Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka klastra 1.Sektor działania klastra 2.Struktura zarządzania klastrem 3.Region zakorzenienia 4.Typ rozwoju klastra 5.Faza rozwoju klastra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka klastra 1.Sektor działania klastra 2.Struktura zarządzania klastrem 3.Region zakorzenienia 4.Typ rozwoju klastra 5.Faza rozwoju klastra."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka klastra 1.Sektor działania klastra 2.Struktura zarządzania klastrem 3.Region zakorzenienia 4.Typ rozwoju klastra 5.Faza rozwoju klastra 6.Struktura klastra 7.Projekty zewnętrzne klastra 8.Strategia i cele działania klastra

2 Zasoby klastra 1.Zasoby ludzkie 2.Know how klastra 3.Zasoby finansowe 4.Zasoby infrastrukturalne

3 Procesy w klastrze 1.Aktywność rynkowa 2.Marketing i PR 3.Komunikacja w klastrze 4.Kreowanie wiedzy i innowacji

4 Wyniki klastra 1.Rozwój zasobów ludzkich 2.Poprawa pozycji konkurencyjnej klastra 3.Poprawa innowacyjności klastra 4.Internacjonalizacja klastra

5 Potencjał wzrostu klastra 1.Uwarunkowania regionalne 2.Polityka władz publicznych na rzecz rozwoju klastra 3.Otoczenie instytucjonalne 4.Przywództwo w klastrze

6 Strategia klastra 1.Korzyści skali 2.Tworzenie sieci wiedzy i innowacji 3.Oddziaływanie na środowisko przedsiębiorczości

7 Zasoby klastra 1.Łączne zatrudnienie w podmiotach klastra 2.Obsługa administracyjna klastra 3.Liczba podmiotów – przedsiębiorstwa, sektor B+R, instytucje wsparcia 4.Liczba wspólnie realizowanych projektów 5.Środki finansowe na realizację wspólnych projektów 6.Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na projekty klastrowe 7.Powierzchnia biur i sal konferencyjnych wykorzystywanych na potrzeby klastra 8.Powierzchnia i wartość laboratoriów dostępnych dla członków klastra

8 Aktywność rynkowa 1.Wspólne zaopatrzenie – wspólne zamówienia 2.Wspólne kanały dystrybucji 3.Wspólna oferta dla odbiorców z zewnątrz 4.Wymiana informacji rynkowych wśród członków klastra Procesy w klastrze

9 Marketing i PR 1.Wspólne reklama – ulotki, foldery, reklama w mediach 2.Wspólna działalność targowo-wystawiennicza klastra 3.Wspólne lobby wobec władz 4.Wspólne strony www klastra 5.System identyfikacjiwizualnej – wspólne logo, kolorystyka, papier firmowy 6.Kontakty i obecność klastra w mass mediach Procesy w klastrze

10 Komunikacja w klastrze 1.Regularne spotkania podmiotów w klastrze 2.Wspólne imprezy integracyjne 3.Wspólna platforma komunikacyjna (m. in. Intranet) 4.Wewnętrzna prasa (w tym newsletters) Procesy w klastrze

11 Kreowanie wiedzy i innowacji 1.Wspólne prace nad nowymi produktami i technologiami 2.Wspólne szkolenia, warsztaty, konferencje i wizyty studyjne 3.Wspólne bazy danych 4.Wymiana wiedzy i doświadczeń (nieformalnych) między członkami klastra 5.Transfer technologii Procesy w klastrze

12 Rozwój zasobów ludzkich 1.Przyrost zatrudnienia w podmiotach klastra 2.Liczba wspólnych szkoleń zorganizowanych w klastrze, liczba przeszkolonych 3.Odsetek zatrudnionych doskonalących kwalifikacje zawodowe Wyniki klastra

13 Poprawa pozycji konkurencyjnej 1.Udział sprzedaży produktów / usług klastra w rynku krajowym, zagranicznym 2.Liczba nowych uczestników klastra 3.Liczba start-ups w klastrze Wyniki klastra

14 Poprawa pozycji konkurencyjnej 1.Przyrost zatrudnionych w działalności innowacyjnej 2.Liczba wprowadzonych innowacji: nowych produktów, usług, pomysłów racjonalizatorskich 3.Liczba innowacji objętych ochroną prawną 4.Udział wydatków na B+R w wydatkach na działalność innowacyjną 5.Liczba wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE 6.Liczba projektów badawczych międzynarodowych w których uczestniczy klaster Wyniki klastra

15 Internacjonalizacja klastra 1.Liczba rynków zagranicznych, na na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra 2.Udział eksportu w strukturze sprzedaży produktów klastra 3.Liczba umów formalnych o współprace klastra z podmiotami zagranicznymi 4.Liczba uczestnictwa w targach, wystawach międzynarodowych, misjach handlowych 5.Liczba publikacji w języku obcym, np. materiały branżowe, prasa Wyniki klastra

16 Uwarunkowania regionalne 1.Potencjał i tradycje gospodarcze lokalnego środowiska 2.Dostępność i mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych 3.Atrakcyjność inwestycyjna regionu 4.Otwartość środowiska przedsiębiorców na współpracę 5.Dostępność do zasobów naturalnych Potencjał wzrostu klastra

17 Polityka władz publicznych 1.Promocja klastra przez wladze publiczne 2.Wspieranie finansowe rozwoju klastra przez władze 3.Pomoc szkoleniowo-edukacyjna i organizacyjna dla klastra 4.Oddziaływanie regionalnej polityki innowacyjnej –RSI 5.Współpraca klastra z władzami (samorządowymi i rządowymi 6.Dostosowywanie zmian w systemie edukacji do potrzeb klastra Potencjał wzrostu klastra

18 Otoczenie instytucjonalne 1.Dostępność i jakość badań dla potrzeb klastra 2.Jakość i dostępność usług doradczo-szkolenio- informacyjnych 3.Gotowość i otwartość instytucji około-biznesowych i naukowo-badawczych do współpracy 4.Organizacja transferu technologii (w kraju i z zagranicy) 5.Dostępność funduszy finansowych wspierających rozwój klastra 6.Dostępność rynkowej infrastruktury otoczenia biznesu (m.in. Banki, leasing) Potencjał wzrostu klastra

19 Przywództwo w klastrze 1.Siła i pozycja koordynatora w klastrze 2.Siła i pozycja innych członków klastra w animowaniu wspólnej działalności 3.Siła i pozycja klastra względem otoczenia 4.Umiejętności liderów w zakresie animacji współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej) Potencjał wzrostu klastra

20 Korzyści skali 1.Możliwość uzyskania środków finansowych dla klastra 2.Zwiększenie siły przetargowej wobec dostawców 3.Koordynacja rynku nabywców 4.Możliwość lobbowania na rzecz działania klastra 5.Zwiększenie przewagi konkurencyjnej klastra Strategia klastra

21 Tworzenie sieci wiedzy i innowacji 1.Zwiększenie możliwości badań rynku 2.Rozwój kompetencji poprzez kształcenie ustawiczne 3.Przepływ wiedzy i dyfuzja innowacji poprzez kontakty nieformalne 4.Dyfuzja technologii w ramach klastra 5.Wspólne tworzenie rozwiązań innowacyjnych 6.Ustanowienie wspólnych standardów technicznych Strategia klastra

22 Do koordynatorów i podmiotów w klastrze 1.Budowanie świadomości w zakresie klasteringu i korzyści płynących z członkowstwa w klastrze 2.Budowanie wzajemnego zaufania wsród członków klastra 3.Aktywizacja członków klastra 4.Strategiczne planowanie działań i optymalizacja procesu zarządzania 5.Poszukiwania alternatywnych dla publicznych środków finansowania klastrów 6.Poprawa innowacyjności 7.Poprawa współpracy z otoczeniem klastra 8.Poprawa współpracy z administracją publiczną 9.Poszukiwanie i budowanie partnerstwa z sektorem naukowo- badawczym obecnym w otoczeniu klastra Rekomendacje

23 Podmiotów kreujących politykę rządową 1.Stworzenie strategii wspierania klastrów 2.Budowanie kapitału społecznego 3.Identyfikacja potrzeb klastrów w celu przygotowania instrumentów wsparcia 4.Finansowanie działania klastrów w zależności od ich dojrzałości 5.Poprawa systemu edukacji technicznej 6.Wsparcie współpracy z jednostkami naukowymi 7.Zachęcanie jednostek badawczo-rozwojowych do prowadzenia badań mających na celu opracowanie rozwiązań do zastosowania w biznesie 8.Ewaluacja działań podejmowanych przez administrację Rekomendacje adresowane do

24 Podmiotów samorządowej polityki klastrowej 1.Zapewnienie spójności działań na każdym poziomie ze strategią rządową 2.Opracowanie regionalnych narzędzi wsparcia 3.Międzyregionalna wymiana doświadczeń 4.Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 5.Zwiększenie wpływu regionalnych strategii innowacji na działalność klastrów 6.Prowadzenie działań promujących klastry na poziomie regionu Rekomendacje adresowane do

25 dr inż. Władysław Czajka Dyr. Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ i Enterprise Europe Network wczajka@wsiz.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Charakterystyka klastra 1.Sektor działania klastra 2.Struktura zarządzania klastrem 3.Region zakorzenienia 4.Typ rozwoju klastra 5.Faza rozwoju klastra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google