Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej"— Zapis prezentacji:

1 Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Warszawa, 7 marca 2011r.

2 Plan prezentacji Wprowadzenie System prawny Korzyści Podsumowanie
Dyrektywa i regulacje UE Prawo krajowe Struktura organizacyjna Wybrany zakres prac Korzyści Podsumowanie Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie - opisując bieżące relacje i uwarunkowania przestrzenne w kontekście infrastruktury, zagospodarowania, własności, zjawisk środowiska naturalnego pozwala na skuteczne podejmowanie działań gospodarczych, politycznych i społecznych, jak również pozwala na efektywne zarządzanie oraz alokację sił i środków. Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest obowiązkiem Państwa. Rosnące potrzeby w zakresie dostępu do informacji przestrzennej i ich wykorzystania w procesach decyzyjnych połączone z lawinowym przyrostem różnego rodzaju danych odniesionych do zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi. Podstawowym celem budowy infrastruktury informacji przestrzennej jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej, informacji przestrzennej z rejestrów georeferencyjnych i związanych z nią usług, istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania. Istotą infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność, czyli możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty, oraz interakcji usług sieciowych związanych z tymi zbiorami oraz wspólne korzystania przez organy administracji ze zbiorów i usług danych przestrzennych. Współdziałanie organizacyjne partnerów współtworzących infrastrukturę, a zatem urzędów, instytucji, organizacji i firm, zainteresowanych korzystaniem z danych przestrzennych i związanych z nimi usług, dotyczy w głównej mierze budowy wspólnych elementów tej infrastruktury. Techniczne aspekty dotyczą wdrażania nowoczesnych technologii, urządzeń i standardów technicznych w sposób zapewniający współdziałanie różnych systemów teleinformatycznych. Rozwiązywanie aspektów semantycznych prowadzi do ujednolicenia terminów i pojęć stosowanych w zakresie informacji przestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, w różnych środowiskach oraz zastosowaniach i ma na celu poprawne rozumienie danych przestrzennych oraz ich efektywne wykorzystanie. Priorytetowym działaniem w Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest realizacja założeń projektu Geoportal2, którego głównym celem jest umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej w Polsce oraz związanych z nimi usług do 31 grudnia 2012 roku.

3 Informacja przestrzenna
Zjawiska przyrodnicze i różne formy działalności człowieka są określone w przestrzeni i odnoszą się do przestrzeni Wzrasta znaczenie informacji przestrzennej w gospodarce, działalności administracji publicznej Wzrasta lawinowo ilość gromadzonych danych przestrzennych Rozwój technologii stwarza szerokie możliwości wykorzystania danych przestrzennych i generuje zapotrzebowanie na ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych

4 Informacja przestrzenna
zasoby danych: rozproszone, niejednolite Zestandaryzowane bazy danych Standaryzacja Zestandaryzowana publikacja danych Ogólnoeuropejski dostęp do danych Jakie dane? Jakiej jakości i w jakim standardzie? Gdzie? Kto jest odpowiedzialny? Jakie są warunki dostępu? 4

5 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dyrektywa ISPIRE ustanawia ramy prawne dla utworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie INSPIRE łączy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone w różnych krajach członkowskich w jeden spójny system Szczególnie ważnym elementem prawa Europejskiego z punktu widzenia GUGiK jest zaproponowana przez Komisję Europejską w czerwcu 2004 Dyrektywa INSPIRE Ustanawia ona legalne ramy dla budowy i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Celem dyrektywy jest wspieranie działań dotyczących polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko. W szczególności działania te wiążą się z implementacją, monitorowaniem aktywności i oceną strategii zaangażowanych społeczności na różnych poziomach, od poziomu lokalnego, przez krajowy aż po poziom europejski. W swoich założeniach INSPIRE łączy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone w różnych krajach członkowskich w jeden spójny system. Elementami tej infrastruktury są: metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą. Jej zakres tematyczny określono w 3 załącznikach do dyrektywy. Dyrektywa wspiera działania dotyczące polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko

6 INSPIRE GOSPODARKA oparta na wiedzy o geoprzestrzeni SPOŁECZEŃSTWO
geoinformacyjne ŚRODOWISKO naturalne oraz antropogeniczne POLITYKA i działania w zakresie środowiska (geoprzestrzeni) Powszechne udostępnianie danych i usług Dane prze- strzenne i metadane dla 34 tematów Usługi sieciowe Interope- racyjność organiza-cyjna, techniczna, semanty- czna WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ unijnej, państwowej i samorządowej oraz ich infrastruktury, systemy i rejestry geoinformacyjne INNE ORGANIZACJE PARTYCYPUJĄCE W INSPIRE I N S P R E Wspólne korzystanie z danych i usług Prof. Jerzy Gaździcki

7 Podstawy prawne INSPIRE i IIP
(INSPIRE) - Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej C(2009) 4199 Decyzja Komisji w zakresie monitorowania i sprawozdawczości 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych 268/2010 w sprawie dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 976/2009 w sprawie usług sieciowych (wyszukiwania i przeglądania) 1205/2008 w zakresie metadanych Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Rozporządzenie Min. SWiA, w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej Rozporządzenie Min. SWiA w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej Zmiany w ustawach: - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Prawo geologiczne i górnicze - o statystyce publicznej - Prawo ochrony środowiska - o ochronie przyrody - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

8 Podstawy prawne INSPIRE i IIP
W celu zapewnienia kompatybilności, transgraniczności oraz możliwości wykorzystania infrastruktur poszczególnych krajów członkowskich, Dyrektywa wymaga przyjęcia i stosowania wspólnych Zasad Implementacji (Implementing Rules) Zasady Implementacji wprowadzane są w drodze Rozporządzeń lub Decyzji Komisji Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. – Metadane Obowiązek utworzenia metadanych dla zbiorów i usług dla tematów załącznika 1 i r. DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2009 r. – Monitorowanie i sprawozdawczość Obowiązek przygotowania sprawozdania i dokumentu monitorującego dot. metadanych, interoperacyjności, usług sieciowych, koordynacji, wykorzystania IIP, wspólnego korzystania, kosztów i korzyści – r.

9 Podstawy prawne INSPIRE i IIP
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. - usługi sieciowe – wyszukiwania i przeglądania początkowa zdolność operacyjna usług wyszukiwania i przeglądania – r. Pełna zdolność operacyjna usług wyszukiwania i przeglądania – r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. - dostęp instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich Na wniosek organów dostęp ma nastąpić w ciągu w ciągu 20 dni – weszło w życie r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych typy danych i obiektów wspólnych dla tematów w załącznikach I, II i III dyrektywy INSPIRE specyfikacjach danych przestrzennych dla 9 tematów wymienionych w załączniku I tej dyrektywy

10 Wdrożenie w datach 1 Milestone date Article Description 03-Dec-2010
Harmonogram wdrożenia Milestone date Article Description 03-Dec-2010 6(a) Metadata available for spatial data sets and services corresponding to Annex I and II 30-Jun-2011 15 The EC establishes and runs a geo-portal at Community level 19-Oct-2011 17(8) Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions for new arrangements 09-Nov-2011 16 Discovery and view services operational 23-Nov-2012 7§3, 9(a) Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for Newly collected and extensively restructured Annex I spatial data sets available December 2012 Transformation services operational Download services operational 04-Feb-2013 Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for newly collected and extensively restructured spatial data sets Implementation Milestone date Article Description 03-Dec-2010 6(a) Metadata available for spatial data sets and services corresponding to Annex I and II 30-Jun-2011 15 The EC establishes and runs a geo-portal at Community level 19-Oct-2011 17(8) Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions for new arrangements 09-Nov-2011 16 Discovery and view services operational 23-Nov-2012 7§3, 9(a) Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for Newly collected and extensively restructured Annex I spatial data sets available December 20121 Transformation services operational Download services operational 04-Feb-2013 Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for newly collected and extensively restructured spatial data sets 19-Apr-2013 Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions for existing arrangements 03-Dec-2013 6(b) Metadata available for spatial data corresponding to Annex III December 20143 7§3, 9(b) Newly collected and extensively restructured Annex II and III spatial data sets available 23-Nov-2017 Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for other spatial data sets still in use at the date of adoption 04-Feb-2018 Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for other spatial data sets still in use at the date of adoption 30-May-2019 Other Annex II and III spatial data sets available in accordance with IRs for Annex II and III 1   Date proposed by the commission 3   Date depending on entry into force of measure

11 Wdrożenie w datach 2 19-Apr-2013 17(8)
Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions for existing arrangements 03-Dec-2013 6(b) Metadata available for spatial data corresponding to Annex III December 2014 7§3, 9(b) Newly collected and extensively restructured Annex II and III spatial data sets available 23-Nov-2017 7§3, 9(a) Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for other spatial data sets still in use at the date of adoption 04-Feb-2018 Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services for other spatial data sets still in use at the date of adoption 30-May-2019 Other Annex II and III spatial data sets available in accordance with IRs for Annex II and III

12

13 wejście w życie dnia 7 czerwca 2010r.
INSPIRE w Polsce Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. wejście w życie dnia 7 czerwca 2010r. Ustawa określa: zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej organy administracji właściwe w sprawach IIP Zasady dotyczą: danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej; usług danych przestrzennych; interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych; wspólnego korzystania z danych przestrzennych; współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. W dniu 4 marca 2010 roku przyjęta została Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa ta jest bezpośrednią transpozychą Dyrekywy INSPIRE do prawa krajowego Określa ona zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz organy administracji właściwe w tych sprawach Powyższe zasady dotyczą: Określonych zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych; Systemów szkoleń; Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z zapewniającymi ją rozwiązaniami technicznymi; Usług danych przestrzennych wraz z zasadami dostępu, kryteriami i ograniczeniami; Geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzonej przez GGK ewidencji zbiorów i usług; Wspólnego korzystania z danych przestrzennych w tym wzajemnego udostępniania oraz możliwych ograniczeń; Współdziałania i koordynacji według określonych porozumieniami zasad; Organów właściwych w zakresie koordynacji oraz jej zasad.

14 Ustawa IIP Infrastruktura obejmuje zbiory danych przestrzennych, które spełniają następujące warunki: odnoszą się do terytorium Polski, są w formie elektronicznej, są utrzymywane: przez organ publiczny lub w jego imieniu i są, zgodnie z jego zadaniami publicznymi, pozyskiwane, wytwarzane, aktualizowane lub zarządzane, przez osobę trzecią lub w jej imieniu, której umożliwiono dostęp do infrastruktury należą do co najmniej jednego tematu danych przestrzennych W przypadkach, kiedy kopie tego samego zbioru danych przestrzennych są utrzymywane przez lub w imieniu różnych organów publicznych, niniejsza ustawa ma zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej, z której uzyskano kopie.

15 Informacja przestrzenna w projektach ustaw
IIP Ustaw a o System ie Inform acji Oświat owej Minister stwo Edukacji Narodo wej Ustawa „o szerokopasmowym Internecie” Ministerstwo Infrastruktury Ustawa o odpadach Ministerstwo Ochrony Środowiska Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia IIP Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej 9 listopada Projekt rozpatrywany przez Radę Ministrów. Założono możliwość współpracy Systemu Informacji Oświatowej z systemem PESEL w celu potwierdzania prawidłowości danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli wprowadzonych do SIO oraz pozyskiwania do lokalnych baz danych (za pośrednictwem bazy danych SIO) określonych danych ze zbioru PESEL. Dane pozyskane z bazy danych SIO oraz ze zbioru PESEL posłużą m.in. do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania, organizowania sprawdzianów i egzaminów, organizowania obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół i placówek oświatowych. Przewidziano również udostępnianie danych zgromadzonych w bazie danych SIO w postaci raportów. GUGiK zgłosił poprawkę do projektu. Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana 16 czerwca br .w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz Zawiera ona kompleksowe regulacje sprzyjające ułatwieniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji oraz rozwojowi konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także szereg rozwiązań prawnych dotyczących aktywizacji w prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Dnia 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 145, dalej "nowelizacja"). Akt ten dostosowuje polskie przepisy do wymagań unijnych w sprawie składowania odpadów, określonych w dyrektywie Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. (1999/31/WE). Nowelizacja umożliwi Polsce realizację zadań zawartych w "Krajowym planie gospodarki odpadami 2010". Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - W projekcie ustawy określono organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia. Przetwarzane w nim będą dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z projektem, na system informacji w ochronie zdrowia złożą się uporządkowane zbiory danych (rejestry i ewidencje medyczne) połączone wzajemnymi relacjami oraz procesy informacyjne zachodzące wewnątrz systemu. Zakłąda się , że przepisy wejdą w życie w 2011 roku

16 Koordynacja Struktura organizacyjna
Hierarchiczna, trójpoziomowa struktura organizacyjna, obejmująca: koordynatora całości infrastruktury, którym jest minister właściwy ds. administracji publicznej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy GUGIK i Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej organy wiodące w 12 wyodrębnionych tematycznie częściach infrastruktury – Ministrów i szefów organów centralnych organy prowadzące rejestry publiczne, które zawierają dane przestrzenne włączone do infrastruktury. Jolanta Orlińska

17 INSPIRE w Polsce/struktura organizacyjna
Każdemu tematowi w infrastrukturze informacji przestrzennej przyporządkowany jest wiodący organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie tego tematu. Prof. Jerzy Gaździcki 17

18 Koordynacja Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Komisji Europejskiej informacje i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury Główny Geodeta Kraju: tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory Jolanta Orlińska

19 Koordynacja organy wiodące
organizowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury w szczególności zgodności z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej planów określających zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań tworzenie i wdrożenie systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej udostępnianie organom administracji i osobom trzecim, informacji niezbędnych do wykonania zadań polegających na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług Jolanta Orlińska

20 Koordynacja Organy administracji
Zadania organów administracji prowadzących rejestry publiczne: zgłoszenie zbiorów danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, wprowadzenie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów utworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych Jolanta Orlińska

21 Koordynacja Rada Infrastruktury
opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego Skład Rady Główny Geodeta Kraju, Główny Geolog Kraju, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, …… Jolanta Orlińska

22 Wyzwania dla Administracji
koordynacja i współdziałanie na poziomie rządu organy wiodące w tematach INSPIRE koordynacja i współdziałanie między rządem a samorządem - wojewódzkim, powiatowym i gminnym zapewnienie interoperacyjności w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych Wyzwania dla Administracji Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją podmiotów koordynacja i współdziałanie na poziomie rządu, obejmującej przede wszystkim organy wiodące w tematach danych przestrzennych INSPIRE oraz prowadzące rejestry związane z tymi tematami koordynacja i współdziałanie między rządem a samorządem terytorialnym na trzech poziomach - wojewódzkim, powiatowym i gminnym – głównie w zakresie prowadzenia zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce zapewnienie interoperacyjności w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej w sposób dostosowany do polskich potrzeb i ekonomicznie uzasadniony Objęte infrastrukturą zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu  innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych

23 Przykładowe zadania Udostępnienie danych – usługi sieciowe
Uporządkowanie struktur danych przestrzennych (harmonizacja, interoperacyjność) Opracowanie metadanych dla danych przestrzennych

24 Wkład GGK w budowę IIP Transfer wiedzy
Prowadzenie krajowego punktu kontaktowego Monitorowanie wdrażania INSPIRE i sprawozdawczość dla komisji koordynacja wdrożenia infrastruktury Zapewnienie danych referencyjnych TERYT 2 GBDOT ISOK Zapewnienie portalu umożliwiającego dostęp do zbiorów danych objętych dyrektywą INSPIRE „GGK tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury, jako centralny punkt dostępowy do usług danych przestrzennych” GEOPORTAL 2 Transfer wiedzy Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście poprawy jakości usług i efektywności działania

25 Korzyści wdrożenia IIP
Dla administracji publicznej: Zwiększenie efektywności działania Współdziałanie Ujednolicenie standardów Podniesienie jakości Kontrola procesów Jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji Usługi ukierunkowane na obywateli i przedsiębiorstwa Efektywniejsze wykorzystanie zasobów państwowych Wspomaganie kreowania polityki administracji publicznej Monitorowanie wdrożenia polityki krajowej, regionalnej i lokalnej Narzędzie dla badań, analiz przestrzennych i modelowania Wspomaganie ochrony środowiska Zwiększenie efektywności działania administracji publicznej poprzez dostęp do danych zawartych w rejestrach publicznych i ich szersze wykorzystanie, Wspomaganie wspólnego działania organów administracji Ujednolicenie standardów danych i usług administracji publicznej, podniesienie jakości danych i usług i kontrola procesów Jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji Dostarczenie usług lepiej ukierunkowanych na potrzeby obywateli, przedsiębiorstw i efektywniejsze wykorzystanie zasobów państwowych, Wspomaganie kreowania polityki administracji publicznej Monitorowanie wdrożenia polityki krajowej, regionalnej i lokalnej i jej skutków Narzędzie dla badań, analiz przestrzennych i modelowania Wspomaganie działań z zakresu ochrony środowiska Wspomaganie rozwoju bardziej kompetentnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego

26 Korzyści wdrożenia IIP
Dla obywateli i przedsiębiorstw: Otwarte rejestry publiczne dla powszechnego wykorzystania Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy o przestrzeni Wspomaganie rozwoju konkurencyjnej gospodarki zwiększenie aktywności w zakresie działalności gospodarczej i inwestycyjnej stworzenie możliwości rozwoju usług i opracowania nowych produktów Bezpieczeństwo obywateli i ochrona ich mienia

27 Podsumowanie Infrastruktura stwarza możliwości:
Wsparcia zrównoważonego rozwoju kraju oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego Właściwego wykorzystania potencjału geoinformacyjnego - istniejącego w postaci zasobów danych usług, wiedzy i kadr Usprawniania zarządzania zasobami geoinformacji Upowszechnienia i wdrażania wspólnego europejskiego dorobku naukowego i technicznego w zakresie geoinformacji Przezwyciężania barier resortowych i regionalnych Wspomagania rozwoju elektronicznej administracji Osiągania znaczących efektów ekonomicznych

28 Podsumowanie Wdroży techniczny model współdzielenia danych i informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych Doprowadzi do wypracowania modelu współdziałania administracji publicznej oraz współpracy międzyinstytucjonalnej Zajmie dużo czasu, pochłonie dużo wysiłku i wymaga nakładów finansowych ale w efekcie korzyści wielokrotnie przekroczą nakłady

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google