Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NewConnect Growth Indicator (NCGIndicator) Wskaźnik koniunktury spółek z rynku NewConnect Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Sierpińskiej Wyższa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NewConnect Growth Indicator (NCGIndicator) Wskaźnik koniunktury spółek z rynku NewConnect Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Sierpińskiej Wyższa."— Zapis prezentacji:

1 NewConnect Growth Indicator (NCGIndicator) Wskaźnik koniunktury spółek z rynku NewConnect Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Sierpińskiej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2 2 Idea NCGIndicator Mierzy historyczny rozwój spółek notowanych na rynku NewConnect Odzwierciedla dynamikę rozwoju spółek opartą na fundamentach (danych finansowych) Uwzględnia specyfikę i etap rozwoju spółek Wzrost wskaźnika NCGIndicator jest skorelowany w długim okresie ze wzrostem wartości spółek z rynku NC

3 3 Definicja NCGIndicator NewConnect Growth Indicator - NCGIndicator jest: Miernikiem opartym na tempie zmian wybranych wielkości finansowych na bazie sprawozdań finansowych spółek Wskaźnikiem przyrostowym obrazującym zmiany rozwoju spółek w okresach półrocznych Wartość początkowa NCGIndicator wynosi 100 pkt.

4 4 Konstrukcja wskaźnika NCGIndicator NCGI = 0,45*ΔP + 0,15*ΔZ + 0,25*ΔEBITDA + 0,15*ΔKW + 100 0,15Tempo zmiany wartości kapitałów własnych Δ KW 0,25Tempo zmiany zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ΔEBITDA 0,15Tempo zmiany zysku ze sprzedażyΔ Z 0,45Tempo zmiany przychodów ze sprzedaży Δ P WagiWskaźniki cząstkowe

5 5 Sposób liczenia tempa zmian wybranych wielkości finansowych gdzie: Pt – przychody netto ze sprzedaży w danym okresie; Pt-1 – przychody netto ze sprzedaży w poprzednim okresie spółki wchodzące na rynek NC w danym półroczu będą uwzględnione w obliczeniach wskaźnika za dany okres spółki wychodzące z rynku NC w danym półroczu nie będą uwzględnione w obliczeniach wskaźnika za dany okres Przykład: Tempo zmian przychodów ze sprzedaży

6 6 Definicje parametrów cząstkowych wskaźnika NCGIndicator Przychody netto ze sprzedaży pozycja A w rachunku zysków i strat (RZiS) o nazwie: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk ze sprzedaży pozycja F w RZiS EBITDA zysk z działalności operacyjnej (poz. I w RZiS) zwiększony o amortyzację (poz. AII.1 w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią) Kapitał własny pozycja A w pasywach bilansu przedsiębiorstwa

7 7 Czynniki wpływające na wartość wskaźnika NCGIndicator Wielkość spółki wchodzącej (małe spółki mają wyższy potencjał rozwojowy niż spółki istniejące na rynku kilka lat), Specyfika branży (rozwój spółek branż tradycyjnych będzie wolniejszy niż spółek z branż nowoczesnych), Ilość spółek wchodzących na rynek NC i wycofywanych z obrotu, Koniunktura gospodarcza kraju

8 8 Interpretacja przyjętych parametrów (1) Przychody ze sprzedaży pokazują, jak firma radzi sobie na rynku produktów, towarów i usług, które świadczy. Wzrost przychodów będzie świadczył, że spółka dobrze oszacowała szanse rozwoju produkcji, którą podjęła. Dynamika przychodów będzie zależała od: poziomu nakładów inwestycyjnych na rozwój podstawowej działalności potencjału finansowego spółki, który ułatwi uplasowanie emisji akcji bądź zaciągnięcie kredytu, lub ułatwi wykorzystanie leasingu. Potencjał ten zostanie zmierzony kapitałem własnym spółki fazy cyklu rozwoju spółki specyfiki branży, do której należy spółka (najnowocześniejsze branże będą wykazywać szybki wzrost obrotów, tradycyjne będą miały ten wzrost wolniejszy)

9 9 Interpretacja przyjętych parametrów (2) Zysk ze sprzedaży – pokazuje, jaka jest pozycja na rynku produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Znajdują w nim odzwierciedlenie strategie kosztowe, produktowe, marketingowe itp. Wynik ten nie jest skażony skutkami pojedynczych operacji (niepowtarzalnych) EBITDA – suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Potencjalny zysk, jaki generuje spółka. Część tego zysku przeznaczana jest na reprodukcję prostą majątku finansowaną z amortyzacji, a część pozostawiana jest do dyspozycji wierzycieli i właścicieli. Poza tym, amortyzacja stanowi zwrot wydatków inwestycyjnych na amortyzowane aktywa trwałe Kapitały własne – ich przyrost pokazuje potencjał rozwojowy spółki. Jest on powiększany przez zyski zatrzymane, a więc właściwą politykę dywidend oraz emisję akcji. Kapitały własne budują przyszły potencjał rozwojowy spółki, a w długim okresie pokazują wartość spółki.

10 10 Harmonogram obliczania wskaźnika NCGIndicator Pomiar wskaźnika będzie dokonywany dwa razy w roku na bazie wyników finansowych, po I półroczu i po zakończeniu roku Pierwszy wskaźnik będzie obliczony po udostępnieniu przez spółki rocznych sprawozdań finansowych za 2007 r. Kolejny wskaźnik będzie obliczany w odstępach półrocznych, po publikacji przez spółki wyników finansowych za I półrocze 2008 r.


Pobierz ppt "NewConnect Growth Indicator (NCGIndicator) Wskaźnik koniunktury spółek z rynku NewConnect Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Sierpińskiej Wyższa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google