Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu i rekrutacja. Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu i rekrutacja. Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu i rekrutacja

2 Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałania 2.1.1. Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Okres realizacji: 1.II.2011 r. – 30.IV.2013 r. (27 miesięcy) Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 pracowników przedsiębiorstw (w tym 42 kobiet, 24 osób w wieku 45+), głównie z województwa śląskiego, poprzez ich uczestnictwo w technicznych studiach podyplomowych na kierunku informatyka.

4 Projektodawca: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Partner: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja)

5 Celami szczegółowymi projektu są: Zaktywizowanie do podniesienia kwalifikacji 120 pracowników (42 kobiet) poprzez ich uczestnictwo w studiach podyplomowych Podniesienie kwalifikacji 96 osób (30 kobiet) uczestników projektu w dziedzinach objętych zakresem projektu potwierdzone dyplomem ukończenia studiów Zwiększenie liczby absolwentów kierunków kluczowych dla gospodarki o 96 osób (30 kobiet) Zaktywizowanie na rynku pracy osób w wieku 45+ (24 osób) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Celami szczegółowymi projektu są również: Wzrost pozycji 96 uczestników studiów podyplomowych na rynku pracy w tym 30 kobiet Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie praktycznych elementów do programów nauczania (min. 50h na każdym kierunku, prowadzone przez wykładowcę-praktyka, który w latach 2007-09 zdobył doświadczenie w instytucji niebędącej uczelnią w obszarze, w którym będzie nauczał) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Liczba uczestnikogodzin studiów: 43 200 Liczba uczestnikogodzin studiów (łącznie z konsultacjami): 43 260 Liczba semestrów nauki: 2 plus zaliczenie pracy dyplomowej Rozpoczęcie zajęć w roku 2011/2012: kwiecień/maj 2011 zakończenie luty/marzec 2012

8 Atrakcyjność projektu Atrakcyjne warunki finansowe Standardowe opłaty w ramach studiów podyplomowych w WSTI Wpisowe 99 zł Koszt 2 semestrów około 3000 zł Egzamin dyplomowy 250 zł W sumie około Całkowite koszty w ramach projektu Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Dodatkowe korzyści: materiały promocyjno-informacyjne (segregator, notatnik, długopis, smycz) podręczniki, pendrive min. 4 GB Liczba godzin zajęć: 360 Koszt godziny szkolenia 760 zł/360 godzin = 3350 zł 2,11 zł/godzinę 760 zł

9 Atrakcyjność projektu Specjalistyczna kadra Nowatorskie kierunki uruchomiane w ramach projektu Szansa na wiedzę 1 1.ANIMACJA 3D I CYFROWA EDYCJA WIDEO W GRAFICE REKLAMOWEJ 2.TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SIECI KOMPUTEROWE 3.AUTOCAD PROJEKTOWANIE W ŚRODOWISKU 2D I 3D Wysokiej klasy oprogramowanie: 3DS MAX 2011 AutoCAD 2011 Autodesk Inventor Pro 2011 Flash Professional CS5 Photoshop CS5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 W ramach projektu wykorzystywany będzie podczas zajęć wysokiej klasy sprzęt: Firewalle CISCO Switche CISCO Konwerter światłowodowy Urządzenia tworzące sieć bezprzewodową Tablety Drukarka 3D Skaner 3D Atrakcyjność projektu

11 Grupa docelowa Przystępujący do projektu powinien spełnić następujące kryteria: Posiadać status pracownika (umowa o pracę – etat) Posiadać wykształcenie wyższe w szczególności wyższe zawodowe Wnieść, po zakwalifikowaniu, 20% wkładu prywatnego w formie pieniężnej w wysokości 760 zł Kryteria dodatkowe Biegłe posługiwanie się komputerem Znajomość podstaw rysunku technicznego (dot. kierunku AutoCAD) Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym zakresem studiów podyplomowych Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – ocena doradcy zawodowego

12 Priorytety i realizacja Uczestnikami szkoleń będą pracownicy głównie z woj. śląskiego, jednakże nie wykluczamy osób spoza regionu. Ogólna liczba przeszkolonych 120 (60 osób w 2011/2012; 60 osób 2012/2013) Grupy po 20 osób na każdym z 3 kierunków Zostaną przyjęte 42 kobiety oraz 24 osoby w wieku 45+ Zostaną stworzone listy rezerwowych osób (20%) Grupa docelowa

13 Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być tylko osoby będące pracownikami przedsiębiorstw. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła definicję pracownika, tj, osoby, która może uczestniczyć w szkoleniach dofinansowywanych przez PARP. Zgodnie z tą definicją pracownikiem jest: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); Grupa docelowa

14 Osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; Grupa docelowa

15 Zgodnie z definicją osoby zatrudnione tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło) nie mogą być uczestnikami Projektu. Uczestnikami studiów nie mogą być również osoby prowadzące działalność gospodarczą (zawarto we wniosku). Przedsiębiorca zatrudniający pracownika nie może być w likwidacji lub upadłości Grupa docelowa

16 Procedura zgłoszeniowa BAZA ZGŁOSZEŃ ZGŁOSZENIE WWW Grupa zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ZGŁOSZENIE WWW ZGŁOSZENIE PAPIEROWE ZGŁOSZENIE WWW

17 Procedura zgłoszeniowa

18 Imię nazwiskoPłećData urodzenia ZatrudnienieData zgłoszenia Akceptacja Kowalski Kwiatkowska Cabacka Kaczyński Ptasińska Jasiński Procedura zgłoszeniowa Baza zgłoszeń WYBÓR GRUPY ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU !!! ZAPROSZENIE

19 Procedura zgłoszeniowa Wywiad z doradcą zawodowym Test kompetencyjny Czy kwalifikować do projektu na ten rok? TAK

20 Procedura zgłoszeniowa Informacja o zakwalifikowaniu do grupy Dostarczenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych + weryfikacja Podpisanie umowy szkoleniowej Wniesienie wkładu własnego na konto projektu Wypełnienie na stronie www formularza rekrutacji elektronicznej na studia podyplomowe w WSTI Wymagane dokumenty: dyplom (odpis) ukończenia szkoły wyższej kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu, 2 fotografie (37mm x 52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle) 2 x umowa edukacyjna oświadczenie o ubezpieczeniu

21 Procedura zgłoszeniowa

22 Uwagi końcowe dotyczące edycji 2011/2012 Zajęcia: 2 razy w tygodniu w godzinach 16 – 21. Rozpoczęcie zajęć pierwszej edycji: kwiecień 2011 Zakończenie zajęć: luty 2012 Zaliczenie pracy dyplomowej marzec 2012 Znaczna intensywność prowadzonych zajęć Wymagana wysoka frekwencja na zajęciach (minimum 80%). Restrykcje finansowe (zapisane w umowie) w przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z projektu Uczestnicy będą poddani procedurom ewaluacyjnym Miejsce prowadzonych zajęć: Katowice ul. Mickiewicza 29

23 Szansa na wiedzę 1 Czy wykorzystuje Pan/Pani w pracy wiedzę zdobytą w trakcie studiów? Tak, wykorzystuję 94,44% Nie wykorzystuję 5,56% Czy ukończenie studiów podyplomowych przez pracownika zwiększa jego wartość na rynku pracy? Tak, zwiększa 100% Nie zwiększa 0% Badania własne WSTI próba 55 osób

24 Szansa na wiedzę 1 – opinie Bardzo się cieszę gdyż wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas nauki na Państwa uczelni. Szczególnie są mi pomocne umiejętności z zakresu edycji video i programów montażowych. Korzystam z nich w pracy. Po zakończeniu studiów zdecydowałam się na zmianę pracodawcy i teraz jest dużo lepiej. Pani Marta uczestniczka projektu Szansa na wiedzę

25 Szansa na wiedzę 1 - opinie 1.Wiedza zdobyta na ukończonych studiach podyplomowych jest przeze mnie wykorzystywana w pracy etatowej (dz. Marketingu) 2.Duża inwestycja poniesiona przeze mnie (dla skończenia kursu):czasowa (dojazd z odległej miejscowości) i finansowa (zakup środka transportu umożliwiającego ów dojazd) sprzyjała zwiększeniu motywacji nakierowanej na dalszy rozwój w dziedzinie informatyki. 3.Znacznie pewniej czuję także na rynku pracy ogólnie. Wykonuję prace dorywcze na podstawie wiedzy ze studiów na WSTI – grafika wydawnicza i animacje. 4.Jako ostatni wymienię punkt dotyczący możliwości przebudowy myślenia, jaką mi dało kształcenie techniczne i obcowanie z narzędziami pracy informatyka/grafika (programy graficzne). Pragnę podziękować zespołowi WSTI za opracowanie kursu (wraz z doborem kadry) i obsługę a także udostępnienie go w jednym z programów UE (czyli dostępność kosztową). Pani Julia uczestniczka projektu Szansa na wiedzę Odpowiem w kilku punktach ponieważ korzyści wyniesione przeze mnie z kursu są niesamowicie rozlegle.

26 ZAPRASZAMY www.szansanawiedze2.pl


Pobierz ppt "Założenia projektu i rekrutacja. Projekt Szansa na wiedzę studia podyplomowe IT w WSTI w Katowicach (II edycja) Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google