

9 Pojedynczej 1. Po ka ż dym zagraniu wracaj w kierunku punktu centralnego swojego pola. 2. Lotk ę posy ł aj jak najcz ęś ciej w rogi pola przeciwnika, zmuszaj ą c go do ci ą g ł ego biegania i wytr ą caj ą c z punktu centralnego. 3. Je ś li przeciwnik jest bli ż ej siatki graj na koniec jego pola i odwrotnie. 4. Wysoko graj wy łą cznie klir, lob i d ł ugi serw, czyli zagrania na koniec boiska; w pozosta ł ych przypadkach lotk ę kieruj nisko nad siatk ą. 5. Licz si ę z kontratakiem; nie smeczuj wi ę c na przyk ł ad z ko ń ca kortu na dobrze ustawionego przeciwnika, nie podejmuj ź le przygotowanego ataku.

10 Podwójnej 1. Grajcie z regu ł y ofensywnie i szybko: dopóki mo ż ecie, lotk ę kierujcie nisko (smecz, skrót) lub przynajmniej p ł asko (drajw; ofensywny klir w s ł abiej bronione strefy). Nie pozwólcie si ę spycha ć do ci ą g ł ej obrony. 2. Je ś li chcecie zdobywa ć punkty, starajcie si ę gra ć mo ż liwie blisko siatki. 3. Ustawienie przód-ty ł zachowujcie lub przyjmujcie w sytuacji, kiedy przeciwnicy wyrzucaj ą wysoko lotk ę na ty ł waszego pola. Gracz z ty ł u smeczuje lub gra skrót, jego partner ustawiony bli ż ej siatki (w pobli ż u przeci ę cia si ę linii ś rodkowej i linii krótkiego serwu) jest gotów do zaatakowania lotki odbitej przez przeciwników tu ż za siatk ę. 4. Je ś li zagrali ś cie wysok ą lotk ę, natychmiast zmie ń cie ustawienie na bok-bok. Zawodnik z przodu powinien cofn ąć si ę na bli ż sz ą mu po ł ówk ę waszego pola. Jego partner zajmuje pozycj ę na s ą siednim polu serwisowym. 5. Dzielcie si ę strefami odpowiedzialno ś ci mo ż liwie równomiernie, stale reaguj ą c na pozycj ę partnera, asekuruj ą c go, tak by ż aden z was nie musia ł w celu odebrania lotki przemieszcza ć si ę na wi ę ksz ą odleg ł o ść. 6. Graj ą cy w danym momencie bli ż ej siatki, ustawia si ę w zale ż no ś ci od toru lotu lotki. Jego partner dostosowuje swoj ą pozycj ę. 7. Przemieszczajcie si ę zasadniczo w kierunku przód-ty ł lub lewo-prawo. Unikajcie przesuwania si ę po przek ą tnej. 8. Starajcie si ę rozbi ć optymalne ustawienie przeciwników. 9. Atakujcie przede wszystkim gorzej pokryte przez przeciwników strefy ich pola, chyba ż e jest du ż a szansa zbi ć ko ń cz ą c ą lotk ę w cia ł o broni ą cego. 10. Nie atakujcie schematycznie. 11. Smeczujcie zasadniczo po linii prostej lub mi ę dzy przeciwników ustawionych bok-bok, dostrzegaj ą c jednak szans ę w zmianie kierunku ataku, gdy przeciwnicy oczekuj ą klasycznego zagrania. 12. Skrót graj z regu ł y po linii prostej lub mi ę dzy przeciwników ustawionych bok-bok. 13. Je ś li przeciwnicy ró ż ni ą si ę wyra ź nie umiej ę tno ś ciami, unikaj kierowania lotek w zasi ę g lepszego zawodnika. 14. Stosuj najcz ęś ciej serw krótki w pobli ż e linii ś rodkowej. Dla zaskoczenia graj te ż krótki lub d ł ugi serw w pobli ż e linii bocznej. 15. Odbieraj ą c serw, kieruj lotk ę jak najszybciej, mo ż liwie nisko.

11 Mieszanej 1. Je ś li para jest w danej chwili w ustawieniu przód-ty ł, zawodniczka powinna zasadniczo gra ć bli ż ej siatki. 2. W chwili serwu (niezale ż nie od tego, kto go wykonuje) zawodniczka zawsze jest ustawiona z przodu, w pobli ż u przeci ę cia si ę linii ś rodkowej z lini ą krótkiego serwu (je ś li to ona odbiera serw, mo ż e by ć nieco cofni ę ta). 3. Zawodnik serwuje, b ę d ą c ustawionym ok. 1-1,5 m za zawodniczk ą (a jej ustawienie nie mo ż e przeszkadza ć partnerowi w zagrywce). 4. W celu zak ł ócenia optymalnego ustawienia przeciwników mo ż ecie zastosowa ć cz ęś ciej d ł ugi serw na zawodniczk ę : b ę dzie musia ł a si ę cofn ąć. 5. Para znajduj ą ca si ę w obronie przyjmuje ustawienie bok-bok. 6. Obowi ą zuje generalnie ofensywna taktyka gry; atak kieruje si ę cz ę sto w ods ł oni ę te strefy pola przeciwnika, za które odpowiada s ł abszy. 7. P ł aski kontratak przeciwko parze znajduj ą cej si ę w ustawieniu przód-ty ł powinien by ć skierowany w pobli ż e bocznych linii, np. w tzw. punkty mikstowe (miejsca z boku boiska w po ł owie odleg ł o ś ci mi ę dzy siatk ą a ko ń cem pola). 8. Zawodniczka z regu ł y wyrzuca lob (klir) po przek ą tnej, zawodnik po prostej.

12

13 1. Przemys ł aw Wacha 2. Adam Cwalina 3. Micha ł Ł ogosz 4. Kamila Augustyn 5. Nadie ż da Zi ę ba 6. Robert Mateusiak

14 Opracowali: Dominik Furtan Adam Koz ł owski Ł ukasz Iwaszków Dawid Smereczy ń ski


Pobierz ppt "Przepisy gry Sprz ę t do gry Taktyka gry Boisko Kadra narodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google