Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Strategia Lizbońska Program Edukacja i Szkolenia 2010 Strategia Rozwoju Edukacji na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

3 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety oświatowe 23,7% Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty – 8,8% Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 14,9%

4 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety edukacyjne – linia demarkacyjna Priorytet centralnyPriorytet regionalny wsparcie dla systemów spójny system studiów dla przyszłych nauczycieli system badań edukacyjnych – wypracowanie rekomendacji dla programów kształcenia w celu zwiększenia ich zgodności z potrzebami rynku pracy rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego wsparcie dla jednostek kursy doskonalące dla nauczycieli i administracji oświatowej doradztwo w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

5 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety edukacyjne – linia demarkacyjna Priorytet centralnyPriorytet regionalny Jakość edukacji i efektywność systemu edukacyjnego utworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Dostęp do edukacji, wyrównywanie szans programy dla osób dorosłych zainteresowanych uzupełnianiem lub podwyższaniem wykształcenia stypendia i wyposażenie w podręczniki wspieranie upowszechniania edukacji przedszkolnej

6 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III - charakterystyka Budżet Priorytetu: Priorytet IIIŁącznieEFSPriorytet/ ogółem Środki krajowe Wysoka jakość systemu oświaty EUR EUR 8,8% EUR Instytucja Pośrednicząca: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

7 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Cele realizacji Priorytetu III Cel pierwszy: Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą Cel drugi: Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel trzeci: Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy Cel czwarty: Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

8 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania planowane do realizacji w ramach Priorytetu III 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe 3.3. Poprawa jakości kształcenia Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

9 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

10 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Alokacja finansowa na Działania Priorytetu III na lata OgółemŚrodki EFS EUR EUR Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych OgółemŚrodki EFS EUR EUR

11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Alokacja finansowa na Działania Priorytetu III w latach – c.d. OgółemŚrodki EFS EUR EUR Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie OgółemŚrodki EFS

12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Typy projektów realizowane w ramach Priorytetu III Projekty systemowe Projekty wyłonione w trybie konkursowym (...) polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek (..) (art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

13 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe przewidziane do rozpoczęcia w roku 2008 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli) – II kwartał 2008 r. Kwota przeznaczona na realizację konkursu: PLN Kwota wydatków w 2008 r. – PLN Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości (Podziałanie – Modernizacja treści i metod kształcenia) – I kwartał 2008 r. Kwota przeznaczona na realizację konkursu: Kwota wydatków w 2008 r. –

14 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (Poddziałanie – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie) – III kwartał 2008 r. Kwota przeznaczona na realizację konkursu: PLN kwota wydatków w 2008 r. – PLN Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Poddziałanie – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie) – II kwartał 2008 r. Kwota przeznaczona na realizację konkursu: PLN Kwota wydatków w 2008 r. – PLN Projekty konkursowe przewidziane do rozpoczęcia w roku 2008

15 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów Poddziałanie – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł c) studia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110)

16 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów c.d. Poddziałanie – Modernizacja treści i metod kształcenia Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych b) Obszar realizacji: Projekty skierowane do uczniów i szkół, z co najmniej 3 województw c) Okres realizacji projektów: Projekty trwają co najmniej 3 lata d) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł

17 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów – c.d. Poddziałanie – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: nauczyciele przedmiotów zawodowych instruktorzy praktycznej nauki zawodu b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów powinny trwać minimum 2 tygodnie

18 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów – c.d. Poddziałanie – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: uczniowie i rodzice nauczyciele i doradcy zawodowi instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące poradnie psychologiczno-pedagogiczne b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: Preferowane będą projekty dotyczące opracowania narzędzi i metod diagnozowania uczniów ze wszystkich grup wiekowych

19 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria strategiczne: Preferowane będą projekty dotyczące: kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości; realizowane we współpracy z uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia szkolnego ruchu naukowego, jako formy identyfikacji oraz wsparcia rozwoju uczniów zdolnych; realizowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, lokalnymi partnerami społecznymi.

20 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet IX – IP i budżet MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja Pośrednicząca Samorząd województwa Budżet Priorytetu IX Priorytet IXŁącznieEFS Priorytet/ogółem (EFS w %)Środki krajowe Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach EUR EUR 14,9% EUR

21 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet IX - cele MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Cele realizacji Priorytetu IX: 1.Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2.Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 3.Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 4.Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich

22 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu IX MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu IX: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

23 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji: W ramach Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

24 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące m.in.: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące m.in.: -Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia -Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa

25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych -Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych -Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym -Współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy

26 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Działania 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego planowane są m.in.: Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji i potrzeb regionalnego rynku pracy w tym zakresie Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji i potrzeb regionalnego rynku pracy w tym zakresie Programy skierowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych Programy skierowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych Programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny Programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego

27 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty realizowane będą: Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z polityką edukacyjną Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z polityką edukacyjną Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia Programy przygotowania i przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w kierunku kształcenia ustawicznego Programy przygotowania i przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w kierunku kształcenia ustawicznego Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

28 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe – c.d. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych W ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich: Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzanie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzanie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

29 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe w ramach Priorytetu IX MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekt systemowy realizowany w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym Beneficjent systemowy: podmiot wskazany przez samorząd województwa

30 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System monitorowania MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System monitorowania Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL Priorytety regionalne PO KL Priorytety centralne PO KL

31 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Koordynacja wsparcia dla edukacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Koordynacja wsparcia dla edukacji Komitet Koordynacyjny NSRO Komitet Monitorujący PO KL (wiodąca rola MRR) Komitet Monitorujący – poziom regionalny (wiodąca rola samorządu Województwa) Grupa Robocza ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego- poziom centralny Centralny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Priorytet edukacyjny (PO KL) Regionalny Program Operacyjny

32 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System ewaluacji MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System ewaluacji IIIIIIIVV VIVIIVIIIIX Priorytety centralne Priorytety regionalne Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL Regionalne Grupy Sterujące (16) Zespoły Zadaniowe ds. Ewaluacji Tematycznych GSE dla Priorytetów centralnych

33 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, Warszawa Tel. (0 22) Fax (0 22) Kontakt:


Pobierz ppt "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google