Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu
PROGRAM Radom, 27 listopad 2008r.

2 CEL GŁÓWNY: CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia CELE SZCZEGÓŁOWE: Edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie umiejętności obserwacji objawów astmy Zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z pełnymi możliwościami rozwojowymi

3 ADRESACI PROGRAMU: Rodzice uczniów klas I
Pielęgniarki środowiska szkolnego Nauczyciele, wychowawcy w klasach I Uczniowie klas I

4 RAMY CZASOWE: XI. 2008r. – 31.V.2009r.

5 PARTNERZY I ORGANIZATORZY PROGRAMU:
Główny Inspektorat Sanitarny Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Alergologiczne Astra Zeneca

6 METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół. Opracowanie wykazu szkół przystępujących do realizacji programu. Narada dla szkolnych koordynatorów programu. Poinformowanie nauczycieli o realizacji programu w szkołach. Poinformowanie o realizacji programu rodziców i dzieci objętych programem.

7 METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – cd:
Edukacja skierowana do rodziców uczniów. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów. Nagłośnienie tematyki programu w środkach masowego przekazu. Monitorowanie przebiegu programu. Podsumowanie i ewaluacja.

8 MATERIAŁY EDUKACYJNE:
Poradnik dla realizatorów programu Plakat Film edukacyjny Ulotka dla rodziców Książeczka „W klasie z Jasiem” Zakładki Naklejki

9 PORADNIK Poradnik zawiera opis programu oraz niezbędne informacje i treści przydatne do przygotowania i przeprowadzenia programu w szkole. Poradnik jest pomocą dla szkolnego koordynatora programu, pielęgniarki środowiska szkolnego, wychowawców.

10 PŁYTA CD Płyta zawiera dwa filmy:
Film szkoleniowy dla nauczycieli ( 14 minut) Film szkoleniowy dla rodziców ( 18 minut) Wykorzystanie filmu szkoleniowego dla nauczycieli: Projekcja filmu odbywa się podczas szkolenia dot. problemu astmy u dzieci dla przedstawicieli środowiska szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas I Wykorzystanie filmu edukacyjnego dla rodziców: Projekcja filmu odbywa się podczas spotkania edukacyjnego dotyczącego profilaktyki astmy u dzieci dla rodziców dzieci . Film należy pokazać w całości, najlepiej tuż po przeprowadzonym wykładzie, pogadance

11 PLAKAT: Informuje o prowadzonym na terenie szkoły programie
Zachęca do udziału w nim W zależności od decyzji społeczności szkolnej plakat powinien zostać wyeksponowany w miejscu ogólnodostępnym

12 ULOTKA: Zawiera informacje o astmie, oraz o celu realizacji programu w szkole Ulotka powinna zostać rozdana rodzicom po przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkole

13 INTERAKTYWNY KURS INTERNETOWY NA STRONIE: www.wolnoscoddechu.pl
Na stronie serwisu programu edukacyjnego znajdują się wszystkie ważne informacje na temat programu Serwis powinni odwiedzić rodzice dzieci chorych na astmę oraz wszyscy, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tej chorobie

14 ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU:
Uczestniczy w naradzie przygotowującej do realizacji zadań programowych. Przedstawia pracownikom szkoły uczestniczącym w programie metodykę realizacji programu. Ustala harmonogram działań programowych w szkole. Ustala wspólnie z wychowawcami klas formę powiadamiania rodziców o programie i ich edukacji. Przeprowadza wspólnie z pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas edukację rodziców.

15 ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU - cd:
Informuje nauczycieli i rodziców o interaktywnym kursie na stronie internetowej. Przygotowuje raport końcowy z przebiegu programu i przekazuje go powiatowemu koordynatorowi programu

16 ZADANIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO:
Współdziała ze szkolnym koordynatorem programu. Wspiera przedstawicieli środowiska szkolnego w zakresie wiedzy merytorycznej. Pomaga szkolnemu koordynatorowi programu w opracowaniu harmonogramu działań programowych. Bierze udział w przygotowaniu i szkoleniu wychowawców klas objętych programem.

17 ZADANIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO – cd:
Ze szkolnym koordynatorem programu i innymi przedstawicielami środowiska szkolnego prowadzi edukacje rodziców i uczniów. Uczestniczy w opracowaniu podsumowania programu w szkole.

18 Sprawozdawczość: Sprawozdanie koordynatora szkolnego - 31.V.2009 r
w/g otrzymanego z PSSE wzorcowego druku Sprawozdanie koordynatora powiatowego – VI.2009 r. Sprawozdanie koordynatora powiatowego

19 Kierownik Sekcji OZ i PZ e – mail: oswiata_radom@o2.pl
KONTAKT: Kierownik Sekcji OZ i PZ mgr Katarzyna Baćmaga tel: (048) 330 – 90 – 44 tel: (048) 330 – 90 – 47 e – mail: Korespondencję należy kierować na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Aleksandrowicza 5, Radom z dopiskiem Sekcja OZ i PZ


Pobierz ppt "Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google