Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja – perspektywy rozwoju Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja – perspektywy rozwoju Polski"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja – perspektywy rozwoju Polski
Krzysztof Mądel SJ Konferencja „Edukacja narodowa a rozwój oświaty wsi polskiej” Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin Warszawa 27 marca 2004

2 Bezrobocie i edukacja na wsi
Na terenach, gdzie dominowały PGR-y, stopa bezrobocia dochodzi do 38%. W końcu 2001 na wsi było zarejestrowanych 1 mln 329 tys. osób bez pracy, co stanowi 42,7 proc. ogółu bezrobotnych (najwięcej w Podkarpackiem – ok. 63%, a najmniej w Śląskiem – 18%). W porównaniu z rokiem 1998 stopa bezrobocia na wsi zwiększyła się z 10,5 do 16,7%, a najwyższa jest wśród młodzieży do 24. roku życia (38,7%), osób z wykształceniem zasadniczym (40%) i podstawowym (35%). Stopa bezrobocia ukrytego na wsi wynosi 19,6%. W latach 90. zamknięto na wsi w tym czasie 3 tys. szkół, a istniejące są znacznie słabiej niż miejskie wyposażone w urządzenia dydaktyczne i oferują mniej zajęć z języków obcych i informatyki. Rolnicy są najsłabiej wykształconą warstwą społeczną w Polsce, ponad połowa z nich zakończyła edukację na najniższym, podstawowym poziomie. W latach 90. nastąpił wyraźny spadek udziału młodzieży wiejskiej na studiach. Dziś na wyższych uczelniach młodzież ze wsi stanowi 10% studentów dziennych i 6-7% zaocznych. Tylko niecały 1% młodych zamierzał na wsi pozostać i aż 42% chciało skończyć studia (w ciągu dziesięciu lat ten odsetek się podwoił). Skala ubóstwa rodzin wiejskich sięga tu od 60 do 80%. Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, „Polska Wieś 2002”, Warszawa

3 Egzamin pogimnazjalny 2002
Statystycznie szkoły wiejskie uzyskiwały od 11,74 punktu (wynik najniższy – 1 szkoła) do 41,80 punktu (wynik najwyższy – 1 szkoła). Szkoły położone na terenie miast-gmin uzyskiwały statystycznie od 10,06 punktu (wynik najniższy – 1 szkoła) do 41,22 punktu (wynik najwyższy – 1 szkoła). Szkoły miejskie uzyskiwały statystycznie od 8,55 punktu (wynik najniższy – 1 szkoła) do 47,83 punktu (wynik najwyższy – 1 szkoła). Na podstawie wyników uczniów, uwzględniających lokalizację szkół z podziałem na miasto, miasto-gminę i gminę wiejską, można stwierdzić, że statystycznie szkoły z gmin miejskich otrzymywały średnio 31,45 punktu, czyli 62,90% punktów możliwych do uzyskania Słabsze wyniki uzyskały szkoły na terenie miast-gmin, otrzymując średnio 28,87 punktów, czyli 57,74% punktów możliwych do uzyskania. Szkoły w gminach wiejskich otrzymały średnio 28,82 punktów, czyli 57,64% punktów możliwych do uzyskania. Różnica między średnim wynikiem szkół miejskich a średnim wynikiem szkół na terenie miasta-gminy wyniosła 2,58 punktu. W przypadku szkoły w gminie wiejskiej wyniosła ona 2,63 punktu. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Egzamin gimnazjalny Wyniki krajowe, Warszawa sierpień 2002.

4 Egzamin pogimnazjalny 2002: język polski
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Egzamin gimnazjalny Wyniki krajowe, Warszawa sierpień 2002.

5 Egzamin pogimnazjalny 2002: matematyka
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Egzamin gimnazjalny Wyniki krajowe, Warszawa sierpień 2002.

6 PISA 2001: Rozumienie tekstu. Punkty uzyskane przez uczniów
Źródło: OECD; Zbigniew Pendel, Polscy uczniowie poniżej średniej, „Gazeta Wyborcza” 4 grudnia 2001. Por.

7 Rozwój edukacji na świecie, 1970 – 1997
Wired schools, wired nations, The Economist Nov 8th 2001. The blackboard jungle, The Economist May 10th 2001.

8 Rozwój edukacji akademickiej, 1970–1996
Odsetek populacji na studiach III stopnia % kobiet Brazylia * W. Brytania Chiny † 33.3‡ Francja Indie † 36.2 Indonezja § 34.8§ Iran † 38.1† Izrael ** Meksyk RPA * 48.0* Płd. Korea Turcja USA † 55.1§ * † ‡ § **1992 Źródło: UNESCO, UNPD The new workforce, The Economist Nov 1st 2001.

9 Wydatki na edukację III stopnia w krajach OECD*
* bezpośrednie subsydia dla instytucji oraz dla gospodarstw domowych, bez uwzględnienia subsydiów na koszty utrzymania studentów; ** średnia ważona łącznie dla 27 krajów OECD w oparciu o dostępne lub szacunkowe dane; *** wypadkowa wartości ważonych dla każdego z 27 krajów OECD z osobna w oparciu o dostępne lub szacunkowe dane.

10 Rolnictwo, przemysł czy usługi?
1810 1900 1999 20 40 60 80 100 USA employment, % of total Pastures new Services Manufacturing Agriculture and mining Some win, some lose, The Economist Dec 5th 2001. 1965 70 75 80 85 90 95 2000 20 40 60 100 Developing countries' exports, % of total A radical shift Source: World Bank Manufacturing Minerals Agriculture Toiling from there to here, The Economist Dec 25th 1999.

11 Przemysł, rolnictwo, usługi, 1980-1999
Znikające kominy fabryk Zatrudnienie w przemyśle, rolnictwie i usługach w wybranych krajach, % Przemysł Rolnictwo Usługi Wielka Brytania Niemcy (tylko Zachodnie, 1980) Japonia USA Źródło: International Labor Organization The manufacturing paradox, The Economist Nov 1st 2001 Knowledge is power, The Economist Sep 21st 2000

12 Stara i nowa ekonomia. Proces produkcji
Fordyzm Ekonomia skali Produkcja masowa Uniformizacja i standaryzacja Duże zapasy surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych Badania jakości ex-post Duże straty czasu pracy Produkcja zależna od czynników produkcji i zasobów Integracja pionowa (czasem pozioma) Redukcja kosztów w wyniku kontrolowania płac Post-fordyzm Ekonomia jakości i zakresu Produkcja małoseryjna Produkcja elastyczna, wielość wytwarzanych produktów Brak zapasów Kontrola jakości wkomponowana w proces produkcji Zmniejszenie strat czasu pracy Produkcja zależna od popytu (Quasi-)pionowa integracja; zlecanie robót podwykonawcom Redukcja kosztów w wyniku innowacji i poprawy jakości Źródło: Grzegorz Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza , założenia, uzasadnienie, w: Idem (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Raporty CASE nr 21, Warszawa 1999, ss

13 Stara i nowa ekonomia. Praca
Fordyzm Robotnik wykonuje pojedyncze, proste czynności Płaca akordowa (oparta o normy techniczno-ekonomiczne) Wysoka specjalizacja pracy Brak lub ograniczone szkolenia zawodowe, brak podnoszenia kwalifikacji w miejscu pracy Nacisk na ograniczanie zakresu odpowiedzialności robotnika Brak pewności pracy i złe warunki dla zatrudnionych czasowo; poszerzanie się umów nieformalnych Post-fordyzm Wielość zadań Płaca wg stawki osobistej Eliminacja specjalizowanych czynności Długie szkolenie w miejscu pracy Zwiększony nacisk na współodpowiedzialność robotników Wysoka pewność pracy dla pracowników podstawowych (zatrudnienie do emerytury) Źródło: Grzegorz Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza , założenia, uzasadnienie, w: Idem (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Raporty CASE nr 21, Warszawa 1999, ss

14 Stara i nowa ekonomia. Przestrzeń
Fordyzm Hierarchia przestrzenna oparta na funkcjach Przestrzenny podział pracy Homogenizacja regionalnych rynków pracy (przestrzenna segmentacja rynków pracy) Globalne sieci dostawców i podwykonawców Organizacja przestrzeni konsumpcji w formie suburbanizacji Post-fordyzm Powstawanie skupisk i aglomeracja Przestrzenna integracja lub podział pracy Dywersyfikacja rynków pracy (segmentacja rynków pracy w danym miejscu) Terytorializacja więzi między firmami Organizacja przestrzeni konsumpcji przez miejskie centrum Źródło: Grzegorz Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza , założenia, uzasadnienie, w: Idem (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Raporty CASE nr 21, Warszawa 1999, ss

15 Stara i nowa ekonomia: rola państwa
Fordyzm Negocjacje zbiorowe Uspołecznienie bogactwa (państwo dobrobytu) Centralizacja Państwo lub miasto "subsydiujące" Krajowa polityka regionalna Badania i rozwój finansowane przez przedsiębiorstwa Wiodąca rola przemysłu w tworzeniu innowacji Post-fordyzm Negocjacje prowadzone na szczeblu lokalnym lub firmy Prywatyzacja potrzeb zbiorowych oraz zabezpieczenia społecznego; pomoc charytatywna Decentralizacja i zaostrzająca się konkurencja międzyregionalna Państwo lub miasto przedsiębiorcze Terytorialne (sub-krajowe) polityki regionalne Badania i rozwój finansowane przez sektor publiczny Wiodąca rola sektora publicznego w tworzeniu innowacji Źródło: Grzegorz Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza , założenia, uzasadnienie, w: Idem (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Raporty CASE nr 21, Warszawa 1999, ss

16 Stara i nowa ekonomia. Ideologia
Fordyzm Masowa konsumpcja dóbr trwałego użytku Modernizm Państwo narodowe Uspołecznienie Post-fordyzm Konsumpcja zindywidualizowana Postmodernizm Lokalizm i regionalizm Indywidualizacja Źródło: Grzegorz Gorzelak, Reforma terytorialnej organizacji kraju: geneza , założenia, uzasadnienie, w: Idem (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Raporty CASE nr 21, Warszawa 1999, ss

17 Stara i nowa ekonomia. Kryteria lokalizacji nowych inwestycji
FORDYZM Zasoby siły roboczej Koszty robocizny Łatwość nabycia surowców Koszty transportu Infrastruktura transportowa Dostatek mocy Specjalizacja lokalnego przemysłu Niskie podatki Pomoc finansowa władz publicznych Klimat POST-FORDYZM Kwalifikacje siły roboczej Koszty robocizny Bliskość autostrady, lotniska międzynarodowego Ponadregionalne połączenia kolejowe Koszty energii Bliskość dostawców Jakość administracji lokalnej Opłaty lokalne Usługi miejscowych banków Wspieranie działalności gospodarczej Jednostki obsługi biznesu, izby gospodarcze Bliskość szkół wyższych i instytutów badawczych Dobry wizerunek miasta/regionu Komunikacja miejska Mieszkania Zaplecze medyczne Życie kulturalne, możliwości wypoczynku Źródło: Grzegorz Gorzelak (ed.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Warszawa 1999.

18 Narody i wartości wartości tradycyjne wartości laickie
Ž Japonia Światopogląd (pionowo) Wartości tradycyjne to religia, rodzina, ojczyzna, silne poczucie tożsamości narodo- wej. Rodzice domagają się od dzieci posłuszeństwa, chcą, żeby dzieci spełniały ich ocze- kiwania, odrzucają aborcję, eutanazję, rozwody, samobój- stwo. Wartości laickie zawierają katalog wartości przeciwnych. Jakość życia (poziomo) Wartości egzystencjalne są istotne dla ludzi walczących na co dzień o przetrwanie, o bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne. Ludzie żyjący w poczuciu zagrożenia z reguły okazują niechęć wobec cudzoziemców, mniejszo- ści seksualnych, osób chorych na AIDS, stronią także od aktywności politycznej, nawet od pisania petycji, uważają, że mężczyźni są lepszymi liderami politycz- nymi niż kobiety. Wartości auto-ekspresyjne zawierają katalog war- tości przeciwnych. Opracowano na podstawie setek kwestionariuszy wysyłanych w ciągu ostatnich 25 lat do mieszkańców 78 krajów (85% populacji). K o n f u c j a ń s k i e Szwecja Ž P r o t e s t a n c k i e P o k o m u n i s t y c z n e Estonia Norwegia Chiny Bułgaria Ž Ž Dania Rosja Ž Ž Ž Ž Ž Niemcy Ž Ž Litwa Czechy Białoruś Korea Płd. Ž Finlandia Holandia Ukraina Ž Ž Ž Ž Szwajcaria Czarnogóra Słowenia Ž Ž Tajwan Ž Łotwa Ž Ž Ž Serbia Ž Francja Luksemburg Mołdawia Ž Albania Słowacja Ž Ž Węgry Ž Ž Ž Islandia Ž Belgia Macedonia Ž Włochy Ž Ž Austria E u r o p a Ś r o d k o w o – Chorwacja Wielka Brytania Ž Ž Nowa Zelandia Ž Ž Bośnia Ž Hiszpania Ž Gruzja wartości tradycyjne wartości laickie W s c h o d n i a Ž Azerbejdżan K a t o l i c k a E u r o p a Ž Kanada Ž Australia Ž Rumunia Ž Armenia Polska Ž Ž Ž USA Wietnam Indie Ž A z j a Turcja A n g l o s a s k i e Ž Ž Chile Indonezja Ž Ž Argentyna Ž Filipiny Irlandia Ž Ž Dominikana Iran Ž Ž Peru A m e r y k a Ł a c i ń s k a RPA Ž Ž Brazylia Jordania Ž Egipt Nigeria Ž Ž Uganda Ž Ž Meksyk Ž Zimbabwe Ž Ž Ž Wenezuela Maroko Ghana Ž Kolumbia Ž A f r y k a Tanzania Puerto Rico Salwador Ž Ž wartości egzystencjalne wartości auto-ekspresyjne World Values Survey, University of Michigan, Cf. Living with a superpower, The Economist, 2 Jan 2003.

19 Lawrence Kohlberg: Etapy dojrzewania moralnego
W miarę dorastania dzieci i młodzii ludzie coraz mniej polegają na zewnętrznych czynnikach dyscyplinujących, a coraz bardziej na swoich ugruntowanych przekonaniach. Pod koniec lat szcześćdziesiątych psycholog Lawrence Kohlberg doszedł do wniosku, że przechodzą oni przez sześć stadiów (podzielonych na poziomy) rozumowania moralnego. Zebrane przez niego dane pochodzą m.in. z długoterminowego badania 58 młodych mężczyzn, z którymi spotykano się regularnie w ciągu blisko 20 lat. Ich dojrzałość moralną oceniano na podstawie sposobu, w jaki rozwiązywali hipotetyczne dylematy – na przykład czy mąż powinien ukraść lek dla swojej umierającej żony. Badany mógł odpowiedzieć twierdząco lub przecząco; istotne było podane uzasadnienie. Z wiekiem osoby badane przechodziły przez kolejne etapy, choć w różnym czasie. Szósty etap pozostaje niestety niejasny. Choć model ten z powodzeniem opisuje intelektualny aspekt rozwoju moralnego, to nie pozwala on wyjaśnić rzeczywistych ludzkich zachowań. Dwie osoby reprezetnujące to samo studium mogą zachować się w różny sposób. L. Kohlberg, Essays on Moral Development. Vol. I: The Philosophy of Moral Development, Harper and Row, San Francisco 1981; Vol. II: The Psychology of Moral Development, Harper and Row, San Francisco Por. Dorota Czyżowska, Rozwój moralny, “Charaktery” 1999 nr 2 (25) ss

20


Pobierz ppt "Edukacja – perspektywy rozwoju Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google