Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ:"— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ:
Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie zatrudniają trzykrotnie więcej osób niepełnosprawnych niż w całej gospodarce narodowej (11,6% i 3,6%) Średni odsetek zatrudnionych kobiet w spółdzielniach wynosi 59% (w stosunku do całej gospodarki narodowej - 45%) Spółdzielnie utrzymują w długoletnim zatrudnieniu osoby, będące w wieku niemobilnym lub emerytalnym (53% do 36%) oraz zatrudniają więcej osób o słabszym wykształceniu (78% do 68,3%). SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ: społecznej reintegracji ich członków - ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu zawodowej reintegracji jej członków - działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

3 Wyniki badania regionalnego

4 METODOLOGIA BADANIA Elementy badania:
Kwestie wewnątrzorganizacyjne spółdzielni socjalnych Obszary działalności spółdzielni socjalnych Kondycja finansowa spółdzielni socjalnych Zakres i formy wsparcia spółdzielni socjalnych Ocena regulacji prawnych, które wyznaczają kontekst działalności spółdzielni socjalnych Monitoring spółdzielni socjalnych - raport za lata , Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - badanie regionalne, 2013 Cel główny - zebranie całościowych informacji o sytuacji spółdzielni socjalnych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego Metoda - badanie ilościowe Narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety 15 z 17 SS

5 2 1 6 3 augustowski białostocki Białystok bielski grajewski hajnowski kolneński łomżyński Łomża moniecki sejneński siemiatycki sokólski suwalski Suwałki wysokomazowiecki zambrowski 1 1 STRUKTURA WEWNĘTRZNO – ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 2 Cztery najstarsze spółdzielnie zostały założone w 2010 r. Około 60% spółdzielni socjalnych zarejestrowano w 2012 r. (w 2013r. – powstało 8 nowych SS) Wszystkie badane spółdzielnie socjalne założone zostały przez osoby fizyczne. Przeciętna liczba członków założycieli badanych spółdzielni socjalnych wynosiła 6,6. (W większości spółdzielni kształtowała się ona na poziomie 5. W trzech spółdzielniach liczba założycieli była wyższa niż 10). 1 1 2 Wykres. Rozkład liczby spółdzielni socjalnych w powiatach województwa podlaskiego

6 Wykres. Udział założycieli badanych spółdzielni socjalnych (%) N=(15)
Wykres. Udział spółdzielni socjalnych w badanej zbiorowości wg aktualnej liczby członków N=(15) Wykres. Udział założycieli badanych spółdzielni socjalnych (%) N=(15) 2 spółdzielnie wskazały wzrost liczby członków, W 4 spółdzielniach socjalnych liczba członków nie zmieniła się.

7 Niemal połowa badanych spółdzielni zatrudniała osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Łącznie w spółdzielniach socjalnych znalazły pracę 22 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Cztery z badanych spółdzielni zatrudniały dodatkowych pracowników nie będących członkami spółdzielni (21 pracowników) Tylko jedna z badanych spółdzielni korzystała z pomocy wolontariuszy Wykres. Liczba członków spółdzielni według form zatrudnienia

8 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
Spółdzielnie socjalne zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług (tylko 3 spółdzielnie deklarowały, że w zakresie swojej aktywności mają działalność produkcyjną) Wykres. Obszary działalności gospodarczej spółdzielni społecznych N=(15)

9 Wykres. Obszary działalności gospodarczej spółdzielni społecznych
USŁUGA LICZBA SPÓŁDZIELNI Gastronomia (9) catering 4 lokale gastronomiczne 3 imprezy okolicznościowe 2 Internet i komputery (6) strony www serwis komputerowy 1 sklepy internetowe tworzenie stron www Dom i ogród (6) opieka na grobami usługi porządkowe tereny zielone Edukacja (5) korepetycje szkolenia świetlice Biznes i ekonomia (4) doradztwo finansowe usługi reklamowo - marketingowe prowadzenie sklepu Produkcja (3) tekstylia Rekreacja i turystyka (2) imprezy sportowe i integracyjne wypożyczanie sprzętu Zdrowie i uroda (1) usługi opiekuńcze Budownictwo (1) usługi konserwatorskie

10 Spółdzielnie socjalne poza działalnością gospodarczą prowadzą również działania w sferze społecznej lub kulturalno-oświatowej: okresowe spotkania integracyjne w miejscu prowadzenia działalności (4 wskazania) wspólne spędzanie czasu wolnego, np. wspólne wyjścia do kina, do teatru, gry zespołowe (2 wskazania) przeprowadzanie szkoleń dla chętnych członków spółdzielni np. z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi komputera, nauki języków obcych (2 wskazania) informowanie spółdzielców o organizowanych na terenie gminy konkursach, uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych oraz prowadzenie wzajemnej pomocy pomiędzy członkami spółdzielni i ich rodzinami (grupy wsparcia, grupy samopomocowe).

11 Wykres. Główni klienci spółdzielni socjalnych
Wykres. Uwarunkowania wyboru obszaru działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych N=(15) Wykres. Główni klienci spółdzielni socjalnych

12 Wykres. Najczęściej prowadzone rodzaje działalności w sferach pożytku publicznego

13 Wsparcie finansowe na funkcjonowanie spółdzielni
KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Wykres. Rodzaje wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej N=(15) Wsparcie finansowe na funkcjonowanie spółdzielni najwięcej spółdzielni (1/3 badanych) korzysta ze wsparcia pomostowego z POKL, jedna z pożyczki i jedna uzyskuje wsparcie w formie grantu.

14 Wykres. Rozkład ocen dotyczących aktualnej kondycji finansowej spółdzielni N=(15)
Wykres. Rozkład ocen dotyczących szans na wzrost niezależności finansowej spółdzielni N=(15) Czy w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego uległ zmianie stan finansowy spółdzielni? Odpowiedzi udzieliło pięć spółdzielni. Cztery spółdzielnie stwierdziły, że ich stan finansowy uległ poprawie. Jedna spółdzielnia przyznała, że stan finansowy nie zmienił się.

15 PROBLEMY ZEWNETRZNE: PROBLEMY WEWNĘTRZNE:
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW PODCZAS TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PROBLEMY ZEWNETRZNE: brak zrozumienia i zainteresowania spółdzielczością socjalną wśród przedstawicieli władz samorządowych (8) duża konkurencja na rynku (6) trudności z pozyskaniem zleceń na rynku komercyjnym oraz zadań zleconych przez administrację publiczną (6) skomplikowane rozwiązania prawne, utrudniające funkcjonowanie spółdzielni (6) brak zainteresowania ze stron władz lokalnych (5) problemy z pozyskaniem środków finansowych (4) ograniczony dostęp do organizacji pozarządowych (3) PROBLEMY WEWNĘTRZNE:

16 Postulaty modyfikacji prawa, które mogą służyć rozwiązaniu problemów spółdzielni socjalnych:
większa pomoc ze strony państwa mniej biurokracji (uproszczenie księgowości dla spółdzielni socjalnych) stosowanie klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych (obecnie samorządy "boją się" zlecać zadania spółdzielniom) zmiana nazwy „spółdzielnia socjalna” np. na społeczna (aby nie tylko kojarzyło się z ludźmi wykluczonymi społecznie) nowelizacja Prawa Spółdzielczego („stare” przepisy nie odnoszą się do aktualnych warunków, w jakich działają nowe podmioty spółdzielcze) włączenie mieszkańców wsi (zwłaszcza kobiet wiejskich) do grup mogących założyć spółdzielnie (obecnie posiadanie 2 ha przeliczeniowych wyklucza z możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy) stworzenie nowych instrumentów finansowych , pożyczkowych, poręczeniowych (które pomogłyby w utrzymaniu płynności finansowej nowych spółdzielni) stworzenie profesjonalnych form (instytucji) wsparcia merytorycznego (zwłaszcza prawnego dla nowych spółdzielców) skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację w KRS.

17 Wykres. Ocena możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych:
OTOCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Wykres. Ocena możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych: Wykres. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. stowarzyszeniami, fundacjami) lub przedsiębiorstwami społecznymi (np. innymi spółdzielniami socjalnymi) ze swojego otoczenia lokalnego N=(15)

18 Wykres. Średnia ocena współpracy spółdzielni socjalnych z wybranymi podmiotami N=(15)

19 PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
Tabela. Sposoby rozwoju działalności gospodarczej spółdzielni w 2013 r. N=(15) Pozyskiwanie nowych klientów 12 Rozszerzenie oferty produktów 8 Rozpoczęcie aktywności w nowej branży 3 Rozpoznawanie rynku 2 Nowe sposoby przepływu produktów Wykres. Ocena przyszłości spółdzielni N=(15) Sześć spółdzielni planuje w 2013 r. zwiększenie poziomu zatrudnia, a łączna planowana liczba nowozatrudnionych wynosi 49 osób

20 WNIOSKI Wśród badanych spółdzielni socjalnych największą grupę stanowią spółdzielnie o krótkim czasie działalności, tj. takie, które zostały zarejestrowane w 2012 r. Przeciętna liczba członków założycieli badanych spółdzielni wynosi 6,6. Główną grupą, spośród której rekrutuje się większość członków założycieli spółdzielni socjalnych są osoby bezrobotne (83%). Dominującą formą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, kolejnymi najczęściej wskazywanymi formami zatrudnienia była umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Ponad 1/3 badanych spółdzielni zatrudnia dodatkowych pracowników nie będących członkami spółdzielni. Spółdzielnie socjalne zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług. Tylko nieliczne w zakresie swojej aktywności mają także działalność produkcyjną.

21 Dominującym obszarem działalności spółdzielni socjalnych są usługi z zakresu gastronomia, Internet i komputer, dom i ogród. Głównym odbiorcą produktów i usług powstających w spółdzielniach socjalnych są osoby fizyczne i firmy prywatne. Rzadko odbiorcami są organizacje pozarządowe oraz inne spółdzielnie socjalne. Aktywność społeczno-kulturalna badanych spółdzielni socjalnych kierowana jest przede wszystkim do wąskiej grupy beneficjentów – członków spółdzielni. Większość spółdzielni socjalnych ocenia swoją sytuację finansową jako średnią. Zdecydowana większość spółdzielni optymistycznie spogląda w przyszłość i zakłada możliwość rozwoju dalszej działalności.

22 Dziękuje za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów Białystok tel


Pobierz ppt "SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁA NA RZECZ:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google