Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ISTOTA, SZACOWANIE, OGRANICZANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ISTOTA, SZACOWANIE, OGRANICZANIE."— Zapis prezentacji:

1 1 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ISTOTA, SZACOWANIE, OGRANICZANIE

2 2 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Ryzyko stopy procentowej Ryzyko związane z pozycjami o stałej stopie procentowej Ryzyko związane z papierami o stałej stopie procentowej Ryzyko związane z pozycjami o zmiennej stopie procentowej Ryzyko procentowe dotyczące pozycji bilansowych Ryzyko procentowe dotyczące pozycji pozabilansowych

3 3 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Pozycje o oprocentowaniu zmiennym % powinien wzrosnąć przynajmniej na tyle, na ile wzrosły st. % na rynku będzie to jednak WOLNY WZROST Ryzyko stopy procentowej Pozycje o stałym oprocentowaniu – % nie może ulec zmianie do upływu terminów Wzrost rynkowych stóp procentowych Pozycje o stałym oprocentowaniu – % nie może ulec zmianie do upływu terminów Pozycje o oprocentowaniu zmiennym % wzrośnie ale mniej niż na rynku (elastyczność dopasowania aktywów) będzie to jednak max. SZYBKI WZROST Ważne: Wielkość i dynamika zmian rynkowych stóp procentowych, Struktura aktywów i pasywów, Elastyczność i szybkość zmian oprocentowania pozycji o zmiennych stopach %.

4 4 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Ryzyko stopy procentowej Ryzyko dochodu – to ryzyko obniżenia się dochodu z odsetek na skutek zmian rynkowej stopy procentowej i niezsynchronizowania zmian stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów, Ryzyko dochodu – to ryzyko obniżenia się dochodu z odsetek na skutek zmian rynkowej stopy procentowej i niezsynchronizowania zmian stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów, Ryzyko inwestycji – polega na obniżeniu się (wzroście) wartości księgowej papierów wartościowych o stałej stopie procentowej. Ryzyko inwestycji – polega na obniżeniu się (wzroście) wartości księgowej papierów wartościowych o stałej stopie procentowej.

5 5 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Ryzyko stopy procentowej Okres zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu Okres wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Aktywa o zmiennym oprocentowaniu – doskonale elastyczne Niedopasowanie terminów – ryzyko spadku st. procentowej Pasywa o zmiennym oprocentowaniu – doskonaleelastyczne Pasywa są dłuższe Aktywa są krótsze

6 6 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Okres zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu Ryzyko stopy procentowej Okres wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Pasywa o zmiennym oprocentowaniu – doskonale elastyczne Niedopasowanie terminów – ryzyko wzrostu stopy procentowej Pasywa o zmiennym oprocentowaniu – doskonale elastyczne Aktywa są dłuższe pasywa są krótsze

7 7 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Ryzyko spadku stóp procentowych opisać można na dwa sposoby: Termin zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu jest krótszy od terminu wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Termin zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu jest krótszy od terminu wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Pozycje o zmiennym oprocentowaniu w aktywach są większe od pozycji o oprocentowaniu zmiennym w pasywach Pozycje o zmiennym oprocentowaniu w aktywach są większe od pozycji o oprocentowaniu zmiennym w pasywach

8 8 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Termin zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu jest dłuższy od terminu wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Termin zapadalności aktywów o stałym oprocentowaniu jest dłuższy od terminu wymagalności pasywów o stałym oprocentowaniu Pozycje o zmiennym oprocentowaniu w aktywach są mniejsze od pozycji o oprocentowaniu zmiennym w pasywach Pozycje o zmiennym oprocentowaniu w aktywach są mniejsze od pozycji o oprocentowaniu zmiennym w pasywach Ryzyko wzrostu stóp procentowych opisać można na dwa sposoby:

9 9 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński METODY POMIARU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Metoda badania LUKI NIEDASOWANIA (gap) Metoda badania LUKI NIEDASOWANIA (gap) Metody obliczania średnich okresów zapadalności i wymagalności aktywów i pasywów Metody obliczania średnich okresów zapadalności i wymagalności aktywów i pasywów Metoda duration – określania przeciętnego okresu trwania Metoda duration – określania przeciętnego okresu trwania Metoda analizy elastyczności (wrażliwości aktywów i pasywów na zmiany oprocentowania Metoda analizy elastyczności (wrażliwości aktywów i pasywów na zmiany oprocentowania Metoda VaR Metoda VaR Metody symulacyjne Metody symulacyjne

10 10 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Metoda luki niedopasowania OkresAktywaPasywaPozycja niedopasowania Pozycja skumulowana RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 0 – 304501003500? 31- 60150350-200-350? 61-9050300-250-150? 91-12050 0100? 121- 18010050 100? 181-36010050 ? RAZEM900 00

11 11 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Metoda obliczania średnich okresów zapadalności i wymagalności A(i)*T(i) A(i)*T(i) Średni okres trwałości aktywów=---------------------------- A(i) A(i) P(i)*T(i) P(i)*T(i) Średni okres trwałości pasywów= ---------------------------- P(i) P(i) LUKA TRWAŁOŚCI = średni okres zapadalności AKTYWÓW – średni okres wymagalności PASYWÓW LUKA TRWAŁOŚCI DODATNIA ? LUKA TRWAŁOŚCI UJEMNA ? LUKA TRWAŁOŚCI ZERO brak ryzyka

12 12 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Czynniki wywierające wpływ na wysokość stopy procentowej Czynniki zewnętrzne Czynniki finansowe związane z funkcjonowaniem systemu finansowego i bankowego: Opodatkowanie banków Stopy procentowe NBP Stopy redyskonta w NBP Stopa rezerw obowiązkowych NBP Polityka kursowa NBP Stopy procentowe na międzybankowym rynku pieniężnym Czynniki ogólnogospodarcze: Faza cyklu koniunkturalnego Poziom inflacji Dług publiczny Konkurencja międzybankowa Uwarunkowania wewnętrzne banku Oczekiwania właścicieli Faza rozwoju banku Uwarunkowania kapitałowe Struktura pasywów Struktura aktywów Przyjęta strategia rozwoju finansowego banku Stosowane formuły oprocentowania aktywów i pasywów Poziom refinansowania działalności banku przez NBP lub przez rynek pieniężny Stopy procentowe ustalane przez bank

13 13 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Stopy procentowe ustalane przez banki stopa bazowa od udzielonych kredytów stopa bazowa od udzielonych kredytów wysokość premii za ryzyko wysokość premii za ryzyko stopa maksymalna przyjmowanych depozytów stopa maksymalna przyjmowanych depozytów stopa transferowa stopa transferowa stopa wchodzenia w operacje na rynku pieniężnym stopa wchodzenia w operacje na rynku pieniężnym

14 14 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Wahania poziomu depozytów i ich wpływ na zachowania banku komercyjnego Wartość wkładów klientów Miesiące Niedobór środków Nadwyżka środków A B C Wolne środki Rezerwa obowiązkowa

15 15 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński Fazy zmian wysokości stóp procentowych Instrumenty finansowe/ fazy stopy procentowej Fazy stopy zmian wysokości stopy procentowej NISKAROSNĄCAWYSOKA MALEJĄCA MALEJĄCA Depozyty o stałym oprocentowaniu Przyjmowan ie Wypłata depozytów Depozyty o zmiennym oprocentowaniu Spłata Przyjmow anie Kredyty o stałym oprocentowaniu Egzekwowa nie spłaty Udzielanie kredytów Egzekwowa nie spłaty Kredyty o zmiennym oprocentowaniu Udzielanie kredytów Egzekwowa nie spłaty Udzielanie kredytów Instrumenty rynku kapitałowego Sprzedaż po maksymalne j cenie Wstrzymyw anie się z zakupem Zakup po minimalne j cenie Utrzymywa nie składu portfela Instrumenty rynku pieniężnego (instrumenty o stałym oprocentowaniu) Sprzedaż ZAKUP

16 16 Katedra Bankowości, dr Grzegorz Kotliński EFEKT FISCHERA Wysoka stopa procentowa w kraju A Spadek stóp procentowych w kraju A Deprecjacja waluty kraju A wzrost opłacalności eksportu, spadek importu, nadwyżka w bilansie płatniczym i handlowym napływ zagranicznego kapitału spekulacyjnego, powodujący wzrost popytu na walutę kraju A wzrost opłacalności importu, spadek eksportu, deficyt bilansu płatniczego i handlowego odpływ kapitału spekulacyjnego powodujący spadek popytu na walutę kraju A Aprecjacja waluty kraju A


Pobierz ppt "1 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ISTOTA, SZACOWANIE, OGRANICZANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google