Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze. Zdarzenia gospodarcze to zjawiska i procesy gospodarcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze. Zdarzenia gospodarcze to zjawiska i procesy gospodarcze."— Zapis prezentacji:

1 Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze. Zdarzenia gospodarcze to zjawiska i procesy gospodarcze o różnym charakterze, powodujące zmiany w środkach gospodarczych i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej działalności gospodarczej np. zakup materiałów.

2 Ze względu na bezpośredni wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu wyróżniamy IV typy operacji gospodarczych bilansowych 1. Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko w składnikach aktywów. A + A – - zmienia się wyłącznie struktura aktywów, zmniejszeniu jednego składnika aktywów towarzyszy zwiększenie drugiego składnika aktywów o tę samą kwotę, suma bilansowa nie ulega zmianie. Na przykład: zakupiono za gotówkę materiały. 2. Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko w składnikach pasywów. P + P – - zmienia się wyłącznie struktura pasywów, zmniejszeniu jednego składnika pasywów towarzyszy zwiększenie drugiego składnika pasywów o tę samą kwotę, suma bilansowa nie ulega zmianie. Na przykład: zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę zobowiązań wobec dostawców.

3 3. Operacje gospodarcze wywołujące równocześnie zwiększenie składników aktywów i pasywów. A + P + - zwiększa się składnik aktywów i równocześnie zwiększa się składnik pasywów o tę samą kwotę, suma bilansowa ulega zwiększeniu. Na przykład: przyjęto do magazynu materiały, za które zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 4. Operacje gospodarcze wywołujące równocześnie zmniejszenie składników aktywów i pasywów. A - P - - zmniejsza się składnik aktywów i równocześnie zmniejsza się składnik pasywów, suma bilansowa ulega zmniejszeniu. Na przykład: wypłacono gotówką naliczone wynagrodzenia dla pracowników.

4 SCHEMAT TYPÓW OPERACJI BILANSOWYCH Grupa operacji operacji Typ operacji gospodarczych Zmiany wywołane operacjami gospodarczymi Wpływ na ogólną wartość zasobów (sumę bilansową) MajątekKapitały IA+-brak IIP-+brak III AP + ++zwiększenie IV AP - --zmniejszenie

5

6 Kontrola dokumentów księgowych Kontrola merytoryczna ma na celu stwierdzenie, czy wszystkie dane jakościowe, ilościowe i wartościowe w dowodzie księgowym są zgodne z rzeczywistością, czy operację gospodarczą przeprowadzono według obowiązujących przepisów prawa, a nawet czy operacja ta była celowa i uzasadniona gospodarczo. Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy dokument sporządzono zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przygotowywania dowodów księgowych. Kontrola rachunkowa ma na celu sprawdzenie dowodu pod względem prawidłowości wykonanych obliczeń.

7 Konto to specyficzne dla rachunkowości urządzenie ewidencyjne służące do ujmowania operacji gospodarczych wyrażonych w pieniądzu

8

9 Zasada podwójnego zapisu na co najmniej dwóch kontach, po przeciwnych stronach kont (na jednym koncie zapis musi być po stronie Winien a na drugim po stronie Ma), w tej samej kwocie (wielkość po stronie Winien i Ma musi być identyczna).

10

11 Podział kont Ze względu na treść ekonomiczną: bilansowewynikowekorygującerozliczeniowe Ze względu na stopień szczegółowości: syntetyczneanalityczne

12 Plan kont to usystematyzowany wykaz kont, to usystematyzowany wykaz kont, ich nazw i symboli, przeznaczonych do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami rejestracji księgowej. Jest podstawowym elementem zakładowego planu kont.

13 Wykaz zespołów wzorcowego planu kont Zespół 0 – Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Długoterminowe aktywa finansowe ……… Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 100 Kasa 110 Rachunki bankowe 130 Krótkoterminowe aktywa finansowe ……… Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 – Materiały i towary Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy

14 Konta bilansowe aktywne aktywne pasywne pasywneaktywno-pasywne przyjęcie z bilansu początkowego wyjściowych stanów wartości aktywów i pasywów przyjęcie z bilansu początkowego wyjściowych stanów wartości aktywów i pasywów ujęcie zmian tych stanów na podstawie udokumentowanych operacji gospodarczych ujęcie zmian tych stanów na podstawie udokumentowanych operacji gospodarczych ustalenie wartościowych stanów poszczególnych składników aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, które są podstawą do sporządzenia bilansu końcowego Zadania kont bilansowych:

15 Zasady funkcjonowania kont aktywnych

16 Zasady funkcjonowania kont pasywnych

17 Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych

18 Suma obrotów Dt = Suma obrotów Ct Suma sald Dt = Suma sald Ct Zestawienie obrotów i sald

19 Przykład: W jednostce gospodarczej sporządzono bilans, który przedstawia się następująco: Aktywa: 1. Środki trwałe4 000 2. Materiały 700 3. Towary 800 4. Kasa 900 5. Rachunek bankowy 5 000 Razem: 11 400 Pasywa: 1. Kapitał podstawowy6 800 2. Kredyty bankowe 200 3. Zob. wobec dostawców 1 000 4. Zob. z tyt. VAT 2 800 5. Zob. z tyt. wynagrodzeń 600 Razem: 11 400 W okresie sprawozdawczym zostały dokonane następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono środki trwałe płacąc przelewem4 500 2. Zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę zobowiązań z tyt. VAT2 800 3. Otrzymano od dostawcy towary, za które zapłata nastąpi później1 200 4. Wypłacono gotówką wynagrodzenia 600 Polecenia: 1. Nanieść stany początkowe na konta 2. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego księgowania 3. Sporządzić zestawienie obrotów i sald


Pobierz ppt "Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze. Zdarzenia gospodarcze to zjawiska i procesy gospodarcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google