Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty futures Ceny kontraktów terminowych forward i futures

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty futures Ceny kontraktów terminowych forward i futures"— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty futures Ceny kontraktów terminowych forward i futures
Związek z oczekiwanymi cenami kasowymi Hedging doskonały: zabezpieczenie krótkie, zabezpieczenie długie Hedging minimalizujący wariancję

2 Ceny kontraktów terminowych forward i futures przy stałych stopach procentowych
TW. Teoretyczne ceny kontraktów terminowych forward i futures na to samo aktywo są równe ( „Kontrakty terminowe i opcje” J. Hull str. 89,90) Uzasadnienie. Załóżmy, że kontrakt futures trwa n dni. Fi – cena kontraktu na koniec i-tego dnia δ - wolna od ryzyka jednodniowa stopa proc. Rozważmy strategię: długa pozycja na kontraktach futures w ilości eδ na koniec dnia „zerowego” Powiększenie długiej pozycji do e2δ na koniec dnia 1. Powiększenie długiej pozycji do e3δ na koniec dnia 2. Itd.. Zakładamy, że zajmowanie pozycji nie wiąże się z dodatkowymi nakładami.

3 Ceny kontraktów terminowych forward i futures przy stałych stopach procentowych
W i-tym dniu zysk (lub strata) wyniesie (Fi - Fi –1) e iδ Wartość przyszła, w chwili wygaśnięcia kontraktu, tego zysku to (Fi - Fi –1) e iδ e (n - i) δ = (Fi - Fi –1) e nδ Na koniec n-tego dnia wartość wszystkich dziennych zysków wyniesie Ʃni=1 (Fi - Fi –1) e nδ czyli [(F1 - F0)+ (F2 - F1)+…+(Fn - Fn-1)]e nδ = (Fn - F0 )e nδ Ale Fn będąc ceną w dniu wygaśnięcia jest równe cenie instrumentu bazowego, czyli ST . Zatem łączny zysk to (ST - F0 )e nδ

4 Ceny kontraktów terminowych forward i futures przy stałych stopach procentowych
Inwestycja w kwocie F0 w aktywa wolne od ryzyka w chwili t=0 oraz opisana wyżej strategia daje w chwili T dochód: F0 e nδ + (ST - F0 )e nδ = ST e nδ Niech cena kontraktu forward na ten sam instrument bazowy w chwili t=0 wynosi G0. Strategia polegająca na inwestycji w kwocie G0 w aktywa wolne od ryzyka w chwili t=0 oraz długiej pozycji na kontrakcie forward w liczbie enδ Zaś w t=T: realizujemy kontrakt, sprzedajemy aktywa za kwotę ST e nδ . Ponieważ otrzymano identyczne wpływy w t=T, zatem z założenia braku arbitrażu zainwestowane w aktywa wolne od ryzyka kwoty F0 , G0 muszą być równe, co oznacza równość cen forward i futures.

5 Związek z oczekiwanymi cenami kasowymi
TW. Bieżąca cena kontraktu futures F z dostawą w chwili T jest równa wartości oczekiwanej ceny instrumentu bazowego (towaru) w dniu wygaśnięcia kontraktu (ST traktujemy jak zmienną losową) : F = E(ST) Uzasadnienie. Gdyby F < E(ST), to zastosowanie strategii t=0 długa pozycja na kontrakcie t=T nabycie towaru po cenie F sprzedaż na rynku kasowym po cenie ST daje oczekiwaną wartość arbitrażowego zysku E(ST - F)= E(ST) – F >0 W przypadku F > E(ST) zastosowanie strategii t=0 krótka pozycja na kontrakcie t=T zakup na rynku kasowym po cenie ST sprzedaż towaru po cenie F daje oczekiwaną wartość arbitrażowego zysku E(F -ST )= F -E(ST) >0

6 Hedging doskonały (perfect hedge)
Ryzyko związane ze zobowiązaniem dostarczenia lub odebrania aktywów w przyszłości zostaje wyeliminowane przez zajęcie na rynku kontraktów futures pozycji równej wartości zobowiązania ale odwrotnej. Strategia jest możliwa tylko wtedy,gdy na rynku terminowym istnieje kontrakt odpowiadający typowi aktywów i warunkom dostawy zobowiązania Jeżeli inwestor ma pozycję długą na kontrakcie forward, zajmuje krótką na futures (i owrotnie: krótka na forward i długa na futures)

7 Hedging doskonały. Przykład 1
Producent kabli miedzianych przyjął duże zamówienie z rocznym terminem dostawy produktu, po ustalonej cenie. Producent za rok jest dostawcą towaru (krótka pozycja na kontrakcie forward) zajmuje więc długą pozycję na stosownej liczbie kontraktów futures na miedź. Ilość kontraktów musi być odpowiadać zapotrzebowaniu na miedź tego producenta. Jeśli cena miedzi wzrośnie zyski z kontraktu zabezpieczą „starą ” cenę miedzi. Jeśli cena miedzi spadnie, strata z kontraktu nie będzie większa niż oszczędności z tytułu spadku ceny surowca

8 Hedging doskonały. Przykład 1
Cena kasowa miedzi 01 stycznia 2010 wynosi 7900 $, cena terminowa 8100 $; 01 stycznia 2010 – zajęcie długiej pozycji na kontrakcie rocznym 31 grudnia 2010 – zamkniecie pozycji na kontrakcie Przy cenie zamknięcia 8300 $ tona miedzi kosztuje inwestora: ( ) = 8100 zaś przy cenie zamknięcia 7800 $: (7800 – 8100) = 8100 Inwestor płaci więc tyle ile wynosiła cena terminowa w dniu 01 stycznia 2010

9 Konieczność wcześniejszego zamknięcia pozycji
Cena kasowa miedzi 01 stycznia 2010 wynosi 7900 $, cena terminowa 8100 $; 01 stycznia 2010 – zajęcie długiej pozycji na kontrakcie rocznym 31 października 2010 – zamkniecie pozycji na kontrakcie Przy cenie kasowej 8000 $ terminowej 8050$, tona miedzi kosztuje inwestora: ( ) = 8050 przy kasowej 8300 $ terminowej 8400$, (8400 – 8100) = 8000 przy kasowej 7800 $ terminowej 7850 $, ( ) = 8050 przy kasowej 8500 $ terminowej 8450$, 8500 – ( )= 8200

10 Hedging doskonały. Przykład 2
Polski eksporter produktów przemysłowych zamierza zabezpieczyć się przed spadkiem kursu Euro. Za pół roku spodziewa się uzyskać 1 mln Euro z tytułu sprzedaży swych produktów. Dzisiejszy kurs to 4,00 zł. Spółka zajmuje krótką pozycję na półrocznych kontraktach na euro o łącznej wartości 1 mln Euro. Za pół roku: Przy cenie Euro 3,80 spółka uzyskuje z kontraktu ( – )zł = zł 1 mln E = zł; Spółka ma łącznie 4 mln zł. Przy cenie Euro 4,20 zł spółka traci na kontrakcie, gdyż ( – )zł = zł Ale 1 mln E = zł; Spółka ma łącznie 4 mln zł Niezależnie od kursu Euro spółka za pół roku dysponuje kwotą 4 mln zł

11 Hedging minimalizujący wariancję
założenia: W chwili t = 0 zabezpieczamy transakcję skutkującą w chwili t = T na rynku kasowym przepływem finansowym równym X (może to być np. zakup n aktywów w nieznanej dziś cenie ST). Niech F0, FT,- ceny terminowe kontraktów futures w chwilach 0 i T (F0 - znane, FT - nieznane) h - liczba kontraktów Przyszły zakup w kwocie X zabezpieczamy pozycją na h kontraktach. Wartość łącznego przepływu Y w chwili T wynosi: Y = X + h(FT - F0), X, FT - zmienne losowe wariancja tego przepływu: War Y= War X + War[ h(FT - F0)] + 2Kow [X, h(FT - F0)], (Kow – kowariancja)

12 Hedging minimalizujący wariancję
War Y= War X + War[ h(FT - F0)] + 2Kow [X, h(FT - F0)]= =War X + War (hFT ) + 2Kow (X, hFT )= =War X + h2 War (FT ) + 2hKow (X,FT ) Policzmy pochodną wariancji względem h: (War Y)’h = 2h War (FT ) + 2Kow (X,FT ) (War Y)’h = 0  h = - Kow (X,FT ) / War (FT ) = h0 Ponieważ War (FT ) >0, więc (War Y)’h > 0  h > h0 oraz (War Y)’h < 0  h < h0 Zatem funkcja War Y przyjmuje wartość minimalną dla h0 = - Kow (X,FT) / War (FT)

13 Własności wariancji i kowariancji
dla dowolnej liczby rzeczywistej a (i) War (aX) = a2 WarX (ii) War (a + X) = WarX (iii) Kow(X,Y) = Kow (Y, X) (iv) Kow(X,X) = War X (v) Kow(aX,Y) = a Kow(X,Y) (vi)     Kow(a+X,Y) = Kow(X,Y)  (vii)   Kow(X + Y,Z) = Kow(X,Z) + Kow(Y,Z) Wniosek Kow(aX,bY) = ab Kow(X,Y)

14 Hedging minimalizujący wariancję
Jeżeli przedmiot kontraktu futures i towar objęty zabezpieczeniem są identyczne, np. akcje i kontrakty na akcje, to ST = FT (cena kontraktu w dniu dostawy jest równa cenie towaru), zatem Kow (X,FT ) = Kow (n ST,FT ) = Kow (n FT,FT )= = n Kow ( FT,FT ) = n War ( FT ) Wtedy h0 = - Kow (X,FT ) / War (FT ) = - n War ( FT ) / War (FT ) = -n h0 = - n To oznacza że n kontraktów w pozycji krótkiej jest zabezpieczeniem zakupu n akcji w chwili T. Mamy więc do czynienia z hedgingiem doskonałym

15 Hedging minimalizujący wariancję
W sytuacji gdy w chwili T planujemy sprzedaż n akcji oraz istnieją kontrakty futures na te akcje, to Kow (X,FT ) = Kow (-n ST,FT ) = Kow (-nFT,FT )= = -n Kow ( FT,FT ) = -n War ( FT ) Wtedy h0 = - Kow (X,FT ) / War (FT ) = n War ( FT ) / War (FT ) =n h0 = n, To oznacza, że n kontraktów w pozycji długiej jest zabezpieczeniem sprzedaży n akcji w chwili T (także - hedging doskonały)

16 Minimalna wariancja (kontrakty na inny instrument niż handlowane aktywo)
Minimalna wariancja przepływu w chwili T wynosi [War X - Kow2 (X,FT ) / War (FT)] Dowód: War Y =War X + h2 War (FT ) + 2hKow (X,FT ) h0 = - Kow (X, FT)/ War (FT); stąd minimalna wariancja War0 Y= War X + Kow2 (X, FT)/ War (FT) - 2Kow2 (X,FT )/ War (FT) War0 Y = War X - Kow2 (X,FT ) / War (FT) W przypadku ST = FT i zakupu n aktywów h = - n. Minimalna wariancja przepływu w t=T wynosi 0. Dowód: War0 Y = War (nST ) - Kow2 (nST,FT ) / War (FT) = = War (nFT ) - Kow2 (nFT,FT ) / War (FT) = = War (nFT ) – n2 Kow2 (FT,FT ) / War (FT) = = n2 War (FT ) – n2 War2 (FT) / War (FT) = = n2 War (FT ) - n2 War (FT ) = 0

17 Hedging doskonały. Trudności
Nie muszą istnieć kontrakty na takie aktywa, jakie chcemy zabezpieczyć. Ilość zabezpieczonych aktywów nie musi być wielokrotnością standardowego kontraktu Terminy dostaw dostępnych kontraktów nie muszą się pokrywać z terminem zobowiązań Rynek danego kontraktu może utracić płynność Inwestor może być zmuszony do zamknięcia pozycji w kontraktach, przed terminem realizacji Warunki dostawy mogą być niedogodne.

18 Futures / Zabezpieczenie krótkie
Rynek kasowy: Inwestor posiada pakiet akcji z indeksu WIG 20 Rynek terminowy: Inwestor zajmuje krótką pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością posiadanych akcji Rezultat w przypadku wzrostów cen akcji - zyski na rynku kasowym, straty podobnej wielkości na kontraktach W przypadku spadków cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach

19 Futures / Zabezpieczenie krótkie (M. Ferlak „Instrumenty pochodne
Futures / Zabezpieczenie krótkie (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

20 Futures / Zabezpieczenie krótkie
Portfel: długa pozycja w akcjach + krótka pozycja na kontraktach Współrzędne portfela = (n1,n2,…,nk, -m1,-m2,…,-ml), ni liczba akcji i-tej spółki, mi – liczba kontraktów i-tego rodzaju Wartość portfela = suma iloczynów współrzędnych portfela i cen akcji lub wartości kontraktów Scenariusz 1: ceny akcji rosną Akcje przynoszą zysk, kontrakty - stratę Scenariusz 2: ceny akcji spadają Akcje przynoszą stratę, kontrakty - zysk

21 Futures / Zabezpieczenie długie
Rynek kasowy: Inwestor sprzedał pakiet akcji z WIG 20 Rynek terminowy: Inwestor zajmuje długą pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością sprzedanych akcji Rezultat w przypadku wzrostów cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach W przypadku spadków cen akcji - zyski na rynku kasowym mają podobną wielkość jak straty na kontraktach

22 Futures / Zabezpieczenie długie (M. Ferlak „Instrumenty pochodne
Futures / Zabezpieczenie długie (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

23 Futures / Zabezpieczenie długie
Portfel: krótka pozycja w akcjach (tzn. sprzedaż akcji) + długa pozycja na kontraktach Współrzędne portfela=(-n1,-n2,…,-nk, m1,m2,…,ml) ni - liczba akcji i-tej spółki, mi – liczba kontraktów i-tego rodzaju Scenariusz 1: ceny akcji rosną Krótka pozycja w akcjach przynosi stratę, kontrakty - zysk Scenariusz 2: ceny akcji spadają Krótka pozycja w akcjach przynosi zysk, kontrakty - stratę


Pobierz ppt "Kontrakty futures Ceny kontraktów terminowych forward i futures"

Podobne prezentacje


Reklamy Google