Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Data Warszawa, 8 grudnia 2010 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Data Warszawa, 8 grudnia 2010 rok."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Data Warszawa, 8 grudnia 2010 rok

2 Cele Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty Cel główny: Podwyższenie jakości systemu oświaty Cele szczegółowe: Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą, Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach, Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

3 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Podstawa określenia celów Priorytetu III PO KL: Diagnoza stanu polskiej oświaty (wg danych z 2006 roku) Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 zwiększenie skali nakładów na oświatę (bez dochodów własnych JST) 2009 – 2,66% PKB 2010 – 2,76% PKB podniesienie efektywności kształcenia jako warunku wzrostu gospodarczego i poprawy wskaźników rozwoju społecznego, w tym podniesienia poziomu zatrudnienia i modernizowanie instytucji oświatowych i programów kształcenia. Wydatki na oświatę 2010 r.: 20,6 mld zł - planowana kwota wydatków JST na oświatę w 2010 roku 35,0 mld zł – planowana subwencja 2010 r. Środki EFS przeznaczone na rozwój oświaty: 1 mld euro (budżet Priorytetu III) + 1,7 mld euro (budżet Priorytetu IX)

4 Polski system oświaty 2009 to m.in.: Szkoły Inne placówki oświatowe Inne 5,6 mln uczniów 38 tys. placówek – 39 mld zł 570 tys. nauczycieli – 28 mld zł System doskonalenia nauczycieli – 241 mln zł MOW i MOS – 240 mln zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 508 mln zł System egzaminów zewnętrznych – 190 mln zł

5 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Kontekst realizacji celów Priorytetu III: cele Priorytetu zgodne z konsekwentnie wdrażaną reformą systemu oświaty reforma systemu oświaty wspiera proces osiągania celów programu Europa 2020 reforma systemu oświaty jest ważnym elementem gospodarki opartej na wiedzy reforma systemu oświaty wpisuje się jako element Perspektywy uczenia się przez całe życie we wszystkie strategie sektorowe służące urzeczywistnieniu wizji rozwoju Kraju zawartej w dokumencie Polska 2030 środki UE jedyną szansą na zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zmian, zważywszy na skalę polskiego systemu oświatowego oraz wielkie nakłady finansowe ponoszone na jego bieżące utrzymanie istotny wymiar obecnych reform edukacyjnych - przeprowadzenie i utrwalenia przemian kulturowych i instytucjonalnych

6 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Kontynuowanie w ramach Priorytetu III (a czasem korygowanie) reform rozpoczętych w 1999 r.: programy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oparte na efektach uczenia się obniżenie wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego indywidualizacja pracy z uczniem, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

7 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą Podniesienie systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli SIO CKE IBE EWD Doskonalenie zarządzania Nadzór Projekty systemowe wspierania szkół, doskonalenia nauczycieli i doradztwa Projekty konkursowe studia podyplomowe, doskonalenie, projekty innowacyjne Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie Reforma program owa Indywidualizacja oferty edukacyjnej Doskonalenie Projekty Innowacyjne Kształcenie zawodowe KRK Zawodowe podstawy programowe Egzamin zawodowy Kampanie

8 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Realizacja poszczególnych projektów w ramach Priorytetu III jest skorelowana z wprowadzanymi w życie kolejnymi etapami reformy oświaty Reforma systemu oświaty to element kompleksowych reform państwa i proces wieloletni, ze skutkiem odłożonym w czasie

9 Efekty dotychczasowych działań prowadzonych w ramach Priorytetu III Zmiany w prawie oświatowym edukacja pięciolatków i sześciolatków podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenie zawodowe nadzór pedagogiczny nowa matura skorelowana z egzaminami na wcześniejszych etapach edukacyjnych matematyka obowiązkowa na maturze egzaminy zewnętrzne oparte o standard edukacyjny sprawdzian po VI klasie – wprowadzono język obcy egzamin gimnazjalny oparty na nowej podstawie programowej

10 10 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

11 11 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

12 Strategia uczenia się przez całe życie Prace Rządu polskiego nad przyjęciem dokumentu strategicznego Perspektywa uczenia się przez całe życie – 2020 Koordynacja prac nad dokumentem - Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji Zakończenie prac nad dokumentem – I kwartał 2011r. Założenia Perspektywy uczenia się przez całe życie – 2020: Diagnoza dot. stanu uczenia się przez całe życie zbieżna z opisem problemów stanowiących podstawę do opracowania założeń Priorytetu III POKL Cele założeń Programu Uczenie się przez całe życie tożsame z celem głównym oraz celami szczegółowymi Priorytetu III PO KL Powołanie Punktu Koordynacyjnego ds. KRK przy BUWiWM W cele założeń wpisują się wszystkie projekty realizowane w centralnym komponencie edukacyjnym PO KL

13 Strategia uczenia się przez całe życie Cel główny Perspektywy uczenia się przez całe życie: Dzieci i młodzież przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe z poziomem kwalifikacji i kompetencji odpowiednim do wyzwań XXI wieku. Cele operacyjne Perspektywy uczenia się przez całe życie: Wzrost innowacyjności i kreatywności osób. Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji. Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej edukacji. Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy. Aspekt środowiska pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia się dorosłych.

14 Wszystkie strategie rozwoju dotyczą m.in. uczenia się i jego efektów – kompetencji i kwalifikacji 14 Kompetencje – faktyczne efekty uczenia się Krajowy system kwalifikacji – efekt działań państwa na rzecz rozwoju kwalifikacji 1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodark i 2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 3. Strategia rozwoju transportu 4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisk o 5. Sprawne państwo 6. Strategia rozwoju kapitału społecznego 7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego R P 9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Uczenie się w różnych miejscach, formach, okresach życia [LLL] Kwalifikacje – kompetencje ocenione i zaświadczone przez właściwe instytucje Perspektywa ma zapewnić spójność podejścia do uczenia się, kompetencji i kwalifikacji LLL

15 Kierunki dalszych zmian w systemie oświaty planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Kontynuacja dotychczasowych reform Uwzględnianie wniosków z projektów realizowanych w ramach Priorytetu III PO KL Uwzględnianie kierunków interwencji, jakie nakłada na system oświaty strategia – Perspektywa uczenia się przez całe życie Uwzględnianie celów strategii EU 2020 poprawa rezultatów procesu kształcenia zwiększeniu otwartości i znaczenia systemów kształcenia poprzez utworzenie krajowej struktury kwalifikacji i lepszego łączenia rezultatów procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy ułatwieniu młodzieży wchodzenie na rynek pracy Nowe, kluczowe zadania mające na celu dalszą poprawę systemu kształcenia w Polsce: wdrożone podstawy programowe oparte o efekty kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym, indywidualne podejście do potrzeb (zdolności, trudności) ucznia, upowszechnianie nabywania kwalifikacji zawodowych w elastycznych formach kursowych.

16 Kierunki dalszych zmian w systemie oświaty planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Konsolidacja administracji oświatowej oraz zasobów oświaty publicznej Optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych szkół i placówek w interesie uczących się w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom, Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne funkcjonujące w centrach oferujących kształcenie ogólnokształcące dla dorosłych i kursy przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji zawodowych, Szkoły podstawowe mające pod swoją opieką dzieci od lat 4 z obwodu szkoły, funkcjonujące w zespołach z różnymi formami edukacji przedszkolnej, Licea ogólnokształcące funkcjonujące w zespołach z gimnazjami, Zapewnienie możliwości powrotu do systemu szkolnego w Polsce i ukończenia szkoły odpowiedniego poziomu przez dzieci i młodzież uczącą się w innych systemach szkolnych, Utworzenie centralnej instytucji zapewniania jakości w edukacji (na bazie szeregu instytucji dotychczas za to odpowiedzialnych).

17 Lokalne centra rozwoju edukacji wspierające kompleksowo rozwój szkół i przedszkoli Centrum Rozwoju Edukacji Placówka doskonalenia nauczycieli Poradnia psychologiczno -pedagogiczna Biblioteka pedagogiczna

18 Centra Rozwoju Edukacji Kierunki dalszych zmian w systemie oświaty planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

19 Zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy Szkoły uzupełniające za granicą Ośrodek Rozwoju Edukacji Sieć Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Sieć lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej

20 Komplementarność z innymi projektami Doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół Zarządzanie oświatą Scholaris Podstawa programowa - ogólna Nadzór pedagogiczny ORE Uczeń zdolny Specjalne potrzeby edukacyjne MEN Szkoła zawodowa EWD Egzaminy zewnętrzne Banki zadań CKE Badania jakości i efektywności edukacji IBE Podstawy Programowe - zawodowe Programy modułowe Poradnictwo zawodowe Kształcenie na odległość KOWEZiU SIO CIE

21 Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Dziękuję za uwagę Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Tel. (0 22) 34 74 881 Fax (0 22) 34 74 883 www.men.gov.pl


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście głównych wyzwań polityki oświatowej Data Warszawa, 8 grudnia 2010 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google