Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład II. Cel badania Zadaniem biegłego rewidenta jest – na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład II. Cel badania Zadaniem biegłego rewidenta jest – na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym,"— Zapis prezentacji:

1 Wykład II

2 Cel badania Zadaniem biegłego rewidenta jest – na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki przedkładającej to sprawozdanie do badania.

3 Badanie sprawozdania finansowego powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że jest ono rzetelne oraz, że: jest prawidłowe, jest zgodne z tymi obowiązującymi badaną jednostkę przepisami prawa, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zawiera wszystkie istotne do oceny sytuacji jednostki informacje.

4 W szczególności potwierdzenia wymaga wiarygodność następujących stwierdzeń: istnienia na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów, w tym także zobowiązań z tytułów publiczno - prawnych, sprawowania kontroli aktywów, względnie obowiązku zaspokojenia zobowiązań wykazanych na dzień bilansowy, wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych w sprawozdaniu finansowym, kompletności ujęcia aktywów, pasywów, operacji gospodarczych oraz innych ujawnianych informacji dotyczących okresu objętego sprawozdaniem finansowym, prawidłowości wyceny aktywów i pasywów, ujęcia operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie i poprawnego przypisania wynikających z nich przychodów, zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych do okresu którego dotyczą, prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych.

5 Elementy kontroli / badania / sprawozdania finansowego stwierdzenie jakości lub / i ilości pewnego poddanego badaniu, rzeczywistego stanu lub zdarzeń, które przyjmuje się jako miarę / kryterium / do porównań ze stanem rzeczywistym ; stwierdzenie pożądanego stanu lub zdarzeń, które przyjmuje się jako miarę / kryterium / do porównań ze stanem rzeczywistym; porównanie stanu rzeczywistego ze stanem pożądanym; ocena ciężaru gatunkowego ujawnionych różnic między stanem rzeczywistym a pożądanym; informacja o wyniku badania.

6 Na ryzyko badania wpływają łącznie: niezależne od biegłego rewidenta, właściwe badanej jednostce: ryzyko nieodłączne, wynikające zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz ryzyko kontroli, polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega powstaniu uchybień ani ich nie wykrywa i nie poprawia; zależne od biegłego rewidenta: ryzyko przeoczenia uchybień na skutek niewłaściwego doboru rodzajów badania oraz zakresu, terminów lub sposobu ich przeprowadzenia.

7 Pozytywne wyniki badania zgodności systemu księgowości i kontroli wewnętrznej uzasadniają ograniczenie liczby niektórych badań wiarygodności, a zarazem dostarczają przydatnych badanej jednostce informacji o sprawności i niedociągnięciach wdrożonych przez nią procedur kontroli wewnętrznej.

8 Zależnie od sposobu doboru danych do stanowiącej przedmiot szczegółowego badania próbki, wchodzącej w skład badanego zbioru, rozróżnia się: dobór celowy (np. badaniem obejmowane są wszystkie pozycje nietypowe, pozycje o kwocie wyższej od określonej, wszystkie operacje gospodarcze z przełomu roku), dobór losowy, kiedy to składniki badanego zbioru są dobierane do próbki w sposób losowy, to jest w taki sposób, że każdy z nich ma różne od zera prawdopodobieństwo (szanse) wejścia do próbki i jednocześnie dla każdej próbki da się określić prawdopodobieństwo jej wylosowania, dobór przypadkowy, dokonany w inny sposób aniżeli celowo lub losowo.

9 Pośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie zgodności) polega na zbadaniu działającego w jednostce systemu księgowości i kontroli wewnętrznej (badanie zgodności) w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli są dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, w celu stwierdzenia: poprawności koncepcji systemu księgowości i kontroli wewnętrznej, w tym ich zgodności z przepisami, oraz poprawności działania systemu księgowości oraz skuteczności działania kontroli wewnętrznej przez cały okres objęty badanym sprawozdaniem finansowym.

10 Badanie zgodności następuje drogą: Sprawdzenia dokumentów, zapisów, sprawozdań Obliczeń Powtórzenia czynności Obserwacji i zapytań

11 Bezpośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie wiarygodności) polega na badaniu określonych pozycji sprawozdania finansowego celem uzyskania dowodu, że stwierdzenia dotyczące określonej grupy bilansu są wiarygodne

12 Badanie wiarygodności może polegać na: przeglądach analitycznych, szczegółowych badaniach poszczególnych jednostkowych sald lub grup operacji gospodarczych.

13 Dowody badania W wyniku przeprowadzonych badań zgodności i wiarygodności lub tylko wiarygodności biegły rewident powinien uzyskać dowody badania, dostarczające łącznie wystarczającej pewności umożliwiającej mu wyrażenie w opinii i raporcie miarodajnego zdania o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

14 Techniki badania sprawozdań finansowych spis z natury potwierdzanie sprawdzanie (poprawność merytoryczna i liczbowa, autentyczność dokumentów) obserwacje i zapytania analiza

15 Przebieg badania. 1. rozpoznanie sytuacji badanej jednostki i określenie najistotniejszych problemów, których zbadanie jest niezbędne dla wykonania przez biegłego rewidenta jego zadania

16 2. ustalenie wielkości prawdopodobnego ryzyka, że sprawozdanie finansowe mogłoby zawierać znaczące błędy, nie ujawnione podczas badania.

17 3. dobór zadań badawczych służących sprawdzeniu poszczególnych, zawartych w sprawozdaniu finansowym a uznanych za ważne stwierdzeń, z uwzględnieniem ryzyka.

18 4. wyznaczenie rodzaju, zakresu i terminu oraz przeprowadzenie odpowiednich procedur badania, dostosowanych do postawionych zadań badawczych.

19 5. ujęcie wyników badania w opinii i raporcie


Pobierz ppt "Wykład II. Cel badania Zadaniem biegłego rewidenta jest – na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google