Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania"— Zapis prezentacji:

1 Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Plan prezentacji 2x dlaczego
Początki współpracy: Funkcjonowanie klastrów i inicjatyw klastrowych Rozwój inicjatyw klastrowych Obszary współpracy zaawansowanej Dalszy rozwój i finansowanie

3 Dlaczego klastry? Kryzys Konkurencja Globalizacja Przepisy i standardy
Przedsiębiorstwo Współpraca Nowe technologie

4 Czy klastry pasują do branży farmaceutycznej?
Belgia Puerto Rico Japonia Polska Irlandia Niemcy USA: Nowy Jork USA: San Diego

5 Przemysł farmaceutyczny: wyzwania
Hi-tech z korzeniami historycznymi Dawniej: ważne etapy rozwoju: masowa produkcja leków (1813) Technologie produkcji antybiotyków syntetycznych „złote czasy” Od 1990 – wzrastająca regulacja, wzrost znaczenia biotechnologii i inżynierii genetycznej Dziś: Wysoka intensywność B+R Przewidywany wzrost 6-8% rocznie przez następną dekadę Wzrastające znaczenie koopetycji i współpracy sieciowej Zmiana modelu biznesowego firm farmaceutycznych Kluczowe pytania: z kim współpracować, w jakim zakresie, na jakich warunkach?

6 Początki współpracy: Funkcjonowanie klastrów i inicjatyw klastrowych

7 Cele powstawania klastrów
Klaster: Skupisko przedsiębiorstw w określonej lokalizacji geograficznej: Korzyści aglomeracji Sieci Łańcuchy wartości Koopetycja

8 Dlaczego klastry? Korzyści aglomeracji

9 Dlaczego klastry? Sieci

10 Dlaczego klastry? Łańcuchy wartości

11 Dlaczego klastry? Globalizacja łańcuchów wartości

12 Inicjatywa klastrowa Grupa przedsiębiorstw podobnej branży świadomie starająca się wykorzystać współpracę w ramach klastra dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Współpraca w ramach poczwórnej heliksy: nauka, biznes, edukacja, samorząd plus instytucje pośredniczące: finansowanie, doradztwo, marketing Koopetycja: konkurencyjna współpraca

13 Cele IK Tworzenie sieci i nawiązywanie kontaktów Wspólna promocja
Zakup wyników badań naukowych Transfer wiedzy i technologii Projekty innowacyjne Inwestycje Lobbying Wywiad gospodarczy Eksport Szkolenia Dzielenie kosztów

14 Cele klastrów farmaceutycznych
Zogniskowanie prac badawczych nad nowoczesnymi formami leków i ich komercjalizację Poszukiwanie synergii Stworzenie idealnego otoczenia instytucjonalnego i biznesowego dla firm farmaceutycznych Internacjonalizacja i eksport Poprawa logistyki dostaw leków Promocja wspólnej oferty

15 Rozwój inicjatyw klastrowych

16 ROZWÓJ KLASTRA 5. Scenariusz rozwoju 1. Określenie istotności
3. Analiza wstępna 4. Kształtowanie grupy liderów 2. Identyfikacja, priorytetyzacja 7. Agenda krótko-terminowa 6. Kamienie milowe 8. Inicjacja i formalizacja klastra 12. Ewaluacja i ocena 9. Pogłębiona analiza, benchmarking 10. Strategia długoterminowa 11. Budowanie powiązań

17 Czynniki sukcesu IK Otoczenie: Silne środowisko biznesowe
Zaufanie do władz centralnych Silne władze regionalne Siła klastra

18 Czynniki sukcesu IK Cele: Szeroki zakres celów
Cele stworzone w oparciu o rzeczywiste potrzeby klastra

19 Czynniki sukcesu IK Proces: Animator rozumiejący klaster
Biuro i znaczący budżet Jasna strategia i mierzalne cele

20 Czynniki sukcesu IK Organizacja: Zaufanie między firmami
Konsensus co do celów Zdefiniowane zasady współpracy

21 Masa krytyczna i synergie
Masa krytyczna: członków Korzyści i synergie powstają w oparciu o zaufanie Długookresowy horyzont współpracy Zmiana sposobu myślenia i działania Dogłębna znajomość branży Pozytywny dialog

22 Masa krytyczna i synergie
Wspólne osiąganie celów niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie Strategiczne wykorzystanie powiązań w ramach łańcucha wartości Tworzenie produktów i usług o wyższej wartości dodanej Zwiększenie odporności na kryzysy Wzmocnienie pozycji jako partner samorządu

23 Obszary współpracy zaawansowanej

24 Identyfikacja obszarów współpracy
Działalność badawczo-rozwojowa Produkcja Marketing Logistyka Szkolenia zawodowe Organizacja przedsięwzięć Technologie informatyczne Internacjonalizacja

25 Określenie celu i zasad współpracy
Badanie potrzeb wszystkich aktorów Zaangażowanie we współpracę Wytworzenie wspólnych produktów/usług lub poprawa pozycji negocjacyjnej Informacja: strona internetowa/katalog produktów

26 Określenie celu i zasad współpracy
Wspólna marka Wspólna strategia rozwoju Procedury poszukiwania partnerów do projektów Osobowość prawna Struktura: biuro, koordynator, budżet

27 Podstawowe pola działania
Informacja i komunikacja Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji Współpraca Marketing i PR Internacjonalizacja

28 Informacja i komunikacja
Szczegółowa baza danych Częste wywiady z klientami Stworzenie i obsługa strony internetowej Katalog dostawców i usług Newslettery Regularne wydarzenia, wizyty w przedsiębiorstwach, wizyty studyjne Comiesięczny mailing Materiały prasowe

29 Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
Analiza wymagań edukacyjnych związanych z branżą Promocja i mentoring utalentowanych pracowników Podnoszenie kwalifikacji personelu Regularne wydarzenia specjalne: Warsztaty i seminaria Wizyty studyjne dla pracowników Wzajemne uczenie się firm Współpraca z sektorem nauki i instytucjami edukacyjnymi

30 Współpraca Inicjacja i wspieranie projektów kooperacyjnych
Nawiązywanie kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami w projektach Współpraca z sektorem nauki, instytucjami edukacyjnymi i dostawcami usług zaawansowanych Stworzenie ukierunkowanych programów wsparcia Wspieranie podnoszenia innowacyjności

31 Marketing i PR Materiały informacyjne i promocyjne
Budowa tożsamości regionalnej Marketing krajowy i międzynarodowy oraz działalność reklamowa Działania budujące wizerunek branży Targi, wizyty w przedsiębiorstwach, prezentacje dla klientów kluczowych Lobbying

32 Internacjonalizacja Dostęp do wydarzeń międzynarodowych, kongresów, aktualności, klientów i trendów Wspieranie współpracy międzynarodowej Wspieranie przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji Działania sieciowe między podobnymi lub komplementarnymi klastrami z różnych krajów Zagraniczne wizyty w klastrze

33 Dalszy rozwój i finansowanie

34 Perspektywy rozwojowe
Wsparcie Komisji Europejskiej (DG Industry, DG Regio) Projekt „Polskie klastry i polityka klastrowa” pod patronatem Ministra Gospodarki Samorządowe programy wsparcia klastrów Instrumenty finansowania

35 Finansowanie klastrów
Wkład własny: Składki członkowskie Wkład partnerów strategicznych Współfinansowanie projektów Środki zewnętrzne: Europejskie programy współpracy klastrowej oraz programy ramowe Zmiany w ramach innych polityk krajowych Działanie 5.1. Działanie 1.6. Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Konkursy Departamentu Gospodarki UMWW

36 Działanie 5.1. Faza wczesna: Faza rozwoju:
Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Finansowanie do ekwiwalentu euro Faza rozwoju: Opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi Finansowanie: 20 mln na wydatki inwestycyjne, 5 mln na B+R, na doradztwo, 1 mln na szkolenia, na ekspansję rynkowa

37 Działanie 1.6. Finansowanie do 2 mln zł na:
promocję powiązania kooperacyjnego, zakup profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym, działania podnoszące poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how), działania inwestycyjne (w tym wydatki na zakup robót budowlanych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania powiązania kooperacyjnego).

38 6 lekcji z doświadczenia Banku Światowego
Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest „wkład potu” członków inicjatywy Udane inicjatywy klastrowe są napędzane przez sektor prywatny współpracujący sektorem publicznym, a nie odwrotnie Dobrze zdefiniowane cele i regularne mierzenie postępów

39 6 lekcji z doświadczenia Banku Światowego
Kluczowa rola przywódców i wizjonerów Trudniej rozwijać IK w przemysłach tradycyjnych Konkurencyjność oparta na klastrach to nie rozwiązanie quick fix, ale proces długoterminowy Nadmierne finansowanie danej inicjatywy przez władze może ją osłabić

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google