Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ: społecznej reintegracji ich członków - ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu zawodowej reintegracji jej członków - działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie zatrudniają trzykrotnie więcej osób niepełnosprawnych niż w całej gospodarce narodowej (11,6% i 3,6%) Średni odsetek zatrudnionych kobiet w spółdzielniach wynosi 59% (w stosunku do całej gospodarki narodowej - 45%) Spółdzielnie utrzymują w długoletnim zatrudnieniu osoby, będące w wieku niemobilnym lub emerytalnym (53% do 36%) oraz zatrudniają więcej osób o słabszym wykształceniu (78% do 68,3%).

3 Wyniki badania regionalnego

4 Elementy badania: Kwestie wewnątrzorganizacyjne spółdzielni socjalnych Obszary działalności spółdzielni socjalnych Kondycja finansowa spółdzielni socjalnych Zakres i formy wsparcia spółdzielni socjalnych Ocena regulacji prawnych, które wyznaczają kontekst działalności spółdzielni socjalnych Monitoring spółdzielni socjalnych - raport za lata 2010-2011, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - badanie regionalne, 2013 Cel główny - zebranie całościowych informacji o sytuacji spółdzielni socjalnych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego Metoda - badanie ilościowe Narzędzie badawcze -kwestionariusz ankiety -15 z 17 SS METODOLOGIA BADANIA

5 0 2 1 2 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 3 0 0 augustowski białostocki Białystok bielski grajewski hajnowski kolneński łomżyński Łomża moniecki sejneński siemiatycki sokólski suwalski Suwałki wysokomazowiecki zambrowski Wykres. Rozkład liczby spółdzielni socjalnych w powiatach województwa podlaskiego Cztery najstarsze spółdzielnie zostały założone w 2010 r. Około 60% spółdzielni socjalnych zarejestrowano w 2012 r. (w 2013r. – powstało 8 nowych SS) Wszystkie badane spółdzielnie socjalne założone zostały przez osoby fizyczne. Przeciętna liczba członków założycieli badanych spółdzielni socjalnych wynosiła 6,6. (W większości spółdzielni kształtowała się ona na poziomie 5. W trzech spółdzielniach liczba założycieli była wyższa niż 10). STRUKTURA WEWNĘTRZNO – ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 1 1 1 2 2 1

6 Wykres. Udział założycieli badanych spółdzielni socjalnych (%) N=(15) Wykres. Udział spółdzielni socjalnych w badanej zbiorowości wg aktualnej liczby członków N=(15) 2 spółdzielnie wskazały wzrost liczby członków, W 4 spółdzielniach socjalnych liczba członków nie zmieniła się.

7 Wykres. Liczba członków spółdzielni według form zatrudnienia Niemal połowa badanych spółdzielni zatrudniała osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Łącznie w spółdzielniach socjalnych znalazły pracę 22 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Cztery z badanych spółdzielni zatrudniały dodatkowych pracowników nie będących członkami spółdzielni (21 pracowników) Tylko jedna z badanych spółdzielni korzystała z pomocy wolontariuszy

8 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Spółdzielnie socjalne zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług (tylko 3 spółdzielnie deklarowały, że w zakresie swojej aktywności mają działalność produkcyjną) Wykres. Obszary działalności gospodarczej spółdzielni społecznych N=(15)

9 Wykres. Obszary działalności gospodarczej spółdzielni społecznych OBSZARUSŁUGA LICZBA SPÓŁDZIELNI Gastronomia (9) catering4 lokale gastronomiczne3 imprezy okolicznościowe2 Internet i komputery (6) strony www2 serwis komputerowy1 sklepy internetowe1 tworzenie stron www2 Dom i ogród (6) opieka na grobami1 usługi porządkowe4 tereny zielone1 Edukacja (5) korepetycje1 szkolenia2 świetlice2 Biznes i ekonomia (4) doradztwo finansowe1 usługi reklamowo - marketingowe1 prowadzenie sklepu2 Produkcja (3) tekstylia2 Rekreacja i turystyka (2) imprezy sportowe i integracyjne1 wypożyczanie sprzętu1 Zdrowie i uroda (1) usługi opiekuńcze1 Budownictwo (1) usługi konserwatorskie1

10 Spółdzielnie socjalne poza działalnością gospodarczą prowadzą również działania w sferze społecznej lub kulturalno-oświatowej: okresowe spotkania integracyjne w miejscu prowadzenia działalności (4 wskazania) wspólne spędzanie czasu wolnego, np. wspólne wyjścia do kina, do teatru, gry zespołowe (2 wskazania) przeprowadzanie szkoleń dla chętnych członków spółdzielni np. z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi komputera, nauki języków obcych (2 wskazania) informowanie spółdzielców o organizowanych na terenie gminy konkursach, uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych oraz prowadzenie wzajemnej pomocy pomiędzy członkami spółdzielni i ich rodzinami (grupy wsparcia, grupy samopomocowe).

11 Wykres. Uwarunkowania wyboru obszaru działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych N=(15) Wykres. Główni klienci spółdzielni socjalnych

12 Wykres. Najczęściej prowadzone rodzaje działalności w sferach pożytku publicznego

13 KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Wykres. Rodzaje wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej N=(15) Wsparcie finansowe na funkcjonowanie spółdzielni -najwięcej spółdzielni (1/3 badanych) korzysta ze wsparcia pomostowego z POKL, jedna z pożyczki i jedna uzyskuje wsparcie w formie grantu.

14 Wykres. Rozkład ocen dotyczących aktualnej kondycji finansowej spółdzielni N=(15) Wykres. Rozkład ocen dotyczących szans na wzrost niezależności finansowej spółdzielni N=(15) Czy w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego uległ zmianie stan finansowy spółdzielni? Odpowiedzi udzieliło pięć spółdzielni. Cztery spółdzielnie stwierdziły, że ich stan finansowy uległ poprawie. Jedna spółdzielnia przyznała, że stan finansowy nie zmienił się.

15 IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW PODCZAS TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PROBLEMY ZEWNETRZNE: brak zrozumienia i zainteresowania spółdzielczością socjalną wśród przedstawicieli władz samorządowych (8) duża konkurencja na rynku (6) trudności z pozyskaniem zleceń na rynku komercyjnym oraz zadań zleconych przez administrację publiczną (6) skomplikowane rozwiązania prawne, utrudniające funkcjonowanie spółdzielni (6) brak zainteresowania ze stron władz lokalnych (5) problemy z pozyskaniem środków finansowych (4) ograniczony dostęp do organizacji pozarządowych (3) PROBLEMY WEWNĘTRZNE:

16 Postulaty modyfikacji prawa, które mogą służyć rozwiązaniu problemów spółdzielni socjalnych: większa pomoc ze strony państwa mniej biurokracji (uproszczenie księgowości dla spółdzielni socjalnych) stosowanie klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych (obecnie samorządy "boją się" zlecać zadania spółdzielniom) zmiana nazwy spółdzielnia socjalna np. na społeczna (aby nie tylko kojarzyło się z ludźmi wykluczonymi społecznie) nowelizacja Prawa Spółdzielczego (stare przepisy nie odnoszą się do aktualnych warunków, w jakich działają nowe podmioty spółdzielcze) włączenie mieszkańców wsi (zwłaszcza kobiet wiejskich) do grup mogących założyć spółdzielnie (obecnie posiadanie 2 ha przeliczeniowych wyklucza z możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy) stworzenie nowych instrumentów finansowych, pożyczkowych, poręczeniowych (które pomogłyby w utrzymaniu płynności finansowej nowych spółdzielni) stworzenie profesjonalnych form (instytucji) wsparcia merytorycznego (zwłaszcza prawnego dla nowych spółdzielców) skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację w KRS.

17 OTOCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Wykres. Ocena możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych: Wykres. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. stowarzyszeniami, fundacjami) lub przedsiębiorstwami społecznymi (np. innymi spółdzielniami socjalnymi) ze swojego otoczenia lokalnego N=(15)

18 Wykres. Średnia ocena współpracy spółdzielni socjalnych z wybranymi podmiotami N=(15)

19 Tabela. Sposoby rozwoju działalności gospodarczej spółdzielni w 2013 r. N=(15) Sześć spółdzielni planuje w 2013 r. zwiększenie poziomu zatrudnia, a łączna planowana liczba nowozatrudnionych wynosi 49 osób PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Pozyskiwanie nowych klientów 12 Rozszerzenie oferty produktów 8 Rozpoczęcie aktywności w nowej branży 3 Rozpoznawanie rynku 2 Nowe sposoby przepływu produktów 2 Wykres. Ocena przyszłości spółdzielni N=(15)

20 WNIOSKI 1)Wśród badanych spółdzielni socjalnych największą grupę stanowią spółdzielnie o krótkim czasie działalności, tj. takie, które zostały zarejestrowane w 2012 r. 2)Przeciętna liczba członków założycieli badanych spółdzielni wynosi 6,6. 3)Główną grupą, spośród której rekrutuje się większość członków założycieli spółdzielni socjalnych są osoby bezrobotne (83%). 4)Dominującą formą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, kolejnymi najczęściej wskazywanymi formami zatrudnienia była umowa zlecenie lub umowa o dzieło. 5)Ponad 1/3 badanych spółdzielni zatrudnia dodatkowych pracowników nie będących członkami spółdzielni. 6)Spółdzielnie socjalne zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług. Tylko nieliczne w zakresie swojej aktywności mają także działalność produkcyjną.

21 7)Dominującym obszarem działalności spółdzielni socjalnych są usługi z zakresu gastronomia, Internet i komputer, dom i ogród. 8)Głównym odbiorcą produktów i usług powstających w spółdzielniach socjalnych są osoby fizyczne i firmy prywatne. Rzadko odbiorcami są organizacje pozarządowe oraz inne spółdzielnie socjalne. 9)Aktywność społeczno-kulturalna badanych spółdzielni socjalnych kierowana jest przede wszystkim do wąskiej grupy beneficjentów – członków spółdzielni. 10)Większość spółdzielni socjalnych ocenia swoją sytuację finansową jako średnią. 11)Zdecydowana większość spółdzielni optymistycznie spogląda w przyszłość i zakłada możliwość rozwoju dalszej działalności.

22 Dziękuje za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok tel. 85 744 - 72 -72 www.rops-bialystok.pl www.rops-bialystok.pl


Pobierz ppt "Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google