Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ę tla WHILE PASCAL. Pętle – pętla while P ę tla while (dopóki) wykonuje działania tak długo, jak warunek jest spełniony. warunek instrukcja NIE TAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ę tla WHILE PASCAL. Pętle – pętla while P ę tla while (dopóki) wykonuje działania tak długo, jak warunek jest spełniony. warunek instrukcja NIE TAK."— Zapis prezentacji:

1 p ę tla WHILE PASCAL

2 Pętle – pętla while P ę tla while (dopóki) wykonuje działania tak długo, jak warunek jest spełniony. warunek instrukcja NIE TAK while warunek do instrukcja; Warunek jest sprawdzany na ko ń cu Instrukcja wykonywana w p ę tli mo ż e by ć tylko jedna. Do wykonania wi ę kszej liczby instrukcji nale ż y u ż y ć BEGIN ……… END;

3 Pętle – pętla while WHILE - DO jest instrukcją pętli z kontrolowanym WEJŚCIEM. Jej działanie polega na obliczeniu wartości warunku i dopiero wtedy wykonaniu instrukcji lub ciągu instrukcji. Warunek jest sprawdzany na początku wykonania serii instrukcji występujących po DO i zawierających się pomiędzy BEGIN i END;

4 Pętle – pętla while Warunek zwraca wartość logiczną, to znaczy Jest spełniony - prawdę Nie jest spełniony - fałsz. Seria instrukcji będzie wykonywana dopóki warunek jest spełniony. Jak widać, to jak długo będą wykonywane instrukcje jest uzależnione od sterowania warunkiem pętli w tych że instrukcjach.

5 Pętle – pętla while WHILE DO instrukcja albo WHILE DO Begin instrukcja_1; instrukcja_2;.................... instrukcja_n; End; Instrukcj ę t ę rozumiemy nast ę puj ą co: Jak długo warunek jest spełniony (jest prawd ą ) wykonuj instrukcj ę wyst ę puj ą c ą po słowie DO.

6 Pętle – pętla while Przykład: WHILE (wybor<>k) AND (wybor<>p) AND (wybor<>o) DO Readln (wybor) wybor Przedstawiona p ę tla b ę dzie realizowa ć instrukcj ę Readln dot ą d, dopóki zawarto ść zmiennej wybor nie b ę dzie równa jednej z wymienionych liter. Jej zastosowanie pozwala wyeliminowa ć komunikat o bł ę dnym wyborze. while n>0 do begin bit := n mod 2; wypisz kolejny bit; n:= n div 2; end;

7 Pętle – pętla while P Ę TLA WHILE 1. Start -uruchomienie programu 2. inicjalizacja wst ę pna zmiennych - licznik:=1, n:=10 3. wczytaj n - program wczytuje n 4. Iicznik n - postawienie warunku a) Nie - niespełnienie warunku (licznik n) zatrzymanie programu b) Tak - spełnienie warunku (licznik >n) dalsza praca programu 5. Wykonanie przewidzianej operacji. 6. Operacja zwi ę kszania licznika o 1 (INKREMENTACJA) 7. Powrót do sprawdzenia warunku, dwie mo ż liwo ś ci a) NIE - zako ń czenie pracy programu b) TAK - kontynuowanie procesu, a ż do niespełnienia warunku

8 Pętla while - program program petla_while; var i,j,k:integer; Begin i:=1; j:=1; k:=10; writeln('Program wypisuje liczby przy pomocy pętli'); while (i <= 10) do begin writeln (i); i:=i+1; end; readkey; end.

9 1. Zmień program pętla_WHILE – wpisz pętlę dekrementacyjną (wypisuje liczby od największej do najmniejszej) do programu. 2. Napisz program, który ma wczytywać liczbę n z zewnątrz i wypisywać liczby od 1 do n oraz od n do 1. Wykorzystaj pętlę WHILE. 3. Napisz programu, który by umożliwiał wczytanie kilku liczb i obliczenie ich sumy. Wykorzystaj pętlę WHILE. Ćwiczenie


Pobierz ppt "P ę tla WHILE PASCAL. Pętle – pętla while P ę tla while (dopóki) wykonuje działania tak długo, jak warunek jest spełniony. warunek instrukcja NIE TAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google