Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Dyrektywa INSPIRE Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Seminarium: Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?

2 Plan prezentacji Podstawowe informacje na temat dyrektywy INSPIRE
Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Przykłady działań zgodnych z założeniami dyrektywy INSPIRE Podsumowanie/wnioski

3 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE Nr 108 z r., str. 1) Infrastructure for Spatial Information in the European Community dotyczy: danych przestrzennych przechowywanych przez organy publiczne lub w ich imieniu, wykorzystywania danych przestrzennych przez organy publiczne przy wykonywaniu ich zadań publicznych, powinna mieć również zastosowanie do danych przestrzennych przechowywanych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż organy publiczne, o ile wystąpią o to wspomniane osoby fizyczne lub prawne.

4 - Podstawowe założenia
Dyrektywa INSPIRE - Podstawowe założenia Cel dyrektywy: określenie podstaw prawnych do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie, wspierającej formułowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę polityki Wspólnoty na wszystkich poziomach działania oraz dostarczania informacji dla społeczeństwa w szczególności w odniesieniu do środowiska Podstawowe problemy związane z dostępnością informacji przestrzennej dotyczą: braku danych, jakości danych, formy i organizacji danych oraz systemu ich udostępniania, wspólnego korzystania z danych, czasochłonności i kosztowności wyszukania istniejących danych, oceny przydatności danych dla określonego celu, poznania warunków dotyczących wykorzystywania danych w tym ceny za dostęp do danych. 1

5 - Podstawowe założenia
Dyrektywa INSPIRE - Podstawowe założenia Rozwiązanie problemów ? Utworzenie infrastruktury informacji przestrzennej Wspólnoty opierającej się na infrastrukturach informacji przestrzennej tworzonych przez państwa członkowskie i dostosowywanych do wspólnych przepisów wykonawczych, uzupełnianych przez działania na szczeblu Wspólnoty 2

6 - Podstawowe założenia
Dyrektywa INSPIRE - Podstawowe założenia Podstawowe definicje: „infrastruktura informacji przestrzennej” - metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą „dane przestrzenne” - wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego „usługi danych przestrzennych” - operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych „metadane” - informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie „interoperacyjność” - możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona 3

7 - Podstawowe założenia
Dyrektywa INSPIRE - Podstawowe założenia Podstawowe wymagane działania: Zapewnienie usług sieciowych, w tym rozwiązań technicznych, umożliwiających wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i minimalnymi kryteriami wydajności. bezpłatnie, jako minimum, usługi wyszukiwania i, pod pewnymi szczególnymi warunkami, przeglądania zbiorów danych przestrzennych Zapewnienie dostępu do infrastruktur krajowych przez geoportal Wspólnoty Utworzenie metadanych dla zbiorów oraz usług danych przestrzennych Uregulowanie zasad dostępu do danych przestrzennych w sposób zapewniający trwałą i bez przeszkód możliwość korzystania z danych Wyznaczenie odpowiednich struktur i mechanizmów w celu koordynacji, na poszczególnych szczeblach administracji, wkładów wszystkich podmiotów, które są zainteresowane infrastrukturami informacji przestrzennej monitorowanie wdrażania swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystania z tych infrastruktur. 4

8 - Podstawowe założenia
Dyrektywa INSPIRE - Podstawowe założenia Terminy: Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy najpóźniej w terminie do 15 maja 2009 r. Tworzenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej powinno odbywać się stopniowo zgodnie z tematami danych określonych w załącznikach do dyrektywy. 5

9 Projekt ustawy o IIP dokonuje transpozycji dyrektywy INSPIRE i określa zasady tworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej infrastruktury informacji przestrzennej nowelizuje ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 1

10 - Podstawowe obowiązki organów publicznych
Projekt ustawy o IIP - Podstawowe obowiązki organów publicznych Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych: wprowadzają rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz, w uzasadnionych przypadkach, harmonizację zbiorów danych przestrzennych, tworzą, aktualizują i udostępniają zbiory metadanych, tworzą i utrzymują sieć infrastruktury obejmującą usługi danych przestrzennych 2

11 Projekt ustawy o IIP - Organ wiodący
Organ wiodący - to naczelny lub centralny organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie określonego tematu danych przestrzennych. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w 15 tematach danych przestrzennych (ogólna liczba tematów danych przestrzennych – 34). 3

12 Projekt ustawy o IIP - Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Art Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 2. Do zadań ministra właściwego do spraw administracji publicznej należy przekazywanie Komisji Europejskiej informacji i sprawozdań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury. Art Minister właściwy do spraw administracji publicznej wykonuje zadania, o których mowa w art. 17, przy pomocy Głównego Geodety Kraju Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury, jako centralny punkt dostępowy do usług danych przestrzennych. 4

13 Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 1
Tematy danych przestrzennych Systemy odniesienia za pomoc współrzędnych; Systemy siatek geograficznych; Nazwy geograficzne; Jednostki administracyjne; Adresy; Działki ewidencji gruntów; Sieci transportowe; Hydrografia; Obszary chronione. 5

14 Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 2
Tematy danych przestrzennych Ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową; Użytkowanie terenu, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-) naturalne, tereny podmokłe, akweny; Ortoobrazy – rozumiane jako dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu; Geologia – rozumiana jako geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury. Obejmuje ona podłoże skalne, warstwy wodonośne i geomorfologię 6

15 Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 3
Tematy danych przestrzennych Jednostki statystyczne Budynki Gleba Zagospodarowanie przestrzenne Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe Urządzenia do monitorowania środowiska Obiekty produkcyjne i przemysłowe Obiekty rolnicze oraz akwakultury Rozmieszczenie ludności – demografia Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze 7

16 Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 3 cd.
Tematy danych przestrzennych Strefy zagrożenia naturalnego Warunki atmosferyczne Warunki meteorologiczno-geograficzne Warunki oceanograficzno-geograficzne Regiony morskie Regiony biogeograficzne Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne Rozmieszczenie gatunków Zasoby energetyczne Zasoby mineralne 8

17 INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

18 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Podstawowe założenia przyjęte w procesie budowy Systemu: - jednolita osnowa geometryczna dla wszystkich baz danych - jednolite kryteria klasyfikacji zjawisk - jednolite standardy informatyczne, między innymi: a. zgodność z obowiązującymi standardami, w tym normami ISO; b. określony standard przekazywania danych dla modułów baz tematycznych.

19 Moduł georeferencyjny
STRUKTURA FUNKCJONALNA Baza metadanych Moduł georeferencyjny Obligatoryjny i fakultatywny moduł baz danych tematycznych (wewnętrzny i zewnętrzny)

20 INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMIN I POWIATÓW WSPÓŁDZIAŁJĄCYCH W RAMACH WOJEWÓDZTWA

21 PROJEKT MSIP-GPW województwo e-administracja powiat gmina
użytkownicy systemu

22 EFEKTY PROJEKTU Harmonizacja, standaryzacja i integracja zbiorów danych przestrzennych z terenu województwa. Utworzenie węzłów informacji geoprzestrzennej i tematycznej na poszczególnych poziomach administracji publicznej i współpracujących z nią jednostek organizacyjnych. Utworzenie Mazowieckiego portalu udostępniającego dane przestrzenne za pomocą usług OGC (WMS, WFS). Utworzenie na poziomie wojewódzkim serwera katalogowego metadanych. Utworzenie infrastruktury pozwalającej na wzajemną wymianą danych pomiędzy poszczególnymi poziomami administracji publicznej i współpracujących z nią jednostek organizacyjnych.

23 Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Piaseczyńskiego,
WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ Projekt realizowany przez: Głównego Geodetę Kraju, Samorząd Województwa Mazowieckiego Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Piaseczyńskiego, przy współpracy ze strony The Norwegian Mapping and Cadastre Authority Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

24 Zintegrowana powiatowa baza danych georefererencyjnych
Idea projektu Baza Danych Ogólnogeograficznych KRAJ WOJEWÓDZTWO Baza Danych Topograficznych POWIAT Baza Danych Obiektów Topograficznych Objętych Zakresem Mapy Zasadniczej Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu Zintegrowana powiatowa baza danych georefererencyjnych Baza Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Baza Danych Szczegółowych Osnów geodezyjnych Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

25 Model baz danych georeferencyjnych powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego
Model baz danych georeferencyjnych oraz system zarządzania tymi bazami będzie uwzględniać reguły zawarte w Dyrektywie Inspire : przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na tym poziomie gdzie będzie to robione najefektywniej, łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji, łatwe wyszukiwanie dostępnych danych przestrzennych, oceny ich przydatności dla określonego celu, interoperacyjność w zakresie współdziałania organizacyjnego, technicznego oraz znaczeniowego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zbiorów danych przestrzennych w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

26 Projekty kluczowe Samorządu Województwa Mazowieckiego
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Priorytetu I RPO WM, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Priorytetu II RPO WM.

27 Infrastruktura informacji przestrzennej opiera się na:
Dyrektywa INSPIRE - Podsumowanie Infrastruktura informacji przestrzennej opiera się na: interoperacyjności - współdziałaniu: • technicznym, • organizacyjnym, • semantycznym, 2) partnerstwie, 3) transparentności funkcjonowania organów administracji publicznej

28 Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia serwisów: www
Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia serwisów:


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google