Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Członek zespołu ds. praktyk lekarskich NRL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Członek zespołu ds. praktyk lekarskich NRL"— Zapis prezentacji:

1 Członek zespołu ds. praktyk lekarskich NRL
Praktyki lekarskie – rejestracja i obowiązki wynikające z ich prowadzenia Wojciech Ratajczak Członek zespołu ds. praktyk lekarskich NRL KS NRL 3.XII.2012

2 I. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA NOWYCH PRAKTYK
Lekarz/Lekarz dentysta (posiadający prawo wykonywania zawodu) może prowadzić działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej jako: INDYWIDUALNĄ/INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ STACJONARNĄ (gabinet) w przypadku, gdy lekarz/lekarz dentysta posiada prawo do lokalu (akt własności, umowę najmu, podnajmu lub użyczenia); w ramach gabinetu można udzielać również świadczeń wyjazdowych, jak i zawierać umowy z podmiotami leczniczymi na świadczenia w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych. WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA, praktyka wykonywana jako doraźna pomoc udzielana poza przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych; WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO na podstawie umowy z tym podmiotem. Lekarz/lekarz dentysta prowadzący taką działalność pracuje jako podwykonawca w podmiocie leczniczym.

3 GRUPOWĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ
jako: SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA JAWNA gdzie wspólnikami mogę być jedynie lekarze lub lekarze dentyści. W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość rejestracji jedynie tzw. stacjonarnej grupowej praktyki lekarskiej. Wspólnicy spółki muszą dysponować prawem do lokalu, w którym praktyka będzie wykonywana.

4 II. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
WPIS DO CEIDG w Urzędzie Miasta lub Gminy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. 2. DECYZJA SANEPIDU o odbiorze pomieszczenia dla celów praktyki zawodowej (dotyczy jedynie praktyk tzw. stacjonarnych) 3. UBEZPIECZENIE OC Obowiązkowa POLISA OC praktyki zawodowej. Suma gwarancyjna 350 tyś. € na wszystkie zdarzenia i 75 tyś. € na jedno zdarzenie. 4. REJESTRACJA PRAKTYKI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W celu zarejestrowania praktyki w OIL należy złożyć wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wraz z wymienionymi w pkt. I-IV załącznikami. Organ rejestracyjny po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów (w ciągu maksymalnie 30 dni ) wpisuje zadeklarowaną praktykę do rejestru, zakładając jej Księgę Rejestrową. Wygenerowane z K.R. zaświadczenie o wpisie do RPWDL wysyłane jest drogą elektroniczną do lekarza. Zaświadczenie zawiera m.in. adres internetowy Księgi Rejestrowej. Opłata za wpis do RPWDL wynosi w roku zł.

5 IIa. Rejestracja praktyki lekarskiej indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej (gabinet)
PRAWO DO LOKALU (umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, akt własności) REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG (Urząd Miasta lub Gminy lub przez stronę www) PODPISANIE UMOWY na utylizację odpadów medycznych oraz ZGŁOSZENIE zamiaru wytwarzania odpadów medycznych właściwemu Staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UZYSKANIE DECYZJI PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU wraz w wymaganymi dokumentami do biura OIL i dokonanie opłaty rejestracyjnej ZAMÓWIENIE PIECZĄTKI (ewentualnie szyldu) PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA imię i nazwisko imię i nazwisko adres praktyki nr telefonu specjalista dziedzina nr REGON nr NIP adres praktyki nr telefonu nr REGON nr NIP

6 IIb. Rejestracja praktyki lekarskiej indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej wyłącznie w miejscu wezwania PRAWO DO LOKALU (umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, akt własności) REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG (Urząd Miasta lub Gminy lub przez stronę www) PODPISANIE UMOWY na utylizację odpadów medycznych oraz ZGŁOSZENIE zamiaru wytwarzania odpadów medycznych właściwemu Staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU wraz w wymaganymi dokumentami do biura OIL i dokonanie opłaty rejestracyjnej ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMÓWIENIE PIECZĄTKI PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA w miejscu wezwania w miejscu wezwania imię i nazwisko imię i nazwisko adres praktyki nr telefonu specjalista dziedzina nr REGON nr NIP adres praktyki nr telefonu nr REGON nr NIP

7 IIc. Rejestracja praktyki lekarskiej indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego DYSPONOWAĆ UMOWĄ Z PODMIOTEM LECZNICZYM na świadczenie usług medycznych REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG (Urząd Miasta lub Gminy lub przez stronę www) ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMÓWIENIE PIECZĄTKI PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA imię i nazwisko imię i nazwisko adres praktyki nr telefonu specjalista dziedzina nr REGON nr NIP adres praktyki nr telefonu nr REGON nr NIP ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU wraz w wymaganymi dokumentami do biura OIL i dokonanie opłaty rejestracyjnej

8 IId. Rejestracja grupowej praktyki lekarskiej
SPISANIE UMOWY SPÓŁKI (spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej) PRAWO DO LOKALU (umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, akt własności) REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG (Urząd Miasta lub Gminy lub przez stronę www) oraz UZYSKANIE WPISU DO KRS PODPISANIE UMOWY na utylizację odpadów medycznych oraz ZGŁOSZENIE zamiaru wytwarzania odpadów medycznych właściwemu Staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UZYSKANIE DECYZJI PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU wraz w wymaganymi dokumentami do biura OIL i dokonanie opłaty rejestracyjnej ZAMÓWIENIE PIECZĄTKI (ewentualnie szyldu) GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA imię i nazwisko, imię i nazwisko adres praktyki nr telefonu nr REGON NR NIP

9 III. WPIS ZMIAN W REJESTRZE dla praktyk posiadających już wpis do rejestru praktyk lekarskich (zarejestrowanych OIL przed 2 listopada 2011r) Do końca bieżącego roku należy dokonać zmiany w rejestrze polegającej na dostosowaniu praktyki do wymogów ustawy o działalności leczniczej, czyli w większości przypadków na zaktualizowaniu danych swojej praktyki zawodowej i uzupełnieniu ich o polisę OC. Powyższe zmiany są bezpłatne do końca 2012r. Prowadzenie praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie wyklucza możliwości udzielania równolegle świadczeń wyjazdowych. W takiej sytuacji w ramach jednej działalności gospodarczej zgłoszonej w CEIDG, w OIL należy zarejestrować dwa rodzaje jej wykonywania, tj. praktykę wyłącznie w miejscu wezwania oraz praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Lekarze i lekarze dentyści, którzy w ramach zarejestrowanego gabinetu, pracują w podmiotach leczniczych na podstawie umów cywilno-prawnych, powinni w OIL zgłosić każdorazowo wszystkie miejsca udzielania świadczeń na podstawie ww. umów. Zmiany w rejestrze nie wynikające bezpośrednio z wymogów ustawy wiążą się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 36zł.

10 IV. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
ZGŁASZANIE ZMIAN W OIL Każdą zmianę w praktyce zawodowej należy zgłosić w ciągu 14 dni od jej nastąpienia; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) AKTUALIZACJA POLISY OC W ciągu 7 dni należy zgłosić do OIL zmianę wynikającą z zawarcia (również prolongowania) polisy OC. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm. i Rozp. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011r., nr 293, poz. 1729), wyd. na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej) Wszelkie zmiany w rejestrze należy zgłaszać na wniosku „o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

11 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wszystkie praktyki zawodowe powinny mieć regulamin organizacyjny zawierający: firmę podmiotu; cele i zadania podmiotu; rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej; organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych; przy czym informacje zawarte pod lit. e i g należy podać do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez wywieszenie); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.

12 ODPADY MEDYCZNE Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nim. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie danych przekazuje się marszałkowi województwa do końca pierwszego kwartału każdego roku. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j., Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.

13 SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439, z pózn. zm.) Praktyki zawodowe zobowiązane są do wypełnienia druków sprawozdawczych MZ 88 i MZ89, które odnoszą się do prowadzonej przez nie działalności. Ww. formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ( zakładka: Statystyka publiczna. Program do elektronicznego przesyłania danych sprawozdawczych również znajduje się na stronie internetowej CSIOZ, zakładka: Statystyka publiczna/System Statystyki Medycznej SSM

14 DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Lekarz / lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną. Dokumentację prowadzi się w formie pisemnej (jeszcze tylko do r.) lub elektronicznej. Lekarz / lekarz dentysta ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 159 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010r., nr 252, poz ze zm.), wyd. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

15 KONTROLE WEWNĘTRZNE Lekarze / lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej są zobowiązani do okresowego (przynajmniej co 6 m-cy) przeprowadzania okresowych kontroli wewnętrznych. Wyniki i wnioski z kontroli powinny być odnotowane w postaci protokołów, przechowywanych przez okres nie krótszy niż 10 lat. Protokoły kontroli wewnętrznej podlegają kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozp. MZ z dnia r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych Dz. U. Nr 100, poz. 646

16 KASA FISKALNA Od 1 maja 2011r. istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej dla praktyk zawodowych, których obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył 40tys zł., w przypadku rozpoczęcia działalności zł. Do limitu tego nie wlicza się przychodów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy w ramach umów zawieranych z placówkami medycznymi. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. j.t. Dz. U. z 2011r., nr 177, poz ze zm. oraz - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010r., nr 138, poz. 930)

17 Opracowanie: Paulina Siedlecka Ewa Sąsiadek Joanna Tomaszewicz
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk OIL w Gdańsku


Pobierz ppt "Członek zespołu ds. praktyk lekarskich NRL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google