Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z DROWIENIE DZIĘKI TRENINGOWI : P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY Burkhard Bröge Peer Supporter w Pinel gGmbH Berlin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z DROWIENIE DZIĘKI TRENINGOWI : P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY Burkhard Bröge Peer Supporter w Pinel gGmbH Berlin."— Zapis prezentacji:

1 Z DROWIENIE DZIĘKI TRENINGOWI : P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY Burkhard Bröge Peer Supporter w Pinel gGmbH Berlin

2 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 C ZTERY TEZY POCZĄTKOWE : 1.L UDZIE DOTKNIĘCI CHOROBĄ PSYCHICZNĄ BYLI TRAKTOWANI DOTYCHCZAS JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH. 2.D OŚWIADCZENIOM OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PRZYPISUJE SIĘ NIEWIELKIE ZNACZENIE. 3.N IE UWZGLĘDNIA SIĘ WIELU PODEJŚĆ UKIERUNKOWANYCH NA ZDROWIENIE. 4.N IEZADOWOLENIE KORZYSTAJĄCYCH Z OFEROWANYCH MOŻLIWOŚCI LECZENIA. C ZY ZAANGAŻOWANIE I KSZTAŁCENIE OSÓB Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI W RAMACH PRAKTYKI LEKARSKIEJ JEST ROZWIĄZANIEM ?

3 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 P ODZIAŁ 1.C ZYM SĄ KURSY EX-IN? 2.P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY

4 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1. C ZYM SĄ KURSY EX-IN?

5 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.1 C O OZNACZA EX-IN? EX-IN = E XPERIENCED I NVOLVEMENT ( WŁĄCZENIE WIEDZY OSÓB DOŚWIADCZONYCH ) O SOBY Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI SĄ O DKRYWANE : – JAKO ŹRÓDŁO POPRAWY PRAKTYKI PSYCHIATRYCZNEJ P ACJENCI PSYCHIATRII SĄ SZKOLENI NA EKSPERTÓW OD DOŚWIADCZEŃ ( ANGIELSKIE : PEERS )

6 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.2 P ROJEKT PILOTAŻOWY EX-IN 2005-2007 C EL PROJEKTU : K SZTAŁCENIE OSÓB Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI ( NP. DO PRACY JAKO WYKŁADOWCA, OSOBA POMAGAJĄCA W POWROCIE DO ZDROWIA ) R AMY PROJEKTU : P ROFESJONALNI PSYCHIATRZY / TRENERZY ORAZ OSOBY Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI Z SZEŚCIU KRAJÓW E UROPY WSPÓLNIE PRZYGOTOWUJĄ PROGRAM KSZTAŁCENIA Z AANGAŻOWANE KRAJE : ( ZAZNACZONE NA ZIELONO NA MAPIE ) W IELKA B RYTANIA, N ORWEGIA, S ZWECJA, N IEMCY, H OLANDIA I S ŁOWENIA Źródło mapy: www.eu2007.dewww.eu2007.de

7 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.3 B ADANIA DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ O SOBY DOTKNIĘTE CHOROBĄ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ : – DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – DO ZDOBYCIA WIEDZY O CZYNNIKACH WPŁYWAJĄCYCH KORZYSTNIE NA PROCES ZDROWIENIA W PSYCHIATRII – DO OPRACOWANIA NOWYCH METOD ORAZ SZCZEGÓŁOWEJ WIEDZY PRZEKAZYWANEJ PROFESJONALISTOM W PROCESIE ICH KSZTAŁCENIA – DO POWSTANIA INNOWACYJNYCH OFERT USŁUG PSYCHIATRYCZNYCH Por. Kempen, K. (2008); Besio, S. & Mahler, J. (1993); Francell, E. G. (1996)

8 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.4 K ORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAANGAŻOWANIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ : S ZCZEGÓLNA ZDOLNOŚĆ EMPATII F UNKCJA WZORU O SOBISTY KONTAKT D OSKONALENIE ZAWODOWE INNYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW P OZYTYWNA ZMIANA NASTAWIENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEMAJĄCYCH DOŚWIADCZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH W STOSUNKU DO OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PSYCHICZNĄ W ZROST PEWNOŚCI SIEBIE ZAANGAŻOWANYCH OSÓB Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI E FEKT BRAKU STYGMATYZACJI por. Besio, S. & Mahler, J. (1993); Francell, E. G. (1996)

9 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.5 O BSZARY ZASTOSOWANIA /P ROJEKTY DLA EKSPERTÓW OD DOŚWIADCZEŃ O SOBA POMAGAJĄCA W ZDROWIENIU ( PEER SUPPORTER ): – KLINIKI, – LECZENIE ZINTEGROWANE, – PUNKTY KONTAKTOWE I PORADNIE – INNE OFERTY INNOWACYJNE / ALTERNATYWNE P EŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ( PEER ADVOCAT ) W KLINIKACH W SPÓŁPRACA PRZY BADANIACH : – F ÜR ALLE F ÄLLE E. V. (N A PEWNO E. V.) (B ERLIN ), IGPB - I NSTITUUT VOOR G EBRUIKERS P ARTICIPATIE EN B ELEID (A MSTERDAM ) W YKŁADOWCA LUB PROWADZĄCY KURS W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

10 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 1.6 T REŚCI SZKOLENIA EX-IN Por. ulotka EX-IN (2011) Z ASADY : P RZEJŚCIE OD WIEDZY O SOBIE DO WIEDZY O NAS K AŻDY POSIADA POTENCJAŁ ODZYSKANIA ZDROWIA I WIE, CO W TYM POMAGA 1. Z DROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE 2. U MACNIANIE 3. D OŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO 4. T RIALOG M ODUŁY PODSTAWOWE (5 MIESIĘCY ):M ODUŁY ZAAWANSOWANE (7 MIESIĘCY ): 6. P EŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ 7. S AMOPOZNANIE 8. O CENA 9. T OWARZYSZENIE I WSPIERANIE 10. I NTERWENCJA KRYZYSOWA 11. U CZENIE SIĘ I NAUCZANIE O SOBA Z DOŚWIADCZENIAMI PSYCHIATRYCZNYMI E KSPERT OD DOŚWIADCZEŃ 5. Z DROWIENIE P LUS : DWIE PRAKTYKI W DWÓCH RÓŻNYCH PLACÓWKACH ( LUB WYKŁADY ); WYKŁAD KOŃCZĄCY ; PORTFOLIO

11 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2. P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY

12 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.1 P RZEBIEG MODUŁU R ECOVERY 1. dzień2. dzień3. dzień Rano Po południu Teoria: Wartości i początki koncepcji zdrowienia Praca w parach: Osob. doświa- dczenia z procesem zdrowienia Praca w parach: Mapa zdrowienia Teoria: Wskazówki na temat opowiadania historii Film Pro Mente Sana: Opowieść ośmiu pomocników ze Szwajcarii Praca z tekstem w małych grupach (teksty Knuf i Amering/Schmolke) Ćw. dot. usług zoriento- wanych na zdrowienie Teoria: Czynniki zdrowienia Wykłady na temat zdrowienia przygot. przez 3-4 uczestników Ewentualnie kolejny fragment filmu "Pro Mente Sana" Teoria dotycząca grup zdrowienia Praca w małych grupach dotycząca grup zdrowienia (jak należy je realizować?) Wykłady na temat zdrowienia przygot. przez 3-4 uczestników Ewentualnie kolejny fragment filmu "Pro Mente Sana"

13 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.2 P OJĘCIE SALUTOGENEZY CHORY ZDROWY C ZYNNIKI SALUTOGENICZNE C ZYNNIKI PATOGENICZNE Zdrownienie przez trening - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 R ECOVERY = ZDROWIENIE (?) Z DROWIENIE JAKO CIĄGŁY PROCES - MOŻLIWOŚĆ UDANEGO ŻYCIA Z PEWNYMI SYMPTOMAMI Prezentacja własna według Waller, H. (2006), str. 23

14 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.3 Z ASADY KONCEPCJI ZDROWIENIA N ADZIEJA - W ŁADZA - S ENS O DZYSKANIE ZDROWIA - RÓWNIEŻ PO NAJCIĘŻSZYCH WSTRZĄSACH PSYCHICZNYCH JEST MOŻLIWE. Źródło: Amering, M. & Schmolke, M. (2007)

15 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.4 D EFINICJA POJĘCIA R ECOVERY R ECOVERY TO TO, CO LUDZIE PRZEŻYWAJĄ, GDY DA IM SIĘ PRAWO DO PROWADZENIA PEŁNEGO SENSU ŻYCIA Z POCZUCIEM PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI. O CENIĆ TO MUSI SAMA OSOBA." Źródło: Amering, M. & Schmolke, M. (2007)

16 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.5 W ARTOŚCI ZWIĄZANE Z KONCEPCJĄ ZDROWIENIA K AŻDY CZŁOWIEK NOSI W SOBIE POTENCJAŁ ODZYSKANIA ZDROWIA. P OWRÓT DO ZDROWIA JEST INDYWIDUALNĄ PODRÓŻĄ ORAZ PROCESEM. K AŻDA OSOBA MOŻE PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UCZESTNICZYĆ W PODEJMOWANIU WSZYSTKICH DECYZJI, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ. K AŻDY WIE, CO MU POMAGA. Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011)

17 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.6 H ISTORIA KONCEPCJI ZDROWIENIA 1937: P IERWSZE GRUPY SAMOPOMOCY W USA ( DR A BRAHAM L OW ) P IONIERZY PSYCHIATRII REFORMOWANEJ – L. M OSHER ( RUCH S OTERIA ) – F. B ASAGLIA ( WŁOSKA PSYCHIATRIA REFORMOWANA ) – L. C IOMPI ( ZAŁOŻYCIEL PIERWSZEJ EUROPEJSKIEJ S OTERII ) Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011)

18 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.7 S KUTKI ZDROWIENIA Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011) ZDROWIENIE N OWE ŻYCIE Ż YCIE, O KTÓRYM SAMEMU SIĘ DECYDUJE W IZJA E MANCYPACJA : U WOLNIENIE OD UZALEŻNIENIA, RÓWNOUPRAWNIENIE E MANCYPACJA : U WOLNIENIE OD UZALEŻNIENIA, RÓWNOUPRAWNIENIE INDYWIDUALNIE N IEZALEŻNOŚĆ P ROCES SPOŁECZNY : - O TOCZENIE SPOŁECZNE MUSI ZDROWIEĆ RÓWNOCZEŚNIE - O SOBA DOTKNIĘTA CHOROBĄ I OSOBY BLISKIE TWORZĄ JEDNOSTKĘ ZDROWIEJĄCĄ P ROCES SPOŁECZNY : - O TOCZENIE SPOŁECZNE MUSI ZDROWIEĆ RÓWNOCZEŚNIE - O SOBA DOTKNIĘTA CHOROBĄ I OSOBY BLISKIE TWORZĄ JEDNOSTKĘ ZDROWIEJĄCĄ

19 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.8 O GÓLNY OPIS PROCESU ZDROWIENIA C IĘŻKA CHOROBA PSYCHICZNA / DUŻY STRES PSYCHOLOGICZNY / DOŚWIADCZENIE CIERPIENIA U ŚWIADOMIENIE SOBIE, ŻE ZMIANA JEST MOŻLIWA I NDYWIDUALNA STRATEGIA ZMIANY, PLAN DZIAŁANIA Z DETERMINOWANIE, ZDECYDOWANE ZAANGAŻOWANIE S TABILIZACJA, BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO BEZPIECZEŃSTWA U MIEJĘTNOŚĆ DZIAŁANIA / ODZYSKANIE KONTROLI N OWE ŻYCIE ( WYJŚCIE Z KRYZYSU WZMOCNIONYM I ZMIENIONYM ) Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011)

20 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.9 O GÓLNA PREZENTACJA CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIENIU P OSTAWY KORZYSTNE DLA ZDROWIA ZGODNIE Z ZASADĄ SALUTOGENEZY : Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011) S PÓJNOŚĆ R ADZENIE SOBIE O DPORNOŚĆ D OJRZEWANIE POURAZOWE

21 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 2.10 Ć WICZENIE DOTYCZĄCE USŁUG ZORIENTOWANYCH NA ZDROWIENIE Usługi niezorientowane na zdrowienieUsługi zorientowane na zdrowienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fokus na stanie, zorientowanie na problemie Lekarstwa są pierwszorzędnymi środkamiMałe oczekiwania, brak nadziei Poszukiwanie sensu, zorientowanie na rozwiązanie Stabilność; utrzymanie jako cel Nadzieja i wiele oczekiwańIzolacja społeczna; centra leczenia Podejście w leczeniu jedno rozwiązanie jest dobre dla wszystkich Celem jest zdrowienie Różnorodność ofert terapeutycznych (i temu podobnych) Oczekiwanie podporządkowania, środki przymusu Zdystansowanie profesjonalistów, brak emocji Integracja społeczna ze społecznościąLekarstwa to jedna z wielu metodParadygmat chroniczności Fokus na symptomach, podatność na zagrożenia Wspomaganie odporności, samoorganizacja Korzystający jest chroniony przed próbą i pomyłką Korzystający + osoby bliskie = jednostka zdrowiejąca Proces zdrowienia, ciągłość Osoby dotknięte chorobą coś ryzykują; prawo do poczucia bezpieczeństwa Fokus na leczeniu farmakologicznymPeer support i samopomocSamostanowienie; kryt. myślenie; niezależność Por. materiały szkoleniowe EX-IN do modułu Recovery (2011)

22 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 Dziękuję za uwagę!

23 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 B IBLIOGRAFIA A MERING, M. & S CHMOLKE, M. (2007): R ECOVERY. D AS E NDE DER U NHEILBARKEIT. P SYCHIATRIE - V ERLAG. – B ONN B ESIO, S. & M AHLER, J. (1993): B ENEFITS AND C HALLENGES OF U SING C ONSUMER S TAFF IN S UPPORTED H OUSING S ERVICE. H OSPITAL AND C OMMUNITY P SYCHIATRY, V OL. 44, 490-491 EX-IN-A USBILDUNGSMATERIAL ZUM M ODUL R ECOVERY (2011) EX-IN-F LYER (2011) F RANCELL, E. G. (1996): M Y ROLE AS A CONSUMER - PROVIDER : C HALLENGES AND OPPORTUNITIES. J OURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES, V OL. 34, 29-31 K EMPEN, K. (2008): B ETROFFENENBETEILIGUNG AM B EISPIEL DER K RISENPENSION. – B ERLIN ( HTTP :// WWW. KRISENPENSION. DE / DOKU / DIPLOM / KEMPEN. PDF ) HTTP :// WWW. KRISENPENSION. DE / DOKU / DIPLOM / KEMPEN. PDF M C C ORMACK, J. (2007): R ECOVERY AND S TRENGTHS B ASED P RACTICE (S COTTISH R ECOVERY N ETWORK D ISCUSSION P APER S ERIES : P APER 6). – G LASGOW ( HTTP :// WWW. SCOTTISHRECOVERY. NET /R ELATED - DOCUMENTS / RELATED - DOCUMENTS. HTML ) HTTP :// WWW. SCOTTISHRECOVERY. NET /R ELATED - DOCUMENTS / RELATED - DOCUMENTS. HTML U TSCHAKOWSKI, J. ET AL. (H RSG.) (2009): V OM E RFAHRENEN ZUM E XPERTEN – W IE P EERS DIE P SYCHIATRIE VERÄNDERN. – B ONN W ALLER, H. (2006): G ESUNDHEITSWISSENSCHAFT (4. WYD.). – S TUTTGART Z EHENTBAUER, J. (2010): C HEMIE FÜR DIE S EELE – P SYCHE, P SYCHOPHARMAKA UND ALTERNATIVE H EILMETHODEN (11. WYD.). – B ERLIN

24 Zdrowienie dzięki treningowi - Prezentacja modułu kursu EX-IN Recovery Burkhard Bröge (Pinel gGmbH Berlin) - Wrocław 2012 Ć WICZENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZMOWY ZORIENTOWANEJ NA ZASOBY : Osobie czasami udaje się przyjść punktualnie Osoba jest w stanie przeżyć na ulicy Osoba ma krąg przyjaciół Osoba wykorzystuje alkohol jako strategię radzenia sobie z problemami i ma fazy trzeźwości Osoba, mimo ciągłego stresu, potrafi dalej żyć Osoba jest teraz przeciążona i potrzebuje pomocy Osoba wierzy w swoje własne strategie rozwiązań Osoba jest w bliskim związku, gdzie istnieje wzajemne wsparcie Osoba jest bojaźliwa, przy czym jej strach można uzasadnić Por. McCormack, J. (2007), str. 7


Pobierz ppt "Z DROWIENIE DZIĘKI TRENINGOWI : P REZENTACJA MODUŁU KURSU EX-IN R ECOVERY Burkhard Bröge Peer Supporter w Pinel gGmbH Berlin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google