Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji Robert Barski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji Robert Barski."— Zapis prezentacji:

1 2012 Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji Robert Barski

2 BIOS to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Po raz pierwszy i w tak dużej skali udzieliła wsparcia ośrodków innowacji: parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki 2

3 Wsparcie Inicjatywy PARP: Dobre praktyki na Portalu Innowacji, Broszury, poradniki, prezentacje multimedialne, audycje audio i video, Spotkania informacyjne i wyjazdy studyjne, Indywidualne wsparcie– pomoc w samoocenie instytucji, opracowanie raportów dedykowanych i seminaria wdrożeniowe między innymi dla: AIP UMK Toruń, AIP PWSZ Elbląg, CTT Częstochowa, Dział Nauki i Transferu technologii Politechniki Opolskiej, Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP. 3

4 Zdiagnozowane problemy w funkcjonowaniu Ośrodków Innowacji 4 mała orientacja Ośrodków w rzeczywistych potrzebach firm, Ich oferta jest zależna od realizowanych projektów a nie oczekiwań firm, oferta nie jest przedstawiana w atrakcyjny sposób, brak konkretów oczekiwanych przez firmy, niska świadomość przedsiębiorców o potrzebie korzystania z usług proinnowacyjnych, przeświadczenie przedsiębiorców o niskiej jakości usług oferowanych przez Ośrodki Innowacji.

5 Rezultaty realizacji Inicjatywy 20 broszur, 5 poradników, 25 audycji audio, 5 audycji video i 10 prezentacji multimedialnych, 400 osób uczestniczących w 20 spotkaniach informacyjnych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, Wyjazdy studyjne 10 krajowych dla 100 osób 6 zagranicznych dla 90 osób Opracowanych 45 krajowych i 20 zagranicznych dobrych praktyk, Wzmocnienie potencjału instytucji Pomoc w rozwoju 10 Ośrodków Innowacji, Opracowanie raportów dedykowanych i 30 seminariów wdrożeniowych. 5

6 Spotkania informacyjne Podczas 20 spotkań omawiano zagadnienia rozwiązywania problemów instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu oraz zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwijaniem oferty poszczególnych typów instytucji tego rodzaju. Omawiano możliwe sposoby przełamywania barier i wspierania sił motorycznych dyfuzji wyników badań naukowych do gospodarki oraz rozwoju firm technologicznych. 6

7 Wnioski ze spotkań informacyjnych Ośrodki innowacji słabo znają się nawzajem, nie współpracują ze sobą na poziomie lokalnym. Jednocześnie jest zapotrzebowanie na działania integrujące środowisko. W Ośrodkach brak kompleksowej obsługi klientów, ale też nie współpracują one ze sobą aby tworzyć kompleksową ofertę dla klientów na poziomie lokalnym lub regionalnym. 7

8 Wnioski ze spotkań informacyjnych Usługi Ośrodków są ukierunkowane na głównie powstające a nie działające firmy. W projektach finansowanych z funduszy UE kontroluje się procesy a nie rezultaty, nie ma współpracy miedzy instytucjami finansującymi a realizatorami. Takie zjawisko jest wszechobecne w naszej praktyce. Procedury administracyjne na wszystkich szczeblach finansowania Ośrodków są istotną barierą w ich działaniu. 8

9 Wnioski ze spotkań informacyjnych Polska jest słabym rynkiem dla nowych produktów. Ośrodki nie umieją pomóc firmom znaleźć rynków zagranicznych. Ośrodki nie mają dostatecznych kompetencji w zakresie oceny potencjału rynkowego produktów, nie umieją korzystać z potencjału organizacji sieciowych. 9

10 Prezentacje multimedialne W wyniku prowadzonych prac powstało 10 prezentacji mulitmedialnych omawiających różne tematy związane ze sposobami zarządzania oraz zwiększanie efektywności instytucji otoczenia biznesu. Ich celem jest podniesienie kompetencji kadry OI. 10

11 Prezentacje multimedialne cd. Audyt technologiczny (1) - przygotowanie Audyt technologiczny (2) - zbieranie danych Audyt technologiczny (3) - zakończenie Kształtowanie oferty ośrodka innowacji Jednostki uczelni w procesie komercjalizacji 11

12 Prezentacje multimedialne cd. Finansowanie działalności inkubatora Budowanie pakietu usług Organizacja sprzedaży technologii Internacjonalizacja parków technologicznych Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej 12

13 Wsparcie ekspertów 13 Inicjatywa Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu oferuje 10 wybranym ośrodkom innowacji indywidualną pomoc ekspercką w diagnozie sposobu funkcjonowania danego ośrodka, przedstawienie rekomendacji oraz przygotowanie do wdrożenia i/lub wdrożenie rozwiązań wypracowanych w poprzednich działaniach Inicjatywy i identyfikacja potrzeb danego ośrodka na wprowadzenie nowych rozwiązań.

14 Wsparcie ekspertów – oferta obejmuje: Część diagnostyczną: praca dwóch ekspertów, zebranie danych o ośrodku, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, interaktywne prace warsztatowe z uczestnikami oraz prezentacja raportu). Część wdrożeniowa: Wyniki prac diagnostycznych oraz ustalenia z ośrodkiem zaowocowały serią 3 seminariów wdrożeniowych. 14

15 15 Publikacje

16 1. Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji 2. Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych MSP 3. Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm 4. Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych 5. Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach 6. Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji 7. Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii 8. Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy 9. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP 10. Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji 11. Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną 16 Na 25 publikacji przygotowanych w ramach Inicjatywy aż 20 skierowanych jest bezpośrednio do AIP i CTT

17 12. Metody inkubacji projektów biznesowych 13. Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach 14. Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 15. Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP 16. Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu 17. Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy 18. Edukacja innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim 19. Budowa pakietu usług pro innowacyjnych w centrach transferu technologii 20. Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji technologii i wiedzy 17

18 Dziękuję za uwagę! Więcej informacji: www.pi.gov.pl/bios skuteczneotoczenie@parp.gov.pl 18


Pobierz ppt "2012 Wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji Robert Barski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google