Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac. dr Urszula Lisowska-Kożuch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac. dr Urszula Lisowska-Kożuch"— Zapis prezentacji:

1 Oprac. dr Urszula Lisowska-Kożuch
Udział Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” Oprac. dr Urszula Lisowska-Kożuch

2 Program Rozwoju Bibliotek
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – partner Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń.

3 Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

4 Program Rozwoju Bibliotek
skierowany do bibliotek publicznych wraz z filiami we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. realizowany w latach obejmujący blisko 3500 placówek

5 Założenia Programu przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, do organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, do zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, do promowania swojej placówki i gminy.

6 Korzyści dla bibliotek – wybrane założenia
Możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami przy realizacji Programu, stała wymiana informacji i doświadczeń (udział w regionalnych konferencjach, ogólnopolskich kongresach, portalu internetowym, konkursach, programach dobrych praktyk i grantach),

7 Korzyści dla bibliotek – wybrane założenia
sprzęt multimedialny i teleinformatyczny – komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem oraz projektory i urządzenia peryferyjne, oprogramowanie przekazane nieodpłatnie przez Microsoft Corporation,

8 Korzyści dla bibliotek – wybrane założenia

9 Korzyści dla bibliotek - wybrane założenia
wzmocnienie całego systemu bibliotecznego, integracja środowiska, stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami, włączenie tematu bibliotek do debaty publicznej, podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza,

10 Korzyści dla bibliotek - wybrane założenia
powstanie Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwoju (do Partnerstw mogą dołączać inne instytucje ważne dla rozwoju regionu: wyższe uczelnie, władze oświatowe, przedstawiciele kościołów, organizacje pozarządowe i gospodarcze).

11 Korzyści dla bibliotek biorących udział w programie – przykłady
Szkolenia I część- warsztat na temat planowania pracy biblioteki. II część- szkolenia specjalistyczne przygotowujące biblioteki do nowych usług, mające pomóc bibliotekom wyspecjalizować się w działaniach, które są najbardziej potrzebne ich społeczności lokalnej.

12 Korzyści dla bibliotek biorących udział w programie – przykłady
Przykłady „specjalizacji”: promocja czytelnictwa i kultury, praca z dziećmi i młodzieżą, usługi i poradnictwo w zakresie multimediów, ułatwianie dostępu do informacji lokalnej, wsparcie dla samoorganizacji społecznej.

13 Korzyści dla bibliotek biorących udział w programie – przykłady
III część- szkolenia informatyczne z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania, ich wykorzystywania w pracy biblioteki, a także tworzenia własnych stron www z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych na portalu internetowym dla bibliotek.

14 Korzyści dla bibliotek biorących udział w programie – przykłady
Program grantowy – realizacja planów pracy przygotowanych podczas szkoleń, pomoc organizacji pozarządowych w realizacji wybranych przez bibliotekę nowych funkcji („specjalizacji”).

15

16 PTB OW Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski – grant otrzymany z FRSI Ogłoszenie Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych

17 Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Badania empiryczne i omówienie ich wyników. Warszawa 2010

18 Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Badania empiryczne i omówienie ich wyników. Warszawa 2010

19 Projekt - założenia Założenia ramowe komponentów realizacji Projektu „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” – przedmiot na studiach licencjackich. Oprac. na podstawie M. Zając: Założenia ramowe komponentów realizacji Projektu „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”. W: Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Warszawa 2010, s

20 Projekt - założenia Cel zmodyfikowanego kształcenia - przygotowanie absolwentów do kreowania nowej roli i nowego obrazu lokalnych bibliotek publicznych.

21 Projekt - założenia Wykształcenie umiejętności, które dadzą bibliotekarzom możliwość stworzenia z bibliotek centrów życia kulturalnego i społecznego lokalnych społeczności, ośrodków integrujących, służących wzmocnieniu więzi i poczucia tożsamości, otwartych placówek medialnych bogatych w zasoby informacji różnego typu.

22 Cele i efekty działań wg założeń Projektu
Wstępne zapoznanie studentów zarówno z ogólną problematyką bibliotekarstwa gminnego, jak i zagadnieniami szczegółowymi. Promocja tematyki bibliotekarstwa gminnego w trakcie edukacji uniwersyteckiej.

23 Cele i efekty działań wg założeń Projektu
Uzyskanie wiedzy o małych placówkach gminnych, niezbędnej do dalszego kształcenia, ale również przekonanie o ich istotnej wartości dla całokształtu działań bibliotecznych. Dążenie do swoistej nobilitacji tematyki małych bibliotek gminnych.

24 Udział IINiB UP Referat autorstwa zespołu pracowników pt. „Ocena sytuacji, potrzeby i perspektywy w zakresie kształcenia akademickiego na rzecz gminnych bibliotek publicznych”

25 Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Warszawa 2010, s

26 Udział IINiB UP Udział dyrekcji i pracowników w II Konferencji Dyrektorów Instytutów i Katedr Bibliologii, Jarocin 5-7 stycznia 2010. Prezentacja artykułu Uczestnicy z IINiB UP: prof. Halina Kosętka (dyrektor Instytutu), prof. Grażyna Wrona (członek komisji koordynującej projekt), dr Urszula Lisowska-Kożuch

27 Jarocin 5-7 stycznia 2010

28 Jarocin – zwiedzanie dawnej siedziby CEBiD (Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej)

29 Udział IINiB UP Kwiecień 2010 – przeprowadzenie badań ankietowych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Oddziału Warszawskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Opracowanie wyników ankietyzacji. Autorki opracowania: dr Lidia Ippoldt, dr Urszula Lisowska-Kożuch

30 Udział IINiB UP Opis wyników badań zamieszczono w artykule:
Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych – analiza ilościowa badań ankietowych przeprowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Urszula Lisowska-Kożuch // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – [T.] 8 (2010), s

31 Konferencja 30 czerwca 2010r. IINiSB UW, Warszawa - konferencja zorganizowana przez PTB OW Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Udział pracowników: prof. Grażyna Wrona, dr Urszula Lisowska-Kożuch

32 Dr Michał Zając (PTB OW) i prof. Grażyna Wrona

33 Mgr Marcin Leszczyński i prof. Grażyna Wrona

34 Udział IINiB UP Zaprojektowanie przedmiotu na studiach licencjackich:
Czytelnictwo (dr Urszula Lisowska-Kożuch) Projektowanie systemów informacyjnych (dr Stanisław Skórka)

35 Udział IINiB UP Praktyki zawodowe na studiach licencjackich (dr Wanda Matras-Mastalerz) Praktyki zawodowe na studiach magisterskich (dr Wanda Matras-Mastalerz) Wszystkie aplikacje zakwalifikowano do realizacji

36 Udział IINiB UP Materiały zamieszczono w publikacji:
Kształcenie akademickie bibliotekarzy na potrzeby małych bibliotek gminnych / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca. – Warszawa 2010

37 Udział IINiB UP

38 Udział IINiB UP Zaprojektowanie specjalizacji Biblioteki publiczne w regionie na studiach II stopnia zgodnie z wymogami regulaminu Projektu. Uczestnicy tego etapu projektu i autorzy prac: prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Grażyna Wrona, dr Lilia Kowkiel, dr Marek Kolasa, dr Urszula Lisowska-Kożuch, dr Iwona Pietrzkiewicz.

39 Udział IINiB UP Zaprojektowane przedmioty w ramach specjalizacji Biblioteki publiczne w regionie : Regionalne biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym (dr Iwona Pietrzkiewicz), Automatyzacja gminnych bibliotek publicznych (dr Marek Kolasa), Działania marketingowe i promocyjne w gminnych bibliotekach publicznych (dr Lilia Kowkiel),

40 Udział IINiB UP Bibliotekarz – animatorem kultury w środowisku lokalnym (dr Urszula Lisowska- Kożuch), Organizacja i zarządzanie w gminnych bibliotekach publicznych ((prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz), Seminarium magisterskie (prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz/prof. Grażyna Wrona).

41 Udział IINiB UP Efekty działań zawarto w publikacji:
Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. T. 1-2 / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca. – Warszawa 2011.

42 Realizacja projektu Czytelnictwo – dr Urszula Lisowska-Kożuch
Zaplanowanie i zrealizowanie wystaw i konkursów czytelniczych w pięciu bibliotekach publicznych: Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach, Wadowickiej Bibliotece Publicznej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Brzesku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabierzowie, Bibliotece Publicznej w Zielonkach.

43 Realizacja projektu Tematy wystaw i konkursów:
„O czym plotkował Smok Wawelski?” - Wadowicka Biblioteka Publiczna „Przydałby się ktoś na przyczepkę…” - Biblioteka Publiczna w Zielonkach „Posłuchajcie jakie hece, KRASNOLUDKI w bibliotece” - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

44 Realizacja projektu ,,Hades, Zeus, Afrodyta i bogowie w greckich mitach’’ - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku „Harry i czary mary” („Harry Potter” J. K. Rowling) – Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie

45 „Przydałby się ktoś na przyczepkę…” - Biblioteka Publiczna w Zielonkach

46 „Przydałby się ktoś na przyczepkę…” - Biblioteka Publiczna w Zielonkach

47 „Posłuchajcie jakie hece, KRASNOLUDKI w bibliotece” - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

48 „O czym plotkował Smok Wawelski?” Wadowicka Biblioteka Publiczna

49 „O czym plotkował Smok Wawelski?” Wadowicka Biblioteka Publiczna

50 ,,Hades, Zeus, Afrodyta i bogowie w greckich mitach’’ - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku

51 ,,Hades, Zeus, Afrodyta i bogowie w greckich mitach’’ - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku

52 „Harry i czary mary” - Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie

53 Realizacja projektu Efekty działań:
liczne artykuły w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych bibliotek, m.in. Dziadek za rzepkę, babcia za dziadka, student za przedszkolaka…/ Piotr Subik // „Dziennik Polski” nr 141 (18-19 czerwca 2011), (Powiat Krakowski)

54 Realizacja projektu

55 Realizacja projektu O czym plotkował Smok Wawelski? --o-czym-plotkowa-smok-wawelski stan na O czym plotkował Smok Wawelski? ion=com_content&view=article&id=783:oczy mplotkowalsmokwawelski&catid=63:kultury& Itemid=27

56 Realizacja projektu

57 Realizacja projektu

58 Realizacja projektu Konkurs czytelniczy „magiczny świat Harrego Pottera” dex.php/start/24-konkurs-czytelniczy- magiczny-wiat-harrego-pottera.html [stan na dzień ]

59 Realizacja projektu

60 Realizacja projektu Konkurs „Krasnoludki w bibliotece” https://picasaweb.google.com/ /FinaKonkursuPosUchajcieJakieH eceKrasnoludkiWBibliotece# [stan na dzień ] Wystawa „Krasnoludki w bibliotece” l/index.php?option=com_content&view=articl e&id=187:wystawa-krasnoludki-w- bibliotece&catid=1:aktualnoci&Itemid=1 [stan na dzień ]

61 Realizacja projektu Przeprowadzenie badań ankietowych na temat oceny pracy wymienionych biblioteki publicznych przez społeczność lokalną.

62 Realizacja projektu Projektowanie systemów informacyjnych - dr Stanisław Skórka Cel zajęć: uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem internetowych serwisów bibliotecznych, tworzeniem informacji elektronicznej, tworzeniem stron WWW połączonych systemem nawigacji.

63 Realizacja projektu Efekty zajęć: wykonanie serwisów internetowych dla małych bibliotek.

64 Realizacja projektu Praktyki na studiach licencjackich i magisterskich – dr Wanda Matras-Mastalerz Wyłonienie dwóch bibliotek do realizacji praktyk: Biblioteka Publiczna w Zielonkach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

65 Realizacja projektu Wybranie 4 studentek mających odbyć praktyki we wskazanych bibliotekach Realizacja programu praktyk, w tym realizacja projektu: „Biblioteczna promocja czytelnictwa i kultury”.

66 Realizacja projektu Efekty działań w zakresie realizacji przedmiotów i praktyk zawarto w publikacji: Narzędzia kontroli i ewaluacji w Projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” pod redakcją Justyny Grzymała, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca. – Warszawa 2011

67 Realizacja projektu

68 Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, 9 listopada 2010 r.
Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, 9 listopada 2010 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – udział pracowników: dr Urszula Lisowska-Kożuch, dr Wanda Matras-Mastalerz. - dr Wanda Matras-Mastalerz – członek panelu dyskusyjnego

69 Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, 9 listopada 2010 r.

70 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011
Konferencja zamykająca projekt „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” Warszawa Udział: prof. Grażyna Wrona, dr Urszula Lisowska-Kożuch, dr Wanda Matras- Mastalerz oraz cztery studentki

71 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011

72 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011
Prof. Grażyna Wrona: Wygłoszenie referatu Biblioteka gminna czy biblioteka w gminie? Potrzeby i wyzwania edukacji akademickiej kandydatów do pracy w małych bibliotekach gminnych (współautor dr Urszula Lisowska- Kożuch). Prowadzenie panelu dyskusyjnego.

73 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011

74 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011
Dr Urszula Lisowska-Kożuch - autor prezentacji pt. Nowe potrzeby – nowe kompetencje – nowe przedmioty na licencjackich studiach bibliotekoznawczych. Prowadzenie panelu dyskusyjnego. Udział w panelu studentek Z UP : Magdaleny Wadowskiej i Katarzyny Wolnej - pokaz prezentacji z realizacji projektu własnego autorstwa

75 Konferencja zamykająca projekt - 8-9.11.2011
Dr Wanda Matras-Mastalerz – udział w panelu dyskusyjnym Praktyki zawodowe studentów realizowane w małych bibliotekach gminnych doświadczenia i wyzwania (prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kisilowska – UW) Udział w dyskusji studentek (Anny Białek i Anety Jazowskiej).

76 Bibliografia – wybrane pozycje
Kształcenie akademickie bibliotekarzy na potrzeby małych bibliotek gminnych / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca. – Warszawa 2010 Narzędzia kontroli i ewaluacji w Projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” pod redakcją Justyny Grzymała, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca. – Warszawa 2011

77 Bibliografia Materiały promocyjne Programu Rozwoju Bibliotek:
Broszura wydana z okazji inauguracji Programu Rozwoju Bibliotek: Program Rozwoju Bibliotek. Dostępny OKUMENTY/MATERIALY%20PROMOCYJNE/bro szura_wydana_z_okazji_inauguracji_Programu .pdf [dostęp dnia ]

78 Bibliografia Broszura informacyjna o rekrutacji do 1. rundy Programu Rozwoju Bibliotek: Program Rozwoju Bibliotek. Informator dla bibliotek i samorządów. Dostępny OKUMENTY/MATERIALY%20PROMOCYJNE/bro szura_wydana_z_okazji_inauguracji_Programu .pdf [dostęp dnia ]

79 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Oprac. dr Urszula Lisowska-Kożuch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google