Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości przekazywania pomocy finansowej sektorowi non-profit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Wdrażania RPO WK – P01 Kamila Radziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości przekazywania pomocy finansowej sektorowi non-profit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Wdrażania RPO WK – P01 Kamila Radziecka."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości przekazywania pomocy finansowej sektorowi non-profit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Wdrażania RPO WK – P01 Kamila Radziecka Departament Wdrażania RPO

2 Departament Wdrażania RPO WK – P 02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw

3 Departament Wdrażania RPO WK – P 03 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno – gospodarczej i przestrzennej obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. OBSZAR ROBOCZY

4 Departament Wdrażania RPO WK – P 04 Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 będą realizowane za pomocą następujących osi priorytetowych: 1. Rozwój infrastruktury technicznej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3. Rozwój infrastruktury społecznej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 6. Wsparcie rozwoju turystyki 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

5 Departament Wdrażania RPO WK-P 05 Cel strategiczny programu jest prezentowany przez następujące cele szczegółowe: Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko – pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców. Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe.

6 Departament Wdrażania RPO WK – P 06 Dokumenty programowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Vademecum Beneficjenta RPO WK – P 2007 – 2013, Wytyczne IZ w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach RPO WK – P 2007 – 2013, Wytyczne IZ w zakresie promocji RPO WK – P 2007 – 2013 Inne Wytyczne IZ RPO WK – P 2007 – 2013

7 Departament Wdrażania RPO WK – P 07 OBSZAR ROBOCZY Organizacje pozarządowe uprawnione do aplikowania w ramach RPO W K – P Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem w ramach danego działania

8 Departament Wdrażania RPO WK – P 08 Działania przewidziane dla poszczególnych typów Beneficjentów 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

9 Departament Wdrażania RPO WK – P 09 3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej Cele działania: Rozwój i poprawa stanu infrastruktury wykorzystywanej dla celów edukacyjnych, dla podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – Do 70% dla publicznych szkół wyższych; Do 65% dla pozostałych wnioskodawców Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną Zgodnie ze schematem pomocy publicznej Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa

10 Departament Wdrażania RPO WK – P 10 3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej Przykładowe rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych oraz adaptacja obiektów na cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia, w celu tworzenia pomieszczeń dydaktyczno–wykładowych, naukowo-badawczych, laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, sal do praktycznej nauki zawodu, bibliotek, infrastruktury edukacyjnej w kampusach, akademikach, internatach, innych obiektów służących działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych placówek edukacyjnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej. Zakup wyposażenia obiektów wymienionych w powyższych punktach, wyłącznie w połączeniu z realizacją projektu inwestycyjnego.

11 Departament Wdrażania RPO WK – P 11 W 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Cele działania: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym lecznictwa specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – Do 65% Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną Zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa

12 Departament Wdrażania RPO WK – P 12 OBSZAR ROBOCZY Schemat – opieka zdrowotna: Przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami wymienionymi w pkt b. Przy założeniu, że wsparcie w sektorze ochrony zdrowia jest skierowane na podniesienie i poprawę jakości świadczonych usług, nie będą wspierane działania skierowane na zwiększanie liczby łóżek oraz liczby obiektów infrastrukturalnych. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi w jakim podmiot działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Przykładowe rodzaje projektów:

13 Departament Wdrażania RPO WK – P 13 Schemat – pomoc społeczna, w tym problematyka opiekuńczo-wychowawcza: Przebudowa i rozbudowa obiektów pomocy społecznej i służących realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa bądź w celu poprawy stanu infrastruktury i jakości usług wraz z niezbędnym wyposażeniem, Budowa obiektów infrastrukturalnych służących pomocy społecznej, w tym opiekuńczo – wychowawczej, Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami wymienionymi w pkt c. 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Przykładowe rodzaje projektów:

14 Departament Wdrażania RPO WK – P 14 4.1 – Rozwój infrastruktury ICT Cel działania: Stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – Do 75% Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną Zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa

15 Departament Wdrażania RPO WK – P 15 4.1 – Rozwój infrastruktury ICT Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Przykładowe rodzaje projektów:

16 Departament Wdrażania RPO WK – P 16 Przykładowe rodzaje projektów: 4.1 – Rozwój infrastruktury ICT Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ICT. Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP-ów). Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5.

17 Departament Wdrażania RPO WK – P 17 Cel działania: Stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – Do 75% Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną Zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa

18 Departament Wdrażania RPO WK – P 18 Przykładowe rodzaje projektów: 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki oraz unifikacji systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania, dedykowanych infomatów). Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła – nauczyciel – uczeń – rodzice. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

19 Departament Wdrażania RPO WK – P 19 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Cele działania: Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców miast.

20 Departament Wdrażania RPO WK – P 20 Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – Zgodnie z decyzją IZ w zależności od liczby ludności na danym obszarze: 85 % - miasta 5-10 tys. mieszkańców 85% - miasta 10-15 tys. mieszkańców 80% - miasta 15-20 tys. mieszkańców 75% - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców 70% - miasta subregionalne: Inowrocław, Grudziądz, Włocławek 65% - aglomeracja bydgosko-toruńska Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną Zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa

21 Departament Wdrażania RPO WK – P 20 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Przykładowe rodzaje projektów: Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne; Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym także rozbiórki obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych; Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych lub społecznych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem; Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy;

22 Departament Wdrażania RPO WK – P 20 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Przykładowe rodzaje projektów: Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego; Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w zakresie: infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem (drogi gminne i powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi); sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej – jedynie jako elementów projektu kompleksowego;

23 Departament Wdrażania RPO WK – P 20 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Przykładowe rodzaje projektów: Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj : odnowienie elementów strukturalnych budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/zewnętrzne, wejścia i elementy konstrukcji zewnętrznej, winda, instalacje techniczne budynku; działania podnoszące efektywność (oszczędność) energetyczną budynku (termomodernizacja); zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla człowieka.

24 Departament Wdrażania RPO WK – P 23 W 2009 roku zostaną ogłoszone konkursy w ramach następujących działań: 1.Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: Termin ogłoszenia konkursu – Maj 2009 Przewidziana alokacja – 33,015 mln zł* (7,531 mln ) Poziom dofinansowania – do 65% Schemat: pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza Pomoc publiczna: Wsparciem zostaną objęte projekty w których nie zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna

25 Departament Wdrażania RPO WK – P 24 W 2009 roku zostaną ogłoszone konkursy w ramach następujących działań: 1.Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT Termin ogłoszenia konkursu – Listopad 2009 Przewidziana alokacja – 43,927 mln zł* (10,020 mln ) Poziom dofinansowania – do 75% lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej Pomoc publiczna: W przygotowaniu – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w prawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

26 Departament Wdrażania RPO WK – P 25 W 2009 roku zostaną ogłoszone konkursy w ramach następujących działań: 1.Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Termin ogłoszenia konkursu – Lipiec 2009 Przewidziana alokacja – kwota na konkurs zostanie określona po zamknięciu konkursu dla Działania 7.1 otwartego w 2008 roku, wartość alokacji dla całego okresu programowania 250,884 mln zł (70,374 mln euro) Poziom dofinansowania – Zgodnie z decyzją IZ w zależności od liczby ludności na danym obszarze: 85 % - miasta 5-10 tys. mieszkańców oraz miasta 10-15 tys. mieszkańców, 80% - miasta 15-20 tys. mieszkańców, 75% - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, 70% - miasta subregionalne: Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, 65% - aglomeracja bydgoskotoruńska, 50% - w przypadku wystąpienia pomocy publicznej Pomoc publiczna: Do czasu wydania Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie projekty, w których nie występuje pomoc publiczna. Konkurs otwarty.

27 Departament Wdrażania RPO WK – P 29 Jak uzyskać wsparcie? 1.Złożyć dokumentację konkursową w okresie naboru wniosków w danym działaniu 2.Ocena formalna 3.Ocena merytoryczna 4.Wybór projektu przez Zarząd Województwa 5.Umowa o dofinansowanie i realizacja projektu

28 Departament Wdrażania RPO WK – P 29 Dziękuję za uwagę www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Możliwości przekazywania pomocy finansowej sektorowi non-profit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Wdrażania RPO WK – P01 Kamila Radziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google