Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE

2 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej) Wg kursu EBC z dn. 30 marca 2005 r. 1 euro =4,1118 PLN. 1.Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – 110,6 mln euro (454,6 mln zł) 2.Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – 30,1 mln euro (123,6 mln zł) 3.Priorytet III Rozwój lokalny – 51,5 mln euro (211,9 mln zł) Łącznie: 192,2 mln euro (790,1 mln zł)

3 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej) Wg kursu EBC z dn. 30 marca 2005 r. 1 euro =4,1118 PLN.

4 Złożone wnioski aplikacyjne Wyszczególnienie Liczba złożonych wniosków do r. Liczba złożonych wniosków do r. Liczba złożonych wniosków w I kw r. Priorytet I82 0 Priorytet III bez dz Razem I i III bez dz Priorytet II oraz dz Ogółem

5 Wnioski rozpatrzone a wnioski wybrane do końca I kwartału 2005 r. Wyszczególnienie Liczba wniosków rozpatrzonych - stan na koniec I kwartału 2005 r. Liczba wniosków wybranych do finansowania % Liczba wniosków rozpatrzonych Liczba wniosków wybranych % Priorytet I724156,94%00 0,0% Priorytet III bez dz ,19%2700,00% Razem I i III bez dz ,69%2700,00% Priorytet II oraz dz ,69% ,67% Ogółem ,92% ,24% Od początku realizacji ProgramuI kwartał 2005 r.

6 Wnioski odrzucone Wyszczególnienie Ilość wniosków odrzuconych Ogółem Ilość odrzuconych ze względów formalnych Ilość odrzuconych ze względów meryto- rycznych Wycofane przez beneficjenta w trakcie procesu oceny Ilość nieuwzględnionych z powodu braku środków Priorytet I Priorytet III bez dz Razem I i III bez dz Priorytet II oraz dz Ogółem %35,5%25,4%0,1%39,0%

7 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji stan na 31 marca 2005 r. Wyszczególnienie projekty wybrane % w stosunku do sumy alokacji ilość wartość dofinansowania w tys. zł Priorytet I ,872,7 Priorytet III bez dz ,329,6 Razem Priorytet I i Priorytet III bez dz ,159,7 Priorytet II z dz ,117,2 Ogółem Priorytety I-III ,252,2

8 Kontraktowanie - stan na 31 marca 2005 r. Wyszczególnienie projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji ilość projektów w trakcie podpisywania umów ilość wartość dofinansowania w tys. zł Priorytet I ,353,95 Priorytet III bez dz ,219,89 Razem Priorytet I i Priorytet III bez dz ,543,614* Priorytet II z dz ,08,286 Ogółem Priorytety I-III ,437,4100 *aktualnie na podpisanie umów oczekuje pięć projektów

9 Zrealizowane projekty oraz ich efekty rzeczowe od początku realizacji Programu Zrealizowane projekty15 projektów Wartość całkowita619,0 tys. zł Wartość dofinansowania464,2 tys. zł Efekty rzeczowe: –sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, laptop, drukarki, kopiarki, fax) –projektor multimedialny –meble biurowe –uruchomienie strony internetowej –materiały informacyjne i promocyjne

10 Postęp realizacji zakontraktowanych projektów w ramach Priorytetu I i III (bez dz. 3.4.) w tys. zł Całkowite wydatki poniesione przez beneficjentów na realizację projektów w tym wydatki kwalifikowalne Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet I 3 088,06 235,1 Priorytet I 2 994,35 243,2 Priorytet III bez działania ,21 601,4 Priorytet III bez działania ,21 594, 3 Razem 4 350, , 5 Razem 4 256,56 837, 5 Wartość realizowanych projektów ,6 Wartość dofinansownia realizowanych projektów ,5 % realizacji 2,0% % realizacji 2,4%

11 Postęp realizacji zakontraktowanych projektów w ramach Priorytetu II oraz dz w tys. zł Wydatki kwalifikowalne poniesione na realizację projektów Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet II i działanie ,43 129, 6 Wartość dofinansownia realizowanych projektów11 437,0 % realizacji 27,4%

12 Realizacja projektów w ramach Priorytetów w I i II kwartale 2005 r. w tys. zł Priorytet Projekty realizowane w I kwartale 2005 r. – stan na r. Zarejestrowane wnioski – stan na r. Projekty do realizacji w II kwartale 2005 r. w tym projekty planowane do zrealizowania w II kwartale 2005 r. Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans. Priorytet I , , ,14879,6 Priorytet II , , ,100,0 Priorytet III , , , ,1 Priorytet IV13911,300,01365,68845,8 Łącznie , , , ,4

13 Harmonogram występowania przez beneficjentów z wnioskami o płatność dla zakontraktowanych projektów w tys. zł Ilość umów Wartość umów I 2005II 2005III 2005IV 2005 rok 2006rok 2007 OGÓŁEM ,0407, , , , ,61 165,5 Priorytet I , , , , ,11 090,1 100,0%0,0%10,0%25,5%22,0%42,1%0,4% Priorytet II , ,76 783,81 110,9789,275,4 100,0%0,0%23,4%59,3%9,7%6,9%0,7% Priorytet III ,2407, , ,78 583, ,60,0 100,0%1,0%11,8%38,3%22,1%26,7%0,0% Priorytet IV , ,512,319,9415,80,0 100,0%0,0%96,5%0,9%1,4%1,1%0,0%

14 Prognoza wypłat środków wspólnotowych z konta programowego - w mln zł WyszczególnienieWydatki Wypłaty w stosunku do sumy alokacji (w %) Wypłaty dokonane w I kwartale 2005r.0,410,05% Prognoza wypłat na II kwartał 2005r.33,924,18% Prognoza wypłat od początku realizacji programu 34,334,23%

15 Problemy powstałe przy realizacji ZPORR w województwie podkarpackim brak Systemu SIMIK brak ostatecznej wersji Generatora Wniosków i związane z tym trudności z poprawnym wypełnianiem wniosków, brak jednoznacznych wytycznych w zakresie wypełniania wniosków przez beneficjentów, brak precyzyjnych wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowanych, szczególnie w zakresie podatku VAT trudności przy interpretacji § 17 umowy o dofinansowanie projektów

16 Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji Programu (1) W I kwartale 2005 roku działania w zakresie informacji i promocji prowadzone przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR na terenie województwa podkarpackiego obejmowały: 1) udział w imprezach promocyjno-informacyjnych przygotowanych przez inne instytucje lub organizacje, 2) rozwój Regionalnej Sieci Partnerów Lokalnych, 3) prowadzenie serwisu internetowego poświęconego ZPORR, 4) przygotowanie artykułów prasowych oraz udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, 5) prowadzenie Głównego Punktu Kontaktowego udzielającego informacji szczegółowych w zakresie ZPORR

17 Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji Programu (2) W II kwartale 2005 r. w oparciu o zapisy "Planu działań promocyjnych i informacyjnych komponentu wojewódzkiego ZPORR" planowane jest: 1) przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ich dystrybucja, 2) przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR (w tym o charakterze warsztatowym) 3) współuczestnictnictwo w szkoleniach i imprezach promocyjno- informacyjnych organizowanych przez inne podmioty Ponadto w prasie regionalnej i radiu publikowane będą ogłoszenia o naborach wniosków w ramach Priorytetu I i III oraz działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4.

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google