Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 www.pkfconsult.com.pl Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o. Jak pisać i analizować dokument informacyjny spółek wchodzących na NewConnect?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 www.pkfconsult.com.pl Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o. Jak pisać i analizować dokument informacyjny spółek wchodzących na NewConnect?"— Zapis prezentacji:

1 1 Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o. Jak pisać i analizować dokument informacyjny spółek wchodzących na NewConnect? Prospekt versus dokument informacyjny

2 2 Audyt Rachunkowość Szkolenia Fuzje i przejęcia Podatki Zakres działalności firmy IPO

3 3 1 miejsce 1 miejsce w rankingu firm audytorskich wprowadzających spółki na giełdę wg dziennika Parkiet za 2007 rok ( ) i za I półrocze 2008r. ( ). W 2007 roku zespół PKF Consult pracował nad prospektami emisyjnymi 9 spółek, które zadebiutowały na warszawskim parkiecie. Były to: B3System S.A, Helio S.A, Bomi S.A., Bipromet S.A., Complex S.A., Drop S.A., Prima Moda S.A., Seco/Warwick S.A., Nepentes S.A. 6 miejsce 6 miejsce w rankingu firm audytorskich wprowadzających spółki na giełdę wg dziennika Parkiet ( ) 7 miejsce 7 miejsce w rankingu firm audytorskich wg dziennika Rzeczpospolita ( )

4 4 członek PKF członek PKF - wiodącej międzynarodowej sieci firm audytorskich i konsultingowych – 14 miejsce w świecie według rankingu za 2006r. International Accounting Bulletin Firma Partnerska dla GPWLider Rynku Pierwotnego Firma Partnerska dla GPW - Lider Rynku Pierwotnego Firma Partnerska GPW dla MSP Firma Partnerska GPW dla MSP w kategorii Biegli Rewidenci Autoryzowany Doradca Autoryzowany Doradca rynku NewConnect Banku Światowego akredytacja Banku Światowego na audyt wszystkich projektów finansowanych z jego funduszy Lider Doradztwa 2006 Lider Doradztwa 2006 w kategorii Doradztwo Europejskie

5 5 Oddziały Regionalne: Centrum Centrum Warszawa Północ Północ Gdańsk Południe Południe Katowice Biuro w Rzeszowie Zachód Zachód Wrocław Biuro w Jeleniej Górze Biuro w Poznaniu Centrum Doradztwa Gospodarczego Gospodarczego Warszawa Gdańsk Warszawa Rzeszów Poznań Opole Katowice Wrocław Jelenia Góra PKF Consult w Polsce

6 6 Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek nowych technologii wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R); wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi (m.in. Firmami Partnerskimi) w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie

7 7 Definicja ASO Art.3 pkt.2 z dn.29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi: Cechy ASO: wielostronny system obrotu papierami wartościowymi lub instrumentami rynku pieniężnego prowadzony poza rynkiem regulowanym zapewnia koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami jego systemu

8 8 Podstawowe informacje Możliwość debiutu mają tylko spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne Wprowadzone akcje nie mogą podlegać żadnym ograniczeniom co do zbywalności Przedmiotem obrotu mogą być akcje zdematerializowane, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone do tego obrotu W stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Występuje konieczność przygotowania odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego oraz współpracy z Autoryzowanym Doradcą Rynek kierowany cenami i rynek kierowany zleceniami Spółka notowana na NewConnect to spółka publiczna

9 9 Dla jakich firm jest NewConnect? NewConnect jest rynkiem dla spółek: o dużej dynamice wzrostu, o historii nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających, które budują swoją "historię", o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł, poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych, reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi), z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości.

10 10 NewConnect punkt widzenia emitenta możliwość pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw większe zainteresowanie mediów spółką (walor marketingowy) stosunkowo niskie koszty pozyskania kapitału

11 11 NewConnect punkt widzenia inwestora Założenia możliwość realizacji inwestycji o przewidywanej wyższej stopie zwrotu (ale z większym zyskiem) istotne dyskonto w stosunku do cen pierwszych notowań możliwość wyjścia z inwestycji ze względu na rynek obrotu informacja emitenta, która umożliwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych możliwość krótkoterminowego inwestowania

12 12 INWESTORZY: NEWCONNECT - INWESTORZY INDYWIDUALNI - 92% -INWESTORZY ZAGRANICZNI - 3% -INWESTORZY INSTYTUCJONALNI - 5%

13 13 STATYSTYCZNY INWESTOR INDYWIDUALNY Wiek: poniżej 35 roku życia Wykształcenie : wyższe Płeć: mężczyzna Inwestowanie: a) wartość portfela inwestycyjnego < 50 tys. b) okres inwestowania < 1 rok c) baza decyzji inwestycyjnej: analiza fundamentalna d) doświadczenie w inwestowaniu : ok. 4 lata Dane Ogólnopolskiego Badania Inwestorów (OBI) 2007

14 14 Drogi na NewConnect SPÓŁKA AKCYJNA OFERTA PUBLICZNA Skierowanie propozycji nabycia akcji do co najmniej 100 inwestorów OFERTA PRYWATNA (private placement) Skierowanie propozycji nabycia akcji do maksimum 99 inwestorów

15 15 Korzyści i wady oferty publicznej dla spółki oraz akcjonariuszy Korzyści dla spółki: Dostęp do nowych źródeł finansowania (znaczący popyt inwestorów giełdowych Efekt promocyjny – wzrost rozpoznawalności marki Zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów – dostawcy i klienci Zwiększenie wiarygodności wśród instytucji finansowych – obniżenie kosztów finansowania Poprawa struktury bilansu- zwiększenie udziału środków własnych Możliwość wprowadzenia programów motywacyjnych opartych na płynnych akcjach Możliwość płacenia własnymi płynnymi akcjami w przypadku fuzji i przejęć. Opinie analityków, wsparcie świadomych inwestorów. Korzyści dla akcjonariuszy: Uzyskanie rynkowej wyceny posiadanego majątku (udziału w spółce) Płynność posiadanych akcji – możliwość zbycia na etapie oferty lub później Utrzymywanie kontroli nad Spółka również posiadając mniejszościowy pakiet akcji

16 16 Korzyści i wady oferty publicznej dla sp ó łki oraz akcjonariuszy c.d. Wady: Koszty transakcji wyższe niż w przypadku pozyskiwania inwestora strategicznego lub private equity Skomplikowany i czasochłonny proces przygotowania i realizacji transakcji Wypełnianie obowiązk ó w informacyjnych: jawność działalności i procedury Konieczność dostosowania do zasad ładu korporacyjnego

17 17 ZALETY I WADY FINANSOWANIA PRZEZ NEWCONNECT Zalety: Możliwości pozyskania kapitału poprzez private placement Finansowanie kapitałem, a nie długiem Niskie koszty pozyskania kapitału ( w tym organizacyjne Czas – w przypadku private placement proces zajmuje ok. 3 miesiące Reklama i renoma spółki – większe zainteresowanie mediów spółką notowaną na rynku Wady: Pojawienie się w spółce inwestorów niezwiązanych z dotychczasowymi właścicielami Ujawnienie planów i strategii biznesowych Liczne obowiązki administracyjno-prawne związane z funkcjonowaniem na rynku NewConnect i statusem spółki publicznej

18 18 Oferta publiczna ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO PRZEZ KNF DOM MAKLERSKI JAKO OFERUJĄCY DEMATERIALIZACJA AKCJI W KDPW WNIOSEK O DOPUSZCZENIE AKCJI DO PUBLICZNEGO OBROTU NOTOWANIE/DEBIUT SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

19 19 Oferta prywatna Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji Sporządzenie dokukmentu informacyjnego dla inwestorów i oferta prywatna akcji Przydział akcji Dematerializacja akcji w KDPW Status prawny-spółka akcyjna Zawarcie umowy z Animatorem rynku DEBIUT WNIOSEK DO GPW O WPROWADZENIE AKCJI DO ASO WNIOSEK O WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWAŃ

20 Osoby odpowiedzialne 2.Biegli rewidenci 3.Wybrane informacje finansowe 4.Czynniki ryzyka 5.Informacje o emitencie 6.Zarys ogólny działalności 7.Struktura organizacyjna 8.Środki trwałe 9.Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 10.Zasoby kapitałowe 11.Badania i rozwój, patenty i licencje 12.Informacje o tendencjach 13.Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 14.Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 15.Wynagrodzenie i inne świadczenia 16.Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 17.Pracownicy 18.Znaczni akcjonariusze 19.Transakcje z podmiotami powiązanymi 20.Informacje finansowe dotyczące aktyw ó w i pasyw ó w emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysk ó w i strat 21.Informacje dodatkowe 22.Istotne umowy 23.Informacje os ó b trzecich oraz oświadczenia ekspert ó w i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu 24.Dokumenty udostępnione do wglądu 25.Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Załącznik nr 1 do Rozp. WE 809/2004 p r a w o e u r o p e j s k i e DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI - oferta publiczna

21 21 1.Osoby odpowiedzialne 2.Czynniki ryzyka 3.Podstawowe informacje 4.Informacje o papierach wartościowych oferowanych/dopuszczanych do obrotu 5.Informacje o warunkach oferty 6.Dopuszczenie papier ó w wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 7.Informacje na temat właścicieli papier ó w wartościowych objętych sprzedażą 8.Koszt emisji/oferty 9.Rozwodnienie 10.Informacje dodatkowe Załącznik nr 3 do Rozp. WE 809/2004 p r a w o e u r o p e j s k i e DOKUMENT OFERTOWY AKCJI - oferta publiczna

22 22 Dokument informacyjny – podstawowy składa się z następujących części: 1) wstępu 2) rozdziałów: –a) "Czynniki ryzyka", –b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym", –c) "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu", –d) "Dane o emitencie", –e) "Sprawozdania finansowe", –f) "Załączniki". REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU - oferta prywatna Podstawy prawne regulujące zasady sporządzania Dokumentu Informacyjnegoi współpraca z audytorem Podstawy prawne regulujące zasady sporządzania Dokumentu Informacyjnego i współpraca z audytorem

23 23 ISTOTNE RÓŻNICE SPORZADZANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH OFERTY PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ LpKryteriumOferta publicznaOferta prywatna I. UREGULOWANIA PODSTAWOWE 1.rodzaj dokumentu-prospekt/ memorandum - dokument informacyjny 2.zatwierdzenie- Komisja Nadzoru Finansowego - Autoryzowany Doradca 3.dopuszczenie- Giełda Papierów Wartościowych 4.rynek- regulowany GPW - ASO NewConnect - Alternatywny System Obrotu NewConnect (ASO)

24 24 ISTOTNE RÓŻNICE SPORZADZANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH OFERTY PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ lpKryteriumOferta publicznaOferta prywatna II.INFORMACJA FINANSOWA 1.okres3 lata (lub krótszy od początku działalności) - za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi 2.zasady rachunkowości wg zasad obowiązujących w następnym publikowanym sprawozdaniu tzn. jeżeli emitent jest jednostką dominującą grupy kapitałowej to przedstawia sprawozdania zgodnie z MSR/MSSF - zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta dla rocznych sprawozdań finansowych (U. o R.) lub MSR/MSSF 3. obowiązek audytu - historyczna porównywalna informacja finansowa oraz roczne sprawozdanie finansowe (dla grupy - sprawozdanie skonsolidowane) - sprawozdania za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi (dla grupy – sprawozdanie skonsolidowane) 4.Po dacie debiutu obowiązek audytowania -sprawozdań rocznych (badanie) - sprawozdań półrocznych (przegląd) -sprawozdań rocznych (badanie)

25 25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1 Bilans 2Rachunek zysków i strat 3Zestawienie pokazujące wszystkie zmiany w kapitale własnym lub dane nie wynikające z transakcji kapitałowych dokonanych z właścicielami ani z wypłat na ich rzecz 4Rachunek przepływów pieniężnych 5Zasady rachunkowości oraz noty objaśniające

26 26 Zasady rachunkowości w sprawozdaniach prezentowanych w prospekcie – zakres stosowania MSR według prawa polskiego

27 27 STOSOWANIE MSR W POLSCE 1. MSR/MSSF jako podstawę sporządzania sprawozdań skonsolidowanych mają obowiązek stosować banki oraz jednostki dominujące, jeżeli ich akcje znajdują się w publicznym obrocie. 2. MSR/MSSF, jako podstawę sporządzania sprawozdań jednostkowych mogą stosować jednostki, kt ó rych papiery wartościowe znajdują się w publicznym obrocie oraz ich jednostki podporządkowane lub jednostki ubiegające się o ich dopuszczenie, o ile stosowną uchwałę w tym zakresie podejmie organ zatwierdzający. 3. Inne jednostki jako podstawę sporządzania sprawozdań mają obowiązek przyjąć ustawę o rachunkowości, a MSR/MSSF mogą stosować wyłącznie w przypadku gdy ustawa nie reguluje danego zagadnienia.

28 28 DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH- oferta publiczna – aktualność sprawozdań w prospekcie Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta nie mogą być starsze niż: 18 miesięcy od daty dokumentu rejestracyjnego, jeżeli emitent zamieszcza w dokumencie rejestracyjnym śródroczne sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta; 15 miesięcy od daty dokumentu rejestracyjnego, jeżeli emitent zamieszcza w dokumencie rejestracyjnym niezbadane przez biegłego rewidenta śródroczne sprawozdania finansowe.

29 29 INFORMACJE PROGNOZOWANE I SZACUNKI, INFORMACJE PRO-FORMA W PROSPEKCIE - oferta publiczna

30 30 WSP Ó ŁPRACA Z AUDYTOREM PRZY REALIZACJI OFERTY PUBLICZNEJ USŁUGI ATESTACYJNE (OBOWIĄZKOWE) USŁUGI POKREWNE ( FAKULTATYWNE) 1.audyt por ó wnywalnej informacji historycznej oraz sprawozdań rocznych statutowych 2.audyt informacji pro-forma 3.audyt danych prognozowanych 1.Doradztwo w sprawie sporządzania części finansowej prospektu 2.Przekształcenie sprawozdań na zasady MSR/MSSF 3.Sporządzenie sprawozdania pro- forma i danych prognozowanych WYMAGANA JEST NIEZALEŻNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA NIE JEST WYMAGANA NIEZALEŻNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA Oferta publiczna

31 31 WSP Ó ŁPRACA Z AUDYTOREM PRZY REALIZACJI OFERTY PRYWATNEJ Oferta prywatna USŁUGI ATESTACYJNE (OBOWIĄZKOWE) USŁUGI POKREWNE (FAKULTATYWNE) 1.Audyt sprawozdania za ostatni rok obrotowy wraz z danymi por ó wnywalnymi 1. Doradztwo lub sporządzenie sprawozdań finansowych dla cel ó w dokumentu informacyjnego WYMAGANA JEST NIEZALEŻNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA NIE JEST WYMAGANA NIEZALEŻNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

32 32 LICZBA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT VIII 07IX 07X 07XI 07XII 07I 08II08III 08IV 08V 08VI 0822.VII.08 Liczba notowanych spółek

33 33 Liczba Spółek na dzień struktura Sektor Liczba spółek % finansowy1423% usługowy1118% informatyczny915% handlu hurtowego58% handlu detalicznego47% mediów35% elektromaszynowy35% telekomunikacyjny35% hoteli i restauracji35% metalowy23% drzewny12% deweloperski12% chemiczny12% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie

34 34 Spółki i ich emisja (na ) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie

35 35 Struktura dotychczasowej emisji Do r. Do r. spółki i właściciele sprzedawanych akcji pozyskali łącznie ok. 280 mln zł, w tym: ok. 241 mln zł pozyskały spółki z przeprowadzonych prywatnych ofert akcji nowych emisji, ok. 15 mln zł pozyskały spółki z przeprowadzonych publicznych ofert akcji nowych emisji, ok. 24 mln zł pozyskali właściciele, którzy dokonali sprzedaży posiadanych akcji tuż przed debiutem spółki na rynku NewConnect. Reasumując, z 280 mln zł pozyskanych na rynku NewConnect w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do 22 lipca 2008 r. ponad 255 mln zł, tj. 91%, stanowi kapitał, który wpłynął do spółek. Reasumując, z 280 mln zł pozyskanych na rynku NewConnect w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do 22 lipca 2008 r. ponad 255 mln zł, tj. 91%, stanowi kapitał, który wpłynął do spółek.

36 36 STATYSTYCZNY INWESTOR INDYWIDUALNY Co przeszkadza inwestorom: a) niewystarczająca polityka informacyjna b) nieaktualność witryn internetowych emitenta c) brak komentarzy do sprawozdań finansowych d) brak lub niewystarczające relacje inwestorskie po dacie debiutu e) niewystarczające poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych – za mało rozproszony akcjonariat f) za niska płynność g) za wysokie ceny przy wysokim ryzyku

37 37 DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT- PROJEKT GPW Przejrzysta i transparentna polityka informacyjna z wykorzystaniem tradycyjnych metod jak też za pomocą nowoczesnych technologii Komunikacja z inwestorem i analitykami, transmisja i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia Prowadzenie aktualnej korporacyjnej interaktywnej strony internetowej (zakres informacji istotnie szerszy od wymogów regulaminu) Obowiązek powiadomienia Autoryzowanych Doradców o istotnych zdarzeniach i zapewnienie dostępu do informacji Obowiązki dotyczące uchwał Walnego Zgromadzenia (prawa poboru, dywidenda)

38 38 DOBRE PRAKTYKI AUTORYZOWANYCH DORADCÓW – PROJEKT Rzetelność doradztwa na rzecz emitentów Rzetelność analiz emitenta i rynku Przeszkolenie Zarządu i Kluczowych pracowników emitenta przed złożeniem wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowanych w A.S.O. Bieżące analizy notowań Raport Autoryzowanego Doradcy przynajmniej raz w roku Raport na temat stosowania przez Autoryzowanego Doradcę zasad dobrych praktyk

39 39 WNIOSKI W ZAKRESIE PROJEKTÓW DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK PRZEZ EMITENTA I AUTORYZOWANYCH DORADCÓW: Zwiększy funkcję informacyjne dla inwestorów i analityków Zmniejszy zakres ich ryzyka

40 40 ROLA AUTORYZOWANEGO DORADCY – REGULACJE I PRAKTYKA REGULACJEPRAKTYKA Poświadczenie rzetelności dokumentu informacyjnego Badanie spełnienia warunków wprowadzenia instrumentów do obrotu Współdziałanie w zakresie wypełnienia przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych regulaminem ASO Doradzanie emitentowi w zakresie funkcjonowania jego instrumentów w ASO Przeprowadzenie czynności oferty private-placement (uwzględnienie inwestorów)

41 41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o. PKF Consult Sp. z o.o. ul. Elbląska 15/ Warszawa Tel.: Fax:


Pobierz ppt "1 www.pkfconsult.com.pl Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o. Jak pisać i analizować dokument informacyjny spółek wchodzących na NewConnect?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google