Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY Lekarz jako przedsiębiorca. Anna Lella KS NRL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY Lekarz jako przedsiębiorca. Anna Lella KS NRL."— Zapis prezentacji:

1 KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY Lekarz jako przedsiębiorca. Anna Lella KS NRL

2 KONTROLE 1. Organy podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 2. Narodowy Fundusz Zdrowia ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. Inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 4. Państwowa Inspekcja Sanitarna ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 5. Państwowa Inspekcja Pracy ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 6. organy Ochrony Środowiska ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 7. Inspektor Ochrony danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Anna Lella KS NRL

3 KONTROLE 8. Najwyższa Izba Kontroli ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 9. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 10. konsultanci krajowi i wojewódzcy ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia 11. Rzecznik Praw Pacjenta ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 12. okręgowe rady lekarskie ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 13. organy administracji miar ustawa z dnia z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 14. operator publiczny (Centrum Obsługi Finansowej) kontrola rejestracji radioodbiorników i odbiorników telewizyjnych ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych … Anna Lella KS NRL

4 OBOWIĄZEK POSIADANIA KSIĄŻKI KONTROLI Art. 81 ust. 1 u.s.d.g. przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. FORMA ELEKTRONICZNA Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Anna Lella KS NRL

5 KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY do 31 grudnia 2011 r., 30 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r., 30 września 2012 r. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE ART. 17 ust. 4 u.d.l. W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Do 1 stycznia 2012 r. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych Anna Lella KS NRL

6 Do 29 lutego 2012 r. - Raport o emisjach gazów Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Lekarze korzystający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z samochodów lub posiadający kotłownie - podmioty korzystające ze środowiska Art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska Art. 59 Pierwszy raport podmiot korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r. Anna Lella KS NRL

7 do dnia 15 marca 2012 r. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2010 r. Art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Jeżeli posiadacz odpadów, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Jeżeli posiadacz odpadów, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. (brzmienie obowiązujące do dnia 20 lipca2011 r.) Anna Lella KS NRL

8 do 30 czerwca 2012 r. ustawa o działalności leczniczej W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat. Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Anna Lella KS NRL

9 do 31 lipca 2012 r. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Przekazanie Marszałkowi Województwa wykazu zawierającego informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości wykorzystane do ustalenia wysokości opłat. Anna Lella KS NRL

10 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Art. 30 Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach szczególnych. Anna Lella KS NRL

11 Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)) lub w formie papierowej. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie. Podmiot o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób obowiązany zgodnie z Programem do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może przekazywać dane statystyczne w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie uzasadnionej informacji o wyborze tej formy. SANKCJE Art. 57 Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Anna Lella KS NRL

12 Andrzej Baszkowski Anna Lella KS NRL

13

14 LEKARZE A USTAWA REFUNDACYJNA Romuald Krajewski Wiceprezes NRL Prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów Anna Lella KS NRL

15 K Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej N Naczelna Izba Lekarska u l. Jana Sobieskiego 110 0 0-764 Warszawa s tomatologia@hipokrates.org t el. +48 22 559 13 09 f ax. +48 22 559 13 10 WWW.STOMATOLOGIA.NIL.ORG.PL Anna Lella KS NRL


Pobierz ppt "KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY Lekarz jako przedsiębiorca. Anna Lella KS NRL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google