Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SADKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SADKI"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SADKI

2 Problemy społeczne Terminem „problemy społeczne” oznacza się wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. Natomiast określeniem „kwestia społeczna” wyróżnia się wśród nich te, które: charakteryzują się szczególną dolegliwością dla społeczeństwa, są skutkiem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo, do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych, nie można ich rozwiązać siłami pojedynczych grup ludzkich. W znaczeniu węższym termin kwestia społeczna oznacza konkretny problem o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla życia i współdziałania członków społeczności. W szerszym znaczeniu oznacza on przeciwieństwo pomiędzy zasadami obowiązującymi w danym społeczeństwie, formacji ustrojowej czy nawet cywilizacji, a dążeniami jednostek i zbiorowości do godnego życia.

3 Mechanizmów powstawania problemów społecznych ( kwestii społecznych), szukać należy w funkcjonowaniu społeczeństwa: gwałtowna zmiana społeczna, opóźnienia kulturowe, dezorganizacja społeczeństwa, przemiany gospodarce wyprzedzające przemiany w sposobie myślenia i działania, złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych, niekompetencja polityków czy urzędników państwowych, dysfunkcjonalność instytucji społecznych, dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk, nierówności społeczne, niesprawiedliwość społeczna, złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, nieprzystosowanie do pełnienia określonych ról społecznych.

4 Rola państwa w zakresie polityki społecznej jest następująca:
celem działalności państwa i samorządu jest poprawa położenia materialnego i wyrównywanie szans życiowych grup społecznych - ekonomicznie i socjalnie najsłabszych; prowadzenie bieżących działań osłonowych; widzenie zagrożeń społecznych z wyprzedzeniem; dorównywanie do standardów unijnych i międzynarodowych; polityka społeczna w nowym ustroju przestała być własnością państwa; określenie publicznych funduszy celowych i administrowanie nimi; określenie zadań w zakresie socjalnej funkcji państwa.

5 Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii Europejskiej
W zakresie polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Społecznego istnieją regulacje podejmowane przez Radę, Parlament i Komisję Europejską, dotyczące Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki społecznej i wsparcia społecznego. Są to m.in.: Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/99 WE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1783/99WE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/99WE) Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczące koordynacji pomocy w ramach strategii przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej oraz zmieniające rozporządzenie 3906/89EWG (1266/99WE) Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (1267/1999WE)

6 Polityka społeczna, inaczej polityka socjalna, to celowa działalność państwa i innych podmiotów w kształtowaniu warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków międzyludzkich. Celem jest optymalne zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych. Definicja polityki społecznej z encyklopedii PWN Polityka społeczna, inaczej polityka socjalna, to celowa działalność państwa i innych podmiotów w kształtowaniu warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków międzyludzkich. Celem jest optymalne zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych. Polityka społeczna dotyczy m.in.: spraw rodzinnych, zatrudnienia, kształcenia, wyżywienia, mieszkania, kultury, ochrony zdrowia, organizacji wypoczynku i turystyki, walki z patologiami społecznymi.

7 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Sadki
Uchwała nr XXXIII/30/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sadki na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. Nr 64, poz z póź. zm.)

8 Uzasadnienie dla Strategii
               Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.                 Przedstawiona strategia, która stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały, została opracowana przez powołany zespół zadaniowy do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.                 Podstawę opracowania strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe i zgromadzone w wyniku prac zespołu. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Gminy w Sadkach oraz od instytucji i organizacji współpracujących w Ośrodkiem Pomocy Społecznej.                 Strategia stanowi podstawę do podejmowania zintegrowanych działań rozwojowych w sferze polityki społecznej na terenie gminy.

9 Najważniejsze wartości , które są podstawą strategii to :
 bezpieczeństwo socjalne, tzn. gwarancja dochodów i usług na wypadek pojawienia się tzw. ryzyka socjalnego (choroba, bezrobocie, inwalidztwo, itp.); wiara w zasoby ludzkie, a więc inwestycje w człowieka, tzw. tworzenie równych szans rozwoju dla ludzi; pokój społeczny, traktowany jako wartość podstawowa dla utrzymania harmonijnej współpracy i współżycia między ludźmi (redystrybucja dochodu narodowego na rzecz grup upośledzonych jak i dialogu społecznego); życie rodzinne – uznanie rodziny za podstawową instytucję społeczną (…), polityka społeczna jest polityką prorodzinną.

10 Znaczenie strategii Strategia stanowi podstawowy instrument zarządzania , wyznacza sformułowaną Misję i następnie w postaci hierarchicznie ułożonych celów oraz planu przewidzianych do wdrożenia działań wskazuje , w jaki sposób misja powinna zostać wypełniona. Praktyczne znaczenie strategii oddaje definicja A.D. Chandlera „ Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa , odpowiadające generalnym kierunkom działania , a także przedstawia alokację zasobów jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów .” Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest praktycznym dokumentem zarówno dla władz samorządowych , jak też i dla ośrodka pomocy . Jest to „ programowy kierunkowskaz”.

11 Analiza sytuacji gospodarczo-społecznej w gminie Sadki
1. Położenie i charakterystyka gminy Gmina Sadki leży w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko- pomorskiego, granicząc od północnego-zachodu z województwem wielkopolskim (gminy Wyrzysk i Łobżenica), od północy z gminą Mrocza, od wschodu z gminą Nakło, a od południa wspólną granicę z gminą Kcynia stanowi rzeka Noteć ( oprócz niej mamy rzekę Rokitkę i Orlę ) . Siedzibę Urzędu Gminy stanowi położona centralnie wieś Sadki. Do Bydgoszczy, siedziby administracji rządowej, odległość wynosi 42 km, a do Torunia, siedziby wojewódzkich władz samorządowych, 88 km Gmina Sadki wchodzi w skład powiatu nakielskiego i jest jedyną gminą wiejską tego powiatu. Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 10, stanowiąca główne połączenie między Szczecinem a Warszawą, oraz linia kolejowa Piła – Bydgoszcz. Gmina Sadki zajmuje powierzchnię ha tj. 154 km2. Znaczącą część stanowią użytki rolne, które zajmują łącznie ha w tym ha gruntów ornych, 139 ha sadów, ha łąk oraz 446 ha pastwisk trwałych ha powierzchni Gminy zajmują lasy i grunty leśne.

12 Liczba mieszkańców w latach % w stosunku do całej ludności 2003 2006
Demografia gminy Lp. Wyszczególnienie Liczba mieszkańców w latach % w stosunku do całej ludności 2003 2006 2007 2008 1. Wiek przedprodukcyjny 2.281 1950 1903 1860 32,50% 26,61% 25,96% 25,34% 2. Wiek produkcyjny 3.816 4592 4614 4654 54,20 % 62,66% 62,92% 63,42% 3. Wiek poprodukcyjny 938 786 816 825 13,3o% 10,73% 11,12% 11,24% Ogółem 7035 7328 7333 7339

13 Próg demograficznej starości społeczeństwa
Polski demograf Edward Rosset zaproponował, by za „próg demograficznej starości społeczeństwa uważać 12 % ludzi w wieku powyżej 60 lat i więcej ( w stosunku do całej ludności ). Skala starości demograficznej, według tego autora przedstawia się następująco i pozwalana umiejscowienie w niej ludność gminy Sadki.

14 Etapy starzenia się społeczeństwa
Ludność w wieku 60 lat i więcej w procentach Nazwa etapu starzenia się społeczeństwa I II III IV Powyżej 8 8-10 10-12 12 i więcej 12-14 16-18 18 i więcej Młodość demograficzna Pierwsze przedpole starości Właściwe przedpole starości Starość demograficzna Stan początkowy Stan średni Stan zaawansowany

15 Rynek pracy 2007 2008 2009 (wrzesień) Bezrobotni ogółem 803 791 681
Dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Sadki Rynek pracy i 2003 2005 2006 2007 2008 2009 (wrzesień) Bezrobotni ogółem 803 791 681 493 402 442 - mężczyźni 330 353 261 170 ` 145 197 - kobiety 473 438 420 323 257 245

16 Stopa bezrobocia 2003 2006 2007 2008 2009(sierpień) 18,0% 14,9% 11,4%
Źródło : PUP Nakło n/Not. Stopa bezrobocia 2003 2006 2007 2008 2009(sierpień) Polska 18,0% 14,9% 11,4% 9,5% 10,8% Powiat Nakielski 32,60% 27,2% 22,4% 18,5% 19,6% Gmina Sadki * 18,58% 14,83% 10,68% 8,64% 9,48%

17 Działalność gospodarcza
W gminie Sadki występują podmioty gospodarcze np..: jednostki budżetowe państwowe i komunalne, spółdzielnie, prywatna działalność gospodarcza i inne. W 1996 roku działalność gospodarczą w gminie Sadki prowadziło 217 podmiotów gospodarczych, 430 w 2003 roku, na dzień dzisiejszy wpis do EDG ma 926 , a wpisy aktualny 337 podmiotów gospodarczych. Największe znaczenie w lokalnej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, które zapewniają zatrudnienie i dochody. Ilość zakładów ogółem wzrosła w latach o 98,2 %. Mieszkańcy pracują w jednostkach organizacyjnych gminy Sadki: placówkach administracyjnych i oświatowych. Następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Znaczącymi przedsiębiorstwami rolnymi są: Stadnina Koni w Dobrzyniewie Gospodarstwo Mrozowo , Gospodarstwo Rolne w Dębowie i Samostrzelu.

18 Rolnictwo Gmina Sadki jest typowo rolniczą. Naturalnym bogactwem jest ziemia, szczególnie łąki nadnoteckie, które stwarzają warunki do rozwoju hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Są one także ostoja ptactwa i zwierzyny łownej. Mogą być magnesem przyciągającym turystów szukających wypoczynku w zakątkach, do których nie dotarły jeszcze skutki cywilizacji. Stąd też rozszerzona charakterystyka tego działu.

19 Rolnictwo cd Analizując zmiany w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw rolnych na przestrzeni rozpatrywanego okresu 14 lat, zauważa się znaczny wzrost ilości gospodarstw małych o powierzchni 1,0-4,99 i 5,0-9,99 ha ( stanowią 50 % wszystkich gospodarstw ) oraz pojawienie się grupy gospodarstw bardzo dużych powyżej 50,00 ha, a także wyraźny spadek liczby gospodarstw w grupie pośrednich 10,00-14,99 ha . Średnia powierzchnia gospodarstwa w trzech pierwszych grupach obszarowych układa się mniej więcej na tym samym poziomie, wyraźny wzrost obserwuje się dopiero w grupie gospodarstw 15,00- 49,99 ha. Średnia powierzchnia w grupie gospodarstw powyżej 50,00 ha wynosi 100,05 ha. Występujące zmiany w strukturze można wiązać przede wszystkim z istniejącymi warunkami przyrodniczymi oraz koniecznością dostosowywania gospodarstw rolnych do zmieniających się warunków ekonomicznych. Potwierdzeniem tego jest obserwowany trend zwiększania się liczby gospodarstw małych i bardzo dużych , kosztem gospodarstw średnich.

20 Rolnictwo - powierzchnia zasiewów (Źródło :Spis powszechny 2002 r.)
Wyszczególnienie Powierzchnia upraw Ogółem w ha w % Zboża ogółem(łącznie z kukurydzą n a ziarno) Strączkowe na ziarno Ziemniaki Przemysłowe buraki cukrowe rzepak Pastewne (łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi) Pozostałe ( w tym warzywa, plantacje ) OGÓŁEM 5.468 7 223 1.388 498 890 687 174 7947 68,8 0,1 2,8 17,5 6,3 11,2 8,6 2,2

21 Gospodarka mieszkaniowa
Właścicielami zasobów mieszkaniowych w gminie są m.in.. : właściciele prywatni, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady pracy, gmina. Bezpośrednią miarą aktywności społeczności lokalnej w zakresie mieszkalnictwa jest ilość pozwoleń na budowę. Stanowią one o rozmiarach nowego budownictwa mieszkaniowego. W okresie wydano dla terenu gminy Sadki 73 pozwoleń na budowę budynków. Najwięcej, bo aż 23 (31,5%) wydano pozwoleń w roku. Napawa to optymizmem i jest przejawem aktywności mieszkańców. W gminie mamy mieszkań . Z tego 34,5 % zostało pobudowanych r. , 56 % w latach , a po 1989 r. - 9,5 % . Problemem jest brak mieszkań

22 Edukacja, kultura, sport
Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ( Źródło :GZOO Sadki ) 2002 2003 2008 2009 Liczba uczniów 1039 966 780 753

23 Infrastruktura W gminie jest jedno przedszkole , 5 szkół podstawowych , w tym jedna niepubliczna i zespół szkół ponadpodstawowych. Bibliotek Publiczna i dwie filie Wiejski Dom Kultury Świetlice wiejskie - 12, w tym dwie profilaktyczno- wychowawcze Obiekty sportowe , boiska szkole , Orlik , place zabaw Obiekty kultu religijnego: cztery kościoły parafialne i cztery kaplice Ochotnicza Straż Pożarna Ochrona Zdrowia- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sadkach Bezpieczeństwo publiczne – Posterunek Policji , Straż Gminna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24 Organizacje pozarządowe i inne
Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki - zawiązane w 1995 roku. Inicjuje i organizuje różnorodne formy życia kulturalnego. Propaguje historię, kulturę, sztukę i obyczaje regionów. Jest popularyzatorem sztuki, w tym ludowej i folkloru regionu. Organizuje i koordynuje imprezy kulturalne: pikniki, festyny ludowe, spotkania z piosenką, święto miłośników koni – Hubertus, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Środowiska Wiejskiego – powstałe w 1999 roku. Rozwija umiejętności organizacyjne kobiet. Ma na celu społeczną i polityczną aktywizację kobiet wiejskich. Dąży do zmiany postaw kobiet wiejskich wobec problemów zdrowotnych, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień. Realizuje programy, m.in. Program „Student z naszej wsi” służący pozyskiwaniu środków na stypendia dla studiującej młodzieży z Sadek. Finansowany jest z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zorganizowane imprezy: „Wioskowe portrety”, „Teatralia 2004” czy „Nutki z wiśniowego sadu”. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „ŻAKUS” – powstało w roku. Jest organem prowadzącym dla pierwszej w powiecie nakielskim niepublicznej szkoły podstawowej. Organizuje imprezy kulturalne i sportowe. Wyróżnia się aktywnością z zakresie pozyskiwania grantów na realizację szeregu projektów. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Na Rzecz Rozwoju Wiosek Parafii P.W. Św. Michała Archanioła w Dębowie – założone w 2004 roku. Organizuje imprezy sportowe i kulturalne. Przy stowarzyszeniu działa drużyna piłkarska. Zespół Folklorystyczny „SADKOWIANIE” – powstał w 1994 roku. Inicjatorką powstania zespołu była Maria Sapichowska, która po rozwiązaniu zespołu KRAJNA w Nakle rozpoczęła organizowanie nowej grupy w Sadkach. Działa przy PZERiI kole w Sadkach, kontynuuje oraz szerzy folklor, zwyczaje i kulturę Ziemi Krajeńskiej. Gminne Ludowe Zespoły Sportowe, Caritas , KGW

25 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za realizację zadań z zakresu polityki społecznej odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje zadania na podstawie: - Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004r. z póź. zm.), - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. nr 228 poz z póź. zm.), -Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 192 z dnia 7 września 2007 poz z póź. zm. )

26 Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Pracownicy socjalni Opiekunki środowiskowe Inspektorzy ds. świadczeń rodzinny i funduszu alimentacyjnego

27 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Codziennemu życiu mieszkańców gminy towarzyszą liczne problemy, obejmujące swoim zasięgiem coraz liczniejszą grupę ludzi i coraz młodsze pokolenia. Zmuszają one część społeczności do szukania różnych form pomocy, również do korzystania z pomocy społecznej. Charakterystycznym wyznacznikiem ubiegania się o pomoc jest przede wszystkim pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy.

28 Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; 10) brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizm lub narkomania; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

29 Piramida potrzeb Maslowa
Potrzeby fizjologiczne Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeba miłości, przynależności Szacunku i uznania samorealizacji

30 -kryterium dochodowe nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej
kwoty 477 zł, dla osoby w rodzinie nie przekracza351 zł, - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów . - dochód z 1 ha przeliczeniowego to 207 zł Kryterium dochodowe

31 Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej :
1. świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały , b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy Świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna , b) bilet kredytowany, c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, d) składki na ubezpieczenie społeczne, e) pomoc rzeczowa, f) sprawienie pogrzebu, g) poradnictwo specjalistyczne, h) interwencja kryzysowa, i) schronienie, j) posiłek k) niezbędne ubranie, l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, m) specjalistyczne usługi opiekuńcze , n) pobyt w domach pomocy społecznej.

32 Pomoc społeczna cd Zasiłek stały przysługuje : 1)pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2)pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości:   1)   w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;   2)   w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

33 Pomoc społeczna Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2)rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 3)zasiłek okresowy ustala się: 4) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;  5) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 6) Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:   1)   kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;   2)   kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 7) Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

34 Pomoc społeczna Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży ,drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej . Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia , wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

35 Praca socjalna Praca socjalna w sensie ścisłym oznacza fachową i celową pomoc międzyludzką, opartą na specjalnie wypracowanych metodach. Jest ona wykonywana nie przez instytucje, ale przez konkretne osoby (pracowników socjalnych, profesjonalnych pomocników) wchodzące w bezpośrednią relację z przyjmującymi pomoc (klientami) Tak rozumiana praca socjalna nie jest jednorazowym świadczeniem, ale pewnym procesem, który wymaga metodycznego sposobu postępowania. Praca socjalna jest specyficzną działalnością profesjonalną, której zadaniem jest ułatwianie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych Pracownicy socjalni, jako profesjonaliści realizujący wymienione w ustawie zadania, stanowią zatem podstawową kadrę instytucji pomocy społecznej, choć zatrudniani mogą być także w coraz liczniej powstających organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i wszelkich instytucjach, których zadaniem statutowym jest pomoc potrzebującym. W pracy socjalnej wykształciły się trzy zasadnicze metody: - indywidualnych przypadków; - pracy grupowej - organizacji społeczności lokalnej (znana także jako metoda środowiskowa). Zdaniem H. Radlińskiej praca socjalna polega na „wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi”. Najważniejsze jest zrobienie czegoś wspólnie z klientem, niż dla niego, a tym bardziej za niego. Gdyby chcieć użyć porównania do sytuacji z życia codziennego można by stwierdzić, iż pracownik nie ma być mechanikiem, który naprawia zepsuty sprzęt klienta, ale raczej nauczycielem, który uczy klienta, jak samodzielnie naprawę taką wykonać. W pracy socjalnej chodzi zatem w pierwszym rzędzie o to, by dać oparcie osobie lub rodzinie w jej trudnej sytuacji życiowej, a nie wyręczać ją w rozwiązaniu problemu (dawa wędkę , a nie rybę).

36 Praca socjalna cd Dla zrealizowania wymienionych wyżej celów pracownicy socjalni podejmować muszą szereg zadań, które przedstawić można w sposób następujący: a) analizowanie i ocenianie zjawisk, wymagających świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, b) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów, c) prowadzenie poradnictwa dla osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, d) wspieranie i ułatwianie uzyskania pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych na rzecz zaspokajania potrzeb, f) inicjowanie nowych form udzielania pomocy i powstawania nowych instytucji, mogących tę pomoc udzielać, g) aktywne współuczestnictwo w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów i działań, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, h) ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb i problemów społecznych celem podjęcia działań, na rzecz ich rozwiązywania, i) podejmowanie współpracy z innymi profesjonalistami i instytucjami, zajmującymi się działaniami w sferze socjalnej, j) uczestnictwo w permanentnym doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym, k) inicjowanie i uczestnictwo w programach badawczych z dziedziny problemów społecznych.

37 Dane statystyczne GOPS
Liczba rodzin objętych pomocą

38 Przyczyny udzielenia pomocy
2005 2006 2007 2008 Ubóstwo 5 279 273 Sieroctwo - Bezdomność 1 2 Macierzyństwa i wielodzietność 52 32 93 Bezrobocie 223 218 170 182 Niepełnosprawność 66 74 95 85 Długotrwała choroba 42 28 48 Bezradność w sprawach opiek-wychow. 68 62 57 53 Przemoc 3 12 8 Alkoholizm 9 56 17 21 Narkomania Trudności po opuszczeniu ZK Klęska żywiołowa lub ekologiczna 125

39 Główne problemy społeczne
Bezrobocie Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Niełnosprawnośc i długotrwała choroba Problemy ludzi starszych Alkoholizm i inne uzależnienia Przemoc Zmieniająca się rzeczywistość społeczna generuje nowe problemy , niektóre przybierają na sile : rozpad małżeństw, euro- sieroty, wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet i młodzieży , wzrost liczby osób wymagających pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

40 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Analiza SWOT
Mocne strony: znajomość lokalnych realiów społecznych i ekonomicznych; samorządowy system zarządzania sferą społeczną; wykwalifikowana kadra , Infrastruktura i istniejące placówki działające na rzecz mieszkańców; wzrost liczby mieszkańców sprzyjające położenie gminy przy ważnych szlakach komunikacyjnych umożliwiające edukację i znalezienie pracy; rozwój rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa — potencjalnym rynkiem pracy dla mieszkańców, rozwijająca się ,działalności gospodarcza, poziom współpracy między organizacjami pozarządowe.

41 Analiza SWOT Słabe strony
postępujący proces ubożenia mieszkańców gminy; pogłębiający się kryzys instytucji rodziny; wysoki poziom bezrobocia długookresowego; brak miejscowych ofert pracy, zła komunikacja , zły stan dróg wzrost spożywania alkoholu przez dorosłych i młodzież; niewystarczający poziom finansowania podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa społecznego; brak atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego dla ludzi w każdym wieku; brak mieszkań zła dostępność do specjalistycznych usług medycznych; wzrost przestępczości; mała aktywność społeczna, brak wolontariatu wśród mieszkańców; brak integracji pomiędzy działaniami instytucjonalnymi z aktywnością mieszkańców;

42 Analiza SWOT Szanse wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa;
Szanse   wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa; rosnąca świadomość społeczna; zmiana struktury zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem; ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej; pozyskiwanie środków przez gminę, ośrodek pomocy społecznej, organizacje pozarządowe z Europejskiego Funduszu Społecznego czy Funduszu Spójności; możliwość finansowania organizacji pozarządowych jako organizacji pożytku publicznego; zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego tzn. gwarancja dochodów z pracy i usług na wypadek pojawienia się ryzyka socjalnego np. : choroby, bezrobocia;

43 Zagrożenia Analiza SWOT starzenie się społeczeństwa;
niedobory w budżecie państwa; pogłębiające się rozwarstwienie społeczne; wzrost liczby interwencji w rodzinach, popełnianych przestępstw, aktów agresji i przemocy; trudności społeczne w dostępie do pracy, edukacji, kultury, lecznictwa; marginalizacja i wykluczenie społeczne 

44 Misja Mieszkańcy gminy Sadki aktywnie poprawiają jakość swojego życia.

45 Wizja Uruchomienie wszystkich dostępnych zasobów społeczności w procesie budowania funkcjonalnego systemu i poczucia bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz poprawy funkcjonowania w obszarach decydujących o jakości życia społecznego

46 Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

47 Rodziny i osoby dotknięte bezrobociem.
Cel strategiczny: Wsparcie i aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Cele operacyjne: wspieranie osób bezrobotnych podejmujących własną działalność gospodarczą, tworzenie miejsc pracy w ramach organizacji pożytku publicznego, prac społecznie użytecznych zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym, półroczne staże, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy oraz wolontariatu, utworzenie i udział w funkcjonowaniu Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji Społecznej, aktywizacja zawodowa , m.in. poprzez szkolenia zawodowe, aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych przez : doradztwo, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy wsparcie finansowe rodzin dotkniętych bezrobociem, promocja postaw aktywnej mobilnej na rynku pracy, w szczególności dla osób wychodzących z rolnictwa integracja zawodowa kobiet, szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych i wolontariatu) pracujących z osobami z grup ryzyka szczególnego, budowanie koalicji wokół problemu bezrobocia, opracowanie i wdrożenie “Gminnego Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.”

48 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
Cel strategiczny: Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną.  Cele operacyjne:  ochrona i wsparcie rodziny rozumianej jako wspólnota wielu pokoleń, zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych w okresie wakacji letnich oraz organizowanie warunków do zagospodarowania czasu pozalekcyjnego, wczesne oddziaływania profilaktyczne, jako metoda kształtowania postaw zapobiegających kryzysowi rodziny i przygotowanie do życia w rodzinie, objęcie dożywianiem jak największej liczby dzieci i młodzieży szkolnej, potrzebującej tej formy pomocy oraz pozyskiwanie żywności z programów unijnych, tworzenie sieci świetlic, utworzenie mieszkań dla osób i rodzin o niskim statusie materialnym oraz wykorzystanie zasobów mieszkalnych juz istniejących, wsparcie finansowe rodzin i osób żyjących w ubóstwie, utworzenie Punkt Interwencji Kryzysowej, ochrona przed deprywacją, nadużyciami, przemocą i wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, rozszerzenie działalności “Punktu Rzeczy Używanych”.

49 Pomoc osobom niepełnosprawnym
Cel strategiczny:  Wyrównywanie szans i integracji społecznej osób niepełnosprawnych   Cele operacyjne:  zapewnienie kompleksowej i dostępnej informacji o usługach i świadczeniach społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych systematyczne monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, kontynuacja znoszenia barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i miejscu zamieszkania, umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wyjazdu, wraz z opiekunem, na turnusy rehabilitacyjne, organizowane poza miejscem zamieszkania, udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, w celu optymalizacji funkcjonowania społecznego, aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez kierowanie osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, efektywne wykorzystywanie dostępnych funduszy, wdrażanie projektów skierowanych na integrację dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, poradnictwo psychologiczne, prawne, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

50 Działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych.
Cel strategiczny:  Kompensacja malejących z wiekiem możliwości zaspokojenia potrzeb, integracja z lokalną społecznością i przygotowania do starości.  Cele operacyjne:  program rozwoju usług opiekuńczych w środowisku w tym wolontariatu, doskonalenie systemu informowania osób starszych o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, tworzenie warunków do alternatywnych form pomocy (mieszkania chronione), systematyczne diagnozowanie sytuacji osób starszych oraz ich potrzeby i oczekiwania, podniesienie standardów życia ludzi starych poprzez rozszerzenie zakresu i czasu usług opiekuńczych świadczonych w domu osób starszych i przewlekle chorych i świadczenia materialne, rozwój infrastruktury zapewniającej opiekę i służącą realizacji własnych planów czy zainteresowań osób starszych – kluby, wspieranie działalności skierowanej dla osób starszych, zmierzających do: - integracji osób starszych ze społecznością lokalną; - aktywności zawodowej ludzi w wieku poprodukcyjnym . profesjonalizacja kadry pomocy społecznej, opiekunek środowiskowych oraz wolontariuszy, mieszkania chronione, kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej, umożliwienie udziału w/ w w kulturze i życiu społecznym, zwiększające prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego , opieka medyczna, gerontologia i rehabilitacja.

51 Osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym
Cel strategiczny: Stymulacja społeczności lokalnej do zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień . Cele operacyjne: zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie), utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej działania realizowane w ramach tego celu strategicznego są zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, są ujęte w uchwalanym corocznie Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie kampanii promujących życie bez nałogów , Organizowanie w szkołach pogadanek z rodzicami i uczniami o zagrożeniu wynikających z uzależnień ułatwianie osobie uzależnionej kontaktów z lekarzem, psychologiem oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego , podnoszenie kwalifikacji kadry.

52 Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Sadki

53 Bezrobocie Liczba osób korzystających z pomocy społecznej związana jest ściśle z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. Obecnie wśród podopiecznych przeważającą częściej ludzie młodzi, zdrowi w wieku produkcyjnym, którzy z powodu bezrobocia nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Z ogółu rodzin objętych pomocą z problemem bezrobocia było w latach: ,10 %, ,50 %, ,60 % ,75 % ,91 % ,39 % ,28% wśród różnych form pomocy osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem korzystają z świadczeń pieniężnych i rzeczowych formie m.in. pomocy zakupu żywności, lekarstw, opału, na potrzeby bytowe rodziny , praca socjalna, współpraca z PUP w Nakle nad Notecią , potencjalnymi pracodawcami. W 2008 roku 10 bezrobotnych kobiet było beneficjentami projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sadki ” z EFS , a w tym roku kontynuują .

54 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Część klientów GOPS stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, Najpoważniejsze problemy niektórych rodzin wiążą się z sytuacją dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, czyli takich, które nie zaspokajają , w niezbędnym zakresie emocjonalnych ,materialnych, i społecznych potrzeb . W skrajnych przypadkach niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się z innymi problemami, takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, konflikty z prawem . Problem ten dotyczy ok. 15 % rodzin objętych pomocą .

55 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego cd
Działania podejmowane przez GOPS Pomoc finansowa i w naturze. Pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny w formie zasiłków okresowych i celowych . Dożywianie w szkołach dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących’’. W szkołach dożywianych jest uczniów . Dożywianie jest prowadzone w 12 punktach żywieniowych . Na terenie naszej gminy we wszystkich placówkach , oprócz tego dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do szkół w Olszewce , Karnowie , gimnazjum do Nakła i tam jedzą posiłki . Dzieci korzystają z wsparcia w świetlicach. Organizowanie wypoczynku letniego . Organizowanie spotkań ze specjalistą ds. przemocy w szkołach Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

56 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego cd
Nawiązanie współpracy z: 1.Polski Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w celu pozyskania żywności dla najuboższej ludności UE ( progi dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy :osoba samotna to 715,50 zł , a w rodzinie 526,50 zł ), 2. Stowarzyszeniem Bezpieczeństwo Dziecka , które organizuje wypoczynek letni 3. 3. Stowarzyszeniem PUELLA działającym przy MOW w Samostrzel ( współorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy GOPS ). Współpraca ze szkołą i pedagogami Współpraca z ośrodkiem zdrowia , pielęgniarką środowiskową i położną . Współpraca z GKRPA (m.in.. współorganizowanie Dnia Dziecka ), Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych na rzecz byłych pracowników PGR i ich rodzin , Udział pracowników socjalnych w posiedzeniach sądu rodzinnego , Zbiórka rzeczy używanych od mieszkańców , dla potrzebujących , Ponadto pracownicy socjalni podejmowali różne działania, skierowane na poprawę funkcjonowania rodzin poprzez poradnictwo. Prowadzą z rodzina szeroko rozumianą pracę socjalną , systematycznie kontaktują się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , poradnią psychologiczna - pedagogiczną , z pedagogami szkolnymi, policją , kuratorami sądowymi, a w skrajnych przypadkach kierowane są pisma do sądów o ustanowienie kuratora lub o wgląd w sytuację dziecka.

57 Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore
Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore stanowią sporą część społeczności gminy. Przyspieszony wzrost liczby osób niepełnosprawnych, nadaje temu zjawisku coraz większą rangę wśród innych problemów społecznych. Niepełnosprawność dotyka ludzi w każdym wieku, powodowana jest chorobami czy dysfunkcjami fizycznymi (choroby cywilizacyjne np. cukrzyca , nadciśnienie ). Osoba niepełnosprawna to taka, której stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji pełnienie ról i zadań społecznych stosownie .

58 Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore cd
Niepełnosprawność i długotrwała choroba była powodem przyznania pomocy dla : 23% rodzin objętych pomocą w r. 32% // w r. 34% // w 2007 r. 33% // w 2008 r. GOPS współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych , gdzie osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc na łamanie barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Współpracujemy z przychodnia zdrowia, z lekarzami różnych specjalności. Osoby niepełnosprawne z naszego terenu korzystają ze wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią. Ze strony OPS otrzymują zasiłki stałe ,okresowe , zasiłki celowe i celowe specjalne ,z uwagi na zwiększone wydatki spowodowane leczeniem się . Korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych . Świadczymy pracę socjalną . Pomoc środowiskowa obejmuje działalność kulturalno – oświatową przy współpracy z kołem emerytów ( Wigilia, ) . W tym roku 10 osób niepełnosprawnych jest beneficjentami projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sadki ”  współfinansowanego z UE w ramach priorytetu VII POKL .

59 Problemy ludzi starszych
Na terenie gminy Sadki zamieszkuje 825 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 11,24% ogółu liczby mieszkańców . Osoby starsze objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach roku najczęściej korzystały z pomocy w formie: usług opiekuńczych , w formie zasiłków celowych specjalnych na zakup lekarstw , opału , skierowania do domu pomocy społecznej. GOPS angażuje się w działania koła emerytów na rzecz ich członków.

60 Problemy ludzi starszych
Osobom starszym świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Liczba środowisk w okresie ostatnich czterech lat utrzymuje się w granicach 14 – 19. Świadczeniobiorcy usług opiekuńczych oczekują coraz większej jakości. Stąd też w podnosimy kwalifikacje opiekunek, a nowe opiekunki zatrudniamy z przygotowaniem zawodowym osoby mieszkają w DPS. Pomoc osobom starszym obejmuje różne kierunki działań. To także pomoc materialna , niematerialna i współorganizowanie imprez okolicznościowych ( Dzień Seniora , Wigilia ). Współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych . Współpraca z pielęgniarką środowiskową Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 Liczba świadczeniobiorców usług opiekuńczych 15 14 19 17

61 Alkoholizm i inne uzależnienia
Odczuwalnym zjawiskiem w obszarze pomocy społecznej jest alkoholizm. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, pociągającym za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, powoduje załamanie się procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży, wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Głównymi problemami współwystępującymi są: bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcja rodziny, długotrwała choroba, przestępczość , przemoc . Dotychczasowe metody rozwiązywania problemu uzależnienia alkoholowego to: działania profilaktyczne, łagodzenie następstw uzależnień poprzez tworzenie dla dzieci świetlic terapeutycznych, opieka lekarska i terapeutyczna, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc w formie świadczeń pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osobom uzależnionym i ich rodzinom .Pomoc w Punkcie Interwencji Kryzysowe świadczona przez psychologa oraz punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i w ich rodzin (wspólne przedsięwzięcie z GKRPA ) , zakładanie Niebieskich Kart

62 Alkoholizm i inne uzależnienia
Jednostkami współpracującymi w rozwiązywaniu problemu alkoholizmu są: Komisariat Policji w Sadkach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sadkach kuratorzy sądowi i społeczni w Nakle pedagodzy szkolni Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nakle Wg WHO – Narkomania jest stanem okresowej lub przewlekłej intoksykacji przynoszącej szkodę osobnikowi i społeczeństwu, powtarzającym się zażywaniem leku. Narkomania współcześnie przybrała wymiary epidemii stanowiącej zagrożenie szczególnie dla młodzieży. Dotychczasowe metody rozwiązywania problemu uzależnienia narkotykowego przez gminę Sadki to działania profilaktyczne, organizowanie przez Policję, pogadanek z rodzicami oraz uczniami w szkole w celu uświadomienia problemu narkomanii, pomoc lekarska dla osoby uzależnionej, kontakty z instytucjami charytatywnymi, dyrekcją szkół oraz środowiskiem narkomana.

63 Przemoc W życiu społecznym naszej gminy jest przemoc. W statystyce naszego ośrodka pojawiła się pierwszy raz w sprawozdaniach za rok W roku 2004 z problemem przemocy były 3 rodziny, a w 2005 już 15 rodzin. W statystykach Posterunku Policji w Sadkach też są informacje o postępowaniach i tak w 2005 było 6 postępowań o fizyczne i moralne znęcanie sie nad rodziną i 4 postępowania dotyczące gróźb w związku z nadużywaniem alkoholu. A w sumie założono 14 teczek dla sprawców przemocy w rodzinie. Problemy dotyczące nadużywania alkoholu, przemocy w rodzinie maja swoje odzwierciedlenie w interwencjach domowych, a później w postępowaniu o fizyczne i psychiczne znęcanie się na rodziną. Sporządzane są “Niebieski Karty”.

64 Przemoc cd Ośrodek podejmuje następujące działania: utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w 2005, zatrudnienie w nim psychologa i specjalistę do spraw przemocy, organizowanie pogadanek w szkole dla rodziców i uczniów i w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kraczkach.

65 System świadczeń rodzinnych
Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Próg dochodowy to 504 zł , dla osób niepełnosprawnych 583 zł Od 1 listopada podwyższa się wysokość zasiłków rodzinnych : - 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, - 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, - 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat. -podwyższa się kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie. Dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku wyniósł 2056 zł, tj. 171,33 zł miesięcznie.

66 Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; 3) zawarła związek małżeński.

67 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wyzwolenia 37
Tel/fax / Kierownik Alicja Matejczyk Pracownicy socjalni Joanna Lipińska Hanna Lipińska-Iciek Beata Łeszyk Katarzyna Zioło Inspektorzy Magdalena Kominiak - świadczenia rodzinne Mariusz Czyż fundusz alimentacyjny

68 Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog Krystyna Wegner –Kowalska (przyjmuje w każdy drugi i przedostatni czwartek miesiąca) Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin Jan Wybrański ( w każdy czwartek od do ) Kuratorzy sądowi ( od 2010 r. )


Pobierz ppt "PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SADKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google