Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Gdańsk, 19 lipca 2013r.

2 Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa wyznaczając tym samym kierunki interwencji ze środków UE w kolejnej perspektywie finansowej, w tym liczbę i zakres programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach Umowa Partnerstwa - dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji UP. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC, którego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. Interwencja w ramach PO PC wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 dotyczący inteligentnego rozwoju oraz zapisy Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczące działań na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych, poprawy fizycznego dostępu do sieci oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line. 2

3 Cele tematyczne – najważniejsze kierunki wsparcia 2014-2020
Technologie informacyjno-komunikacyjne to jeden z 11 podstawowych obszarów wsparcia funduszy UE na lata Zawiera się on w celu tematycznym 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych”, który realizowany ma być poprzez następujące priorytety inwestycyjne: 2.1. poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej (realizowany w ramach Osi I POPC) 2.2. rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK (realizowany w ramach Osi III POPC oraz RPO) 2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia (realizowany w ramach Osi II oraz III POPC oraz RPO) 3

4 Uzasadnienie interwencji w ramach PO PC
Stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, a także poziom jej wykorzystania, jest relatywnie niski w porównaniu z większością pozostałych krajów UE, a także odległy od przyjętych w EAC celów. Osiągnięcie celów EAC będzie wymagało nie tylko rozwoju sieci w nowych lokalizacjach, ale także przebudowy istniejącej infrastruktury oraz stymulacji popytu na usługi o najwyższych prędkościach transmisji. Oś I - Zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej Poziom rozwoju e-administracji publicznej w Polsce jest niższy niż średnia dla Unii Europejskiej, choć można zauważyć jego stopniowy wzrost. Mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, wciąż konieczne są zatem działania służące poprawie dostępności e- usług publicznych i ich wykorzystania. Oś II - Wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej

5 Uzasadnienie interwencji w ramach PO PC
Zjawisko wykluczenia cyfrowego dotyczy ok. 13 mln osób w Polsce i dotyka osoby starsze, emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne, a także osoby ubogie i korzystające z pomocy społecznej; rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby słabo wykształcone i bezrobotne. Najpoważniejszy powód niekorzystania z Internetu i rozwoju kompetencji cyfrowych - bariery mentalnościowe, tj. brak motywacji i potrzeby korzystania  z nowoczesnych technologii. Celem jest poprawa jakości życia grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnych, a także zwiększenie popytu na usługi szerokopasmowe, publiczne usługi i treści dostępne w formie cyfrowej dzięki upowszechnianiu wiedzy o korzyściach z wykorzystania internetu i TIK. Oś III - E-integracja oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych Pierwsze dwa obszary wskazują kierunki poprawy ilości i jakości infrastruktury, usług i treści. Trzeci filar ma pomóc wykreować popyt, dzięki zwiększeniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa i eliminacji barier mentalnych w wykorzystaniu szans, jakie niosą technologie cyfrowe.

6 Cele szczegółowe PO PC Cel szczegółowy 1 Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach (Oś I) Cel szczegółowy 2 Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych (Oś II) Cel szczegółowy 3 Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej(Oś II) Cel szczegółowy 4 Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych (Oś II) Cel szczegółowy 5 Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi. (Oś III) 6

7 Oś 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Cel szczegółowy 1 - Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach. Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej. W uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, wsparcie w zakresie podstawowego dostępu do internetu szerokopasmowego. Beneficjenci – przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz, w uzasadnionych przypadkach, jednostki samorządu terytorialnego. 7

8 Mechanizmy koordynacji i komplementarności: sieci szerokopasmowe
Podział zakresów interwencji Fundusze UE: cały zakres w POPC (ewentualne środki krajowe z programu Inwestycje Polskie) Procesy wyboru projektów Oparte na kryteriach strategicznych (białe plamy) i ekonomicznych w oparciu o inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzonej przez MAiC. Dodatkowo przewiduje się uwzględnienie specyfiki poszczególnych województw, w tym zakres interwencji prowadzonej w obszarze sieci w ramach RPO w obecnej perspektywie. Sposób uwzględnienia specyfiki regionalnej nie został jeszcze określony na obecnym etapie prac nad PO PC.

9 Oś 2 E-Administracja i otwarty rząd
Cel szczegółowy 2 Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych Interwencja w obszarze podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - będzie polegać na wsparciu jednostek administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji tych usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Beneficjenci – jednostki administracji rządowej oraz konsorcja ww. jednostek z innymi podmiotami. Interwencja dotycząca tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi będzie miała na celu dostarczanie impulsu dla podmiotów spoza administracji publicznej, zdolnych do wytwarzania usług, treści i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi. Beneficjenci – jednostki naukowe, przedsiębiorcy, NGO’s. 9

10 Oś 2 E-Administracja i otwarty rząd
Cel szczegółowy 3 Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej Podniesienie standardów instytucji administracji rządowej m.in. w zakresie informatyzacji procedur wewnętrznych w urzędach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjności istniejących systemów, otwartości dostępu (availability) do informacji sektora publicznego, elektronicznej dostępności (accessibility) urzędu dla osób niepełnosprawnych. Beneficjenci – urzędy administracji rządowej. Podniesienie kompetencji pracowników IT w centralnej administracji rządowej, w celu usprawnienia zarządzania i realizacji procesów informatyzacji państwa. Beneficjenci – beneficjent systemowy.

11 Oś 2 E-Administracja i otwarty rząd
Cel szczegółowy 4 Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki Wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych w instytucjach, które są w posiadaniu cennych zasobów publicznych, w tym kontynuacja finansowania projektów digitalizacyjnych w szczególności w polskich instytucjach kultury i nauki. Możliwa będzie również budowa oraz rozwój infrastruktury w celu zapewnienia możliwości przechowywania oraz udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki. Beneficjenci – m.in. jednostki naukowe, państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe.

12 Mechanizmy koordynacji i komplementarności : e-usługi publiczne
Podział zakresów interwencji PO PC: e-usługi krajowe, cyfrowy awans urzędów, digitalizacja zasobów kultury i nauki, tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte zasoby RPO: e-usługi szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, digitalizacji i zapewnienie dostępu do zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, rozwój infrastruktury informatycznej służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Procesy wyboru projektów Punkty odniesienia dla oceny w ramach RPO: centralna lista priorytetowych usług/funkcjonalności dla obywateli i przedsiębiorców, ramowe wytyczne nt. oceny kosztów i korzyści w projektach dot. e-usług publicznych (w tym komplementarność rozwiązań kra-region) Krajowe Ramy Interoperacyjnośąci kontrola ex-post poziomu zgodności oceny z ww. dokumentami

13 Oś 3 E-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK
Cel szczegółowy 5: Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi. Działania szkoleniowo – doradcze na rzecz e-integracji grup wykluczonych cyfrowo (przede wszystkim osoby 50+ oraz osoby niepełnosprawne, a także emeryci, renciści) poprzez budowę i rozwój kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia. Beneficjenci – NGO’s, uniwersytety trzeciego wieku, instytucje publiczne. Działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania e-umiejętności oraz wykorzystania technologii cyfrowych Beneficjenci – beneficjent systemowy.

14 Mechanizmy koordynacji i komplementarności : e-kompetencje, e-integracja
Podział zakresów interwencji POPC: działania szkoleniowo-doradcze na rzecz osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne), rozwój kompetencji IT w administracji publicznej. POWER: wsparcie zamawianych kierunków studiów; systemowe elementy cyfryzacji procesów edukacyjnych. RPO: wsparcie cyfryzacji procesów edukacyjnych w poszczególnych szkołach; wsparcie szkoleń z zakresu nabywania i rozwijania kompetencji cyfrowych, ewentualnie dopłaty do abonamentu na Internet (a la POIG działanie 8.3). Procesy wyboru projektów Wymiana informacji o dobrych praktykach 14

15 Obszary TIK wspierane z programów regionalnych – CT2
Do realizacji strategicznych rezultatów w zakresie cyfryzacji przyczynią się również projekty realizowane w RPO. Związane są one z: Działaniami dotyczącymi cyfrowego rozwoju przedsiębiorstw Działaniami z zakresu rozwoju cyfrowej administracji samorządowej Działaniami, które mają przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji i szans na rynku pracy, rozwoju kompetencji cyfrowych związanych z edukacją oraz e-integracji w celu przeciwdziałaniu ubóstwu

16 Obszary TIK wspierane poza CT 2
informatyzacja nauki oraz badania naukowe dotyczące zastosowań TIK w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla B+R (cel tematyczny 1) – e-gospodarka w POIR oraz RPO rozwój produktów i usług opartych na TIK oraz wdrażanie opartych na TIK usprawnień procesów biznesowych w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla MŚP (cel 3) - e-gospodarka w POIR oraz RPO wykorzystanie systemów TIK w projektach infrastrukturalnych (np. smart grid, transport, monitoring zagrożeń) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej jako element innych projektów liniowych (cele 4, 6 i 7) – POIŚ’ szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, w tym w ramach walki z wykluczeniem społecznym i cyfrowym (cele 8 i 9) – e-inclusion – POWER oraz RPO cyfryzacja procesów edukacyjnych (cel 10) – POWER oraz RPO wykorzystanie TIK jako element zasadniczo nieinformatycznych projektów dla poprawy skuteczności administracji publicznej (cel 11) - POWER

17 Realizacja POPC w kontekście wsparcia obszaru TIK w latach 2007-2013
Sieci szerokopasmowe Perspektywa Perspektywa (POPC) Utworzonych zostanie ponad 35 tys. km sieci internetu szerokopasmowego, w tym przede wszystkim sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, a ok. 7 mln osób uzyska możliwość dostępu do internetu. Utworzona zostanie przede wszystkim sieć dostępowa umożliwiająca wykorzystanie efektów budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych w latach , a dzięki temu osiągniecie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, a wiec zapewnienie możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps dla wszystkich, w tym co najmniej 100 Mbps dla znacznej części obywateli.

18 Realizacja POPC w kontekście wsparcia obszaru TIK w latach 2007-2013
E-administracja Perspektywa Perspektywa (POPC) Na poziomie krajowym zrealizowane zostaną projekty, dotyczące takich obszarów jak m.in.: zdrowie, e-podatki, działalność gospodarcza, informacja przestrzenna bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, jak również informatyzacja i udostępnianie on-line rejestrów publicznych oraz e-PUAP. Zakończone projekty: Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych, Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego „112”, TERYT2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Kontynuowany będzie proces rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną na poziomie administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz ich integracji na platformie e-PUAP. Dodatkowo zwiększona zostanie podaż udostępnionych treści i usług w celu ich ponownego wykorzystania, jak również zdigitalizowanych zasobów publicznych, co przyczyni się do realizacji idei „otwartego rządu”.

19 Realizacja POPC w kontekście wsparcia obszaru TIK w latach 2007-2013
E-integracja Perspektywa Perspektywa (POPC) Przeszkolonych zostanie przez wybrane firmy szkoleniowe oraz przez lokalnych trenerów – Latarników Polski Cyfrowej – ponad 130 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z czego dla wielu z nich sfinansowany zostanie abonament na dostęp do internetu. Działania doradcze i szkoleniowe w zakresie budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowane zostaną do osób nieaktywnych na rynku pracy, a więc osób starszych (50+), emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Dodatkowo realizowane będą kampanie promujące zalety i korzyści z korzystania z internetu i TIK.

20 Przewidywane rezultaty interwencji prowadzonej w latach 2014-2020
POPC ma na celu wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału TIK dla poprawy jakości życia obywateli, podwyższenia sprawności państwa oraz dla rozwoju konkurencyjności gospodarki. Pozwoli nam na to przemyślana konstrukcja programu, która nie tylko odnosi się do elementów podażowych – mocno zarysowanych w osi I i II, ale także popytowych w osi III – poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych i uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rynek telekomunikacyjny stanie się bardziej konkurencyjny - klienci operatorów telekomunikacyjnych będą mieli możliwość wybrania oferty na najkorzystniejszych dla siebie warunkach. Możliwe stanie się uzyskanie dostępu do Internetu o wysokiej prędkości, zarówno na terenach miejskich, jak i tych trudniej dostępnych (np. odległych, wiejskich). Szereg udogodnień dla obywateli, tj.: możliwość załatwienia spraw urzędowych przez Internet – usługi publiczne o wyższym stopniu dojrzałości, dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp., otwarty dostęp do zasobów publicznych, w tym dostęp do informacji publicznej (open goverment), a także zasobów dziedzictwa kulturowego, naukowego i edukacyjnego w postaci cyfrowej. Coraz mniejsza liczba osób wykluczonych cyfrowo, poprzez szereg profilowanych działań mających na celu włączenie cyfrowe obywateli. 20

21 Dziękuję za uwagę! rozwojcyfrowy@mrr.gov.pl

22 Wsparcie dla klastrów w perspektywie 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój RPO Klastry jako typ beneficjenta w różnych instrumentach PO IR, np. dedykowanych finansowaniu B+R Wsparcie dla Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), wpisujących się co do zasady w inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym: projekty z zakresu internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy na szczeblu międzynarodowym realizowane przez koordynatorów KKK; preferencje dla firm działających w ramach KKK przy ubieganiu się o wsparcie z różnych instrumentów PO IR, np. dot. projektów B+R, inwestycji o charakterze innowacyjnym. 1) Wsparcie inicjatyw na wczesnym etapie rozwoju; 2) Wsparcie dla Kluczowych Klastrów Regionalnych (KKR), wyznaczających lub wpisujących się co do zasady w inteligentne specjalizacje na poziomie regionalnym; 3) Preferencje dla KKR przy ubieganiu się o wsparcie z instrumentów dla nich dostępnych, ale nie dedykowanych, np. w projektach B+R, inwestycje o charakterze innowacyjnym, rozwój kapitału ludzkiego (w zależności od decyzji poszczególnych IZ RPO); 4) W zakresie internacjonalizacji projekty powiązane z rozwiązaniami systemowymi organizowanymi na poziomie krajowym.

23 Przewidywane efekty wsparcia na lata 2007-2013 w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Sieci szerokopasmowe (zgodnie z zawartymi umowami)

24 Przewidywane efekty wsparcia na lata 2007-2013 w obszarze społeczeństwa informacyjnego
E-administracja

25 Przewidywane efekty wsparcia na lata 2007-2013 w obszarze społeczeństwa informacyjnego
E-gospodarka

26 Przewidywane efekty wsparcia na lata 2007-2013 w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-integracja


Pobierz ppt "Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google