Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły"— Zapis prezentacji:

1 System nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły
Koordynator projektu – JOANNA BERDZIK PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Iqwdiuhdoiq 1

2 Dlaczego zmieniamy nadzór
Rekomendacje Instytutu Spraw Publicznych dla polityki oświatowej po trzech latach reformy szkolnictwa "Strategia Rozwoju Edukacji na lata ” opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Raporty Najwyższej Izby Kontroli. Opinie parterów społecznych W ramach PO KL na lata 2007 – 2013, w priorytecie – wysoka jakość systemu oświaty poprzednie kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowało działanie: „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego” Iqwdiuhdoiq 2

3 Dlaczego zmieniamy nadzór
niejasny podział kompetencji pomiędzy organami brak jasno określonych wymagań państwa w stosunku do szkoły, niejednoznaczna rola wizytatora (łączenie kontroli i oceny ze wspomaganiem), nadmierna decentralizacja nadzoru pedagogicznego, przewaga czynności polegających na badaniu zgodności działania szkoły z przepisami prawa, a nie na jakości i efektach kształcenia, brak systemu wspomagania, słaby wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, brak jednoznacznego wskazania, kto odpowiada za jakość kształcenia i na jakim poziomie, Iqwdiuhdoiq 3

4 Po co zmieniamy nadzór ? Działanie na rzecz jakości kształcenia.
Ujednolicenie działań z zakresu nadzoru pedagogicznego na terenie kraju. Jednoznaczne określenie kompetencji osób sprawujących nadzór pedagogiczny, zatrudnionych w organach sprawujących nadzór. Rozróżnienie wspomagania od kontroli i oceny. Możliwość tworzenia analiz i strategii rozwojowych. Profesjonalizacja kadry zajmującej się nadzorem pedagogicznym. Jakościowy rozwój szkół dzięki wprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Rzetelna ocena jakości pracy szkół. Iqwdiuhdoiq 4

5 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji KO oraz zasad tworzenia ich delegatur Iqwdiuhdoiq 5

6 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Art. 31 ust. 1 Zadania i kompetencje kuratora oświaty, w tym: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Realizacja polityki oświatowej państwa 6

7 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Ustawa o systemie oświaty Art. 35 ust 1 i 2 Kompetencje Ministra Edukacji Narodowej: nadzór i koordynacja wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju (...) ustalenie podstawowych kierunków realizacji przez KO polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 7

8 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 8

9 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy planowe działania prowadzone przez kuratorów oświaty, są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, (art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy) doraźne działania są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań z zakresu nadzoru pedagogicznego w takim trybie. planowe i doraźne działania, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. 9

10 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, kontrola zgodności działalności szkoły z przepisami prawa 10

11 Nadzór pedagogiczny – kontrola
KLUCZOWE W ZMIANIE: Informacja o tematyce kontroli oraz narzędzia są jawne i podawane przez Ministra na początku roku szkolnego Kontrola planowa – 7-dniowe uprzedzenie. Arkusze kontroli – jednolite, zatwierdzone przez Ministra. Czas trwania – nie dłuższy niż dwa dni. Jednolita procedura kontroli (upoważnienie, protokół) 11

12 Nadzór pedagogiczny – akty prawne
Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek ewaluacja 12

13 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja
KLUCZOWE W ZMIANIE: Ewaluacja, to badanie praktyczne oceniające. Ewaluacji dokonuje się w 4 obszarach: Efekty Procesy Współpraca ze środowiskiem Zarządzanie Ustalono poziomy wypełniania wymagań na: poziom A – bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania poziom B – wysoki stopień wypełnienia wymagania poziom C – średni stopień wypełnienia wymagania poziom D – podstawowy stopień wypełnienia wymagania poziom E – niski stopień wypełnienia wymagania 13

14 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja
KLUCZOWE W ZMIANIE: Zespół badawczy wizytatorów ds. ewaluacji będzie złożony z co najmniej 2 upoważnionych osób. Badanie będzie zakończone raportem. 30 dni przed ewaluacją szkołą będzie o niej uprzedzona. Narzędzia będą jawne, jednolite i przygotowane przez ekspertów. Wizytatorzy do spraw ewaluacji będą przygotowani do prowadzenia ewaluacji na szkoleniach prowadzonych na zlecenie Ministra. 14

15 Nadzór pedagogiczny – wspomaganie
Ustawa o systemie oświaty Art. 33 ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na: 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Wspomaganie 15

16 Nadzór pedagogiczny – wspomaganie
1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; 2) upowszechnianie przykładów dobrych praktyk; 3) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 4) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. 16

17 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 17

18 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
EWALUACJA???? N I G D Y!!! Ale przecież…. dokonywanie w szkołach diagnozy i oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań, przeprowadzanie badań związanych z diagnozowaniem i ocenianiem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół. 18

19 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Ewaluacja jest prowadzona: jako ewaluacja zewnętrzna - przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jako ewaluacja wewnętrzna - przez dyrektora szkoły lub placówki Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: zbieranie i analizowanie informacji, ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, jakie są stawiane szkołom i placówkom. Ewaluacja zewnętrzna ma określać poziom spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo. 19

20 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu: do wybranych wymagań określonych w rozporządzeniu, do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne. Ewaluacja wewnętrzna jest autonomicznym działaniem szkoły, jest podejmowana przez zespoły nauczycieli, jest brana pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej. 20

21 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek: procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole; efekty działalności szkoły lub placówki; zarządzanie szkołą lub placówką; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. 21

22 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Wymagania opisane są na dwóch poziomach – na poziomie B oraz na poziomie D. Niespełnianie przez szkołę lub placówkę wymagań na poziomie D oznacza ustalenie poziomu E. Spełnianie wymagań na poziomie wyższym niż D, a niższym niż B oznacza ustalenie poziomu C. Spełnianie praz szkołę lub placówkę wymagań na wyższym poziomie niż opisany na poziomie B oznacza ustalenie dla niej poziomu A. 22

23 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Wymaganie: 1.3. Uczący się są aktywni Charakterystyka wymagania: POZIOM D (opisany w załączniku) Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę. POZIOM C (przykład) Uczniowie podejmują próby różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, ich aktywność jest wynikiem pracy nauczycieli. POZIOM B (opisany w załączniku) Uczący się są samodzielni i autonomiczni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczących się. POZIOM A (przykład) Podejmowane przez uczniów działania są na stale wpisane w kalendarz pracy szkoły. Starsi uczniowie inicjują aktywności młodszych uczniów. 23

24 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
Plan rozwoju??? Misja?? Wizja??? CO TO JEST KONCEPCJA PRACY!!!!????? 24

25 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań: W OBSZARZE EFEKTY wobec szkoły lub placówki publicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy, wobec szkoły lub placówki niepublicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 83 ust. 1 pkt 3 lub art. 88 ustawy; W INNYCH OBSZARACH szkoła lub placówka zobowiązana jest do wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania tego wymagania. 25

26 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 26

27 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego. 27

28 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki. 28

29 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 29

30 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. 30

31 Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora
§ 22. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. UWAGA: UoSO Art Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 31

32 Kalendarium w roku szkolnym 2009/2010:
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 9 listopada 2009 r. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, podadzą do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego do dnia 16 listopada 2009 r. Dyrektorzy szkół i placówek publicznych przedstawiają radom pedagogicznym plan nadzoru pedagogicznego do dnia 23 listopada 2009 r. 32

33 Szkolenia dla wizytatorów wykonujących zadania z zakresu wspomagania.
Szkolenia w nadzorze „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia z zakresu ewaluacji zewnętrznej Trzy cykle szkoleń dla 90 wizytatorów i 32 dyrektorów szkół, którzy się zdecydowali poddać w trakcie szkolenia całościowej ewaluacji zewnętrznej (pierwsza edycja – wrzesień 2009, kolejne w marcu 2010 i wrześniu 2010. Szkolenia z zakresu prowadzenia kontroli zgodności działalności szkoły z przepisami prawa Szkolenia dla wizytatorów wykonujących zadania z zakresu wspomagania. Konferencje informacyjne dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek (około 15 konferencji w każdym województwie od stycznia do marca 2010 r.). Prowadzącymi konferencji będą wizytatorzy uczestniczący w pierwszym cyklu szkoleń. Szkolenia z zakresu ewaluacji wewnętrznej dla 2000 dyrektorów szkół i placówek (. 30 trzydniowych szkoleń realizowanych od marca do grudnia 2010 r., w 5 cyklach –1 cykl 17 lutego – 2 marca) 33

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Iqwdiuhdoiq 34


Pobierz ppt "System nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google