Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka klastra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka klastra"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka klastra
Sektor działania klastra Struktura zarządzania klastrem Region „zakorzenienia” Typ rozwoju klastra Faza rozwoju klastra Struktura klastra Projekty zewnętrzne klastra Strategia i cele działania klastra

2 Zasoby klastra Zasoby ludzkie Know how klastra Zasoby finansowe
Zasoby infrastrukturalne

3 Procesy w klastrze Aktywność rynkowa Marketing i PR
Komunikacja w klastrze Kreowanie wiedzy i innowacji

4 Wyniki klastra Rozwój zasobów ludzkich
Poprawa pozycji konkurencyjnej klastra Poprawa innowacyjności klastra Internacjonalizacja klastra

5 Potencjał wzrostu klastra
Uwarunkowania regionalne Polityka władz publicznych na rzecz rozwoju klastra Otoczenie instytucjonalne Przywództwo w klastrze

6 Strategia klastra Korzyści skali Tworzenie sieci wiedzy i innowacji
Oddziaływanie na środowisko przedsiębiorczości

7 Zasoby klastra Łączne zatrudnienie w podmiotach klastra
Obsługa administracyjna klastra Liczba podmiotów – przedsiębiorstwa, sektor B+R, instytucje wsparcia Liczba wspólnie realizowanych projektów Środki finansowe na realizację wspólnych projektów Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na projekty klastrowe Powierzchnia biur i sal konferencyjnych wykorzystywanych na potrzeby klastra Powierzchnia i wartość laboratoriów dostępnych dla członków klastra

8 Aktywność rynkowa Wspólne zaopatrzenie – wspólne zamówienia
Procesy w klastrze Aktywność rynkowa Wspólne zaopatrzenie – wspólne zamówienia Wspólne kanały dystrybucji Wspólna oferta dla odbiorców z zewnątrz Wymiana informacji rynkowych wśród członków klastra

9 Marketing i PR Wspólne reklama – ulotki, foldery, reklama w mediach
Procesy w klastrze Marketing i PR Wspólne reklama – ulotki, foldery, reklama w mediach Wspólna działalność targowo-wystawiennicza klastra Wspólne lobby wobec władz Wspólne strony www klastra System identyfikacjiwizualnej – wspólne logo, kolorystyka, papier firmowy Kontakty i obecność klastra w mass mediach

10 Komunikacja w klastrze
Procesy w klastrze Komunikacja w klastrze Regularne spotkania podmiotów w klastrze Wspólne imprezy integracyjne Wspólna platforma komunikacyjna (m. in. Intranet) Wewnętrzna prasa (w tym newsletters)

11 Kreowanie wiedzy i innowacji
Procesy w klastrze Kreowanie wiedzy i innowacji Wspólne prace nad nowymi produktami i technologiami Wspólne szkolenia, warsztaty, konferencje i wizyty studyjne Wspólne bazy danych Wymiana wiedzy i doświadczeń (nieformalnych) między członkami klastra Transfer technologii

12 Rozwój zasobów ludzkich
Wyniki klastra Rozwój zasobów ludzkich Przyrost zatrudnienia w podmiotach klastra Liczba wspólnych szkoleń zorganizowanych w klastrze, liczba przeszkolonych Odsetek zatrudnionych doskonalących kwalifikacje zawodowe

13 Poprawa pozycji konkurencyjnej
Wyniki klastra Poprawa pozycji konkurencyjnej Udział sprzedaży produktów / usług klastra w rynku krajowym, zagranicznym Liczba nowych uczestników klastra Liczba start-ups w klastrze

14 Poprawa pozycji konkurencyjnej
Wyniki klastra Poprawa pozycji konkurencyjnej Przyrost zatrudnionych w działalności innowacyjnej Liczba wprowadzonych innowacji: nowych produktów, usług, pomysłów racjonalizatorskich Liczba innowacji objętych ochroną prawną Udział wydatków na B+R w wydatkach na działalność innowacyjną Liczba wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE Liczba projektów badawczych międzynarodowych w których uczestniczy klaster

15 Internacjonalizacja klastra
Wyniki klastra Internacjonalizacja klastra Liczba rynków zagranicznych, na na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra Udział eksportu w strukturze sprzedaży produktów klastra Liczba umów formalnych o współprace klastra z podmiotami zagranicznymi Liczba uczestnictwa w targach, wystawach międzynarodowych, misjach handlowych Liczba publikacji w języku obcym, np. materiały branżowe, prasa

16 Uwarunkowania regionalne
Potencjał wzrostu klastra Uwarunkowania regionalne Potencjał i tradycje gospodarcze lokalnego środowiska Dostępność i mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych Atrakcyjność inwestycyjna regionu Otwartość środowiska przedsiębiorców na współpracę Dostępność do zasobów naturalnych

17 Polityka władz publicznych
Potencjał wzrostu klastra Polityka władz publicznych Promocja klastra przez wladze publiczne Wspieranie finansowe rozwoju klastra przez władze Pomoc szkoleniowo-edukacyjna i organizacyjna dla klastra Oddziaływanie regionalnej polityki innowacyjnej –RSI Współpraca klastra z władzami (samorządowymi i rządowymi Dostosowywanie zmian w systemie edukacji do potrzeb klastra

18 Otoczenie instytucjonalne
Potencjał wzrostu klastra Otoczenie instytucjonalne Dostępność i jakość badań dla potrzeb klastra Jakość i dostępność usług doradczo-szkolenio- informacyjnych Gotowość i otwartość instytucji około-biznesowych i naukowo-badawczych do współpracy Organizacja transferu technologii (w kraju i z zagranicy) Dostępność funduszy finansowych wspierających rozwój klastra Dostępność rynkowej infrastruktury otoczenia biznesu (m.in. Banki, leasing)

19 Przywództwo w klastrze
Potencjał wzrostu klastra Przywództwo w klastrze Siła i pozycja koordynatora w klastrze Siła i pozycja innych członków klastra w animowaniu wspólnej działalności Siła i pozycja klastra względem otoczenia Umiejętności liderów w zakresie animacji współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)

20 Korzyści skali Możliwość uzyskania środków finansowych dla klastra
Strategia klastra Korzyści skali Możliwość uzyskania środków finansowych dla klastra Zwiększenie siły przetargowej wobec dostawców Koordynacja rynku nabywców Możliwość lobbowania na rzecz działania klastra Zwiększenie przewagi konkurencyjnej klastra

21 Tworzenie sieci wiedzy i innowacji
Strategia klastra Tworzenie sieci wiedzy i innowacji Zwiększenie możliwości badań rynku Rozwój kompetencji poprzez kształcenie ustawiczne Przepływ wiedzy i dyfuzja innowacji poprzez kontakty nieformalne Dyfuzja technologii w ramach klastra Wspólne tworzenie rozwiązań innowacyjnych Ustanowienie wspólnych standardów technicznych

22 Do koordynatorów i podmiotów w klastrze
Rekomendacje Do koordynatorów i podmiotów w klastrze Budowanie świadomości w zakresie klasteringu i korzyści płynących z członkowstwa w klastrze Budowanie wzajemnego zaufania wsród członków klastra Aktywizacja członków klastra Strategiczne planowanie działań i optymalizacja procesu zarządzania Poszukiwania alternatywnych dla publicznych środków finansowania klastrów Poprawa innowacyjności Poprawa współpracy z otoczeniem klastra Poprawa współpracy z administracją publiczną Poszukiwanie i budowanie partnerstwa z sektorem naukowo- badawczym obecnym w otoczeniu klastra

23 Podmiotów kreujących politykę rządową
Rekomendacje adresowane do Podmiotów kreujących politykę rządową Stworzenie strategii wspierania klastrów Budowanie kapitału społecznego Identyfikacja potrzeb klastrów w celu przygotowania instrumentów wsparcia Finansowanie działania klastrów w zależności od ich dojrzałości Poprawa systemu edukacji technicznej Wsparcie współpracy z jednostkami naukowymi Zachęcanie jednostek badawczo-rozwojowych do prowadzenia badań mających na celu opracowanie rozwiązań do zastosowania w biznesie Ewaluacja działań podejmowanych przez administrację

24 Podmiotów samorządowej polityki klastrowej
Rekomendacje adresowane do Podmiotów samorządowej polityki klastrowej Zapewnienie spójności działań na każdym poziomie ze strategią rządową Opracowanie regionalnych narzędzi wsparcia Międzyregionalna wymiana doświadczeń Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Zwiększenie wpływu regionalnych strategii innowacji na działalność klastrów Prowadzenie działań promujących klastry na poziomie regionu

25 dr inż. Władysław Czajka
Dyr. Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ i Enterprise Europe Network


Pobierz ppt "Charakterystyka klastra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google