Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsiębiorstw Plan zajęć: Analiza opisowa, Analiza opisowa, Metoda punktowa, Metoda punktowa, Analiza dyskryminacyjna,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsiębiorstw Plan zajęć: Analiza opisowa, Analiza opisowa, Metoda punktowa, Metoda punktowa, Analiza dyskryminacyjna,"— Zapis prezentacji:

1

2 Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsiębiorstw

3 Plan zajęć: Analiza opisowa, Analiza opisowa, Metoda punktowa, Metoda punktowa, Analiza dyskryminacyjna, Analiza dyskryminacyjna, Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego

4 Podstawowe wielkości Wartość majątku przedsiębiorstwa (trwałego i obrotowego) i jego struktura Wartość majątku przedsiębiorstwa (trwałego i obrotowego) i jego struktura Struktura kapitałów, Struktura kapitałów, Struktura zobowiązań, Struktura zobowiązań, Płynność środków, Płynność środków, Wartość sprzedaży i jakość produkcji, Wartość sprzedaży i jakość produkcji, Pozycja na rynku, Pozycja na rynku, Sprawność i kwalifikacje kadry kierowniczej i reszty załogi Sprawność i kwalifikacje kadry kierowniczej i reszty załogi

5 1. Analiza opisowa Na podstawie dokumentacji klienta Na podstawie dokumentacji klienta Metoda najprostsza Metoda najprostsza Ocenia się tradycyjne wskaźniki, tj. płynności rentowności oraz uzupełnia wskaźnikami niemierzalnymi, tj. możliwości zbytu, perspektywy rozwojowe Ocenia się tradycyjne wskaźniki, tj. płynności rentowności oraz uzupełnia wskaźnikami niemierzalnymi, tj. możliwości zbytu, perspektywy rozwojowe

6 5 C kredytobiorcy: Charakter: charakter, osobowość, kwalifikacje Charakter: charakter, osobowość, kwalifikacje Capacity: możliwości wynikające z bieżącej sytuacji, np.. Zamówienia i perspektyw na przyszłość, Capacity: możliwości wynikające z bieżącej sytuacji, np.. Zamówienia i perspektyw na przyszłość, Collateral: zabezpieczenia spłaty Collateral: zabezpieczenia spłaty Capital: posiadany kapitał. Capital: posiadany kapitał. Condition: uwarunkowania, sytuacja w branży Condition: uwarunkowania, sytuacja w branży

7 Najważniejsze dokumenty Bilanse i rachunki wyników z ostatnich lat, Bilanse i rachunki wyników z ostatnich lat, Rachunek przepływów pieniężnych, plany finansowe, Rachunek przepływów pieniężnych, plany finansowe, Dane dotyczące liczby., warunków i wartości zawartych transakcji, Dane dotyczące liczby., warunków i wartości zawartych transakcji, Dane dotyczące rozpoczętych inwestycji Dane dotyczące rozpoczętych inwestycji Stan zadłużenia w innych instytucjach, Stan zadłużenia w innych instytucjach, Spis zabezpieczeń do dyspozycji banku. Spis zabezpieczeń do dyspozycji banku.

8 Analiza bilansu i rachunku zysku i strat - wady Dokument dotyczący przeszłości, a ma służyć do oceny kondycji Dokument dotyczący przeszłości, a ma służyć do oceny kondycji przedsiębiorstwa w przyszłości przedsiębiorstwa w przyszłości W przyszłości mogą nastąpić problemy z porównywaniem (nowe produkty, techniki, zmiany popytu, itp.) W przyszłości mogą nastąpić problemy z porównywaniem (nowe produkty, techniki, zmiany popytu, itp.) Służy do przekazywania informacji różnym adresatom (organom finansowym, pracownikom) i może nie dawać pełnego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Służy do przekazywania informacji różnym adresatom (organom finansowym, pracownikom) i może nie dawać pełnego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektóre istotne pozycje mogą nie być uwzględniane w bilansie. Niektóre istotne pozycje mogą nie być uwzględniane w bilansie.

9 Wskaźniki stosowane do analizy zdolności kredytowej Rentowności Rentowności Płynności Płynności Sprawności działania Sprawności działania Zadłużenia Zadłużenia Struktury majątku i kapitału Struktury majątku i kapitału

10 Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności aktywów ROA: Wskaźnik rentowności aktywów ROA: ROA = (zysk operacyjny)/(aktywa ogółem) Wskaźnik rentowności sprzedaży – ROS Wskaźnik rentowności sprzedaży – ROS ROS = (zysk operacyjny)/(przychody ze sprzedaży)

11 Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności kapitału - ROE: Wskaźnik rentowności kapitału - ROE: ROE = (zysk netto/kapitał własny) Wskaźnik rentowności brutto – RB: Wskaźnik rentowności brutto – RB: RB = (zysk brutto/kosztu operacyjne)

12 Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego - ROI: Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego - ROI: ROI = (zysk)/(kapitał całkowity)

13 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej: Wskaźnik płynności bieżącej: (aktywa obrotowe)/(pasywa krótkoterminowe) Wskaźnik płynności szybki: Wskaźnik płynności szybki: (aktywa obrotowe – zapasy)/(pasywa krótkoterminowe) Wskaźnik płynności bardzo szybki: Wskaźnik płynności bardzo szybki: (gotówka na rachunku)/(pasywa krótkoterminowe)

14 Wskaźniki szybkości działania Wskaźnik rotacji należności w dniach: Wskaźnik rotacji należności w dniach: (przeciętny stan należności/sprzedaż)*360 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach: Wskaźnik obrotu zapasami w dniach: (przeciętny stan zapasów/sprzedaż) *360

15 Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia Wskaźnik kapitałowy: Wskaźnik kapitałowy: (kapitał własny/aktywa ogółem)*100 Wskaźnik pokrycia obsługi długu: Wskaźnik pokrycia obsługi długu: (zysk netto + odsetki + amortyzacja)/(rata spłaty kredytu + odsetki)

16 Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia Wskaźnik pokrycia I stopnia: Wskaźnik pokrycia I stopnia: (kapitał własny/majątek trwały)*100 Złota reguła bilansowa – kapitał własny musi pokrywać co najmniej majątek trwały przedsiębiorstwa + część majątku obrotowego Złota reguła bilansowa – kapitał własny musi pokrywać co najmniej majątek trwały przedsiębiorstwa + część majątku obrotowego

17 Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia Wskaźnik pokrycia II stopnia: Wskaźnik pokrycia II stopnia: ((kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy)/majątek trwały)*100 Też związany ze złotą regułą bilansową.

18 Wskaźniki struktury i majątku Wskaźnik udziału majątku obrotowego w całkowitym majątku: Wskaźnik udziału majątku obrotowego w całkowitym majątku: (majątek obrotowy/suma bilansowa)*100 Wskaźnik udziału kapitału własnego w całkowitym kapitale: Wskaźnik udziału kapitału własnego w całkowitym kapitale: (kapitał własny/kapitał całkowity)*100

19 2. Metoda punktowa Polega na przypisywaniu danym wielkościom określonych punktów (wag). Polega na przypisywaniu danym wielkościom określonych punktów (wag). Składa się z 3 etapów: w pierwszym wybierane są kryteria oceny, w drugim przypisywane są im wielkości punktów, w tym też ustala się wielkości minimalne i maksymalne, a w trzecim - punkty są sumowane i tworzą ocenę. Składa się z 3 etapów: w pierwszym wybierane są kryteria oceny, w drugim przypisywane są im wielkości punktów, w tym też ustala się wielkości minimalne i maksymalne, a w trzecim - punkty są sumowane i tworzą ocenę.

20 Przykład metody punktowej Metoda dwumianowa – dwa kryteria: Metoda dwumianowa – dwa kryteria: I – analiza wskaźnikowa II – regulowanie należności bankowych przez kredytobiorcę.

21 I – analiza wskaźnikowa Obszary analizy wskaźnikowej: Liczba punktów: Rentowność0-10 Płynność0-10 Poziom Zadłużenia 0-10 Zbyt0-5 Stopień uzależnienia rynkowego 0-5 Perspektywy rozwoju 0-6 Zabezpieczenie kredytu 0-6 Jakość zarządzania Maksymalna liczba punktów 58

22 W zależności od łącznej liczby punktów kredytobiorca jest zaliczany do grupy o określonej zdolności kredytowej: Liczba punktów: Zdolność kredytowa: 58-40 Nie budząca obaw 39-29 Budząca obawy 28-17Zagrożona 16-0utracona

23 II – regulowanie należności bankowych przez kredytobiorcę. Wszystkie należności kredytobiorcy klasyfikuje się do jednaj z grup: 1. Normalne 2. Poniżej standardu 3. Wątpliwe 4. Stracone

24 Łączna ocena wg kryterium I i II. Kategoria kredytu Liczba punktów 58-4039-2928-1716-0 Normalny Poniżej standardu WątpliwyStraconyII-IaIaIII-IaIaIa-IIII-IIIIaIa-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIII

25 Przełożenie na warunki kredytowania GrupaKredyt I W pełni dostępny Ia Trudniej dostępny, konieczność wzmocnienia zabezpieczenia oraz stała obserwacja w czasie kredytowania II W zasadzie niedostępny (z wyjątkiem posiadania przez kredytobiorcę prawnych form zabezpieczenia w postaci gwarancji rządowych lub gwarancji banku o ustalonej renomie) IIIwykluczony

26 3. Analiza dyskryminacyjna (model Altmana) Metoda matematyczno-statystyczna Metoda matematyczno-statystyczna Altman zbadał 33 przedsiębiorstwa, które zbankrutowały i 33 przedsiębiorstwa z tej samej branży o dobrej kondycji. W pierwszym etapie wybrał 22 wskaźniki najbardziej przydatne do oceny kondycji przedsiębiorstwa, a później zawęził je do 5. Altman zbadał 33 przedsiębiorstwa, które zbankrutowały i 33 przedsiębiorstwa z tej samej branży o dobrej kondycji. W pierwszym etapie wybrał 22 wskaźniki najbardziej przydatne do oceny kondycji przedsiębiorstwa, a później zawęził je do 5.

27 Model Altmana Z = 1,2 x 1 + 1,4x 2 + 3,3x 3 + 0,6x 4 + 1,0x 5, gdzie: X 1 = kapitał pracujący/aktywa ogółem, X 2 = skumulowany zysk zatrzymany/aktywa ogółem X = zysk przed opodatkowaniem i zapłaceniem odsetek/aktywa ogółem X 3 = zysk przed opodatkowaniem i zapłaceniem odsetek/aktywa ogółem X 4 = wartość rynkowa kapitału własnego/wartość rynkowa kapitałów obcych, X 5 = sprzedaż/aktywa ogółem

28 Klasyfikacja metodą Altmana Z > 2,99 – dobra kondycja finansowa, Z<1,81 – bankrut Ważna wielkość 2,675 Z<2,675 – u 94% firm, które zbankrutowały Z>2,679 – u 97% firm, które nie zbankrutowały.

29 Analiza dyskryminacyjna wg Deutsche Bundesbank Z = ax 1 + bx 2 + cx 3, Gdzie: X1 – udział kapitałów własnych w kapitale całkowitym (kapitał własny/kapitał całkowity) X2 – rentowność obrotu (wynik finansowy/łączne przychody) X3 – ROI ((przychody – wydatki)/kapitał całkowity) a,b,c – szacowane parametry modelu.

30 Klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie Z: A – bez zastrzeżeń A – bez zastrzeżeń B – nie do stwierdzenia 9grupa przejściowa) B – nie do stwierdzenia 9grupa przejściowa) C – zagrożone. C – zagrożone.

31 Efekty badań skuteczności tej metody: 90% przedsiębiorstw z grupy A nie ogłosiło niewypłacalności, a 10% zostało błędnie zaliczonych do tej grupy, 90% przedsiębiorstw z grupy A nie ogłosiło niewypłacalności, a 10% zostało błędnie zaliczonych do tej grupy, 98% z grupy B nie ogłosiło niewypłacalności, błąd 2% 98% z grupy B nie ogłosiło niewypłacalności, błąd 2% 75% z grupy C nadal działało, a 25% zbankrutowało. 75% z grupy C nadal działało, a 25% zbankrutowało.

32 Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego Dwuetapowa ocena wniosku kredytowego: Analiza celowości i realności projektu – ma ocenić możliwość wykonania przedsięwzięcia według zaproponowanych rozwiązań, Analiza celowości i realności projektu – ma ocenić możliwość wykonania przedsięwzięcia według zaproponowanych rozwiązań, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia na podstawie analizy projektu. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia na podstawie analizy projektu.

33 Analiza celowości i realności projektu Zasadność przedsięwzięcia z punktu widzenia realności zbytu Zasadność przedsięwzięcia z punktu widzenia realności zbytu Nowoczesność rozwiązań technologicznych Nowoczesność rozwiązań technologicznych Dostępność surowców Dostępność surowców Lokalizacja, Lokalizacja, Zgodność z normami ochrony środowiska Zgodność z normami ochrony środowiska Harmonogram prac Harmonogram prac Realność źródeł finansowania Realność źródeł finansowania Przyszłe efekty finansowe Przyszłe efekty finansowe

34 Ocena ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia Wartość zaktualizowana netto NPV, Wartość zaktualizowana netto NPV, Wewnętrzna stopa zwrotu IRR Wewnętrzna stopa zwrotu IRR Stopa pokrycia kosztów przez przychody Stopa pokrycia kosztów przez przychody Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych Prosta stopa zysku w normalnym roku eksploatacji Prosta stopa zysku w normalnym roku eksploatacji Próg rentowności. Próg rentowności.


Pobierz ppt "Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsiębiorstw Plan zajęć: Analiza opisowa, Analiza opisowa, Metoda punktowa, Metoda punktowa, Analiza dyskryminacyjna,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google