Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie. wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp (1) Czynniki wpływające na kurs opcji Czynnik Zmiana kursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie. wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp (1) Czynniki wpływające na kurs opcji Czynnik Zmiana kursu."— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie

2 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp (1) Czynniki wpływające na kurs opcji Czynnik Zmiana kursu Opcje kupna Opcje sprzedaży WIG20 rośnie WIG20 maleje Zmienność WIG20 rośnie Zmienność WIG20 maleje Upływa czas do wygaśnięcia Stopa procentowa rośnie Stopa procentowa maleje

3 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp (2) Delta () Delta () –miara wpływu zmiany wartości instrumentu bazowego na kurs opcji Gamma () Gamma () –miara wpływu zmiany wartości instrumentu bazowego na współczynnik delta Theta () Theta () –miara wpływu czasu do terminu wygaśnięcia na kurs opcji –miara wpływu czasu pozostałego do terminu wygaśnięcia na kurs opcji Kappa/Vega ( ) Kappa/Vega ( ) –miara wpływu zmienności instrumentu bazowego na kurs opcji –miara wpływu zmian zmienności instrumentu bazowego na kurs opcji Rho ( ) Rho ( ) –miara wpływu zmiany wolnej od ryzyka stopy procentowej na kurs opcji

4 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp Wstęp (3) Współczynniki greckie określają Współczynniki greckie określają –o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs –Informują o wpływie danego czynnika na kurs opcji przy założeniu braku zmiany pozostałych czynników Należy pamiętać o tym, że greckie współczynniki zmieniają się w czasie wraz ze zmianą wartości instrumentu bazowego Należy pamiętać o tym, że greckie współczynniki zmieniają się w czasie wraz ze zmianą wartości instrumentu bazowego

5 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (1) Miara wpływu zmiany wartości instrumentu bazowego na kurs opcji Odpowiada na pytanie – –O ile zmieni się kurs opcji na wskutek zmiany wartości instrumentu bazowego. Kalkulacja – –Wartość instrumentu bazowego zmienia się o Y pkt, – –Kurs opcji zmienia się o (delta x Y) pkt. Przykład: – –Wartość indeksu WIG20 zmienia się o 10 pkt – –Delta opcji wynosi 0,3 – –Kurs opcji na indeks WIG20 zmienia się o 30% zmiany wartości indeksu WIG20 (10 pkt x 0,3 = 3 pkt)

6 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (2) Współczynnik delta dla opcji kupna o kursie wykonania 1.500 pkt – –Delta opcji at-the-money 0,5 – –Delta opcji out-of-the-money od 0 do 0,5 – –Delta opcji in-the-money od 0,5 do 1 Wartość indeksu WIG20 Delta

7 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (3) Przykładowe wartości delta dla opcji sprzedaży o kursie wykonania 1.500 pkt Przykładowe wartości delta dla opcji sprzedaży o kursie wykonania 1.500 pkt –Delta opcji at-the-money - 0,5 –Delta opcji out-of-the-money od 0 do - 0,5 –Delta opcji in-the-money od - 0,5 do – 1 Delta WIG20 Wartość indeksu WIG20

8 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (4) Przykład – –Kurs indeksu WIG20 = 1.450 pkt – –Kurs opcji kupna = 73 pkt sprzedaży = 99,76 pkt – –Delta opcji kupna = 0,57 opcji sprzedaży = - 0,43 – –Wartość indeksu WIG20 rośnie o 10 pkt do poziomu 1.460 pkt (wzrost o 0,7%) – –Zmiana kursu opcji kupna kurs opcji rośnie o 5,7 pkt = 0,57 x 10 pkt kurs opcji rośnie do poziomu 78,7 pkt = 73 pkt + 5,7 pkt kurs opcji rośnie o 7,8% = 5,7 pkt / 73 pkt – –Zmiana kursu opcji sprzedaży kurs opcji spada o 4,3 pkt = - 0,43 x 10 pkt kurs opcji spada do poziomu 95,76 pkt = 99,76 pkt – 4,3 pkt kurs opcji spada o 4,3% = 4,3 pkt / 99,76 pkt

9 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (5) Zmiana wartości delta w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia – –opcja kupna z kursem wykonania 1.500 pkt – –delta opcji in-the-money zwiększa się w czasie – –delta opcji out-of-the-money zmniejsza się w czasie – –delta opcji at-the-money zmienia się w niewielkim zakresie Kurs indeksu WIG20 Delta opcji kupna

10 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (6) Delta hedging – –Współczynnik delta jest wykorzystywany przy tworzeniu strategii zabezpieczających wystawione opcje kupna i sprzedaży (delta hedging), – –Umożliwia oszacowanie liczby instrumentu bazowego którego nabycie zabezpieczy wystawione opcje, Wzory – –W celu zabezpieczenia wystawionych X sztuk opcji kupna na akcje pojedynczych spółek należy nabyć instrument bazowy w następującej liczbie: liczba akcji przypadających na jedną opcję kupna x liczba wystawionych opcji kupna x delta opcji kupna – –W celu zabezpieczenia wystawionych Y sztuk opcji sprzedaży na akcje pojedynczych spółek należy dokonać krótkiej sprzedaży instrumentu bazowego w następującej liczbie: liczba akcji przypadających na jedną opcję sprzedaży x liczba wystawionych opcji sprzedaży x delta opcji sprzedaży

11 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (7) Przykład – –Kurs opcji kupna 10 zł – –Liczba akcji przypadających na jedną opcję 20 szt. – –Kurs instrumentu bazowego 100 zł – –Delta 0,45 – –Inwestor wystawia 10 sztuk opcji kupna – –W celu zabezpieczenia wystawionych opcji inwestor dokonuje zakupu instrumentu bazowego w liczbie 10 szt. x 20 szt. x 0,45 = 90 szt. – –Wynik - w krótkim terminie instrument bazowy rośnie o 2 zł Na rynku akcji inwestor zarabia 90 szt. x 2 zł = 180 zł. Na rynku opcji inwestor traci 2 zł x 0,45 x 20 szt. x 10 szt. = 180 zł.

12 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik delta (8) Współczynnik delta zmienia się w wyniku – –upływu czasu do terminu wygaśnięcia opcji, – –zmianą wartości instrumentu bazowego Przy zabezpieczaniu wystawionych opcji metodą delta hedging należy dokonywać okresowych korekt pozycji zabezpieczającej zgodnie ze zmianą współczynnika delta

13 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik gamma (1) Współczynnik gamma jest miarą zmiany wartości współczynnika delta (delta zmienia się w czasie wraz ze zmianą ceny instrumentu bazowego) Współczynnik gamma jest zatem miarą niestabilności współczynnika delta. Interpretacja – –Jeżeli w wyniku zmiany kursu instrumentu bazowego współczynnik delta zmieni się z 0,5 do 0,52 to wówczas zmiana delty o 0,02 określać będzie wartość współczynnika gamma.

14 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik gamma (2) Przykładowe wartości gamma pozycji długiej w opcji o kursie wykonania 1.000 pkt Przykładowe wartości gamma pozycji długiej w opcji o kursie wykonania 1.000 pkt –Gamma pozycji długich jest dodatnia –Gamma pozycji krótkich jest ujemna –Opcje at-the-money mają największe wartości gamma –Gamma maleje dla opcji in- lub out-of-the-money Gamma Wartość indeksu WIG20

15 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik gamma (3) Gamma Zmiana wartości gamma w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia – –opcja z kursem wykonania 1.000 pkt Im bliżej terminu wygaśnięcia tym: – –opcje at-the-money zwiększają wartość gammy – –opcje in- oraz out-of-the-money zmniejszają wartości gammy Kurs indeksu WIG20

16 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik gamma (4) Przykład. – –Aktualna wartość instrumentu bazowego =75 – –Aktualna wartość opcji =0,35 – –Delta opcji =0,16 – –Gamma opcji =0,05 Jaka jest wartość opcji jeżeli kurs instrumentu bazowego wzrośnie do 80 – –Zmiana ceny instrumentu bazowego=5 – –Zmiana ceny wynikająca ze wsp. delta =5 x 0,16 = 0,80 Wzrost wartości instrumentu bazowego o 5 powoduje wzrost wartości delty a zatem należy wyznaczyć dodatkową zmianę wartości opcji wynikającą z gamma – –Zmiana ceny wynikająca z gamma = 0,5 x 0,05 x 5 2 =0,62 Nowa wartość opcji – –0,35+0,80+0,62 = 1,77

17 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik theta (1) Współczynnik theta jest miarą spadku wartości opcji (wartości czasowej) na wskutek upływu czasu pozostałego do dnia wygaśnięcia, Określa o ile spadnie wartość opcji w wyniku upływu czasu pozostałego do dnia wygaśnięcia o jedne dzień. Interpretacja – –Współczynnik theta na poziomie 2 oznacza, że opcja straci na wartości 2 w wyniku upływu czasu do dnia wygaśnięcia o jeden dzień.

18 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik theta (2) Theta Przykładowe wartości theta pozycji długiej w opcji o kursie wykonania 1.000 pkt – –Theta pozycji krótkich jest dodatnia – –Theta pozycji długich jest ujemna – –Opcje at-the-money mają największe wartości theta – –Theta maleje dla opcji in- oraz out-of-the-money Kurs indeksu WIG20

19 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik theta (3) Zmiana wartości theta w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia – –opcja z kursem wykonania 1.000 pkt Im bliżej terminu wygaśnięcia tym: opcje at-the-money zwiększają wartość theta opcje in- oraz out-of-the-money zmniejszają wartości theta Kurs indeksu WIG20 Theta

20 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik theta (4) Przykład – –Wartość opcji=0,20 – –Czas do wygaśnięcia=72 dni – –Theta opcji=0,0018 Jeżeli upłynęło 30 dni jak spadnie wartość opcji wyniku tego upływu czasu Obliczenia – –Wartość opcji spadnie o 0,054 = 0,0018 x 30 – –Nowa wartość opcji 0,15 = 0,20 – 0,054

21 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik kappa (vega) (1) Współczynnik kappa jest miarą zmiany wartości opcji na wskutek zmiany zmienności instrumentu bazowego, Określa o ile zmieni się wartość opcji w wyniku zmiany zmienności instrumentu bazowego o jeden punkt procentowy. Interpretacja – –Współczynnik theta na poziomie 0,5 oznacza, że: W wyniku wzrostu zmienności instrumentu bazowego o 1punkt procentowy wartość opcji wzrośnie o 0,5, W wyniku spadku zmienności instrumentu bazowego o 1 punkt procentowy wartość opcji spadnie o 0,5.

22 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik kappa (vega) (2) Przykładowe wartości kappa długiej pozycji w opcji o kursie wykonania 1.000 pkt Kappa pozycji długich jest dodatnia – –Kappa pozycji krótkich jest ujemna – –Opcje at-the-money mają największą wartość kappa, – –Kappa maleje dla opcji in- oraz out-of-the-money Kurs indeksu WIG20 Kappa/Vega

23 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik kappa (vega) (3) Zmiana wartości kappa w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia – –opcja z kursem wykonania 1.000 pkt – –Kappa maleje wraz z upływem czasu do terminu wygaśnięcia Kappa/Vega Kurs indeksu WIG20

24 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik kappa (vega) (4) Przykład – –Wartość opcji =1,98 – –Zmienność instrumentu bazowego=10% – –Czas do wygaśnięcia=90 dni – –Kappa (Vega) opcji=0,20 Jaka będzie wartość opcji w wyniku spadku zmienności instrumentu bazowego o 2% Obliczenia – –Wartość opcji spadnie o 0,40 = 0,20 x 2 – –Nowa wartość opcji 1,58 = 1,98 – 0,40

25 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik rho (1) Współczynnik rho jest miarą zmiany wartości opcji na wskutek zmiany wolnej od ryzyka stopy procentowej, Określa o ile zmieni się wartość opcji w wyniku zmiany wolnej od ryzyka stopy o jeden punkt procentowy. Interpretacja – –Współczynnik rho dla opcji kupna na poziomie 0,2 oznacza, że wzrost stopy wolnej od ryzyka o 1% spowoduje wzrost kursu opcji o 0,2 – –Współczynnik rho dla opcji sprzedaży na poziomie minus 0,1 oznacza, że wzrost stopy wolnej od ryzyka o 1% spowoduje spadek kursu opcji o 0,1

26 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik rho (2) rho Wartość indeksu WIG20 Przykładowe wartości rho dla opcji kupna o kursie wykonania 1.000 pkt – –Opcje in-the-money mają największą wartość rho, – –Opcje out-of-the-money mają najmniejszą wartość rho

27 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik rho (3) Przykładowe wartości rho dla opcji sprzedaży o kursie wykonania 1.000 pkt – –Opcje in-the-money mają największą ujemną wartość rho, – –Opcje out-of-the-money mają najmniejszą ujemną wartość rho rho Wartość indeksu WIG20

28 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik rho (4) Zmiana wartości rho w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia – –opcja kupna z kursem wykonania 1.000 pkt – –Rho maleje wraz z upływem czasu do terminu wygaśnięcia Wartość indeksu WIG20 rho

29 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Współczynnik rho (5) Przykład – –Wartość opcji kupna=4,25 sprzedaży=4,16 – –Wartość rho dla opcji kupna=+0,0553 sprzedaży=- 0,0521 – –Wolna od ryzyka stopa=5% Jak zmieni się kurs opcji jeżeli wolna od ryzyka stopa wzrośnie o 0,5% Obliczenia – –Zmiana wartości Opcja kupna wzrośnie o 0,0276 = 0,5 x 0,0553 Opcja sprzedaży spadnie o 0,0260 = 0,5 x 0,0521 – –Nowa wartość Opcja kupna 4,31 = 4,25 + 0,0276 Opcja sprzedaży 4,13 = 4,16 – 0,0260

30 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Zadanie (1) Zadanie – –Cena instrumentu bazowego=75, – –Do terminu wygaśnięcia pozostało=100 dni, – –Zmienność instrumentu bazowego=22,96%, – –Wartość opcji kupna=4,02 Jaka będzie wartość opcji jeżeli – –Cena instrumentu bazowego wzrośnie o 3 – –Czas pozostały do wygaśnięcia 80 dni – –Zmienność spadnie o 2% – –Stopa wolna od ryzyka spadnie o 0,75% DeltaGammaThetaVegarho +0,5916+0,0445-0,0025+0,0142+0,0031

31 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Zadanie (2) Obliczenia – –Delta3 x 0,5916=+1,7748 – –Gamma0,0445 x (3) 2 x 0,5=+0,2003 – –Theta20 x (-0,025)=- 0,5000 – –Vega0,0142 x (-2)=- 0,0284 – –Rho0,0031 x (-0,75)=- 0,0023 ----------- 1,4444 Wynik – –Wartość opcji wzrośnie o 1,8944 – –Nowa wartość opcji 5,9144 = 4,02 + 1,8944

32 wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Greckie współczynniki Jeżeli po obejrzeniu tej prezentacji masz pytania dotyczące opcji prześlij je nam opcje@gpw.com.pl


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie. wstęp delta gamma theta kappa rho zadanie Wstęp (1) Czynniki wpływające na kurs opcji Czynnik Zmiana kursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google