Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredytowe instrumenty pochodne Karol Kapuściński Obaśnienie instrumentów Instrumenty pochodne a podaż kredytów Derywatywy a ryzyko bankowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredytowe instrumenty pochodne Karol Kapuściński Obaśnienie instrumentów Instrumenty pochodne a podaż kredytów Derywatywy a ryzyko bankowe."— Zapis prezentacji:

1 Kredytowe instrumenty pochodne Karol Kapuściński Obaśnienie instrumentów Instrumenty pochodne a podaż kredytów Derywatywy a ryzyko bankowe

2 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 2 Kredytowe instrumenty pochodne CDS Credit default swap funkcjonuje również pod nazwami credit swap lub default swap. W transakcjach tego typu jedna ze stron, zwana sprzedawcą zabezpieczenia (ang. protection seller) zobowiązuje się, że w razie powstania zdefiniowanego w kontrakcie zdarzenia kredytowego (ang. credit event, np. bankructwo podmiotu, któremu druga strona umowy udzieliła kredytu), zrekompensuje drugiej stronie transakcji, zwanej kupującym, zabezpieczenie (ang. protection buyer) straty z tytułu powstania zdarzenia kredytowego. W zamian za to kupujący zabezpieczenie dokonuje cyklicznych płatności (ang. premium, tzw. premia za zabezpieczenie) na rzecz sprzedającego zabezpieczenie.

3 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 3 Kredytowe instrumenty pochodne TRS Total Return Swap jest transakcją, w której jedna ze stron, kupujący zabezpieczenie, przekazuje tzw. całkowity zwrot (ang. total return) z danych aktywów obarczonych ryzykiem kredytowym (tzw. aktywa bazowe, ang. underlying asset) w zamian za płatności zazwyczaj oparte na stopie procentowej z rynku międzybankowego (np. LIBOR).

4 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 4 Kredytowe instrumenty pochodne CSO Credit Spread Option jest instrumentem pochodnym, którego przepływy pieniężne zależą od kształtowania się wiarygodności kredytowej określonego instrumentu bazowego lub emitenta. Występują: uzależnione od spadku wartości aktywów bazowych (typ 1) oraz uzależnione od zmiany spreadu, czyli nadwyżki rentowności instrumentu ponad stopę wolną od ryzyka (typ 2).

5 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 5 Kredytowe instrumenty pochodne Dla nabywcy kredytowego instrumentu pochodnego, czyli sprzedającego ryzyko: - nie powoduje negatywnego kształtowania relacji z klientami, tzn. nie rozwiązuje umowy kredytowej z klientami, a wyłącznie dokonuje transferu ryzyka kredytowego. - zaoferowanie pochodnego instrumentu kredytowego powoduje podjęcie wyłącznie ryzyka kredytowego, co nie jest możliwe w przypadku aktywów bilansowych, których posiadanie łączy się z ekspozycją na ryzyko stopy procentowej czy kursu walutowego.

6 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 6 Kredytowe instrumenty pochodne Korzyści dla sprzedającego, czyli nabywającego ryzyko: - wynagrodzenie, - jeśli oferujący zabezpieczenie jest podmiotem niebankowym, to derywaty kredytowe mogą być dla niego jedynym sposobem podjęcia ryzyka należności kredytowych.

7 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 7 Kredytowe instrumenty pochodne - dla podmiotu rozważającego możliwość udzielenia poręczenia lub gwarancji zaproponowanie zabezpieczenia w ramach pochodnego instrumentu kredytowego może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ gwarancje i poręczenia wymagają spłaty całości gwarantowanych zobowiązań po wystąpieniu zdarzenia ryzyka kredytowego. Derywaty kredytowe natomiast bardzo często przewidują tylko wyrównanie strat wartości zabezpieczanych instrumentów, powstałych wskutek wystąpienia przejawów ryzyka kredytowego. - dokonywanie transakcji arbitrażowych.

8 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 8 Kredytowe instrumenty pochodne Kontrowersje - problem asymetrii informacji i wynikające stąd konsekwencje dla wyboru poziomu zarządzania ryzykiem kredytowym; - potencjalne oddziaływanie pochodnych instrumentów kredytowych na sytuację banków; - rozmiar i charakter zagrożeń innymi rodzajami ryzyka niż ryzyko kredytowe. - pochodnych instrumentach kredytowych w walce konkurencyjnej - niebezpieczeństwach związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi

9 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 9 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Dla poszczególnych banków, zdolność do przekazywania lub ponoszenia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych ułatwia zarządzanie ryzykiem i optymalne wykorzystanie kapitału banku.

10 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 10 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Wzrost średniej zapadalności i spadek o 21 punktów bazowych spreadu, jednak głównie dla dużych firm. Mały wpływ na samą ilość kredytów! Przeniesienie ryzyka kredytowego nazywane jest jako stabilizator systemu finansowego.

11 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 11 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Jednocześnie autorzy przyznają, że banki mogą być skłonne do podejmowania ryzyka kredytowego, ponieważ płynne kredytowe instrumenty pochodne pozwalają im "odciążyć" to ryzyko w razie potrzeby.

12 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 12 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Decyzja banku pożyczyć i na jakich warunkach, zależy od szeregu czynników, w tym siły popytu pożyczki i jakości informacji o możliwościach inwestycyjnych, jego zdolność do zabezpieczenia lub rozproszenia ryzyka

13 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 13 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Oczywiście możliwe jest, że banki mogą używać jednego kredytowego instrumentu pochodnego w celu zabezpieczenia ryzyka jednego kredytobiorcy i wykorzystanie uwolnione w wyniku tego zdolności ryzyka pożyczyć komuś innemu.

14 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 14 Instrumenty pochodne a podaż kredytów W 2006 roku banki w USA nie angażują się w sposób istotny w kredytowe instrumenty pochodne. Jest ich zaledwie 42 i w dodatku są to wyłącznie duże banki.

15 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 15 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Jednocześnie autorzy przyznają, że banki mogą być skłonne do podejmowania ryzyka kredytowego, ponieważ płynne kredytowe instrumenty pochodne pozwalają im "odciążyć" to ryzyko w razie potrzeby.

16 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 16 Instrumenty pochodne a podaż kredytów Według autorów korelacja między instrumentami pochodnymi a wielkością akcji pożyczkowej jest negatywna. (Tabela 5)

17 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 17 Instrumenty pochodne a podaż kredytów

18 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 18 Ryzyko bankowe Istnieje ograniczenie zagregowanej podaży środków finansowych (lokat) w gospodarce, a więc łącznej wartości inwestycji. Upadek jednego (istotnego) banku prowadzi do recesji spillover. Jest to negatywny efekt zewnętrzny na przetrwanie banków poprzez wzrost rynku rozliczeń stawki depozytów, która zmniejsza rentowność banków. Po drugie, banki, które przeżyły mają strategiczną przewagę (pozytywny efekt zewnętrzny) z braku innych banków. Dzieje się tak ze względu na wzrost skali i rozwoju, wynikające z migracji deponentów z upadłych banków, lub ze względu na strategiczne korzyści z nabyciem aktywów upadłych banków i przedsiębiorstw.

19 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 19 Ryzyko bankowe Niestety negatywne efekty przeważają nad pozytywnymi a jest to spowodowane: 1. Upadłe banki są duże, co implikuje ograniczenie inwestycji w całym sektorze bądź gospodarce. 2. Depozytariusze upadłych banków nie przenosza swoich oszczędności 3. Inne banki nie mogą przejmować upadłych przedsiębiorstw (unikalne banki, przepisy, itp.)

20 09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odppage 20 Dziękuje za uwagę:)


Pobierz ppt "Kredytowe instrumenty pochodne Karol Kapuściński Obaśnienie instrumentów Instrumenty pochodne a podaż kredytów Derywatywy a ryzyko bankowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google