Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH IDEĘ LIFELONG LEARNING Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 PRIORYTET IX PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działania w ramach tego priorytetu skupiają się na wyrównywaniu dostępu do edukacji w Polsce, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Skierowany jest zarówno do bezpośrednich odbiorców kształcenia, jak i do instytucji i placówek świadczących oraz organizujących takie usługi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 PODDZIAŁANIE 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

5 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH PO KL Alokacja finansowa na działanie 184 812 755 euro Wkład ze środków unijnych 157 090 842 euro Wkład ze środków publicznych krajowych 27 721 913 euro Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

7 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,

8 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu.

9 TYP BENEFICJENTÓW PODDZIAŁANIA 9.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

10 GRUPY DOCELOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne (z wyjątkiem szkół policealnych) - partnerzy społeczno – gospodarczy - pracodawcy

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW

12 Według dostępnych danych najwięcej umów o dofinansowanie w ramach działania 9.3 zostało podpisanych w województwach: Łódzkim – 57 Wielkopolskim – 55 Lubelskim – 41 Najmniej zaś w województwach: Małopolskim i opolskim – po 10 Zachodniopomorskim, pomorskim i podkarpackim – po 11. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

13 Według dostępnych danych największą wartość przyznanego dofinansowania odnotowano w województwach: Zachodniopomorskim – 68 073 339,91 zł Łódzkim – 46 587 527,74 zł Wielkopolskim – 37 798 952,75 zł Najmniej zaś w województwach: Opolskim – 3 756 522,74 zł Podkarpackim – 4 340 567,71 zł Świętokrzyskim – 8 813 457,80 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

14 DOBRE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 "Pomorze Mistrzem" to projekt skierowany do osób, które nie posiadają formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji. Inicjatywa ta umożliwi 60 osobom uczestnictwo w zajęciach metodycznych połączonych z coachingiem, a po ich ukończeniu – podejście do egzaminu zawodowego na mistrza lub czeladnika. Coaching prowadzony 1x1 przez 3 godz. Ma na celu przygotowanie każdego uczestnika do egzaminu z uwzględnieniem jego potrzeb, zgodnie ze specyfiką danego zawodu, prowadzony przez specjalistę przedmiotów zawodowych. Zawody w ramach, których można zdać egzamin na czeladnika lub mistrza dotyczą takich sektorów jak: budownictwo (np. dekarz, szklarz budowlany, elektryk), drewno-meble (np. stolarz, tapicer), turystyka (np. fryzjer, kosmetyczka), mechanika (np. blacharz, lakiernik), czy sektor spożywczy (np. cukiernik, piekarz). Źródło: http://www.pomorzemistrzem.pl/

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 DOBRE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTÓW W ramach tego projektu opublikowano ZACHODNIOPOMORSKI INFORMATOR FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Źródło: http://www.empiria.edu.pl/?pix=zsfku_oprojekcie Cześć pierwsza - w formie poradnika - wyjaśnia dlaczego warto kształcić się ustawicznie oraz jakie są prawa i obowiązki w tym zakresie osoby pracującej, osoby bezrobotnej, pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Specjalny rozdział został adresowany do kobiet. Druga część informatora zawiera katalog zachodniopomorskich szkół dla dorosłych, CKU, CKP, placówek doskonalenia zawodowego oraz oferowanych przez nich form kształcenia ustawicznego, w podziale na powiaty wraz ze zdjęciami placówek.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 System obsługuje cały tok nauki słuchacza pod względem formalnym (finansowo- organizacyjnym) i merytorycznym, a także udostępnia wiele funkcji, które mają na celu polepszenie jakości kształcenia i zwiększenie atrakcyjności oferty szkoły. System ponadto ma służyć jako platforma wspomagająca administrację szkoły pod względem: finansowym (rozliczenie słuchacz-szkoła, wykładowca-szkoła), organizacyjnym (przydziały, elektroniczny sekretariat), informacyjnym (wymiana informacji słuchacz- szkoła, wykładowca-szkoła). Źródło: http://www.wirtualnie.edu.pl/ Wdrożenie systemu e-learningowego "Wirtualna szkoła" w 30 placówkach w województwie dolnośląskim. PROJEKT: Wirtualnie znaczy efektywniej

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 PROJEKT: MAMO, WRÓC DO SZKOŁY Aby mamy i babcie sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat mogły uczestniczyć w spotkaniach Radio Merkury zorganizowało dla ich pociech różne atrakcje. Każde z dzieci nie tylko obdarowane zostało misiem, balonami i słodkościami, ale przede wszystkim mogło wkroczyć w świat zabaw, spotkać się z klownami lub obejrzeć przedstawienie. W tym czasie jego mama lub babcia miała możliwość wysłuchać krótkich wykładów doradców zawodowych oraz ekspertów od wyrównywania szans, a także przy kawie zasięgnąć fachowej, indywidualnej porady na temat kształtu ścieżki zawodowej, ustawicznego kształcenia bądź lokalnego rynku pracy. Organizatorzy zachęcali do uczestnictwa kobiety pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku od 25 do 64 lat, a także kobiety nieuczące się w wieku od 18 do 24 lat. W ramach projektu Radio Merkury podjęło inicjatywę pomocy mamom i babciom w powrocie na rynek pracy organizując spotkania doradcze połączone z opieką nad pociechami. Celem akcji była aktywizacja zawodowa i wyrównanie szans kobiet na rynku pracy. Źródło: http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/mamo-wroc- do-szkoly_2.html

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Objazdowe doradztwo prowadzone było indywidualnie oraz grupowo przez wykwalifikowaną kadrę. Dla każdego uczestnika przewidziane były materiały dydaktyczne. Najważniejszym elementem było przeprowadzenie testów psychologicznych, na podstawie których psycholog wystawił profesjonalną opinię w zakresie planowania dalszej kariery zawodowej. Dodatkowo, żeby umilić czas uczestnikom realizatorzy projektu pomyśleli o drobnym poczęstunku. PROJEKT: NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA NAUKĘ – OBJAZDOWE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA Źródło: http://www.nigdyniejestzapozno.org/

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 PROJEKT: INFORMACJA-EDUKACJA-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Kampania promująca ideę kształcenia ustawicznego akcja billboardowa na terenie miast woj. lubelskiego, emisja spotów reklamowych w TV, akcja promocyjna w prasie Baza internetowa placówek formalnego kształcenia ustawicznego Punkt informacyjno-doradczy czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w biurze projektu w Lublinie umożliwiał konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem Źródło: http://www.irp-fundacja.pl/edukacja/archiwum.php W ramach tego projektu innowacyjnym pomysłem była organizacja mobilnych punktów konsultacyjno– doradczych w ramach targów edukacyjnych, które odbyły się w miejscowościach: Lublin, Zamość, Puławy, Chełm, Biała Podlaska. Ponadto w ramach targów odbyły się: prezentacja ofert formalnej edukacji ustawicznej, spotkania z przedstawicielami placówek kształcenia ustawicznego, spotkania z pracodawcami.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google