Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Warszawa, 7 marca 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Warszawa, 7 marca 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Warszawa, 7 marca 2011r.

2

3

4

5 Dyrektywa ISPIRE ustanawia ramy prawne dla utworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie Dyrektywa wspiera działania dotyczące polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko INSPIRE łączy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone w różnych krajach członkowskich w jeden spójny system

6 GOSPODARKA oparta na wiedzy o geoprzestrzeni SPOŁECZEŃSTWO geoinformacyjne ŚRODOWISKO naturalne oraz antropogeniczne POLITYKA i działania w zakresie środowiska (geoprzestrzeni) Powszechne udostępnianie danych i usług Dane prze- strzenne i metadane dla 34 tematów Usługi sieciowe Interope- racyjność organiza- cyjna, techniczna, semanty- czna WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ unijnej, państwowej i samorządowej oraz ich infrastruktury, systemy i rejestry geoinformacyjne INNE ORGANIZACJE PARTYCYPUJĄCE W INSPIRE INSPIREINSPIRE Wspólne korzystanie z danych i usług Prof. Jerzy Gaździcki

7 (INSPIRE) - Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej C(2009) 4199 Decyzja Komisji w zakresie monitorowania i sprawozdawczości 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych 268/2010 w sprawie dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 976/2009 w sprawie usług sieciowych (wyszukiwania i przeglądania) 1205/2008 w zakresie metadanych Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Rozporządzenie Min. SWiA, w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej Rozporządzenie Min. SWiA w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej Zmiany w ustawach: - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Prawo geologiczne i górnicze - o statystyce publicznej - Prawo ochrony środowiska - o ochronie przyrody - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

8 W celu zapewnienia kompatybilności, transgraniczności oraz możliwości wykorzystania infrastruktur poszczególnych krajów członkowskich, Dyrektywa wymaga przyjęcia i stosowania wspólnych Zasad Implementacji (Implementing Rules) Zasady Implementacji wprowadzane są w drodze Rozporządzeń lub Decyzji Komisji Europejskiej

9

10

11

12

13 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. wejście w życie dnia 7 czerwca 2010r.

14

15 Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ustawa o szerokopasmowym Internecie Ministerstwo Infrastruktury Ustawa o odpadach Ministerstwo Ochrony Środowiska Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia IIP

16 Jolanta Orlińska 16 koordynatora całości infrastruktury, którym jest minister właściwy ds. administracji publicznej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy GUGIK i Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej organy wiodące w 12 wyodrębnionych tematycznie częściach infrastruktury – Ministrów i szefów organów centralnych organy prowadzące rejestry publiczne, które zawierają dane przestrzenne włączone do infrastruktury.

17 Każdemu tematowi w infrastrukturze informacji przestrzennej przyporządkowany jest wiodący organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie tego tematu. Prof. Jerzy Gaździcki

18 Jolanta Orlińska 18

19 Jolanta Orlińska 19

20 Jolanta Orlińska 20 zgłoszenie zbiorów danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, wprowadzenie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów utworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych

21 Jolanta Orlińska 21 opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego

22

23

24 Prowadzenie krajowego punktu kontaktowego Monitorowanie wdrażania INSPIRE i sprawozdawczość dla komisji koordynacja wdrożenia infrastruktury Zapewnienie danych referencyjnych TERYT 2 GBDOT ISOK Zapewnienie portalu umożliwiającego dostęp do zbiorów danych objętych dyrektywą INSPIRE GGK tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury, jako centralny punkt dostępowy do usług danych przestrzennych GEOPORTAL 2 Transfer wiedzy Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście poprawy jakości usług i efektywności działania

25 Zwiększenie efektywności działania Współdziałanie Ujednolicenie standardów Podniesienie jakości Kontrola procesów Jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji Usługi ukierunkowane na obywateli i przedsiębiorstwa Efektywniejsze wykorzystanie zasobów państwowych Wspomaganie kreowania polityki administracji publicznej Monitorowanie wdrożenia polityki krajowej, regionalnej i lokalnej Narzędzie dla badań, analiz przestrzennych i modelowania Wspomaganie ochrony środowiska

26 Otwarte rejestry publiczne dla powszechnego wykorzystania Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy o przestrzeni Wspomaganie rozwoju konkurencyjnej gospodarki zwiększenie aktywności w zakresie działalności gospodarczej i inwestycyjnej stworzenie możliwości rozwoju usług i opracowania nowych produktów Bezpieczeństwo obywateli i ochrona ich mienia

27

28

29


Pobierz ppt "Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Warszawa, 7 marca 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google