Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania piąte spotkanie Forum Krajowego Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska Ministerstwo Gospodarki 14.05.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania piąte spotkanie Forum Krajowego Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska Ministerstwo Gospodarki 14.05.2013."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania piąte spotkanie Forum Krajowego Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska Ministerstwo Gospodarki 14.05.2013

2 11.00Powitanie uczestników 11.05Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Europejskiej Pana Bartosza Dworaka z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Planowane inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych 11.35Dyskusja 12.05Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – prezentacja dotychczasowych i planowanych działań 12.35Dyskusja 13.00Przerwa kawowa 13.25Omówienie przebiegu i wyników spotkania Forum Europejskiego w dn. 7 marca w Brukseli oraz bieżących zadań Forum Krajowego 13.55Omówienie raportu Aktywności T4 Forum Europejskiego – standardowy model danych e-faktury 14.15Zakończenie spotkania. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania 14 maja 2013 - Agenda

3 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce Cel Strategii: pobudzenie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, obniżenie kosztów administracyjnych budżetu Państwa oraz obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. Konieczność wdrożenia Strategii wynika z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod współpracy wspieranych przez Unię Europejską. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013

4 Elektroniczne fakturowanie jako metoda fakturowania wykorzystująca elektroniczne faktury w formatach ustrukturyzowanych: na szerszą skalę w Polsce jest domeną dostawców skupionych wokół wielkich odbiorców w branży detalicznej. w innych sektorach gospodarki stosowane są rozdrobnione, specyficzne rozwiązania zamknięte. niewielkie wykorzystanie powszechnie stosowanych na świecie standardów dokumentów elektronicznych oraz metod ich przekazywania. dominującym formatem faktur przesyłanych elektronicznie w Polsce jest format PDF, który jednakże nie wykorzystuje pełnego potencjału e-fakturowania w biznesie, nie chroni środowiska (drukowanie dokumentów PDF firmach zarówno przez wystawców, jak i odbiorców faktur przesłanych w formie PDF). rynek usług e-fakturowania jest wciąż płytki, powstające usługi i aplikacje są zróżnicowane i nie osiągają jeszcze sukcesów rynkowych. przedsiębiorstwa wykorzystują tylko elektroniczny transfer (e-mail) lecz nie zmieniają sposobu realizacji procedur i procesów współpracy z partnerami biznesowymi, nie wykorzystując dostępnych możliwości usprawniających taką współpracę. mimo istniejących w Polsce liberalnych w skali Europy rozwiązań przedsiębiorstwa nie znalazły jeszcze uznania dla elektronicznego fakturowania. Przyczynia się to m.in. do obniżonej oceny konkurencyjności polskiej gospodarki, której przedsiębiorstwa współpracujące z partnerami w UE postrzegane są jako nienadążające za rozwojem z powodu słabego przygotowania do współpracy drogą elektroniczną. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce - diagnoza

5 (EU Forum – 26 września 2012) Aktywność 1 – monitoring rynku e-faktur Źródło: Eurostat

6 Komunikat Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu przedstawia ekonomiczne i społeczne korzyści społeczeństwa cyfrowego. Flagową inicjatywą strategii Europa 2020 jest Europejska Agenda Cyfrowa - utworzenie jednolitego rynku cyfrowego, w którym zostaną usunięte prawne i techniczne przeszkody na drodze do osiągnięcia przez obywateli pełnych korzyści z tego rynku. fakturowanie elektroniczne dominującą formą fakturowania w 2020 roku. Akt o Jednolitym Rynku 2 (Single Market Act 2) - Działanie Kluczowe 10 - wprowadzenie fakturowania elektronicznego jako standardowego trybu fakturowania przy zamówieniach publicznych. Komunikat "A strategy for e-procurement" (COM(2012)179) oraz związana z tym dokumentem inicjatywa DG Markt e-invoicing in public procurement Roadmap z października 2012 związane z przygotowywaną przez Komisję Europejską propozycją nowej Dyrektywy o dostawach publicznych stanowią kolejny sygnał zapowiadanych działań związanych z wprowadzeniem elektronicznego fakturowania jako procesu związanego z realizacją zamówień publicznych drogą elektroniczną. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – kontekst europejski

7 A.osiągnięcie przez gospodarkę i administrację publiczną co najmniej średniego poziomu miar statystycznych UE w obszarze elektronicznego fakturowania w kraju i w relacjach ponad-granicznych – wzrost konkurencyjności B.obniżenie kosztów fakturowania w skali całej gospodarki, promocja efektywniejszych metod zarządzania przepływami finansowymi, przepływem dóbr i usług – wzrost efektywności C.stymulacja rozwoju nowych usług i produktów rynku e-fakturowania w obrocie krajowym i ponad-granicznym – wzrost innowacyjności D.rozwój nowych scenariuszy i instrumentów polityki budżetowej oraz fiskalnej Państwa (wprowadzenie metod i narzędzi kontroli fiskalnej, w tym w obszarze unikania podatków, przyśpieszenia płatności i unikania zatorów finansowych w gospodarce) E.poprawę efektywności ekonomicznej działań administracji publicznej i obniżenie kosztów budżetowych Państwa (wsparcie zaopatrzenia administracji publicznej) Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – CELE STRATEGICZNE

8 A.niski poziom wykorzystania e-faktur w Polsce w rankingach EU27 jest czynnikiem osłabiającym konkurencyjność polskiej gospodarki B.tradycyjne metody fakturowania nie wnoszą żadnej wartości dodanej dla biznesu i administracji w przeciwieństwie do metod elektronicznych, które wpływają na efektywność procesów biznesowych prowadzonych drogą elektroniczną (w tym procesów finansowych – zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw) C.zmiana metod fakturowania będzie czynnikiem wyzwalającym nowe inicjatywy oraz produkty rynku elektronicznego e-fakturowania, włącznie z tworzeniem nowych, innowacyjnych usług powiązanych D.przewidywane zmiany legislacyjne UE spowodują obowiązek lub konieczność stosowania faktur elektronicznych w sektorze dostaw i usług publicznych. Dodatkowo regulacje dotyczące standaryzacji terminów płatności wywołają popyt na e-fakturowanie, które znacząco skraca czas przekazywania faktur między podatnikami, co przyczynia się także do zwalczania zatorów płatniczych w gospodarce. E.wprowadzenie obowiązkowego postępowania elektronicznego w dostawach publicznych spowoduje obowiązkowe przejście na e-fakturowanie przez dostawców dóbr i usług do administracji publicznej. Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej przez elektronizację procesów przetargowych i zakupowych jest strategicznym celem nowej Dyrektywy o dostawach publicznych. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – CELE STRATEGICZNE - uzasadnienie

9 Ranking głównych czynników wpływu na wzrost e-fakturowania – poziom krajowy 1.pośrednictwo dostawców usług e-fakturowania 2.wspierająca polityka rządu 3.pewność (zaufanie) small biznesu 4.ponad-graniczne dostawy publiczne 5.silne uzasadnienie biznesowe 6.zastosowanie e-fakturowania (e-billing) wobec konsumentów 7.bezpośrednie (point to point) połączenia EDI 8.zgodność z regulacjami VAT 9.interoperacyjność rozwiązań i usług e-fakturowania 10.rządowe kampanie informacyjne (EU Forum – 26 września 2012) Aktywność 2 – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

10 Państwo i Rząd (Ministerstwa: Gospodarki, Finansów, Administracji i Cyfryzacji) – jako regulator, promotor oraz zapewnienie finansowania Administracja publiczna (na trzech poziomach): a)rząd, urzędy i instytucje centralne b)jednostki samorządu terytorialnego c)pozostałe instytucje stosujące PZP Instytucje centralne (UZP, NFZ, PARP) Instytucje otoczenia biznesu (instytucje badawcze i naukowe, stowarzyszenia biznesowe) Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania Podmioty komercyjne Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – Aktorzy

11 Zadania Państwa (regulator): stworzenie ram prawnych dla wdrażania e-fakturowania w Polsce celem podziału zadań w ramach Rządu oraz ustanowienie przepisów regulujących wdrażanie e-fakturowania w administracji publicznej. zadanie I.1. (regulacja) wprowadzenie przez Rząd obowiązku odbioru przez administrację publiczną faktur wyłącznie w postaci elektronicznej (z terminem wdrożenia zgodnym z przyszłymi decyzjami Komisji Europejskiej). Narzędziem realizacji tego zadania będzie platforma zrealizowana w zadaniu I.3. Kryterium realizacji zadania: wprowadzenie do obrotu prawnego regulacji (Ustawa lub Rozporządzenie) dotyczącej obowiązku stosowania przez administrację publiczną faktur wyłącznie w postaci elektronicznej, termin – 2015 (??). Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

12 wymaganie podstawowe Strategii: wdrażanie e-fakturowania w oparciu o zasady, metody i wzory dokumentów elektronicznych zgodne ze standardami przyjmowanymi w UE. działania w obszarze przedsiębiorstw skorelowane z działaniami w obszarze administracji publicznej z podkreśleniem ich ponad- granicznego znaczenia i roli we współpracy gospodarczej wewnątrz Jednolitego Rynku. wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk e-fakturowania w biznesie uniknięcie wprowadzania odrębnych rozwiązań dla e-fakturowania w administracji oraz biznesie Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

13 zadanie II.1 - opracowanie i przyjęcie do stosowania wzoru e-faktury w administracji i gospodarce – zadanie dla Forum e-fakturowania finansowane z budżetu Państwa (2013-14). o zadanie II.1.a - przystąpienie Polski do roll-outu projektu PEPPOL (OpenPEPPOL), który dostarcza modeli e-fakturowania m.in. wdrożonych w Danii i Norwegii, celem wykorzystania zalecanych przez Komisję Europejską narzędzi e-fakturowania dedykowanych dostawcom dóbr i usług dla administracji publicznej. o zadanie II.1.b - udział w pracach organizacji standaryzacyjnych (CEN BII WS 3), transmisja dorobku do prac krajowych. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

14 zadanie II.1.c. (finansowanie – PO PC e-treść) opracowanie ujednoliconych dla rozwiązań e-fakturowania dla sektorów B2G oraz B2B. Wykonanie – Krajowe Forum e-fakturowania, jednostki badawcze oraz wybrane podmioty komercyjne. Kryterium realizacji zadania: utworzenie opracowania (dokumentacji) zawierającego opis rozwiązań i wytycznych ich wdrażania, przeprowadzenie działań promocyjnych wobec rynku. Termin – koniec 2016. zadanie II.1.d opracowanie wytycznych dla rozwiązań dedykowanych MSP oraz ich promocja. Wykonanie – Krajowe Forum e-fakturowania, instytucje badawcze oraz wybrane podmioty komercyjne. Kryterium realizacji zadania: utworzenie dokumentacji zawierającej opis wytycznych, przeprowadzenie działań promocyjnych wobec sektora MŚP oraz dostawców IT dla MŚP. Termin – koniec 2016. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

15 zadanie II.2. opracowanie i utworzenie platformy integrującej funkcje odbioru faktur elektronicznych od dostawców w zamówieniach publicznych z systemami administracji publicznej. (Finansowanie – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020). Podstawowe wymaganie funkcjonalne platformy: umożliwienie przesyłania e-faktur przedsiębiorstwom z sektora MŚP, z uwzględnieniem wyników zadań standaryzacyjnych Funkcjonalność platformy powinna przewidywać współpracę także z dostawcami usług e-fakturowania funkcjonującymi na rynku (spełniającymi ustalone wymagania dotyczące standaryzacji). Kryterium realizacji zadania: opracowanie, wykonanie i wdrożenie platformy, termin – do końca 2014. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

16 zadanie II.3. (promocja) przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie interpretacji przepisów dotyczących e-fakturowania w aparacie kontroli skarbowej z programem jednoznacznej i przyjaznej dla przedsiębiorców interpretacji tych przepisów. Kryterium realizacji zadania: przeprowadzenie akcji edukacyjnej w aparacie kontroli skarbowej, termin – do końca 2014. zadanie II.4. (promocja) – przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej i informacyjnej wśród przedsiębiorców o istocie zmian podejściu do e-fakturowania, oraz o jednolitych zasadach e-fakturowania oraz ich interpretacji przez organy kontroli skarbowej. Kryterium realizacji zadania: przeprowadzenie akcji informacyjnej wobec biznesu, termin – do końca 2014. zadanie II.5. (finansowanie – PO PC e-kompetencje) szkolenia, promowanie i ułatwianie wdrażania elektronicznej współpracy przedsiębiorstw jako metody poprawy efektywności procesów biznesowych Kryterium realizacji zadania: przeprowadzenie kampanii szkoleniowej dla przedsiębiorstw (edukacja i promocja), opracowanie przewodników, case studies, prace struktur ponadsektorowych). Termin – koniec 2017. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

17 zadanie II.6. monitoring realizacji Strategii (coroczne) badania efektów wdrażania Strategii. Kryterium realizacji zadania: coroczne opracowanie wyników badań efektów wdrażania Strategii. Termin – koniec 2020. Wskaźniki realizacji celów strategicznych: a)liczba e-faktur (wolumen wymiany) wśród przedsiębiorstw oraz z administracją publiczną (statystyki GUS/Eurostat), w tym: b)liczba urzędów administracji publicznej (centralnej oraz regionalnej) stosujących e-fakturowanie c)liczba firm stosujących e-fakturowanie lub procentowy udział firm zarejestrowanych w Polsce stosujących e-faktury d)inne miary lub kryteria do późniejszego zdefiniowania: e)wzrost ilości i poziomu usług e-fakturowania, w tym usług zgodnych z e standardami międzynarodowymi oraz nowych usług f)pojawienie się sieci usługodawców oraz ich klientów, zapewniających podejście interoperacyjne oraz powodującej poprawę dostępności tych usług (niskie koszty, wysoka jakość). Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

18 Narzędzia realizacji Strategii W celu realizacji zadań strategicznych: budowy platformy odbioru e-faktur przez administrację publiczną, wsparcia wdrażania Strategii przez społeczność rynku e-fakturowania oraz wsparcia realizacji Strategii po stronie przedsiębiorstw, proponuje się następujące narzędzia: A1. Stworzenie programu systemowego w ramach programu PO PC (2014 – 2020) ukierunkowanego na finansowania uruchomienia platformy i działań promocyjno edukacyjnych A2. Funkcjonowanie Krajowe Forum e-fakturowania, celem pracowanie ujednoliconych rozwiązań e-fakturowania i monitoringu dla sektorów B2G oraz B2B (Środki budżetowe). Proponuje się wykorzystanie Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania jako środowiska gospodarczo – społecznego aktywnie realizującego niniejszą Strategię z prawem wpływu na jej kształt i realizację. W razie sukcesu prac Forum Państwo powinno kontynuować finansowanie działań Forum Krajowego w zakresie prac objętych niniejszą propozycją strategii e-fakturowania. Kryterium realizacji zadania: realizacja zadań wyznaczonych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Finansów oraz ustalonych przez Forum. Termin – zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej oraz Rządu. A3. Uruchomienie instrumentów wsparcia finansowego dla MSP wdrażających e-fakturowanie w ramach programu PARP - doradztwo oraz budowa rozwiązań IT (np. Bon na e-Fakturę). Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania - 14 maja 2013 Strategia wprowadzania faktur elektronicznych w Polsce – ZADANIA

19 tadeusz.rudnicki@ilim.poznan.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania piąte spotkanie Forum Krajowego Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska Ministerstwo Gospodarki 14.05.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google