Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Rolniczy Festiwal Nauki Warszawa, CBR, 13 września 2007 Doświadczalnictwo Odmianowe i rekomendacja odmian roślin uprawnych do praktyki rolniczej w zintegrowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Rolniczy Festiwal Nauki Warszawa, CBR, 13 września 2007 Doświadczalnictwo Odmianowe i rekomendacja odmian roślin uprawnych do praktyki rolniczej w zintegrowanej."— Zapis prezentacji:

1 IV Rolniczy Festiwal Nauki Warszawa, CBR, 13 września 2007 Doświadczalnictwo Odmianowe i rekomendacja odmian roślin uprawnych do praktyki rolniczej w zintegrowanej Europie Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Prof. dr hab. Edward S. Gacek 63-022 Słupia Wielka www.coboru.pl

2 Wdrażanie postępu odmianowego do rolnictwa hodowla roślin badania urzędowe, rejestracja odmian ochrona prawna odmian badania porejestrowe i rekomendacja odmian wytwarzanie, kontrola i obrót materiałem siewnym odmian

3 Badania urzędowe i rejestracja odmian w UE ujednolicone przepisy prawne na poziomie wspólnoty statutowy i budżetowy charakter badań urzędowych i rejestracji odmian badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian urzędowe wartości gospodarczej odmian, przed ich wpisaniem do krajowych rejestrów obowiązek notyfikacji nowo zarejestrowanych odmian do MS i KE, a następnie ich wpisania do wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i warzywnych (CCV) Sporządzanie urzędowego opisu odmian Sporządzanie charakterystyki wartości gospodarczej odmian (Listy Opisowe Odmian etc.)

4 REJESTRACJA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH i WARZYWNYCH (zgodnie z przepisami UE) ODMIANA Spełnienie wymogów formalno- prawnych Wpisanie do Krajowego Rejestru (KR) notyfikacja Nadanie nazwy zgodnie z Rozporzą- dzeniem Komisji (WE) Nr 930/200 Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) lub Warzywnych (CCV) Badania WGO tylko w 67 gat. roślin rolniczych zgodnie z krajowymi metodykami Badania OWT prowadzone wg: - metodyk CPVO - wytycznych UPOV

5 SIEĆ DOŚWIADCZALNA COBORU 51 Punktów doświadczalnych (PD) zgrupowanych w 29 Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) Zatrudnienie: 629 osób, w tym 208 pracowników merytorycznych

6 KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) LICZBA ODMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE

7 Ochrona prawna odmian w krajach UE ko-egzystencja dwóch systemów ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do odmian roślin, a mianowicie: wyłączne prawo do odmian przyznane na poziomie krajowym, zgodnie z Konwencją UPOV wspólnotowe wyłączne prawo do odmian roślin przyznane przez CPVO, zgodnie z przepisami wspólnotowymi w odniesieniu do danej odmiany oba systemy wzajemnie wykluczają się, ochrona wspólnotowa ma charakter nadrzędny nad ochroną na poziomie krajowym wspólnotowe wyłączne prawo do odmian jest administrowane przez CPVO i obowiązuje w całej rozciągłości we wszystkich państwach członkowskich

8 KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIAN Wyłączne prawo (PBR) może być przyznane dla odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin. PBR przyznawane jest na okres: - 30 lat dla ziemniaka, drzew i ich podkładek oraz winorośli, - 25 lat dla pozostałych gatunków Przyznanie wyłącznego prawa następuje po: 1) spełnieniu kryterium nowości (będąca w obrocie na terytorium.. RP nie dłużej niż 1 rok, w pozostałych krajach 4 lata; w przypadku. drzew i winorośli 6 lat) 2) spełnienie wymogów formalno-prawnych, 3) uzyskaniu pozytywnych wyników badań OWT, 4) nadaniu odpowiedniej nazwy,

9 CHRONIONYCH NA TERYTORIUM POLSKI LICZBA ODMIAN CHRONIONYCH NA TERYTORIUM POLSKI KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIAN

10 Badania porejestrowe i rekomendacja odmian brak regulacji prawnych w tym zakresie na poziomie UE większość krajów członkowskich UE z uwagi na specyfikę rodzimych warunków przyrodniczych wdrożyła systemy regulacji dopływu odmian do praktyki rolniczej polegają one na prowadzeniu porejestrowych doświadczeń odmianowych i rekomendacji odmian w podstawowych grupach roślin rolniczych Polska od 1998 roku wdraża własny system PDO i rekomendacji odmian, uwzględniając funkcjonujące rozwiązania w tym zakresie w krajach UE,

11 Charakterystyka krajowego systemu PDO (1) Uregulowany prawnie: ustawa o nasiennictwie (z dnia 26 czerwca 2003, Art. 25, pkt. 1-4) ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego (z dnia 22 października 2004, Art. 4, ust. 2, pkt. 6) ustawa o samorządzie województwa (z dnia 5 czerwca 1998, Art. 14, ust. 1, pkt. 1 i 6) ustawa o izbach rolniczych (z dnia 14 grudnia 1995, Art. 5, ust. 1, pkt. 5, 6 i 15) Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji programu PDO z Marszałkami Województw Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji programu PDO z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych Porozumienia z organizacjami branżowymi i związkami producentów oraz przetwórców

12 Charakterystyka krajowego systemu PDO (2) wielopodmiotowy system doświadczalny koordynowany i wspierany merytorycznie przez COBORU we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi funkcjonowanie PDO opiera się na współpracy różnych instytucji i podmiotów zainteresowanych doświadczalnictwem, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym obecnie trwają prace nad umacnianiem i utrwalaniem krajowego systemu PDO i rekomendacji odmian z

13 Charakterystyka krajowego systemu PDO (3) badaniom podlegają odmiany z krajowego rejestr (KR), a od niedawna również odmiany ze wspólnotowego katalogu (CCA) badania odmian z KR stanowią podstawę systemu PDO i są zintegrowane merytorycznie z badaniami urzędowymi odmian przed ich rejestracją rocznie prowadzi się ok. 700 doświadczeń PDO w ponad 100 miejscowościach na terytorium kraju wyniki badań odmianowych są przekazywane do praktyki rolniczej w formie publikacji regionalnych i centralnych od 2004 roku publikowane są Listy Odmian zalecanych do uprawy

14 Podmioty prowadzące doświadczenia w ramach programu PDO w sezonie 2006/2007 - Stacje Doświadczalne Oceny Odmian i ich punkty doświadczalne (48) - Jednostki hodowli roślin (26) - Pozostałe jednostki doświadczalne (15) - Ośrodki doradztwa rolniczego (11)

15 Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw. Pszenica ozima. 2007 A – pszenica jakościowa, B – pszenica chlebowa, C pszenica pozostała (w tym paszowa); (oś) – odmiana oścista

16 Potencjalna liczba odmian, które mogą być w obrocie nasiennym na terenie naszego kraju. 2007 Gatunek CCA (06.2007 r.) KR (06.2007) W badaniach PDO 2007 (+CCA) LZO 2007 Jęczmień ozimy 4781818145-6 Pszenica ozima 12465642 (+5) 5-12 Pszenżyto ozime 229282822 (+1) 5-8 Żyto ozime 1053434235-9 Jęczmień jary 5345031 (+1) 3-9 Pszenica jara 23631265-9 Owies jary 21734 25 4-8 Rzepak ozimy 6655741 (+1) 4-13 Kukurydza 387016254 (+11) - Burak cukrowy 13157531- Ziemniak 1115136659-11 Groch siewny 39842 35 -

17 Ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, za pośrednictwem List zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw. Korzyści z realizacji programu PDO Uregulowanie dopływu do rolnictwa krajowych i zagranicznych odmian z Krajowego Rejestru oraz ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA). Systematyczny dopływ rzetelnej informacji o wartości odmian dla różnych rejonów kraju i warunków uprawy, a poprzez to efektywne wykorzystanie postępu biologicznego w rolnictwie.

18 System badań odmianowych ważniejszych gospodarczo gatunków roślin rolniczych w Polsce (Porównanie badania odmian z Krajowego Rejestru i Wspólnotowego Katalogu - CCA) Doświadczenia hodowlane (prowadzone przez hodowców samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami) Zgłoszenie do Krajowego Rejestru w Polsce Oficjalne badania rejestrowe OWT i WGO w Polsce (2-3 lata) Wpisanie do Krajowego Rejestru w Polsce – wprowadzenie do CCA Zgłoszenie do Krajowego Rejestru w innym kraju UE Oficjalne badania rejestrowe OWT i WGO w innym kraju członkowskim (2-3 lata) Wpisanie do Krajowego Rejestru w jednym z krajów UE – wprowadzenie do CCA Badania w ramach PDO Włączenie na Listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw (po minimum 2 latach badań PDO) Badania rozpoznawcze (na terenie Polski) (minimum 2 lata) Badania w ramach PDO Włączenie na Listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw (po minimum 2 latach badań PDO)


Pobierz ppt "IV Rolniczy Festiwal Nauki Warszawa, CBR, 13 września 2007 Doświadczalnictwo Odmianowe i rekomendacja odmian roślin uprawnych do praktyki rolniczej w zintegrowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google