Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji."— Zapis prezentacji:

1 1 Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji Warszawa, 15.02.2013

2 2 Plan prezentacji 1. Zadania DRC 2. Partycypacja społeczna w dotychczasowych pracach nad POC 3. Główne uwarunkowania programowania 2014-2020 4. Przedstawienie celów i osi priorytetowych POC 5. Kluczowe obszary wsparcia poza POC

3 3 Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji - od 01.01.2013 odpowiedzialność za przygotowanie programu rozwoju cyfrowego i współpracę z MAiC w tym zakresie - koordynacja celu tematycznego (2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych - koordynacja prac nad programami regionalnymi, w tym nad systemem kontraktów terytorialnych - koordynacja celu tematycznego (3) podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

4 4 Dotychczasowa partycypacja społeczna w pracach nad POC - debata ekspercka: 5 lipca 2012 - spotkanie międzyresortowego zespołu roboczego: 11 października 2012 - spotkania tematycznych grup roboczych ds. sieci, treści i usług, kompetencji cyfrowych: 18, 20 grudnia 2012 - ekspertyzy wspierające proces programowania - spotkania ad hoc w celu dyskusji nad konkretnymi tematami (np. modelem wsparcia dla e-gospodarki) - widzimy konieczność intensyfikacji współpracy i zmiany modelu na współtworzenie a nie tylko opiniowanie dokumentów (partycypacyjny model ewaluacji ex-ante; uruchomienie internetowej platformy konsultacyjnej; inne narzędzia - ?)

5 5 Główne uwarunkowania programowania 2014-2020 - ścisłe powiązanie ze Strategią EU 2020 - narzucone przez KE ramy celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych - warunkowość ex-ante - konieczność strategicznej integracji wszystkich interwencji w Umowie Partnerstwa - zwiększony nacisk na logikę interwencji wyzwania/potrzeby => cele (wskaźniki realizacji celów) => działania - zmiany w systemie monitorowania - zwiększony nacisk na mierzalne efekty - zmienione definicje typów wskaźników - ocena wykonania na podstawie kamieni milowych

6 6 Cele tematyczne funduszy UE 2014-2020 (1) wspieranie B+R i innowacji (2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK (3) wzrost konkurencyjności MŚP (4) gospodarka niskoemisyjna (5) dostosowanie do zmian klimatu (6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów (7) zrównoważony transport (8) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (9) włączenie społecznego i walka z ubóstwem (10) edukacja i LLL (11) wzmacnianie potencjału i skuteczności administracji publicznej

7 7 Cele tematyczne funduszy UE 2014-2020 Pewne kluczowe dla cyfryzacji działania będą realizowane w ramach formalnie innych celów tematycznych i innych programów niż POC, pozostając zarazem tematycznie ściśle związanymi z budową społeczeństwa cyfrowego: - informatyzacja nauki oraz badania naukowe dotyczące zastosowań TIK w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla B+R (cel 1) - rozwój produktów i usług opartych na TIK w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla MŚP (cel 3) - wykorzystanie systemów TIK w projektach infrastrukturalnych (np. smart grid, transport, monitoring zagrożeń) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej jako element innych projektów liniowych (cele 4, 6 i 7) - szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, w tym w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym (cele 8 i 9) - cyfryzacja procesów edukacyjnych (cel 10) - wykorzystanie TIK jako element zasadniczo nieinformatycznych projektów dla poprawy skuteczności administracji publicznej (cel 11)

8 8 Wsparcie TIK: model skoncentrowany czy rozproszony - Koncentracja w POC wsparcia sieci i centralnych e-usług publicznych - Kształt rządowych Strategii wskazywałby ogólnie na model rozproszony - TIK coraz silniej będą przenikać wszystkie dziedziny polityki i gospodarki i będą coraz ściślej wmontowane w logiki sektorowe - Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 wskazują, że należy unikać zwłaszcza fragmentaryzacji zakresów wsparcia dla przedsiębiorców: - rozproszenie zadań, kompetencji i wiedzy pomiędzy różne podmioty, utrudniające wytworzenie merytorycznej masy krytycznej w jednostkach administrujących środkami dla MŚP - wyższe koszty wdrażania, - większe obciążenie dla beneficjentów, związane z koniecznością orientowania się w zasadach demarkacji - Planowana interwencja z EFS w zakresie TIK ma charakter właściwy dla projektów systemowych (a nie całych osi priorytetowych) lub – projektów o skali wymagającej wdrażania z poziomu regionalnego

9 9 Cele POC Oś 1. Internet szerokopasmowy - Upowszechnienie Internetu szerokopasmowego Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej - Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - Rozwój cyfrowego funkcjonowania administracji rządowej - Zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych - Zapewnienie instytucjonalnych podstaw trwałego ekosystemu generowania i upowszechniania innowacji procesowych i produktowych dotyczących wykorzystania TIK

10 10 Oś 1. Internet szerokopasmowy - raczej sieci dostępowe niż szkieletowo-dystrybucyjne - 100 Mb/s ? 30/Mb/s ? Kiedy możliwość niższych przepustowości? - ewentualne wsparcie kompetencji cyfrowych i ograniczanie bariery mentalnej jako cross-financing (przyczyniłoby się do realizacji celu osi poprzez zwiększenie popytu na Internet) - niezbędne badanie: szczegółowe oszacowanie potrzeb i kosztów modernizacji infrastruktury - niezbędna wyspecjalizowana instytucja wdrażająca

11 11 Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 1. Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - główne usprawnienia względem modelu Osi 7 POIG: - ocena projektów w świetle strategicznej wizji priorytetowych usług i ich docelowych na rok 2020 poziomów e-dojrzałości (do wypracowania na podstawie PZIP i dodatkowych analiz) - większa koncentracja na potrzebach obywatela - większy nacisk na uzasadnienie ekonomiczne projektów - większy nacisk na relacje między projektami (współdzielenie zasobów, interoperacyjność) - nacisk na udostępnienie zasobów i informacji publicznych zdatnych do ponownego wykorzystania przez biznes i NGO - wymaganie większego stopnia przygotowania projektów przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - objęcie potencjalnych beneficjentów wsparciem doradczym i szkoleniowym na etapie przygotowań - ściślejszy monitoring projektów (w oparciu o etapy i kamienie milowe) od początku ich realizacji.

12 12 Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 2. Rozwój cyfrowego funkcjonowania administracji rządowej - informatyzacja urzędów centralnych w oparciu o system standardów dotyczących wprowadzania rozwiązań informatycznych w administracji publicznej (warunek uruchomienia: wypracowanie ww. systemu standardów) Cel 3. Zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych - digitalizacja zasobów publicznych, w szczególności kultury i nauki - utworzenie systemu repozytoriów zasobów i informacji publicznych - standaryzacja i poprawa funkcjonowania BIP - elektronizacja procesu konsultacji społecznych i procesu legislacyjnego

13 13 Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 4. Zapewnienie instytucjonalnych podstaw trwałego ekosystemu generowania i upowszechniania innowacji procesowych i produktowych dotyczących wykorzystania TIK - wsparcie dla szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu w celu budowy centrów kompetencji gospodarki elektronicznej, świadczących szeroki zakres usług dla przedsiębiorców z sektora TIK oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań TIK w celu usprawnienia procesów biznesowych W całej osi 2 planowany jest cross-financing umożliwiający działania miękkie powiązane z celami poszczególnych projektów.

14 14 Kluczowe obszary wsparcia poza POC 1. Rozwój gospodarki elektronicznej RPO: - rozwój nowych produktów i usług cyfrowych, - upowszechnienie aplikacji cyfrowych wspomagających procesy biznesowe (np. e-commerce, telepraca, systemy B2B, CRM, ERP) POIR: - badania i rozwój dotyczące wykorzystania TIK - zaawansowane narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność w zakresie TIK (np. wsparcie ochrony własności intelektualnej, internacjonalizacji, inicjatyw klastrowych itp.) - informatyzacja jednostek naukowych i badawczych Kontynuacja POIŚ - ewolucja systemów sieciowych w stronę inteligentnych sieci (smart grid); upowszechnianie energooszczędnych i czystych technologii

15 15 Kluczowe obszary wsparcia poza POC 2. Edukacja i integracja cyfrowa a) Ograniczenie wykluczenia cyfrowego - POWER: Projekt systemowy typu Latarnik - RPO (EFS): Szkolenia dot. podstawowych kompetencji cyfrowych, ewentualnie z dopłatami do abonamentu b) Cyfrowe wsparcie dla poprawy jakości procesów dydaktycznych - POWER: Projekt systemowy typu Cyfrowa szkoła c) Upowszechnienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych - RPO: dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu zaawansowanych kompetencji cyfrowych - POWER (cel 11) lub POC (Oś 2, cross-financing): szkolenia z zaawansowanych kompetencji cyfrowych dla pracowników administracji publicznej

16 16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google