Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Realizacja projektu Przygotowanie do eksportu w województwie podkarpackim Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Realizacja projektu Przygotowanie do eksportu w województwie podkarpackim Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Realizacja projektu Przygotowanie do eksportu w województwie podkarpackim Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

3 Polski eksport w latach 2000-2005 Źródło: GUS

4 Kierunki polskiego eksportu w 2005 r. Rynek mln PLNmln USDmln EUR% Kraje rozwinięte241 399,574 753,159 700,783,6 w tym UE222 964,069 035,455 149,177,2 w tym strefa euro 156 495,048 484,538 702,0 54,2 Kraje Europy Środkowo - Wschodniej 28 907,08 921,47 152,110,0 Kraje rozwijające się18 375,85 672,44 541,06,4 Całość288 682,389 346,971 393,8100,0 Źródło: GUS

5 Kierunki polskiego eksportu Kraj20042005 Niemcy 30,2 28,2 Francja 6,16,2 Włochy 6,1 Wielka Brytania 5,45,6 Czechy 4,34,5 Rosja 3,74,4 Niderlandy 4,34,2 Szwecja 3,53,1 Belgia 3,23,0 Ukraina 2,82,9 Źródło: GUS

6 Struktura branżowa polskiego eksportu Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny oraz sprzęt transportowy (grupy o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego) – 16% Pojazdy, statki i sprzęt transportowy - 15% Metale nieszlachetne i wyroby - 12,2% Materiały i wyroby włókiennicze - 7,1 % Produkty przemysłu chemicznego - 5,0 % Gotowe artykuły spożywcze - 5,0 % Drewno i wyroby z drewna - 4,1 %

7 Struktura eksportu sektora MMSP W strukturze eksportu sektora MMSP dominują przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W roku 2004 firmy takie wyeksportowały towary i usługi o łącznej wartości ponad 17 mld dolarów, co stanowiło ponad 53 procent eksportu sektora MMŚ Wartość eksportu małych firm (10-49 osób) wyniosła w tym czasie 8 mld dolarów, co stanowiło niecałe 25 procent eksportu sektora MMŚP Mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, zrealizowały w roku 2004 roku eksport o wartości 7,1 mld USD – ich udział w eksporcie sektora MMŚP wyniósł niecałe 22 procent.

8 Udział województw w eksporcie ogółem Województwo Udział w eksporcie ogółem (w %) Województwo mazowieckie 18,2 Województwo śląskie 16,5 Województwo wielkopolskie 10,7 Województwo pomorskie10,4 Województwo dolnośląskie10,3 Województwo małopolskie5,0 Województwo zachodnio-pomorskie4,8 Województwo kujawsko-pomorskie4,1 Województwo łódzkie4,1 Województwo podkarpackie4,0 Województwo lubuskie3,2 Województwo warmińsko - mazurskie2,6 Województwo lubelskie2,1 Województwo opolskie1,7 Województwo podlaskie1,3 Województwo świętokrzyskie1,0

9 Trudności i przeszkody skutecznego eksportu Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wiarygodnym kontrahentem zagranicznym Brak umiejętności handlowych Obawa przed ryzykiem Niewiara w możliwość odniesienia sukcesu eksportowego Niedostateczna wiedza na temat rynków zagranicznych

10 Bariery eksportowe

11 Beneficjenci Projektu Szkolenia adresowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami szkoleń nie mogą być przedsiębiorcy lub pracownicy sektora górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE Nr L 205/2001 z 02.08.2002 r.) Szkolenia skierowane są zarówno do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (np. właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy) jak i pracowników istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw eksportowych lub posiadających znaczący potencjał eksportowy.

12 Beneficjenci Projektu W procesie rekrutacji uczestników szkoleń uwzględnione zostaną następujące aspekty: brak w firmie zgłaszającej akces w szkoleniach wyspecjalizowanej, wyodrębnionej komórki organizacyjnej ds. eksportu eksportowy charakter przedsiębiorstwa (jakikolwiek potencjał eksportowy) produktów/usług udział eksportu w łącznej sprzedaży nie przekracza poziomu 65 % (preferowane będą przedsiębiorstwa, w których wskaźnik ten nie przekracza poziomu 45%).

13 Zakres programowy (tematyczny) usług szkoleniowych Pakiet 19 szkoleń o różnej tematyce: - szkolenia zorientowane na promocje i marketing produktu na rynkach zagranicznych - szkolenia zorientowane na organizację eksportu Ścieżki szkoleniowe - pakiety kursów powiązanych ze sobą tematycznie i funkcjonalnie (cykle szkoleniowe) Konsultacje (doradztwo) bezpośrednio związane ze szkoleniem Wizyty studyjne

14 Lista tematyczna szkoleń 1.Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa (2 dni) Rola strategii eksportowej w ogólnej strategii przedsiębiorstwa Zasady tworzenia strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na strategię eksportową Praktyka korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych i marketingowych wspomagających budowę strategii. 2.Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych (2 dni) Koncepcja działań marketingowych na rynkach eksportowych z punktu widzenia wybranej strategii eksportowej Przykazania marketingu w zakresie wprowadzania produktu i jego promocji na rynku eksportowym Metody wyszukiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych w ramach prowadzonych badań marketingowych Metody i formy promocji produktu w zależności od wybranej strategii eksportowej.

15 3. Rozwój produktu eksportowego (2 dni) Specyfika produktu przeznaczonego na eksport i konieczność jego adaptacji do potrzeb i wymagań potencjalnych klientów na rynku eksportowym Podstawowe cechy produktu (w tym opakowanie) oraz ich wpływ na potencjalnego odbiorcę i na koszty transakcji eksportowej Sposoby wejścia z produktem na rynki zagraniczne. 4. Marketing wystawienniczy (2 dni) Zasady profesjonalnej prezentacji firmy i jej produktów podczas imprez targowych i wystawienniczych Znaczenie udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych dla przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż eksportową Profesjonalne przygotowanie stoiska Aktywne zapraszanie klientów oraz sposób ich obsługi podczas i po imprezie. Lista tematyczna szkoleń

16 5. Transakcje eksportowe (2 dni) Specyfika transakcji eksportowej i jej poszczególnych etapów, przebieg realizacji przyjętych zobowiązań Rodzaje transakcji eksportowych i dokumenty w obrocie międzynarodowym Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej. 6. Ryzyko w transakcjach eksportowych (2 dni) Ryzyka o charakterze handlowym podczas przygotowania i realizacji transakcji handlu zagranicznego Techniki zabezpieczania się przez ryzykami w procesie transakcji eksportowej. Lista tematyczna szkoleń

17 7. Umowy handlowe w transakcjach eksportowych (2 dni) Zasady przygotowania profesjonalnych umów handlowych dla transakcji eksportowych oraz umów z poddostawcami i innymi podmiotami z otoczenia eksportera Praktyczne wskazówki dla zawierania bezpiecznych i korzystnych kontraktów eksportowych oraz minimalizacji ryzyka sporów z kontrahentami zagranicznymi. 8. Arbitraż, czyli rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym (1 dzień) Sposoby rozstrzygania sporów w handlu zagranicznym, standardowe metody ich rozstrzygania, koszty postępowania arbitrażowego i sądowego, zasady oraz czas wykonania postanowień sądów arbitrażowych Problemy i ryzyka związane z arbitrażem międzynarodowym w wypadku nie wykonania klauzul podpisanego kontraktu eksportowego Zasady wyboru klauzul arbitrażowych w kontrakcie, zabezpieczających interesy eksportera. Lista tematyczna szkoleń

18 9. Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym (2 dni) Finansowanie strategii i pojedynczych transakcji eksportowych w działalności przedsiębiorstwa Określenie standingu finansowego eksportera, funkcji i organizacji działu finansowego w przedsiębiorstwie Formy rozliczeń międzynarodowych. 10. Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr (1 dzień) Funkcja i rola biura eksportu oraz wyspecjalizowanej kadry handlu zagranicznego w realizacji strategii eksportowej Struktury organizacyjne i zasady tworzenia działu lub biura, oraz metody rekrutacji kadr wyspecjalizowanych w prowadzeniu transakcji eksportowych. Lista tematyczna szkoleń

19 11. Zwyczaje i uzanse handlowe (1 dzień) Zwyczaje handlowe Uzanse – zwyczaje dotyczące czasu płatności rachunków Formuły Incoterms, wydanie z roku 2000, określające obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego Formuły bazy sprzedaży towaru w transakcji eksportowej wraz z możliwymi kosztami i ryzykami poniesionymi w wyniku wybrania określonej bazy sprzedaży. 12. Transport w handlu zagranicznym (1 dzień) Funkcja i rola transportu międzynarodowego w polityce sprzedaży przedsiębiorstwa Dokumentacja eksportowa Określenie istniejących ryzyk oraz bazowej wysokości kosztów, mających wpływ na ofertę na rynek eksportowy Zasady przejścia ryzyka handlowego i prawa własności do towaru. Lista tematyczna szkoleń

20 13. Konsorcja eksportowe (1 dzień) Zasady i przesłanki tworzenia konsorcjów eksportowych Modele konsorcjów Wymagania formalno-prawne oraz inne aspekty powoływania i funkcjonowania konsorcjum eksportowego. 14. Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych (2 dni) Aktualne i przyszłe programy wsparcia przedsięwzięć eksportowych ze środków publicznych Praktyczna wiedza o potencjalnych obszarach działalności eksportowej, które podlegają wsparciu lub dofinansowaniu Kryteria uzyskania wsparcia Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Praktyka wypełniania wniosków o dotacje. Lista tematyczna szkoleń

21 15. Negocjacje handlowe w eksporcie (2 dni) Techniki i organizacja handlu zagranicznego – komunikowanie się stron transakcji Umiejętności negocjacyjne w obszarze transakcji zagranicznych Strategie i taktyki negocjacyjne. 16. Zachowania biznesowe w Europie północnej i południowej (1 dzień) Różnice kulturowe i praktyka biznesowa w Europie północnej i południowej Praktyka komunikowania się z przedsiębiorcami w tych krajach Unikanie typowych błędów oraz sprawne negocjowanie w odmiennych warunkach kulturowych. Lista tematyczna szkoleń

22 17. Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii (1 dzień) Warunki prowadzenia działalności biznesowej w krajach skandynawskich Wybór odpowiedniej metody wejścia na rynki, ze świadomością istniejących zagrożeń i pojawiających się nowych możliwości biznesowych Realizacja przedsięwzięcia eksportowego i ograniczenie związanego z nim ryzyka. 18. Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej- handel elektroniczny (1 dzień) Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej przy wykorzystaniu Internetu Praktyczne rozpoczęcie działalności eksportowej przy wykorzystaniu Internetu Wdrażanie handlu elektronicznego w firmie oraz ograniczenie związanego z tym ryzyka. Lista tematyczna szkoleń

23 19. Eksport usług (1 dzień) Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej, związanej z eksportem usług Praktyczne rozpoczęcie eksportu usług Metody podjęcia działalności eksportowej, ograniczenia związanego z nią ryzyka i podniesienia jakości świadczonych usług Specyfika eksportu usług. Lista tematyczna szkoleń

24 Ścieżki szkoleniowe W – Właściciel – właściciel firmy/ prezes/dyrektor Z – Zarządzanie - osoba zarządzająca/ kierownik działu eksportu M – Marketing - pracownik działu marketingu - sprzedaż zagraniczna F – Finanse- pracownik prowadzący zagraniczne rozliczenia finansowe L – Logistyka - pracownik ds. logistyki w handlu zagranicznym H – Handlowiec – specjalista branżowy

25 Ścieżki szkoleniowe W – Właściciel/ prezes/dyrektor (6 dni szkoleniowych) Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Ryzyko w transakcjach eksportowych. Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych. Odbiorcami szkoleń objętych tą ścieżką będą przede wszystkim osoby podejmujące kluczowe decyzje o działalności handlowej na rynkach zagranicznych i formie prowadzenia tej działalności. Osoby te nie dysponują zbyt dużą ilością czasu i nie są skłonne do uczestniczenia w długotrwałych szkoleniach. Główny zakres szkoleń to strategia eksportu i związane z tym ryzyko handlowe. Elementem uzupełniającym może być promowanie nowej formy współpracy na rynkach zewnętrznych, jaką jest konsorcjum eksportowe.

26 Ścieżki szkoleniowe Z – Osoba zarządzająca/ kierownik działu eksportu (7 dni szkoleniowych) Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa Ryzyko w transakcjach eksportowych Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych. Przez osobę zarządzającą rozumiemy zarówno kierownika działu w firmie o rozbudowanym personelu handlowym, jak i właściciela małej firmy bezpośrednio zarządzającego aktywnością eksportową przedsiębiorstwa. Jakkolwiek osoba ta dysponuje mniejszymi lub większymi zasobami kadrowymi, bezpośrednio realizującymi zadania eksportowe, to potrzebuje ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień strategicznych i organizacyjnych. Do jej zadań należy też zajmowanie się trudnymi przypadkami w eksporcie i poszukiwanie wsparcia dla realizowanej strategii.

27 Ścieżki szkoleniowe M – Pracownik działu marketingu - sprzedaż zagraniczna (6 dni szkoleniowych) Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych Rozwój produktu eksportowego Marketing wystawienniczy Hasłowo określony jako marketingowiec, potencjalny uczestnik pakietu szkoleń w ramach tej ścieżki jest osobą wyspecjalizowaną w swojej dziedzinie i poszukuje na szkoleniach możliwości rozwinięcia swojego zasobu kompetencji. Szkolenia w ramach tej ścieżki powinny pozwolić mu na uzupełnienie i skonkretyzowanie wiedzy z zakresu marketingu międzynarodowego i odniesienie już posiadanej wiedzy do sytuacji na konkretnych rynkach zagranicznych. Specjaliście od marketingu niezbędna jest też aktualna wiedza z zakresu rozwoju produktu eksportowego i marketingu wystawienniczego.

28 Ścieżki szkoleniowe F – Pracownik prowadzący zagraniczne rozliczenia finansowe (8 dni szkoleniowych) Transakcje eksportowe Ryzyko w transakcjach eksportowych Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych Ścieżka skierowana do wyspecjalizowanych pracowników działów eksportu lub rozliczeń finansowych w większych firmach. W ramach szkoleń objętych tą ścieżką uczestnik może uzyskać i usystematyzowaną wiedzę z zakresu różnorodnych problemów prowadzenia handlu zagranicznego. Ścieżka oferowana pracownikom specjalizującym się w rozliczeniach transakcji eksportowych i ich finansowaniu.

29 Ścieżki szkoleniowe L – Pracownik ds. logistyki w handlu zagranicznym (6 dni szkoleniowych) Transakcje eksportowe Ryzyko w transakcjach eksportowych Zwyczaje i uzanse handlowe Transport w handlu zagranicznym Pojawienie się w firmach stosunkowo nowej specjalności jaką jest logistyka, powoduje konieczność uzupełniania wiedzy w tej dziedzinie przez pracowników, którzy nie zawsze mają stosowne formalne przygotowanie. Pakiet szkoleń w ramach tej ścieżki pozwala na uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z logistyką i dziedzinami pokrewnymi.

30 Ścieżki szkoleniowe H – Handlowiec – specjalista branżowy (8 dni szkoleniowych) Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych Transakcje eksportowe Umowy handlowe w transakcjach eksportowych Negocjacje handlowe w eksporcie Ścieżka ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb stosunkowo dużej grupy odbiorców - specjalistów branżowych w większych firmach posiadających rozbudowane działy eksportu. Zakres szkoleń w ramach tej ścieżki jest na tyle szeroki, że pozwala na uzyskanie przez uczestnika wszechstronnej wiedzy obejmującej zarówno zagadnienia marketingu, transakcji eksportowych jak i techniki prowadzenia negocjacji.

31 Harmonogram szkoleń w 2007 r. Tematyka szkoleńTerminy szkoleń Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa 8-9 styczeń 2007, 11-12 styczeń 2007, 22-23 luty 2007, 5-6 marzec 2007, 10-11 kwiecień Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych 1-2 luty 2007, 15-16 luty 2007, 29-30 marzec 2007, 16-17 kwiecień 2007 Rozwój produktu eksportowego4-5 styczeń 2007, 25-26 styczeń 2007, 19-20 luty 2007 Marketing wystawienniczy28-29 grudzień 2006, 5-6 luty 2007 Transakcje eksportowe 16-17 styczeń 2007, 8-9 luty 2007, 26-27 luty 2007, 15-16 marzec 2007, 23-24 kwiecień 2007 Ryzyko w transakcjach eksportowych 18-19 styczeń 2006, 12-13 luty 2007, 2-3 kwiecień 2007, 19-20 kwiecień 2007 Umowy handlowe w transakcjach eksportowych1-2 marzec 2007, 26-27 marzec 2007, 26-27 kwiecień 2007 Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym8-9 marzec 2007 Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr20 grudzień 2006, 24 styczeń 2007 Zwyczaje i uzanse handlowe21 marzec 2007, 25 kwiecień 2007 Transport w handlu zagranicznym15 styczeń 2007, 7 marzec 2007 Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych 18-9 styczeń 2007, 22-23 styczeń 2007, 12-13 marzec 2007, 19-20 marzec 2007 Negocjacje handlowe w eksporcie21-22 grudzień 2006, 29-30 styczeń 2007, 22-23 marzec 2007 Zachowania biznesowe w Europie Północnej i Południowej14 marzec 2007 Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii28 luty 2007 Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny 31 styczeń 2007, 21 luty 2007, 18 kwiecień 2007 Eksport usług10 styczeń 2007

32 Konsultacje bezpośrednio związane ze szkoleniem Konsultacje mają charakter indywidualnego lub grupowego doradztwa skierowanego do uczestników korzystających ze szkoleń w ramach oferty programowej Konsultacje realizowane będą bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w ramach oferty programowej Zakres doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniem będzie wynikał z tematyki szkoleń przewidzianych w ofercie programowej Celem konsultacji będzie rozwiązywanie konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników. W ramach Komponentu I będą to zagadnienia związane z bezpośrednim wspieraniem działań eksportowych, dostosowane do specyfiki branży meblarskiej, odzieżowej i spożywczej, a w ramach Komponentu II do sektora usług i innych branż.

33 Wizyty studyjne 42 wizyty studyjne dla uczestników projektu Oferta programu wizyt studyjnych została opracowana w podziale na bloki branżowe związane z kategoriami uczestników: – Branża odzieżowa (w tym obuwie) – Branża spożywcza –Branża meblarska -Inne bloki, skierowane do sektora usług i pozostałych branż. Rekrutacja uczestników wizyt studyjnych będzie odbywać się spośród przedsiębiorców, którzy ukończyli szkolenia w ramach modułu Strategia eksportowa jako element rozwoju przedsiębiorstwa.

34 Lista imprez wystawienniczo - targowych NAZWA TARGÓWKRAJMIASTOTERMINBRANŻA Food and DrinkGrecjaAteny22-26.02.2007spożywcza MT Kosumpcyjne/Mobis/Domo, Lumica, Relaxa, Mobitex CzechyBrno14-18.03.2007inne branże i usługi BALDAILitwaWilno23-26.03.2007meblarska IFEWlk. BrytaniaLondyn18-21.03.2007spożywcza Salone Internazionale del Mobile i Euroluce WłochyMediolan18-23.04.2007meblarska GOURMETHiszpaniaMadryt08-11.05.2007spożywcza ConstrumatHiszpaniaBarcelona14-19.05.2007 inne branże i usługi AgrobaltLitwaŠiauliai11-13.05.2007spożywcza AlimentariaPortugaliaLizbona27-30.05.2007spożywcza InterselectionFrancjaParyż24 - 26.04.2007odzieżowa MT Targi Mody Body LookNiemcyDusseldorf23-25.07.2007odzieżowa Styl/KaboCzechyBrno21-23.08.2007odzieżowa Tendence LifestyleNiemcyFrankfurt n/Menem24-28.08.2007 inne branże i usługi MT Meblarskie (FIM)HiszpaniaWalencja20-24.09.2007meblarska IntermeatNiemcyDusseldorf12-15.09.2007spożywcza Milano UnicaWłochyMediolan12-15.09.2007odzieżowa AnugaNiemcyKolonia13-17.10.2007spożywcza ButorvilogWęgryBudapeszt25-28.10.2007meblarska Strasbourg Expo-CongresFrancjaStrasburg12.2007 inne branże i usługi

35 Program wizyty studyjnej Punkty programu Czas trwania Przylot Wizyta na wybranych targach branżowych, o dużym, możliwie międzynarodowym, zasięgu i skali wystawienniczej, dających uczestnikom wiedzę na temat rynków eksportowych. 1-2 dni Spotkania z wybranymi agentami handlowymi działającymi na rynkach regionalnych i/lub międzynarodowych. 0,5 dnia Spotkania z organizacjami branżowymi, takim jak Izby Handlowe i Gospodarcze, cechy i inne. 0,5 dnia Wizyta w wybranym dużym centrum handlowym, obejmująca: Poznanie zasad ekspozycji produktów odzieżowych w wielkopowierzchniowych centrach handlowych, Wprowadzenie do zarządzania marką, Przedstawienie sposobu ekspozycji towarów danej branży, Przedstawienie strategii wybranej marki lub sieci/sklepu, Spotkanie z kadrą zarządzającą centrum handlowym. Wylot do Polski 1 dzień

36 Warunki uczestnictwa w Projekcie Wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie Przygotowanie do eksportu Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Formularz Zgłoszenia Uczestnika (jeden formularz na osobę) Oświadczenie Beneficjenta o wniesionym wkładzie własnym w postaci wydatków na wynagrodzenie osób skierowanych na szkolenia.

37 Rekrutacja Beneficjentów Rekrutacja Beneficjentów odbywa się poprzez: Biuro projektu Przygotowanie do eksportu ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Tel. 22 455 46 43, 22 455 45 37 Faks: 22 455 46 42 Email: szkolenia@eksport-efs.pl szkolenia@eksport-efs.pl Regionalne Punkty Rekrutacyjne Telemarketerów. Strona internetowa Projektu: www.eksport-efs.plwww.eksport-efs.pl

38 Organizacja szkoleń w województwie podkarpackim Regionalny Punkt Rekrutacyjny dla województw Polski południowo - wschodniej Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro 35-001 Rzeszów (Budynek Centrum Handlowego Ameryka) Tel./fax 17 857 71 00 pap@pap.rzeszow.pl

39 Miejsce organizacji szkoleń HOTEL I RESTAURACJA ODEON OŚRODEK ZAPEL SERVICE W BOGUCHWALE K. RZESZOWA http://www.zapel.com.pl/service

40 Dziękuję za uwagę Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro 35-001 Rzeszów Tel./fax 17 857 71 00 pap@pap.rzeszow.pl


Pobierz ppt "1. Realizacja projektu Przygotowanie do eksportu w województwie podkarpackim Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google