Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń"— Zapis prezentacji:

1 KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń
KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń Konferencja prasowa Leszek Kołakowski – Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Marcin Truchanowicz – Dyrektor Izby Rozliczeniowej Żaneta Skorupska-Świrska – Szef Zespołu Rozliczeń Papierów Wartościowych Warszawa, 18 maja 2010

2 Przykłady rozwiązań gwarancyjnych na rynkach europejskich
Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu

3 Agenda Ryzyko kredytowe kontrpartnera Centralny kontrpartner (CCP)
Agenda Ryzyko kredytowe kontrpartnera Centralny kontrpartner (CCP) Atrybuty CCP Alternatywne rozwiązania gwarancyjne  safekeeping of all securities admitted to trading on the regulated market  KDPW manages the depository accounts for participants of the depository-settlement system on which securities are registered (participants are entities entitled to keep securities in KDPW)  these entities in turn manage investor accounts for their clients); of course securities are registered in the form of electronic book entries (advantages: shorter settlement deadlines, safety, elimination of the risk of theft, forgery and fraud, there is also no requirement to manage a treasury vault); all securities have to be registered in KDPW apart from Treasury Bills which are registered national Bank of Poland;  reconciliation and monitoring  KDPW monitors the number of securities registered on all participant accounts to ensure it correspond with the number of securities issued by the issuer (registered on the so called issue account);  clearing and settlement of transactions executed on regulated markets: the Warsaw Stock Exchange and MTS-CeTO; and outside the regulated market (MTS-POLAND); From the technical point of view we are a CCP (let’s say de facto CCP), however from the legal point of view – not. *MTS-CeTO  Electronic Treasury Securities Market (ETSM) – licensed to organised and manage a regulated market; is also entitled to create platforms for electronic trading in securities and financial instruments also on a non-regulated market; - transaction execution results in the transfer of title in the securities; - each investor must hold a cash account and securities account with a licensed broker or bank; in the case of derivatives, the client applies to KDPW (via a broker)for a NIK – Client Identification Number  which allows the investor to register all derivatives operations on his account; KDPW participants (brokerage houses and banks) hold depository accounts in the KDPW system and a bank account in the National Bank of Poland; - A client order is sent to the broker’s computer system  then a sale order to the stock exchange trading system  then the transaction is executed and reported by the Stock Exchange to the broker  the following the confirmation of the transaction details by the parties to the trade is reported to KDPW  KDPW prepares payment calculation forecasts for transaction settlement day; They are sent to KDPW participants (parties to the trade) and to banks holding accounts in the payment system of National Bank of Poland /cash side of transaction/) - settlement of transactions in KDPW means transfer of securities between the depository accounts of participants of the depository-settlement system, with the simultaneous transfer of cash between accounts of the payment banks; transactions are settled in KDPW in a multibatch system (this will be more precisely explained by my colleague, later in his presentation)  processing of corporate actions  KDPW acts as an intermediary between issuers of securities and their owners for dividend payments and interest payments and carries out the following corporate events on behalf of issuers: assimilations, exchanges, conversions and share splits, pre-emptive right issues, and the conversion of convertible bonds into shares; assigning ISIN codes for Polish issues (National Numbering Agency)  securities are admitted to KDPW once the KDPW Management Board has adopted the appropriate resolution; on this basis securities are registered in the depository and assigned an ID code, in line with international standards (ISIN and CFI – International Securities Identification Numbers and Classification of Financial Instruments Standards);  risk management – management of: the settlement guarantee fund covering regulated markets  KDPW manages settlement guarantee fund made up from participant contributions which is used to secure transaction settlement in the event of a shortage of cash on the participant’s account necessary to settle the transaction; collateral system for derivatives ??? collateralisation of securities loans in automatic securities lending-borrowing system  in order to ensure transaction settlement liquidity, KDPW organises and manages an automatic securities lending and borrowing system whose purpose is to prevent or eliminate suspensions of a settlement for transactions secured by the Settlement Guarantee Fund. Moreover KDPW system offers on request securities loans for the purpose of ensuring the liquidity of settlement for transactions concluded on regulated market.

4 Ryzyko kredytowe kontrpartnera
Ryzyko kredytowe kontrpartnera Ryzyko nie wypełnienia przez kontrahenta (kontrpartnera) warunków umowy transakcji z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych Dwie składowe potencjalnych strat wynikających z niewypełnienia przez kontrpartnera warunków kontraktu: Strata główna (Principal Loss): strata papierów wartościowych lub środków pieniężnych w sytuacji, gdy tylko jeden z kontrpartnerów dostarczył wymagane aktywa; ryzyko straty głównej jest eliminowane przez mechanizm DVP (dostawa za płatność, ang. delivery versus payment) Strata pośrednia (Consequential Loss): strata spowodowana przez niemożność rozrachunku z powodu niewypłacalności kontrahenta (utrata płynności, utrata świadczeń/praw wynikających ze zdarzeń korporacyjnych, utrata zysku ze sprzedaży aktywów, koszty poniesione w celu uzupełnienia brakujących aktywów itp.). Istotny wzrost znaczenia kontroli ekspozycji na ryzyko kontrpartnera po upadłości Lehman Brothers.  safekeeping of all securities admitted to trading on the regulated market  KDPW manages the depository accounts for participants of the depository-settlement system on which securities are registered (participants are entities entitled to keep securities in KDPW)  these entities in turn manage investor accounts for their clients); of course securities are registered in the form of electronic book entries (advantages: shorter settlement deadlines, safety, elimination of the risk of theft, forgery and fraud, there is also no requirement to manage a treasury vault); all securities have to be registered in KDPW apart from Treasury Bills which are registered national Bank of Poland;  reconciliation and monitoring  KDPW monitors the number of securities registered on all participant accounts to ensure it correspond with the number of securities issued by the issuer (registered on the so called issue account);  clearing and settlement of transactions executed on regulated markets: the Warsaw Stock Exchange and MTS-CeTO; and outside the regulated market (MTS-POLAND); From the technical point of view we are a CCP (let’s say de facto CCP), however from the legal point of view – not. *MTS-CeTO  Electronic Treasury Securities Market (ETSM) – licensed to organised and manage a regulated market; is also entitled to create platforms for electronic trading in securities and financial instruments also on a non-regulated market; - transaction execution results in the transfer of title in the securities; - each investor must hold a cash account and securities account with a licensed broker or bank; in the case of derivatives, the client applies to KDPW (via a broker)for a NIK – Client Identification Number  which allows the investor to register all derivatives operations on his account; KDPW participants (brokerage houses and banks) hold depository accounts in the KDPW system and a bank account in the National Bank of Poland; - A client order is sent to the broker’s computer system  then a sale order to the stock exchange trading system  then the transaction is executed and reported by the Stock Exchange to the broker  the following the confirmation of the transaction details by the parties to the trade is reported to KDPW  KDPW prepares payment calculation forecasts for transaction settlement day; They are sent to KDPW participants (parties to the trade) and to banks holding accounts in the payment system of National Bank of Poland /cash side of transaction/) - settlement of transactions in KDPW means transfer of securities between the depository accounts of participants of the depository-settlement system, with the simultaneous transfer of cash between accounts of the payment banks; transactions are settled in KDPW in a multibatch system (this will be more precisely explained by my colleague, later in his presentation)  processing of corporate actions  KDPW acts as an intermediary between issuers of securities and their owners for dividend payments and interest payments and carries out the following corporate events on behalf of issuers: assimilations, exchanges, conversions and share splits, pre-emptive right issues, and the conversion of convertible bonds into shares; assigning ISIN codes for Polish issues (National Numbering Agency)  securities are admitted to KDPW once the KDPW Management Board has adopted the appropriate resolution; on this basis securities are registered in the depository and assigned an ID code, in line with international standards (ISIN and CFI – International Securities Identification Numbers and Classification of Financial Instruments Standards);  risk management – management of: the settlement guarantee fund covering regulated markets  KDPW manages settlement guarantee fund made up from participant contributions which is used to secure transaction settlement in the event of a shortage of cash on the participant’s account necessary to settle the transaction; collateral system for derivatives ??? collateralisation of securities loans in automatic securities lending-borrowing system  in order to ensure transaction settlement liquidity, KDPW organises and manages an automatic securities lending and borrowing system whose purpose is to prevent or eliminate suspensions of a settlement for transactions secured by the Settlement Guarantee Fund. Moreover KDPW system offers on request securities loans for the purpose of ensuring the liquidity of settlement for transactions concluded on regulated market.

5 Centralny kontrpartner (CCP)
Centralny kontrpartner (ang. central counterparty = CCP) to podmiot, który zajmuję pozycję pomiędzy oryginalnymi stronami transakcji, stając się kupującym dla sprzedającego i sprzedającym dla kupującego. “an entity that interposes itself between counterparties to contracts in one or more financial markets, becoming the seller to the buyer and the buyer to the seller” CPSS/ IOSCO Recommendations for Central Counterparties November 2004 Centralny kontrpartner (CCP) jest konstytuowany przez prawno-umowne zobowiązania wynikające z rozliczanych transakcji. Zazwyczaj staje się stroną transakcji w wyniku mechanizmów prawnych takich jak nowacja (ang. novation) lub poprzez zastosowanie otwartej oferty (ang. open offer) CCP ostatecznie przyjmuje ryzyko kredytowe kontrpartnera na siebie, odwrotnie niż w sytuacji mutualizacji (dzielenia) ekspozycji ryzyka pomiędzy uczestnikami.

6 Atrybuty CCP Prawny mechanizm nowacji lub open offer
Centralizacja ryzyka Techniczna nowacja lub open offer Anonimowość rozrachunku Uczestnicy rozliczający Monitorowanie pozycji uczestników Wyliczanie wymaganej wartości i gromadzenie zabezpieczeń Mutualizacja ryzyka Netting wielostronny Fundusz gwarancyjny Zarządzanie przypadkami niewywiązywania się uczestników z zobowiązań rozliczeniowych

7 Alternatywne rozwiązania gwarancyjne

8 Alternatywne rozwiązania gwarancyjne
CCP – USA, Euronext (Francja, Holandia, Belgia, Portugalia – LCH Clearnet SA), Niemcy (Eurex Clearing), Wielka Brytania (LCH Clearnet Ltd), Włochy (CC&G), Szwajcaria (SIS x-clear), Japonia, Węgry (KELER CCP*), pan-europejskie CCP: EMCF, EuroCCP Funkcjonalne CCP – Polska (KDPW), Austria (CCP.A), Kanada Izba rozliczeniowa – Rosja, Turcja, Korea Gwarancja rozrachunku – Grecja, Cypr, Hiszpania, RPA * Centralny kontrpartner, który nie pełni funkcji izby rozliczeniowej

9 Zakres zmian w systemie gwarantowania rozliczeń KDPW
Marcin Truchanowicz Dyrektor Izby Rozliczeniowej

10 Stan obecny 1. Środki pochodzące z aktywów uczestników rozliczających:
fundusz rozliczeniowy złożony z wyodrębnionych części zabezpieczających poszczególne segmenty rynku regulowanego tworzony z wpłat uczestników naliczanych według określonego algorytmu, obowiązek aktualizowania wpłat obowiązek odtwarzania funduszu w razie dokonania wypłaty z jego środków obowiązek wnoszenia wpłat dodatkowych w zakresie, w jakim środki zgromadzone w funduszu nie są wystarczające do wykonania zabezpieczonych nim zobowiązań (brak ograniczenia wysokości wpłat dodatkowych) depozyty zabezpieczające zamykanie pozycji w instrumentach pochodnych wstępny depozyt rozliczeniowy właściwy depozyt zabezpieczający 2. Mechanizmy stosowane przez Krajowy Depozyt jako izbę rozliczeniową: system pożyczek papierów wartościowych (pożyczki automatyczne) transakcje buy in dokonywane przez KDPW wykonywanie zobowiązań niewypłacalnego uczestnika z jego należności związanych z uczestniczeniem w KDPW (wyłączając jednak należności, których beneficjentami są klienci uczestnika) bieżące rozrachunki na rynku terminowym

11 KDPW_CLEARPOOL – zmiany w systemie gwarantowania rozliczeń
Wprowadzenie nowego elementu pochodzącego z aktywów KDPW – po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy KDPW a KDPW_CLEARPOOL: majątek KDPW_CLEARPOOL będzie mógł wykorzystywany na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych na rynku regulowanym maksymalna wysokość wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego wymaganych od uczestników zostanie zalimitowana do 110% łącznej wartości wpłat wniesionych przez każdego z nich do poszczególnych części tego funduszu

12 Kolejność uruchamiania poszczególnych elementów systemu gwarantowania rozliczeń
1. Należności pieniężne uczestnika niewypłacalnego / pożyczka papierów wartościowych albo zakup papierów wartościowych na rynku BISO 2. Depozyty zabezpieczające – w przypadku transakcji zawartych na rynku terminowym 3. Wpłata wniesiona przez niewypłacalnego uczestnika do właściwej części funduszu (obejmującej dany segment rynku) 4. Wpłata niewypłacalnego uczestnika wniesiona do innych części funduszu rozliczeniowego, w zakresie w jakim nie jest ona konieczna do zabezpieczenia wykonania zobowiązań zabezpieczonych tą częścią funduszu. jeżeli umowa pomiędzy KDPW a KDPW_CLEARPOOL została zawarta i w okresie jej obowiązywania 5. I rata wpłat dodatkowych do właściwej części funduszu, wnoszona do wysokości 50% ich max wysokości 6. Majątek KDPW_Clearpool – do wys. 20 mln zł 7. II rata wpłat dodatkowych (z ewentualnym połączeniem ze środkami KDPW_CLEARPOOL) 8. Pozostały majątek KDPW_CLEARPOOL – w szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli umowa pomiędzy KDPW a KDPW_CLEARPOOL nie została zawarta albo po jej rozwiązaniu 5. Nielimitowane wpłaty dodatkowe wnoszone przez uczestników do właściwej części funduszu rozliczeniowego

13 W kierunku CCP Marcin Truchanowicz Dyrektor Izby Rozliczeniowej

14 Co chcemy zrobić? Wdrażamy Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW System zarządzania ryzykiem– zbiór powiązanych ze sobą elementów służących ocenie, predykcji i aktywnemu zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym metodologia systemu gwarantowania dwustopniowy system (depozyty + fundusz) SPAN® oprogramowanie własne aplikacja SPAN® -RM-Clearing infrastruktura techniczna

15 Nowy System Zarządzania Ryzykiem – dlaczego?
Podnosimy dokładność pomiaru ryzyka Ujednolicamy strukturę systemu gwarantowania Wdrażamy globalny standard SPAN® Spełniamy postulat transparentności wykorzystywanych metod Zapewniamy elastyczność rozwiązań Wskazujemy gotowe produkty IT dla inwestorów i biur maklerskich wspierające metodologię

16 Harmonogram wdrożenia
sierpień/wrzesień 2010 Symulacje systemu październik 2010 Początek testów z uczestnikami grudzień 2010 Wdrożenie systemu

17 Netting Odejście od procesu tworzenia instrukcji rozliczeniowych na bazie brutto (aktualnie każda transakcja giełdowa wymaga przekazania odrębnej instrukcji do systemu rozrachunku) Po wdrożeniu nettingu transakcje będą kumulowane w jedną instrukcję w celu przekazania do systemu rozrachunku

18 Rozwój systemu Cross-margining pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym
osiąganie efektu redukcji wymagań depozytowych dla pozycji zarejestrowanych na tym samym koncie podmiotowym Wprowadzenie kont zagregowanych konta konfigurowalne przez uczestników, służące obliczeniom depozytów zabezpieczających na bazie netto Obsługa pożyczek PW oraz transakcji repo i reverse-repo wykorzystanie metodologii SPAN® Rozszerzenie monitoringu on-line dla depozytów zabezpieczających na rynku kasowym Wejście na nowe rynki

19 Korzyści dla rynku wynikające z wprowadzenia KDPW_CLEARPOOL
Żaneta Skorupska-Świrska Szef Zespołu Rozliczeń Papierów Wartościowych

20 Cechy systemu depozytowo - rozliczeniowego
Bezpieczeństwo Poprawność rozliczeń i rozrachunków Stabilność Zaufanie

21 Konsekwencje utworzenia instytucji gwaranta rozliczeń
Pierwszy etap uruchomienia Izby Rozliczeniowej CCP Ograniczenie max poziomu wpłat dodatkowych do FR Zapewnienie dodatkowego zasobu w ramach SGR Brak znaczących zmian w regulacjach KDPW

22 Pierwszy etap uruchomienia Izby Rozliczeniowej CCP
Rozpoczęcie działalności operacyjnej przy wykorzystaniu techniki opartej na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej Sygnał dla inwestorów o rozpoczęciu zmian na rynku polskim w zakresie systemu gwarantowania rozliczeń

23 Ograniczenie poziomu wpłat dodatkowych do FR
Zalimitowanie wysokości wpłat dodatkowych UR do funduszu rozliczeniowego Możliwość oszacowania ryzyka związanego z uczestnictwem w SGR

24 Zapewnienie dodatkowego zasobu w ramach SGR
Odrębność prawna gwaranta rozliczeń, później Izby Rozliczeniowej CCP Wykorzystanie w SGR środków dostarczanych przez gwaranta rozliczeń

25 Brak znaczących zmian w regulacjach KDPW
Zatwierdzenie zmian w regulacjach przez KNF Brak znaczących zmian w systemach i regulacjach UR

26 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ul. Książęca 4, Warszawa


Pobierz ppt "KDPW_CLEARPOOL Gwarant rozliczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google