Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes z Klasą - Konstancin 16 paź 2012 Płynność Finansowa tel. 795 052 757.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes z Klasą - Konstancin 16 paź 2012 Płynność Finansowa tel. 795 052 757."— Zapis prezentacji:

1 Biznes z Klasą - Konstancin 16 paź 2012 Płynność Finansowa tel

2 1.Czym jest płynność finansowa? 2.Gotówka a zysk 3.Jak się mierzy płynności finansową? 4.Wskaźniki mylą? 5.Cykl konwersji gotówki 6.Współczynnik upłynnienia Tematy tel

3 Płynność finansowa, to zdolność do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań przetwarzaniesprzedażodzyskanie gotówki Zakup Zapłata zyskujemy płynnośćtracimy płynność tel

4 Rachunek Zysków i Strat vs Raport Przepływów Gotówkowych Saldo gotówkowe Zysk / strata Zdarzenie gospodarcze Wydatki Wpływy Rach. Przepł. Gotówkowych Koszty Rach. Zysków i Strat Przychody

5 Zysk to opinia, gotówka to fakt tel

6 Wskaźniki płynności finansowej są metodą oceny zdolności podmiotu do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań tel Powszechnie, do badania płynności finansowej stosuje się dwa typy wskaźników: 1.Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) 2.Wskaźnik bieżącej płynności

7 Kapitał własny Kapitał obcy = zobowiązania Kapitał Stały ( zaangażowany ) 1.Rzeczowe składniki majątku trwałego 2.Wartości niematerialne i prawne 3.Finansowe składniki majątku trwałego Aktywa trwałe AktywaPasywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania bieżące tel Kapitał Pracujący 1.Zapasy 2.Należności krótkoterminowe 3.Inwestycje krótkoterminowe Aktywa obrotowe Pozostałe aktywa obrotowe Kapitał pracujący ( obrotowy netto )

8 Aktywa Obrotowe - Zobowiązania Bieżące = Kapitał Pracujący tel Kapitał Pracujący - metoda majątkowa

9 Kapitał Stały - Aktywa Trwałe = Kapitał pracujący tel Kapitał Pracujący - metoda kapitałowa

10 Wielkość kapitału stałego (zaangażowanego) pokazuje jak kierownictwo przestrzega reguły złotej zasady finansowania, tel zgodnie z którą kapitały o niskim stopniu płynności, powinny być finansowane kapitałem stałym (kapitał stały aktywa trwałe).

11 Srebrna reguła bilansowa mówi, że kapitał stały (zaangażowany) powinien finansować co najmniej 33% aktywów obrotowych, tel zatem kapitał pracujący powinien stanowić co najmniej jedną trzecią majątku obrotowego.

12 Wbrew obiegowej opinii, kapitał pracujący jako wartość bezwzględna, niewiele, lub nic nie mówi o rzeczywistej płynności firmy.

13 tel Nade wszystko, zobowiązań nie reguluje się kapitałem pracującym, czy majątkiem obrotowym, zużytymi narzędziami, zapasami, czy należnościami. ZOBOWIĄZANIA SPŁACA SIĘ GOTÓWKĄ!

14 Wskaźnik bieżącej płynności = Aktywa Obrotowe Zobowiązania Bieżące tel Uznaje się, że optymalna wartość tego miernika powinna zawierać się pomiędzy 1,5 a 2 Wskaźnik Bieżącej Płynności

15 Wskaźnik bieżącej płynności, oraz jemu podobne (szybkiej płynności), ma koncepcyjną wadę, zakłada likwidację majątku obrotowego dla spłaty zobowiązań. tel Warto również pamiętać, że o rzeczywistej płynności finansowej nie decyduje wielkość aktywów, ale zdolność do generowania wpływów.

16 ABCXYZ Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe 500 Kapitał pracujący 5000 Wskaźnik bieżącej płynności 21 tel Stosując powszechne miary ocenimy, że firma ABC ma doskonałą płynność, w przeciwieństwie do firmy XYZ

17 ABCXYZ Średni okres spłaty zobowiązań bieżących 30 Średnia rotacja należności 1800 Średnia rotacja zapasów tel Wystarczy jednak uwzględnić charakterystykę obu firm, porównać ich wskaźniki sprawności, by zmienić ocenę o 180 0

18 Czy nie ma dobrych miar płynności finansowej? tel

19 Cykl Rotacji Zapasów + Cykl Rotacji Należności - Śr. Okres Spłaty Zobowiązań = Cykl Konwersji Gotówki tel Cykl operacyjny Cykl Konwersji Gotówki

20 tel Cykl Rotacji Zapasów= zapasy śr. dzienny k-t własny sprzedaży Cykl Rotacji Należności= należności śr. dzienna sprzedaż Śr. Okres Spłaty Zobowiązań = zobowiązania bieżące śr. dzienny k-t własny sprzedaży Wskaźniki Cyklu Konwersji Gotówki

21 tel Cykl rotacji zapasu Cykl rotacji należności Cykl rotacji zobowiązania Cykl Konwersji Gotówki - prezentacja graficzna na osi czasu przetwarzaniesprzedażodzyskanie gotówki Zakup Zapłata zyskujemy płynnośćtracimy płynność

22 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych U= cu g + n + z cu – czynnik upłynnienia g – stan gotówki w kasie i na rachunkach n – stan należności z – wartość zapasów tel

23 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych U= cu = =66 dni g + n + z Aktywa obrotowewartość cykl zamiany na gotówkę Czynnik upłynnienia (w dniach)(pw = kol. 2 x kol. 3) 1234 ggotówka w kasie i na r-ch nnależności zzapasy tel

24 Jeden wskaźnik dobrze opisujący pozycję każdej firmy… to kamień filozoficzny. Warto stosować dobrze przemyślany, spójny system wskaźników właściwie opisujących pozycję konkretnej firmy. tel Najlepiej, gdy wskaźniki finansowe ukazujemy jako syntezę wskaźników operacyjnych, tak, by funkcjonował w firmie jeden język biznesowy wskazujący finansowe implikacje decyzji operacyjnych.

25 tel Dziękuję za uwagę i poświęcony mi czas.


Pobierz ppt "Biznes z Klasą - Konstancin 16 paź 2012 Płynność Finansowa tel. 795 052 757."

Podobne prezentacje


Reklamy Google