Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyrz ą dy optyczne i ich zastosowanie. Przyrz ą d optyczny urz ą dzenie s ł u żą ce do zmieniania drogi promieni ś wietlnych, a czasem tak ż e promieni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyrz ą dy optyczne i ich zastosowanie. Przyrz ą d optyczny urz ą dzenie s ł u żą ce do zmieniania drogi promieni ś wietlnych, a czasem tak ż e promieni."— Zapis prezentacji:

1 Przyrz ą dy optyczne i ich zastosowanie

2 Przyrz ą d optyczny urz ą dzenie s ł u żą ce do zmieniania drogi promieni ś wietlnych, a czasem tak ż e promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego. W zale ż no ś ci od konstrukcji, s ł u ż y ć mo ż e do ró ż nych celów, jak np. obserwacji obiektów trudno lub wr ę cz w ogóle nie rozpoznawalnych za pomoc ą nieuzbrojonego ludzkiego oka (obiektów zbyt ma ł ych), obserwacji obiektów zas ł oni ę tych dla bezpo ś redniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania o ś wietleniu odpowiedniego kierunku i kszta ł tu, lub te ż korekty wad wzroku.

3 Oko cz ł owieka

4 Jak dzia ł a oko? Ś wiat ł o wpadaj ą ce do oka biegnie przez rogówk ę, komor ę przedni ą oka, soczewk ę i cia ł o szkliste, by zako ń czy ć sw ą podró ż na siatkówce wywo ł uj ą c wra ż enie wzrokowe przekazywane do mózgu za po ś rednictwem nerwów łą cz ą cych si ę w nerw wzrokowy. Rogówka, wraz z ciecz ą wodnist ą, soczewk ą i cia ł em szklistym, stanowi ą uk ł ad skupiaj ą cy promienie ś wietlne tak, by na siatkówce pojawia ł si ę ostry obraz obserwowanego przedmiotu i dawa ł jak najostrzejsze wra ż enie wzrokowe. Dlatego te ż soczewka ma mo ż liwo ść zmiany swojego kszta ł tu, a co za tym idzie mocy optycznej. Pozwala to na ogniskowanie na siatkówce przedmiotów znajduj ą cych si ę w ró ż nych odleg ł o ś ciach od oka. Zdolno ść t ę nazywamy akomodacj ą. Ostre widzenie uzyskiwane jest wtedy, gdy ognisko obrazowe pokrywa si ę z siatkówk ą. W przypadku, gdy oko nie jest w stanie zogniskowa ć ś wiat ł a dok ł adnie na siatkówce mówimy o wadach wzroku.

5 Aparat fotograficzny Aparat fotograficzny jest przyrz ą dem s ł u żą cym do wykonywania zdj ęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego by ł o urz ą dzenie nazywane camera obscura.

6 Camera obscura (Camera obscura z ł ac. ciemna skrzynka), zwana tak ż e kamer ą otworkow ą - sk ł ada si ę z poczernionego wewn ą trz pude ł ka (dla zredukowania odbi ć ś wiat ł a). Na jednej ś ciance znajduje si ę niewielki otwór (obiektyw), a na drugiej matowa szyba (matówka), lub kalka techniczna. Promienie ś wiat ł a wpadaj ą ce przez otwór rysuj ą na matówce odwrócony i pomniejszony obraz. Wstawiaj ą c w miejsce matówki klisz ę fotograficzn ą otrzymamy zdj ę cie.

7

8

9 Rzutnik prze ź roczy (diaskop) urz ą dzenie s ł u żą ce do wy ś wietlania przezroczy na ekranie.

10 Epidiaskop urz ą dzenie projekcyjne s ł u żą ce do wy ś wietlania obrazów statycznych (nieruchomych) na ś cianie lub typowym bia ł ym ekranie projekcyjnym, b ę d ą ce po łą czeniem episkopu i diaskopu, czyli umo ż liwiaj ą ce prezentacj ę w powi ę kszeniu materia ł ów o ś wietlonych ś wiat ł em odbitym lub przechodz ą cym. Epidiaskop nale ż y do sprz ę tu biurowego lub dydaktycznego, i jest obecnie wypierany przez projektory komputerowe, umo ż liwiaj ą ce rzucanie na ś cian ę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpo ś rednio z komputera, w zast ę pstwie wy ś wietlania ich na monitorze komputerowym.

11 Episkop projektor, rzutnik, przyrz ą d do wy ś wietlania przedmiotów nieprzezroczystych (fotografii, rysunków itp.)

12 Lornetka przyrz ą d optyczny w postaci dwóch lunet, sprz ęż onych równolegle. Umo ż liwia obuoczn ą obserwacj ę odleg ł ych obiektów. Lorneta jest tak skonstruowana, aby dawa ł a obraz prosty, czyli nie odwrócony do góry nogami. Zalet ą lornety w porównaniu z lunet ą (przy tej samej k ą towej szeroko ś ci pola widzenia) jest obraz ja ś niejszy i o wi ę kszej rozdzielczo ś ci. Rozstawienie lunet wp ł ywa tak ż e na wra ż enie plastyczno ś ci obrazu (odczucia odleg ł o ś ci). przyrz ą d optyczny w postaci dwóch lunet, sprz ęż onych równolegle. Umo ż liwia obuoczn ą obserwacj ę odleg ł ych obiektów. Lorneta jest tak skonstruowana, aby dawa ł a obraz prosty, czyli nie odwrócony do góry nogami. Zalet ą lornety w porównaniu z lunet ą (przy tej samej k ą towej szeroko ś ci pola widzenia) jest obraz ja ś niejszy i o wi ę kszej rozdzielczo ś ci. Rozstawienie lunet wp ł ywa tak ż e na wra ż enie plastyczno ś ci obrazu (odczucia odleg ł o ś ci).

13 Teleskop przyrz ą d optyczny do powi ę kszania odleg ł ych obrazów. Jego podstawowymi cz ęś ciami s ą : tubus, okular i obiektyw. Ma ł e teleskopy nazywa si ę lunetami.

14 Lupa przyrz ą d optyczny sk ł adaj ą cy si ę z jednej lub kilku soczewek o dostatecznie du ż ej zdolno ś ci skupiaj ą cej (krótkiej ogniskowej); u ż ywany do obserwacji niewielkich przedmiotów, które umieszcza si ę w odleg ł o ś ci mniejszej lub równej ogniskowej; przy u ż yciu lupy uzyskuje si ę obraz prosty, pozorny, powi ę kszony (od kilku do 20 razy); powi ę kszenie lupy wynosi w przybli ż eniu d/f, gdzie d odleg ł o ść najlepszego widzenia, f ogniskowa soczewki.

15 Monokl szk ł o optyczne na jedno oko (dawn. modne u m ęż czyzn).

16 Mikroskop Zestawy soczewek, pozwalaj ą ce uzyskiwa ć znaczne powi ę kszenia, znane by ł y holenderskim szlifierzom soczewek w ko ń cu XVI wieku. W tym ś rodowisku powsta ł ok. 1590 roku pierwszy mikroskop. W marcu 1625 po raz pierwszy u ż yto s ł owa "mikroskop" - pojawi ł o si ę ono w li ś cie jednego z badaczy do w ł oskiego ksi ę cia Federiga Cesiego.. Pierwsze mikroskopy by ł y mikroskopami optycznymi na ś wiat ł o dzienne.

17 W ł a ś ciwy rozwój mikroskopu nast ą pi ł jednak dopiero w drugiej po ł owie XVII wieku. Wczesne mikroskopy dawa ł y niewielkie powi ę kszenia (do 60 razy) z uwagi na wady ówczesnych soczewek. Takim mikroskopem, powi ę kszaj ą cym zaledwie 40-krotnie, angielski uczony Robert Hooke odkry ł ok. 1665 roku komórkow ą budow ę organizmów ż ywych. Przyrodnik holenderski i kupiec b ł awatny Antony van Leeuwenhoek skonstruowa ł udoskonalony mikroskop stosuj ą c nadzwyczaj dok ł adnie oszlifowane soczewki o bardzo krótkiej ogniskowej. Taki mikroskop dawa ł ju ż powi ę kszenie 270-krotne, chocia ż jego wysoko ść wynosi ł a tylko 5 cm i zawiera ł tylko jedn ą soczewk ę. We wrze ś niu 1674 roku doniós ł Towarzystwu Królewskiemu w Londynie, ż e za pomoc ą zbudowanego w ł asnor ę cznie mikroskopu uda ł o mu si ę dostrzec "bardzo ma ł e ż yj ą tka". Cz ł owiek po raz pierwszy zobaczy ł bakterie. Na pocz ą tku XX wieku, mikroskop optyczny pozwala ł ju ż uzyskiwa ć powi ę kszenia ok. 2000-krotne. W 1931 roku zespó ł fizyków niemieckich pod kierunkiem fizyka Ernsta Ruska (który otrzyma ł za to Nagrod ę Nobla), skonstruowa ł mikroskop elektronowy, którego wersj ę u ż yteczn ą zbudowa ł a w 1938 roku firma Siemens. Pozwala on uzyskiwa ć powi ę kszenia rz ę du 250 tys. razy. W 1956 roku Amerykanin Ervin W. Mueller skonstruowa ł mikroskop jonowy do badania struktury metalowych ostrzy, pozwalaj ą cy uzyskiwa ć powi ę kszenia rz ę du kilku milionów razy. W ł a ś ciwy rozwój mikroskopu nast ą pi ł jednak dopiero w drugiej po ł owie XVII wieku. Wczesne mikroskopy dawa ł y niewielkie powi ę kszenia (do 60 razy) z uwagi na wady ówczesnych soczewek. Takim mikroskopem, powi ę kszaj ą cym zaledwie 40-krotnie, angielski uczony Robert Hooke odkry ł ok. 1665 roku komórkow ą budow ę organizmów ż ywych. Przyrodnik holenderski i kupiec b ł awatny Antony van Leeuwenhoek skonstruowa ł udoskonalony mikroskop stosuj ą c nadzwyczaj dok ł adnie oszlifowane soczewki o bardzo krótkiej ogniskowej. Taki mikroskop dawa ł ju ż powi ę kszenie 270-krotne, chocia ż jego wysoko ść wynosi ł a tylko 5 cm i zawiera ł tylko jedn ą soczewk ę. We wrze ś niu 1674 roku doniós ł Towarzystwu Królewskiemu w Londynie, ż e za pomoc ą zbudowanego w ł asnor ę cznie mikroskopu uda ł o mu si ę dostrzec "bardzo ma ł e ż yj ą tka". Cz ł owiek po raz pierwszy zobaczy ł bakterie. Na pocz ą tku XX wieku, mikroskop optyczny pozwala ł ju ż uzyskiwa ć powi ę kszenia ok. 2000-krotne. W 1931 roku zespó ł fizyków niemieckich pod kierunkiem fizyka Ernsta Ruska (który otrzyma ł za to Nagrod ę Nobla), skonstruowa ł mikroskop elektronowy, którego wersj ę u ż yteczn ą zbudowa ł a w 1938 roku firma Siemens. Pozwala on uzyskiwa ć powi ę kszenia rz ę du 250 tys. razy. W 1956 roku Amerykanin Ervin W. Mueller skonstruowa ł mikroskop jonowy do badania struktury metalowych ostrzy, pozwalaj ą cy uzyskiwa ć powi ę kszenia rz ę du kilku milionów razy.

18 Okulary przyrz ą d w postaci szkie ł lub soczewek, w oprawce, s ł u żą cy do ochrony oczu lub korekty wzroku.

19 Peryskop dwusoczewkowy obiektyw fotograficzny, sk ł adaj ą cy si ę z identycznych soczewek umieszczonych po przeciwnych stronach przys ł ony, co kasuje dystorsj ę (wada optyczna polegaj ą ca na ró ż nym powi ę kszeniu obrazu w zale ż no ś ci od jego odleg ł o ś ci od osi optycznej instrumentu ).

20 Reflektor zwierciad ł o wkl ę s ł e, s ł u żą ce do zw ęż ania padaj ą cej na nie wi ą zki energii o charakterze falowym (np. promieniowanie elektromagnetyczne, fala akustyczna), w celu wzmocnienia energii danej fali. Lustro dzia ł aj ą ce jak soczewka skupiaj ą ca. Reflektor s ł u ż y do u ł atwienia obserwacji danego zjawiska falowego, lub wys ł ania go w okre ś lonym kierunku.

21 Do elementów aktywnych (zmieniaj ą cych drog ę promieni) wchodz ą cych w sk ł ad bardziej skomplikowanych przyrz ą dów optycznych nale żą : obiektyw, okular, soczewka, uk ł ad optyczny, zwierciad ł o. Do elementów pomocniczych nale żą m.in.: pier ś cie ń po ś redni, tubus.

22 Przygotowa ł a i opracowa ł a: Przygotowa ł a i opracowa ł a: Monika Brzezi ń ska Kl. 3B Ł ód ź, dn. 09.12.2004r.


Pobierz ppt "Przyrz ą dy optyczne i ich zastosowanie. Przyrz ą d optyczny urz ą dzenie s ł u żą ce do zmieniania drogi promieni ś wietlnych, a czasem tak ż e promieni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google