Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Kierunki zmian w kształcemiu zawodowym.. 22 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Kierunki zmian w kształcemiu zawodowym.. 22 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku."— Zapis prezentacji:

1 11 Kierunki zmian w kształcemiu zawodowym.

2 22 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy uelastycznienie oferty kierunków kształcenia poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych otwarcie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych

3 3 Obszary zmian w kształceniu zawodowym Nowelizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględniająca podział zawodu na kwalifikacje Nowa konstrukcja podstawy programowej kształcenia w zawodzie (opis w języku efektów kształcenia) Elastyczny system potwierdzania kwalifikacji zawodowych (egzaminy organizowane w ciągu całego roku, potwierdzanie poszczególnych kwalifikacji w zawodzie w trakcie nauki w szkole) Włączenie szkół zawodowych w system kształcenia ustawicznego – umożliwienie szkołom prowadzenia (za zgodą organu prowadzącego) zawodowych kursów kwalifikacyjnych Dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego (nowy typ szkoły dla dorosłych, kształcenie zawodowe w formach kursowych)

4 444 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnych będzie polegała na grupowaniu i integrowaniu zawodów W zawodach tych zostaną następnie wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych Kwalifikacje te zostaną opisane w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach jako zasób wiadomości, umiejętności wyodrębniony z określonego zawodu, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych

5 555 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji – niezależnie od trybu, szkolnego lub pozaszkolnego, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta Ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się – szkolną czy pozaszkolną Całoroczne ośrodki egzaminacyjne, w znacznej części funkcjonujące u pracodawców Stworzenie banku zadań egzaminacyjnych Egzamin praktyczny w zasadniczej szkole zawodowej i technikum z wykonaniem

6 6 Ujednolicenie egzaminów : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna koordynuje organizację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach szkolnych Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadza egzamin dla młodocianych pracowników potwierdzający kwalifikacje na tytuł czeladnika Inne organizacje pracodawców – włączenie w system potwierdzania kwalifikacji Ujednolicenie egzaminów to: powoływanie egzaminatorów z listy osób posiadających certyfikat egzaminatora OKE organizacja egzaminu w zawodach szkolnych odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach zadania egzaminacyjne dla I i II etapu egzaminu z banku zadań CKE

7 77 Formy pozaszkolne kształcenia zawodowego Szkoła może realizować zawodowe kursy kwalifikacyjne: dające szybsze przygotowanie osoby dorosłej do potrzeb rynku pracy oferujące krótszy cykl kształcenia i nabywania kwalifikacji prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej

8 8 Nowa struktura systemu edukacji Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Ogólnokształcąca szkoła dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe

9 9 Struktura centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła ogólnokształcąca dla dorosłych Kurs zawodowy 1 Kurs zawodowy 2 Kurs zawodowy 4 Centrum lub inna baza kształcenia praktycznego Specjalistyczna kadra nauczycieli zawodu Centrum branżowe (zespół lub grupa szkół i placówek) Szkoła policealna Współpracujący pracodawcy i uczelnie Kurs zawodowy 3

10 10 Źródła finansowanie zawodowych kursów kwalifikacyjnych część oświatowa subwencji ogólnej środki z Funduszu pracy (w przypadku kursów zlecanych przez urzędy pracy) pracodawcy (w przypadku kursów zlecanych przez pracodawców) uczestnicy kursów

11 11 Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego Chcemy, by pracodawcy stali się w pełni partnerami systemu edukacji w procesie kształcenia zawodowego, dlatego w ramach modernizacji szeroko rozumianej edukacji zawodowej zostaną wypracowane mechanizmy zachęcających pracodawców do włączenia się w kształcenie zawodowe przyszłych pracowników, m. in. poprzez system ulg lub odpisów podatkowych (CIT, PIT, VAT)

12 12 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

13 13 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

14 14 Przewidywane skutki zmian 1.Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) korelacja kształcenia zawodowego i ogólnego stopniowe nabywanie kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole możliwość uzupełniania wykształcenia ogólnego w gimnazjum lub liceum dla dorosłych z równoczesnym nabywaniem kwalifikacji zawodowych w formach kursowych

15 15 Przewidywane skutki zmian 2. Stworzenie podstaw dla realnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami umożliwienie szkołom szybkiego reagowania na potrzeby rynku pracy i dostosowywania oferty edukacyjnej do oczekiwań pracodawców zapewnienie pracodawcom możliwości wpływania na ofertę i organizację szkolnictwa zawodowego

16 16 Przewidywane skutki zmian 3. Podniesienie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego w systemie szkolnym i w formach pozaszkolnych skonstruowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach ukierunkowanych na efekty kształcenia potwierdzanie efektów kształcenia zawodowego w systemie egzaminów zewnętrznych

17 17 Przewidywane skutki zmian 4. Projektowane zmiany nie spowodują negatywnych skutków kadrowych nauczyciele kształcenia ogólnego uczący w dotychczasowych liceach profilowanych, technikach uzupełniających, uzupełniających liceach ogólnokształcących i w szkołach policealnych, znajdą zatrudnienie w liceach dla dorosłych nauczyciele kształcenia zawodowego znajdą zatrudnienie jako prowadzący zajęcia na zawodowych kursach kwalifikacyjnych


Pobierz ppt "11 Kierunki zmian w kształcemiu zawodowym.. 22 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google