Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

2 DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH IDEĘ LIFELONG LEARNING Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

3 PRIORYTET IX PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działania w ramach tego priorytetu skupiają się na wyrównywaniu dostępu do edukacji w Polsce, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Skierowany jest zarówno do bezpośrednich odbiorców kształcenia, jak i do instytucji i placówek świadczących oraz organizujących takie usługi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

4 PODDZIAŁANIE 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

5 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH PO KL Alokacja finansowa na działanie euro Wkład ze środków unijnych euro Wkład ze środków publicznych krajowych euro Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

6 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

7 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,

8 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu.

9 TYP BENEFICJENTÓW PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

10 GRUPY DOCELOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne (z wyjątkiem szkół policealnych) - partnerzy społeczno – gospodarczy - pracodawcy

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW

12 Według dostępnych danych najwięcej umów o dofinansowanie w ramach działania 9.3 zostało podpisanych w województwach: Łódzkim – 57 Wielkopolskim – 55 Lubelskim – 41 Najmniej zaś w województwach: Małopolskim i opolskim – po 10 Zachodniopomorskim, pomorskim i podkarpackim – po 11. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

13 Według dostępnych danych największą wartość przyznanego dofinansowania odnotowano w województwach: Zachodniopomorskim – ,91 zł Łódzkim – ,74 zł Wielkopolskim – ,75 zł Najmniej zaś w województwach: Opolskim – ,74 zł Podkarpackim – ,71 zł Świętokrzyskim – ,80 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

14 DOBRE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 "Pomorze Mistrzem" to projekt skierowany do osób, które nie posiadają formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji. Inicjatywa ta umożliwi 60 osobom uczestnictwo w zajęciach metodycznych połączonych z coachingiem, a po ich ukończeniu – podejście do egzaminu zawodowego na mistrza lub czeladnika. Coaching prowadzony 1x1 przez 3 godz. Ma na celu przygotowanie każdego uczestnika do egzaminu z uwzględnieniem jego potrzeb, zgodnie ze specyfiką danego zawodu, prowadzony przez specjalistę przedmiotów zawodowych. Zawody w ramach, których można zdać egzamin na czeladnika lub mistrza dotyczą takich sektorów jak: budownictwo (np. dekarz, szklarz budowlany, elektryk), drewno-meble (np. stolarz, tapicer), turystyka (np. fryzjer, kosmetyczka), mechanika (np. blacharz, lakiernik), czy sektor spożywczy (np. cukiernik, piekarz). Źródło:

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 DOBRE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTÓW W ramach tego projektu opublikowano ZACHODNIOPOMORSKI INFORMATOR FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Źródło: Cześć pierwsza - w formie poradnika - wyjaśnia dlaczego warto kształcić się ustawicznie oraz jakie są prawa i obowiązki w tym zakresie osoby pracującej, osoby bezrobotnej, pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Specjalny rozdział został adresowany do kobiet. Druga część informatora zawiera katalog zachodniopomorskich szkół dla dorosłych, CKU, CKP, placówek doskonalenia zawodowego oraz oferowanych przez nich form kształcenia ustawicznego, w podziale na powiaty wraz ze zdjęciami placówek.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 System obsługuje cały tok nauki słuchacza pod względem formalnym (finansowo- organizacyjnym) i merytorycznym, a także udostępnia wiele funkcji, które mają na celu polepszenie jakości kształcenia i zwiększenie atrakcyjności oferty szkoły. System ponadto ma służyć jako platforma wspomagająca administrację szkoły pod względem: finansowym (rozliczenie słuchacz-szkoła, wykładowca-szkoła), organizacyjnym (przydziały, elektroniczny sekretariat), informacyjnym (wymiana informacji słuchacz- szkoła, wykładowca-szkoła). Źródło: Wdrożenie systemu e-learningowego "Wirtualna szkoła" w 30 placówkach w województwie dolnośląskim. PROJEKT: Wirtualnie znaczy efektywniej

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 PROJEKT: MAMO, WRÓC DO SZKOŁY Aby mamy i babcie sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat mogły uczestniczyć w spotkaniach Radio Merkury zorganizowało dla ich pociech różne atrakcje. Każde z dzieci nie tylko obdarowane zostało misiem, balonami i słodkościami, ale przede wszystkim mogło wkroczyć w świat zabaw, spotkać się z klownami lub obejrzeć przedstawienie. W tym czasie jego mama lub babcia miała możliwość wysłuchać krótkich wykładów doradców zawodowych oraz ekspertów od wyrównywania szans, a także przy kawie zasięgnąć fachowej, indywidualnej porady na temat kształtu ścieżki zawodowej, ustawicznego kształcenia bądź lokalnego rynku pracy. Organizatorzy zachęcali do uczestnictwa kobiety pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku od 25 do 64 lat, a także kobiety nieuczące się w wieku od 18 do 24 lat. W ramach projektu Radio Merkury podjęło inicjatywę pomocy mamom i babciom w powrocie na rynek pracy organizując spotkania doradcze połączone z opieką nad pociechami. Celem akcji była aktywizacja zawodowa i wyrównanie szans kobiet na rynku pracy. Źródło: do-szkoly_2.html

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Objazdowe doradztwo prowadzone było indywidualnie oraz grupowo przez wykwalifikowaną kadrę. Dla każdego uczestnika przewidziane były materiały dydaktyczne. Najważniejszym elementem było przeprowadzenie testów psychologicznych, na podstawie których psycholog wystawił profesjonalną opinię w zakresie planowania dalszej kariery zawodowej. Dodatkowo, żeby umilić czas uczestnikom realizatorzy projektu pomyśleli o drobnym poczęstunku. PROJEKT: NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA NAUKĘ – OBJAZDOWE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA Źródło:

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 PROJEKT: INFORMACJA-EDUKACJA-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Kampania promująca ideę kształcenia ustawicznego akcja billboardowa na terenie miast woj. lubelskiego, emisja spotów reklamowych w TV, akcja promocyjna w prasie Baza internetowa placówek formalnego kształcenia ustawicznego Punkt informacyjno-doradczy czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach w biurze projektu w Lublinie umożliwiał konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem Źródło: W ramach tego projektu innowacyjnym pomysłem była organizacja mobilnych punktów konsultacyjno– doradczych w ramach targów edukacyjnych, które odbyły się w miejscowościach: Lublin, Zamość, Puławy, Chełm, Biała Podlaska. Ponadto w ramach targów odbyły się: prezentacja ofert formalnej edukacji ustawicznej, spotkania z przedstawicielami placówek kształcenia ustawicznego, spotkania z pracodawcami.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google