Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami
Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju gospodarczego dla powiatu dzierżoniowskiego we współpracy z firmami i instytucjami regionu Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami i instytucjami powiatu oraz regionu. Perspektywy rozwoju Dr inż. Kazimierz Herlender – Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej Kierownik Ośrodka Energetyki Odnawialnej i Innowacji przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

2 OZE – zagadnienia wybrane Organizacje
Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami i instytucjami powiatu oraz regionu. Perspektywy rozwoju Plan prezentacji: OZE – zagadnienia wybrane Organizacje Ośrodek Energetyki Odnawialnej i Innowacji – PWr, W-5 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej - Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego - DPIN 4. Oferta dydaktyczna W-5 5. Perspektywy rozwoju

3 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Uwarunkowania prawne
- Polityka Energetyczna Polski do 2030 - Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009

4 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Uwarunkowania prawne
Polityka Energetyczna Polski do 2030 w zakresie rozwoju wykorzystania OZE zakłada m.in.: wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do 15 % w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w następnych latach, osiągnięcie w 2020 roku 10 % udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, ochronę lasów przed nadmierną eksploatacja w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy rolnictwem a energetyką odnawialną, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnych dostępnych surowcach Kierunki rozwoju polskiej energetyki w zakresie OZE zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2030 wpisują się w przyjętą Dyrektywę 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009.

5 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Uwarunkowania prawne
Paliwo / technologia 2006 2010 2015 2020 2025 2030 W. Brunatny - PC/Fluidalne 8819 9177 9024 8184 10344 10884 W. Kamienny - PC/Fluidalne 15878 15796 15673 15012 11360 10703 W. Kamienny - CHP 4845 4950 5394 5658 5835 5807 Gaz ziemny - CHP 704 710 810 873 964 1090 Gaz ziemny - GTCC 400 600 1010 2240 Duże wodne 853 Wodne pompowe 1406 Jądrowe 1600 3200 4800 Przemysłowe Węgiel - CHP 1516 1411 1416 1447 1514 1555 Przemysłowe Gaz - CHP 51 50 63 79 85 92 Przemysłowe Inne - CHP 671 730 834 882 896 910 Lokalne Gaz 22 72 167 278 Małe wodne 69 107 192 282 298 Wiatrowe 173 976 3396 6089 7564 7867 Biomasa stała - CHP 25 40 196 623 958 1218 Biogaz CHP 33 74 328 802 1293 1379 Fotowoltaika 2 16 32 RAZEM 35043 36280 40007 44464 47763 51412 Polityka Energetyczna Polski do 2030 Tabela 14. Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [MW]

6 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE
Jednym z głównych priorytetów rozwoju energetyki w najbliższych latach to rozwój odnawialnych źródeł energii - OZE. Racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. energii promieniowania słonecznego, energii wiatru, energii rzek, energii wnętrza ziemi czyli energii geotermalnej biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

7 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE
Słońce to podstawowe, niewyczerpalne i czyste źródło energii – energii odnawialnej.

8 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE

9 1. CIEPLNE KOLEKTORY SŁONECZNE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE KOLEKTORY SŁONECZNE 1. CIEPLNE KOLEKTORY SŁONECZNE słoneczne systemy grzewcze do ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania słoneczne systemy grzewcze do ogrzewania wody basenowej suszarnictwo PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

10 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
- do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

11 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE ENERGIA WODNA
Wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka) Wyróżniamy: 1. Energię spadku wód Elektrownie wodne zawodowe Małe elektrownie wodne (mała energetyka wodna) 2. Energię pływów morza 3. Energię fal morskich 4. Energię cieplną mórz

12 Elektrownie wodne na Dolnym Śląsku
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE ENERGIA WODNA Elektrownie wodne na Dolnym Śląsku

13 W elektrowniach wodnych należących do energetyki zawodowej :
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE ENERGIA WODNA Moce zainstalowane w elektrowniach wodnych na Dolnym Śląsku, potencjał W elektrowniach wodnych należących do energetyki zawodowej : -elektrownie zbiornikowe – MW -elektrownie przepływowe – 24,3 MW -łącznie ,3 MW W elektrowniach wodnych nie należących do energetyki -małe elektrownie wodne , MW

14 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE ENERGIA WIATROWA
Jest to zamiana energii kinetycznej poruszających się mas powietrza w energię mechaniczną a następnie elektryczną Siłownie wiatrowe dzieli się na: Elektrownie wiatrowe autonomiczne z prądnicami synchronicznymi, pracujące w sieci wydzielonej lub współpracujące z siecią energetyki zawodowej poprzez przetwornicę tyrystorową Elektrownie wiatrowe sieciowe z prądnicami asynchronicznymi, współpracujące z siecią energetyczną indywidualnie lub w systemie farmowym Pompownie wiatrowe i silniki wiatrowe uniwersalne do napędu urządzeń technologicznych

15 w województwie wielkopolskim, jej moc to 120 MW.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Wybrane rodzaje OZE ENERGIA WIATROWA Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~790 MW Największa polska farma wiatrowa znajduje się w Margoninie w województwie wielkopolskim, jej moc to 120 MW. Europa: MW (2007)

16 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – zagadnienia wybrane Podsumowanie
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata przyczynia się do: poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcji ilości wytwarzanych odpadów. OZE to również korzyści dla lokalnych społeczności: promowanie rozwoju regionalnego, stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

17 ORGANIZACJE: Ośrodek Energetyki Odnawialnej i Innowacji – OEOiI przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej Cel: Głównym celem utworzenia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej Ośrodka Energetyki Odnawialnej i Innowacji jest potrzeba rozwijania badań w najbardziej aktualnych dziedzinach dotyczących ogólnie rozumianej energetyki, szczególnie ważnych dla regionu Dolnego Śląska zwiększających rolę Politechniki Wrocławskiej oraz jej oddziaływanie na rozwój gospodarczy regionu.

18 Formy aktywności Ośrodka:
ORGANIZACJE: Ośrodek Energetyki Odnawialnej i Innowacji – OEOiI przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej Formy aktywności Ośrodka: Budowanie bazy laboratoryjnej Współpraca międzynarodowa Projekty badawcze Prace dyplomowe Kursy i szkolenie Wymiana informacji, transfer technologii Doradztwo i ekspertyzy

19 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
ENERGII ODNWIALNEJ Ważne daty: 3 marzec 2008 – spotkanie założycielskie 23 kwiecień 2008 – Walne Zgromadzenie

20 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
3 marzec 2008 – Świdnica Założyciele Założycielami Klastra są następujące instytucje: Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych - CIREO, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAULAN Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o.

21 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
23 kwiecień 2008 – Świdnica Walne Zgromadzenie Statut Klastra, Przedstawienie Członków Wybór Rady Organizacyjnej Klastra Ustalenie planu działań Klastra na rok 2008

22 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Ważne wydarzenia: CEPRIN – Centrum Promocji Innowacji w Energetyce Projekt współfinansowany przez EU i budżet Państwa ABS–Klaster – Bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Sląska

23 ABS· KLASTER Bezpieczeństwo Energetyczne Dolnego Śląska
W październiku 2006 roku przy Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych – IASE Wrocław rozpoczął działalność projekt o nazwie: ABS-klaster Utworzenie innowacyjnego klastera dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Powstanie ABS-klastera jest współfinansowane przez Unię Europejską oraz budżet Państwa.

24 ABS· KLASTER Bezpieczeństwo Energetyczne Dolnego Śląska
Makro celem projektu jest zorganizowanie innowacyjnego klastera (sieci powiązań) dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska, który umożliwi racjonalizację gospodarki energetycznej w regionie – poprzez harmonizowanie statutowej działalności podmiotów sektora energetycznego z działalnością samorządów, organów administracji państwowej, przedsiębiorców i jednostek naukowych, w zakresie systemów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, sprzedaży i użytkowania energii.

25 ABS· KLASTER Bezpieczeństwo Energetyczne Dolnego Śląska
Projekt ABS-klaster jest skierowany głównie do: przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej przedsiębiorstw branży ciepłowniczej przedsiębiorstw branży gazowniczej samorządów terytorialnych instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu ośrodków badawczo-rozwojowych jednostek naukowych

26 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
WALNE ZGROMADZENIE RADA ORGANIZACYJNA KOORDYNATOR KLASTRA - reprezentuje klaster SIECI TEMATYCZNE PRZEDSIĘ- BIORSTWA CIEPŁOWNI-CZE FIRMY SAMORZĄDY INSTYTUCJE FINANSOWE EDUKACJA INNE Schemat – struktura organizacyjna DKEO

27 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 1 Nazwa Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej, zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie Dolnego Śląska.

28 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 2 Siedziba i teren działania Klastra Siedzibą Klastra jest siedziba członka Klastra pełniącego funkcję Koordynatora Klastra. Terenem działania Klastra jest obszar województwa dolnośląskiego. Obecnie Koordynatorem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest Centrum Wspierania Biznesu w Świdnicy Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

29 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 3 Cele Klastra Celem istnienia Klastra jest: Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska. Integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji czy organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej i propagujących ideę poszanowania energii z terenu Dolnego Śląska. Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań na Dolnym Śląsku. Wspieranie rozwoju oraz promocja odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) na terenie Dolnego Śląska. Wspieranie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii tworzonych bądź wdrażanych na Dolnym Śląsku. Wspieranie zrównoważonego rozwoju

30 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 7 Członkowie Klastra Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Organizacyjną, na wniosek członka Klastra, po wypełnieniu Deklaracji Współpracy. 5. Ustanie członkostwa następuje decyzją Rady Organizacyjnej na wniosek członka Klastra, lub – w przypadku braku aktywności – na wniosek Rady Organizacyjnej. 6. Członek Klastra, który nie uiści opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od daty wysłania drugiego powiadomienia traci głos w zebraniach wszystkich organów Klastra.

31 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 8 Opłaty 2. Roczna opłata członkowska za uczestnictwo w Klastrze wynosi odpowiednio: dla mikroprzedsiębiorstwa – 100 zł, (150,-) dla MPS – 200 zł (300,-) dla dużych przedsiębiorstw – 400 zł, (600,-) dla pozostałych – 100 zł (150,-).

32 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
STATUT § 14 Wspólne przedsięwzięcia Klastra Wspólnymi przedsięwzięciami Klastra są działania wyszczególnione w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie długoterminowym planie działania Klastra, a w szczególności: prowadzenie wspólnych prac badawczych, wdrożeniowych i instalacyjnych, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów edukacyjnych, prowadzenie bazy danych dotyczącej branży energii odnawialnej, począwszy od firm produkujących OZE poprzez ośrodki naukowo-badawcze zajmujące się badaniem danej technologii czy instalacji oraz poprzez firmy wdrażające instalacje OZE po zakończone i działające (bądź nie) inwestycje na terenie Dolnego Śląska. wydawanie materiałów informacyjnych Klastra.

33 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Sieci Tematyczne – ogólna liczba Członków Klastra na dzień – 26 Przedsiębiorstwa ciepłownicze – przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostarczaniem ciepła, które prowadzą działania związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną – 6 (6) Firmy - przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, instalacją i dostarczaniem urządzeń związanych z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną – 11 (24). Samorządy – jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miast i gmin, urząd marszałkowski i urząd wojewódzki – 0 (0) Instytucje finansowe – banki, Fundusze Ochrony Środowiska i inne instytucje finansujące przedsięwzięcia związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną – 1 (1) Edukacja – ośrodki badawczo rozwojowe, jednostki edukacyjne, szkoły średnie i wyższe, firmy szkoleniowe – 4 (4). Inne - fundacje, stowarzyszenia, izby, i inne jednostki non-profit, które wspierają rozwój OZE, ochronę środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę energetyczną – 4 (10)

34 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
RADA ORGANIZACYJNA Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp z o.o. - Świdnica Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. Z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PAULAN – Świdnica Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO – Wrocław Sp. z. o.o. - Wrocław Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POLITECH Sp z o.o. – Świdnica GEDEON Sp. j. - Dzierżoniów Ośrodek Energetyki Odnawialnej i Innowacji przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej - Przewodniczący Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

35 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Inicjatywy Klastra w roku 2010 Grupy zadaniowe Grupa kolektorowa Grupa oświetlenia LED Grupa biomasowa ….

36 ORGANIZACJE: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
Inicjatywy Klastra w roku 2010 IV Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej 2-3 XII 2010 – Wrocław IV Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej 2-3 XII Wrocław

37 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO /DCBE/ Dr inż
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO /DCBE/ Dr inż. Kazimierz Herlender – Koordynator DCBE

38 Bezpieczeństwo energetyczne
Definicja bezpieczeństwa energetycznego podana w Prawie Energetycznym brzmi: Bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

39 MISJA Centrum Planowanie, wspieranie i budowanie innowacyjnego, harmonijnego oraz zrównoważonego rozwoju – w oparciu o wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii przyjaznej środowisku oraz zwiększenie efektywności procesów wytwarzania i zużycia – warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.

40 CEL Centrum Osiągnięcie efektów synergii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych, w tym odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, dla zagwarantowania pewności jej dostaw oraz poprawy efektywności produkcji i zużycia energii poprzez Inicjowanie, koordynowanie i promocję przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii m.in. inicjatywy klastrowe

41 ZADANIA Centrum Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i samorządów lokalnych w opracowaniu planów strategicznych w zakresie energetyki, poprzez koordynację lub opracowanie odpowiednich dokumentów, Identyfikacja, analizowanie, inicjowanie i promowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu energetycznemu, rozwojowi OZE i poprawie efektywności energetycznej, a więc głównie promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej,

42 ZADANIA Centrum Wspieranie lub/i koordynowanie oraz organizowanie działań na rzecz poprawy efektywności wytwarzania i zużycia energii elektrycznej, ciepła i gazu. Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań edukacyjnych, w tym szkoleniowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska (m. in. OZE), efektywności energetycznej. Czynne włączenie w te działania przedsiębiorstw energetycznych, szkół wyższych, ośrodków doskonalenia zawodowego, szkół średnich.

43 ZADANIA Centrum www.dpin.pl
Wspieranie wymiany informacji w zakresie tzw. dobrych praktyk w trzech obszarach, poprzez organizowanie seminariów, wyjazdów technicznych i platformę informatyczną, a następnie zarządzanie taką platformą. Doradztwo dla podmiotów sektora w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację projektów (np. partnerskich) istotnych dla regionu, pomoc przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej. Pozyskiwanie środków na realizację wyżej wymienionych zadań m.in. z programów wspólnotowych. Rozwijanie korzystnej współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie statutowej.

44 Oferta dydaktyczna W-5 KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA stopnie i systemy studiów: ………. II stopnia stacjonarne magisterskie we Wrocławiu w specjalnościach: - Elektroenergetyka - Inżynieria elektryczna - Odnawialne źródła energii - Control in Electrical Power Engineering (studia w języku angielskim) - Renewable Energy Systems

45 Perspektywy rozwoju Czego potrzebuje świat w dziedzinie energetyki w kolejnych dekadach ? /Prof. Jan Popczyk/ Uniwersalnych technologii energetycznych (samochodów: hybrydowych, elektrycznych, wodorowych i technologii powiązanych) Ogniw paliwowych inteligentnych: domów, obiektów elektrowni wirtualnych

46 Perspektywy rozwoju Stanowisko baterii fotowoltaicznych - 2011
Instalacja fotowoltaiczna W-5 bud. D-1 Finansowanie: grant aparaturowy Funduszu Nauki i Technologii Polskiej: przyznane środki na zaproponowane stanowisko – układ baterii fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną Przewidywana lokalizacja: dach budynku D-1 od strony południowej Moc maksymalna projektowanej instalacji: ok. 15 kW

47 Perspektywy rozwoju Projekt z EFRR /PO IG/- 2011
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA Projekt pt.: „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”, Nr umowy UDA-POIG /08-01 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Priorytet 1 Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

48 Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju gospodarczego dla powiatu dzierżoniowskiego we współpracy z firmami i instytucjami regionu Dziękuję za uwagę Dr inż. Kazimierz Herlender - Kierownik Ośrodka OEOiI, Przewodniczący Rady Organizacyjnej DKEO Tel. (071) Bud D-20, pok. 721


Pobierz ppt "Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google