Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Realizacja projektu „Przygotowanie do eksportu” w województwie podkarpackim
Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

3 Polski eksport w latach 2000-2005
Źródło: GUS

4 Kierunki polskiego eksportu w 2005 r.
Rynek mln PLN mln USD mln EUR % Kraje rozwinięte ,5 74 753,1 59 700,7 83,6 w tym UE ,0 69 035,4 55 149,1 77,2 w tym strefa euro  156 495,0 48 484,5 38 702,0  54,2 Kraje Europy Środkowo - Wschodniej 28 907,0 8 921,4 7 152,1 10,0 Kraje rozwijające się 18 375,8 5 672,4 4 541,0 6,4 Całość ,3 89 346,9 71 393,8 100,0 Źródło: GUS

5 Kierunki polskiego eksportu
Kraj 2004 2005 Niemcy  30,2  28,2 Francja 6,1 6,2 Włochy Wielka Brytania 5,4 5,6 Czechy 4,3 4,5 Rosja 3,7 4,4 Niderlandy 4,2 Szwecja 3,5 3,1 Belgia 3,2 3,0 Ukraina 2,8 2,9 Źródło: GUS

6 Struktura branżowa polskiego eksportu
Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny oraz sprzęt transportowy (grupy o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego) – 16% Pojazdy, statki i sprzęt transportowy - 15% Metale nieszlachetne i wyroby - 12,2% Materiały i wyroby włókiennicze - 7,1 % Produkty przemysłu chemicznego - 5,0 % Gotowe artykuły spożywcze - 5,0 % Drewno i wyroby z drewna - 4,1 %

7 Struktura eksportu sektora MMSP
W strukturze eksportu sektora MMSP dominują przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W roku 2004 firmy takie wyeksportowały towary i usługi o łącznej wartości ponad 17 mld dolarów, co stanowiło ponad 53 procent eksportu sektora MMŚ Wartość eksportu małych firm (10-49 osób) wyniosła w tym czasie 8 mld dolarów, co stanowiło niecałe 25 procent eksportu sektora MMŚP Mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, zrealizowały w roku 2004 roku eksport o wartości 7,1 mld USD – ich udział w eksporcie sektora MMŚP wyniósł niecałe 22 procent.

8 Udział województw w eksporcie ogółem
Województwo Udział w eksporcie ogółem (w %) Województwo mazowieckie 18,2 Województwo śląskie 16,5 Województwo wielkopolskie 10,7 Województwo pomorskie 10,4 Województwo dolnośląskie 10,3 Województwo małopolskie 5,0 Województwo zachodnio-pomorskie 4,8 Województwo kujawsko-pomorskie 4,1 Województwo łódzkie Województwo podkarpackie 4,0 Województwo lubuskie 3,2 Województwo warmińsko - mazurskie 2,6 Województwo lubelskie 2,1 Województwo opolskie 1,7 Województwo podlaskie 1,3 Województwo świętokrzyskie 1,0

9 Trudności i przeszkody skutecznego eksportu
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wiarygodnym kontrahentem zagranicznym Brak umiejętności handlowych Obawa przed ryzykiem Niewiara w możliwość odniesienia sukcesu eksportowego Niedostateczna wiedza na temat rynków zagranicznych

10 Bariery eksportowe

11 Beneficjenci Projektu
Szkolenia adresowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami szkoleń nie mogą być przedsiębiorcy lub pracownicy sektora górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE Nr L 205/2001 z r.) Szkolenia skierowane są zarówno do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (np. właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy) jak i pracowników istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw eksportowych lub posiadających znaczący potencjał eksportowy.

12 Beneficjenci Projektu
W procesie rekrutacji uczestników szkoleń uwzględnione zostaną następujące aspekty: brak w firmie zgłaszającej akces w szkoleniach wyspecjalizowanej, wyodrębnionej komórki organizacyjnej ds. eksportu eksportowy charakter przedsiębiorstwa (jakikolwiek potencjał eksportowy) produktów/usług udział eksportu w łącznej sprzedaży nie przekracza poziomu 65 % (preferowane będą przedsiębiorstwa, w których wskaźnik ten nie przekracza poziomu 45%).

13 Zakres programowy (tematyczny) usług szkoleniowych
Pakiet 19 szkoleń o różnej tematyce: - szkolenia zorientowane na promocje i marketing produktu na rynkach zagranicznych - szkolenia zorientowane na organizację eksportu Ścieżki szkoleniowe - pakiety kursów powiązanych ze sobą tematycznie i funkcjonalnie (cykle szkoleniowe) Konsultacje (doradztwo) bezpośrednio związane ze szkoleniem Wizyty studyjne

14 Lista tematyczna szkoleń
Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa (2 dni) Rola strategii eksportowej w ogólnej strategii przedsiębiorstwa Zasady tworzenia strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na strategię eksportową Praktyka korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych i marketingowych wspomagających budowę strategii. Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych (2 dni) Koncepcja działań marketingowych na rynkach eksportowych z punktu widzenia wybranej strategii eksportowej „Przykazania” marketingu w zakresie wprowadzania produktu i jego promocji na rynku eksportowym Metody wyszukiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych w ramach prowadzonych badań marketingowych Metody i formy promocji produktu w zależności od wybranej strategii eksportowej.

15 Lista tematyczna szkoleń
3. Rozwój produktu eksportowego (2 dni) Specyfika produktu przeznaczonego na eksport i konieczność jego adaptacji do potrzeb i wymagań potencjalnych klientów na rynku eksportowym Podstawowe cechy produktu (w tym opakowanie) oraz ich wpływ na potencjalnego odbiorcę i na koszty transakcji eksportowej Sposoby wejścia z produktem na rynki zagraniczne. 4. Marketing wystawienniczy (2 dni) Zasady profesjonalnej prezentacji firmy i jej produktów podczas imprez targowych i wystawienniczych Znaczenie udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych dla przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż eksportową Profesjonalne przygotowanie stoiska Aktywne zapraszanie klientów oraz sposób ich obsługi podczas i po imprezie.

16 Lista tematyczna szkoleń
5. Transakcje eksportowe (2 dni) Specyfika transakcji eksportowej i jej poszczególnych etapów, przebieg realizacji przyjętych zobowiązań Rodzaje transakcji eksportowych i dokumenty w obrocie międzynarodowym Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej. 6. Ryzyko w transakcjach eksportowych (2 dni) Ryzyka o charakterze handlowym podczas przygotowania i realizacji transakcji handlu zagranicznego Techniki zabezpieczania się przez ryzykami w procesie transakcji eksportowej.

17 Lista tematyczna szkoleń
7. Umowy handlowe w transakcjach eksportowych (2 dni) Zasady przygotowania profesjonalnych umów handlowych dla transakcji eksportowych oraz umów z poddostawcami i innymi podmiotami z otoczenia eksportera Praktyczne wskazówki dla zawierania bezpiecznych i korzystnych kontraktów eksportowych oraz minimalizacji ryzyka sporów z kontrahentami zagranicznymi. 8. Arbitraż, czyli rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym (1 dzień) Sposoby rozstrzygania sporów w handlu zagranicznym, standardowe metody ich rozstrzygania, koszty postępowania arbitrażowego i sądowego, zasady oraz czas wykonania postanowień sądów arbitrażowych Problemy i ryzyka związane z arbitrażem międzynarodowym w wypadku nie wykonania klauzul podpisanego kontraktu eksportowego Zasady wyboru klauzul arbitrażowych w kontrakcie, zabezpieczających interesy eksportera.

18 Lista tematyczna szkoleń
9. Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym (2 dni) Finansowanie strategii i pojedynczych transakcji eksportowych w działalności przedsiębiorstwa Określenie standingu finansowego eksportera, funkcji i organizacji działu finansowego w przedsiębiorstwie Formy rozliczeń międzynarodowych. 10. Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr (1 dzień) Funkcja i rola biura eksportu oraz wyspecjalizowanej kadry handlu zagranicznego w realizacji strategii eksportowej Struktury organizacyjne i zasady tworzenia działu lub biura, oraz metody rekrutacji kadr wyspecjalizowanych w prowadzeniu transakcji eksportowych.

19 Lista tematyczna szkoleń
11. Zwyczaje i uzanse handlowe (1 dzień) Zwyczaje handlowe Uzanse – zwyczaje dotyczące czasu płatności rachunków Formuły Incoterms, wydanie z roku 2000, określające obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego Formuły bazy sprzedaży towaru w transakcji eksportowej wraz z możliwymi kosztami i ryzykami poniesionymi w wyniku wybrania określonej bazy sprzedaży. 12. Transport w handlu zagranicznym (1 dzień) Funkcja i rola transportu międzynarodowego w polityce sprzedaży przedsiębiorstwa Dokumentacja eksportowa Określenie istniejących ryzyk oraz bazowej wysokości kosztów, mających wpływ na ofertę na rynek eksportowy Zasady przejścia ryzyka handlowego i prawa własności do towaru.

20 Lista tematyczna szkoleń
13. Konsorcja eksportowe (1 dzień)  Zasady i przesłanki tworzenia konsorcjów eksportowych Modele konsorcjów Wymagania formalno-prawne oraz inne aspekty powoływania i funkcjonowania konsorcjum eksportowego. 14. Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych (2 dni) Aktualne i przyszłe programy wsparcia przedsięwzięć eksportowych ze środków publicznych Praktyczna wiedza o potencjalnych obszarach działalności eksportowej, które podlegają wsparciu lub dofinansowaniu Kryteria uzyskania wsparcia Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Praktyka wypełniania wniosków o dotacje.

21 Lista tematyczna szkoleń
15. Negocjacje handlowe w eksporcie (2 dni) Techniki i organizacja handlu zagranicznego – komunikowanie się stron transakcji Umiejętności negocjacyjne w obszarze transakcji zagranicznych Strategie i taktyki negocjacyjne. 16. Zachowania biznesowe w Europie północnej i południowej (1 dzień) Różnice kulturowe i praktyka biznesowa w Europie północnej i południowej Praktyka komunikowania się z przedsiębiorcami w tych krajach Unikanie typowych błędów oraz sprawne negocjowanie w odmiennych warunkach kulturowych.

22 Lista tematyczna szkoleń
17. Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii (1 dzień) Warunki prowadzenia działalności biznesowej w krajach skandynawskich Wybór odpowiedniej metody wejścia na rynki, ze świadomością istniejących zagrożeń i pojawiających się nowych możliwości biznesowych Realizacja przedsięwzięcia eksportowego i ograniczenie związanego z nim ryzyka. 18. Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej- handel elektroniczny (1 dzień) Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej przy wykorzystaniu Internetu Praktyczne rozpoczęcie działalności eksportowej przy wykorzystaniu Internetu Wdrażanie handlu elektronicznego w firmie oraz ograniczenie związanego z tym ryzyka.

23 Lista tematyczna szkoleń
19. Eksport usług (1 dzień) Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej, związanej z eksportem usług Praktyczne rozpoczęcie eksportu usług Metody podjęcia działalności eksportowej, ograniczenia związanego z nią ryzyka i podniesienia jakości świadczonych usług Specyfika eksportu usług.

24 Ścieżki szkoleniowe W – „Właściciel” – właściciel firmy/ prezes/dyrektor Z – „Zarządzanie” - osoba zarządzająca/ kierownik działu eksportu M – „Marketing” - pracownik działu marketingu - sprzedaż zagraniczna F – „Finanse”- pracownik prowadzący zagraniczne rozliczenia finansowe L – „Logistyka” - pracownik ds. logistyki w handlu zagranicznym H – „Handlowiec” – specjalista branżowy

25 Ścieżki szkoleniowe W – Właściciel/ prezes/dyrektor (6 dni szkoleniowych) Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Ryzyko w transakcjach eksportowych. Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych. Odbiorcami szkoleń objętych tą ścieżką będą przede wszystkim osoby podejmujące kluczowe decyzje o działalności handlowej na rynkach zagranicznych i formie prowadzenia tej działalności. Osoby te nie dysponują zbyt dużą ilością czasu i nie są skłonne do uczestniczenia w długotrwałych szkoleniach. Główny zakres szkoleń to strategia eksportu i związane z tym ryzyko handlowe. Elementem uzupełniającym może być promowanie nowej formy współpracy na rynkach zewnętrznych, jaką jest konsorcjum eksportowe.

26 Ścieżki szkoleniowe (7 dni szkoleniowych)
Z – Osoba zarządzająca/ kierownik działu eksportu (7 dni szkoleniowych) Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa Ryzyko w transakcjach eksportowych Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych. Przez osobę zarządzającą rozumiemy zarówno kierownika działu w firmie o rozbudowanym personelu handlowym, jak i właściciela małej firmy bezpośrednio zarządzającego aktywnością eksportową przedsiębiorstwa. Jakkolwiek osoba ta dysponuje mniejszymi lub większymi zasobami kadrowymi, bezpośrednio realizującymi zadania eksportowe, to potrzebuje ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień strategicznych i organizacyjnych. Do jej zadań należy też zajmowanie się trudnymi przypadkami w eksporcie i poszukiwanie wsparcia dla realizowanej strategii.

27 Ścieżki szkoleniowe M – Pracownik działu marketingu - sprzedaż zagraniczna (6 dni szkoleniowych) Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych Rozwój produktu eksportowego Marketing wystawienniczy Hasłowo określony jako „marketingowiec”, potencjalny uczestnik pakietu szkoleń w ramach tej ścieżki jest osobą wyspecjalizowaną w swojej dziedzinie i poszukuje na szkoleniach możliwości rozwinięcia swojego zasobu kompetencji. Szkolenia w ramach tej ścieżki powinny pozwolić mu na uzupełnienie i skonkretyzowanie wiedzy z zakresu marketingu międzynarodowego i odniesienie już posiadanej wiedzy do sytuacji na konkretnych rynkach zagranicznych. Specjaliście od marketingu niezbędna jest też aktualna wiedza z zakresu rozwoju produktu eksportowego i marketingu wystawienniczego.

28 Ścieżki szkoleniowe F – Pracownik prowadzący zagraniczne rozliczenia finansowe (8 dni szkoleniowych) Transakcje eksportowe Ryzyko w transakcjach eksportowych Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych Ścieżka skierowana do wyspecjalizowanych pracowników działów eksportu lub rozliczeń finansowych w większych firmach. W ramach szkoleń objętych tą ścieżką uczestnik może uzyskać i usystematyzowaną wiedzę z zakresu różnorodnych problemów prowadzenia handlu zagranicznego. Ścieżka oferowana pracownikom specjalizującym się w rozliczeniach transakcji eksportowych i ich finansowaniu.

29 Ścieżki szkoleniowe L – Pracownik ds. logistyki w handlu zagranicznym
(6 dni szkoleniowych) Transakcje eksportowe Ryzyko w transakcjach eksportowych Zwyczaje i uzanse handlowe Transport w handlu zagranicznym Pojawienie się w firmach stosunkowo nowej specjalności jaką jest logistyka, powoduje konieczność uzupełniania wiedzy w tej dziedzinie przez pracowników, którzy nie zawsze mają stosowne formalne przygotowanie. Pakiet szkoleń w ramach tej ścieżki pozwala na uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z logistyką i dziedzinami pokrewnymi.

30 Ścieżki szkoleniowe H – Handlowiec – specjalista branżowy
(8 dni szkoleniowych) Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych Transakcje eksportowe Umowy handlowe w transakcjach eksportowych Negocjacje handlowe w eksporcie Ścieżka ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb stosunkowo dużej grupy odbiorców - specjalistów branżowych w większych firmach posiadających rozbudowane działy eksportu. Zakres szkoleń w ramach tej ścieżki jest na tyle szeroki, że pozwala na uzyskanie przez uczestnika wszechstronnej wiedzy obejmującej zarówno zagadnienia marketingu, transakcji eksportowych jak i techniki prowadzenia negocjacji.

31 Harmonogram szkoleń w 2007 r.
Tematyka szkoleń Terminy szkoleń Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa 8-9 styczeń 2007, styczeń 2007, luty 2007, 5-6 marzec 2007, kwiecień Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych 1-2 luty 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007 Rozwój produktu eksportowego 4-5 styczeń 2007, styczeń 2007, luty 2007 Marketing wystawienniczy 28-29 grudzień 2006, 5-6 luty 2007 Transakcje eksportowe 16-17 styczeń 2007, 8-9 luty 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007 Ryzyko w transakcjach eksportowych 18-19 styczeń 2006, luty 2007, 2-3 kwiecień 2007, kwiecień 2007 Umowy handlowe w transakcjach eksportowych 1-2 marzec 2007, marzec 2007, kwiecień 2007 Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym 8-9 marzec 2007 Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr 20 grudzień 2006, 24 styczeń 2007 Zwyczaje i uzanse handlowe 21 marzec 2007, 25 kwiecień 2007 Transport w handlu zagranicznym 15 styczeń 2007, 7 marzec 2007 Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych 18-9 styczeń 2007, styczeń 2007, marzec 2007, marzec 2007 Negocjacje handlowe w eksporcie 21-22 grudzień 2006, styczeń 2007, marzec 2007 Zachowania biznesowe w Europie Północnej i Południowej 14 marzec 2007 Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii 28 luty 2007 Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny 31 styczeń 2007, 21 luty 2007, 18 kwiecień 2007 Eksport usług 10 styczeń 2007

32 Konsultacje bezpośrednio związane ze szkoleniem
Konsultacje mają charakter indywidualnego lub grupowego doradztwa skierowanego do uczestników korzystających ze szkoleń w ramach oferty programowej Konsultacje realizowane będą bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w ramach oferty programowej Zakres doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniem będzie wynikał z tematyki szkoleń przewidzianych w ofercie programowej Celem konsultacji będzie rozwiązywanie konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników. W ramach Komponentu I będą to zagadnienia związane z bezpośrednim wspieraniem działań eksportowych, dostosowane do specyfiki branży meblarskiej, odzieżowej i spożywczej, a w ramach Komponentu II do sektora usług i innych branż.

33 Wizyty studyjne 42 wizyty studyjne dla uczestników projektu
Oferta programu wizyt studyjnych została opracowana w podziale na bloki branżowe związane z kategoriami uczestników: Branża odzieżowa (w tym obuwie) Branża spożywcza Branża meblarska Inne bloki, skierowane do sektora usług i pozostałych branż. Rekrutacja uczestników wizyt studyjnych będzie odbywać się spośród przedsiębiorców, którzy ukończyli szkolenia w ramach modułu „Strategia eksportowa jako element rozwoju przedsiębiorstwa”.

34 Lista imprez wystawienniczo - targowych
NAZWA TARGÓW KRAJ MIASTO TERMIN BRANŻA Food and Drink Grecja Ateny spożywcza MT Kosumpcyjne/Mobis/Domo, Lumica, Relaxa, Mobitex Czechy Brno inne branże i usługi BALDAI Litwa Wilno meblarska IFE Wlk. Brytania Londyn Salone Internazionale del Mobile i Euroluce Włochy Mediolan GOURMET Hiszpania Madryt Construmat Barcelona inne branże i usługi Agrobalt Šiauliai Alimentaria Portugalia Lizbona Interselection Francja Paryż odzieżowa MT Targi Mody Body Look Niemcy Dusseldorf  Styl/Kabo Tendence Lifestyle Frankfurt n/Menem MT Meblarskie (FIM) Walencja Intermeat Milano Unica Anuga Kolonia Butorvilog Węgry Budapeszt Strasbourg Expo-Congres Strasburg

35 Program wizyty studyjnej
Punkty programu Czas trwania Przylot Wizyta na wybranych targach branżowych, o dużym, możliwie międzynarodowym, zasięgu i skali wystawienniczej, dających uczestnikom wiedzę na temat rynków eksportowych. 1-2 dni Spotkania z wybranymi agentami handlowymi działającymi na rynkach regionalnych i/lub międzynarodowych. 0,5 dnia Spotkania z organizacjami branżowymi, takim jak Izby Handlowe i Gospodarcze, cechy i inne. Wizyta w wybranym dużym centrum handlowym, obejmująca: Poznanie zasad ekspozycji produktów odzieżowych w wielkopowierzchniowych centrach handlowych, Wprowadzenie do zarządzania marką, Przedstawienie sposobu ekspozycji towarów danej branży, Przedstawienie strategii wybranej marki lub sieci/sklepu, Spotkanie z kadrą zarządzającą centrum handlowym. Wylot do Polski 1 dzień

36 Warunki uczestnictwa w Projekcie
Wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie „Przygotowanie do eksportu” Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Formularz Zgłoszenia Uczestnika (jeden formularz na osobę) Oświadczenie Beneficjenta o wniesionym wkładzie własnym w postaci wydatków na wynagrodzenie osób skierowanych na szkolenia.

37 Rekrutacja Beneficjentów
Rekrutacja Beneficjentów odbywa się poprzez: Biuro projektu „Przygotowanie do eksportu” ul. Królewska 16 Warszawa Tel. 22  , 22  Faks: 22     Regionalne Punkty Rekrutacyjne Telemarketerów. Strona internetowa Projektu:

38 Organizacja szkoleń w województwie podkarpackim
Regionalny Punkt Rekrutacyjny dla województw Polski południowo - wschodniej Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro Rzeszów (Budynek Centrum Handlowego „Ameryka”) Tel./fax

39 Miejsce organizacji szkoleń
HOTEL I RESTAURACJA „ODEON” OŚRODEK ZAPEL SERVICE W BOGUCHWALE K. RZESZOWA

40 Dziękuję za uwagę Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości
Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro Rzeszów Tel./fax


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google