Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie Joanna."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie Joanna Woźniczka, Anna Adamczyk

2 Gdański Model Ekonomii Społecznej Finansowany z Priorytetu VII POKL Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Projekt innowacyjny testujący Projekt innowacyjny testujący Z komponentem ponadnarodowym Z komponentem ponadnarodowym

3 Jak definiuje się ekonomię społeczną? Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Najbardziej popularną i często stosowaną definicją jest ta sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Przedsiębiorstwo społeczne: działalność o celach głównie społecznych zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

4 Cele społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najczęściej myślimy o integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem: bezrobotnych, niepełnosprawnych, po terapii związanej z uzależnieniem, opuszczających zakłady karne itd. Z punktu widzenia samorządu ważne są również np.: zapewnienie niedrogiej i dobrej opieki zdrowotnej oraz usług opiekuńczych, edukacja, kultura, rozwój lokalny, ekologia itd.

5 Ile jest w Gdańsku organizacji pozarządowych? W bazach danych Urzędu Miejskiego w Gdańsku znajduje się ok. 600 organizacji pozarządowych. Gdańsk należy do jednych z najbardziej zaktywizowanych społecznie miast w Polsce. Najgęstsza sieć organizacji obok woj. mazowieckiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego

6 Ile z tych organizacji podejmuje działalność ekonomiczną? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niewiele … Znaczna większość- ponad 90% to organizacje, które funkcjonują tylko w oparciu o granty i dotacje Oznacza to duże uzależnienie od finansowania zewnętrznego…. Rozwiązaniem może być ekonomia społeczna

7 Ile jest w Gdańsku podmiotów ekonomii społecznej? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niewiele… W 2006 r. nie funkcjonowały tu żadne spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, czy zakłady aktywizacji zawodowej. W 2008 r. powołano pierwsze i jak dotychczas jedyne Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez TPBA Obecnie: Gdańska Spółdzielnia Socjalna Fundacja Społecznie Bezpieczni

8 Dlaczego? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niejasności w zakresie uregulowań prawnych brak lokalnych rozwiązań dotyczących ekonomii społecznej gmina nie stosuje klauzul społecznych w zamówieniach publicznych brak doświadczenia zarówno organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w zakresie działania i organizowania współpracy wokół ekonomii społecznej brak komercyjnego podejścia organizacji pozarządowych do świadczenia usług i ich sprzedawania organizacje są wyspecjalizowane w oferowaniu pomocy beneficjentom. Jednak jeśli idzie o marketing i sprzedawanie swoich usług na rynku brakuje im wiedzy i umiejętności.

9 Cel ogólny projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozwój sektora ekonomii społecznej w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem wspierającej roli administracji samorządowej oraz roli organizacji pozarządowych jako realizatorów przedsięwzięć ekonomii społecznej

10 Cele szczegółowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustanowienie partnerstwa publiczno - społecznego mającego za zadanie określenie optymalnych warunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w Gdańsku, a w szczególności wypracowanie, przetestowanie w praktyce i upowszechnianie Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej analiza prawnych i administracyjnych możliwości i potrzeb wspierania ekonomii społecznej przez miasto Gdańsk, a w szczególności uwzględnienia klauzul społecznych dostępnych dla podmiotów ekonomii społecznej w prawie zamówień publicznych

11 GRUPY DOCELOWE- użytkownicy Użytkownicy produktu: przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych Liczba użytkowników w wymiarze: docelowym: szacunkowa skala wdrożenia ok. 100 osób upowszechniania i włączenia: ok. 250 osób – osoby wypracowujące model oraz korzystające z działań upowszechniających w ramach projektu testowania: ok. 20 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej bezpośrednio włączeni we wdrażanie i testowanie modelu

12 GRUPY DOCELOWE- odbiorcy produktu Osoby narażone na dyskryminację takie jak: osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe, kobiety, wśród nich zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezdomne, byli więźniowie, osoby długo chorujące, przede wszystkim psychicznie oraz inne. Liczba odbiorców produktu w wymiarze: docelowym- ok. 200 osób testowania – ok. 15 osób zatrudnionych w powstałych w ramach testowania produktu 2 podmiotach ekonomii społecznej

13 I etap - wypracowanie GMES rekomendacje zmian prawa lokalnego w celu stworzenia optymalnego otoczenia, prawnego ułatwiającego start i funkcjonowanie podmiotom ekonomii społecznej, metody inkubowania nowych pomysłów ekonomii społecznej, narzędzia wspierania samowystarczalności i stabilności przedsięwzięć ekonomii społecznej, zasady współfinansowania tj. zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej przez Miasto Gdańsk i jednostki podległe, zasady nawiązywania partnerstw z podmiotami ekonomii społecznej, metody promocji i upowszechniania sektora ekonomii społecznej, jego podmiotów oraz przedsięwzięć. 8 miesięcy

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 II etap- testowanie GMES testowanie modelu poprzez wprowadzenie rekomendowanych przez GMES zmian prawa lokalnego i zainicjowanie powstania i funkcjonowania 2 podmiotów ekonomii społecznej w Gdańsku, weryfikacja opracowanego modelu i wprowadzenie stosownych korekt – opracowanie publikacji zawierającej wzorcowy Gdański Model Ekonomii Społecznej. upowszechnianie Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej. 22 miesiące

16 Obecnie Diagnoza i analiza problemu Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17

18 INKUBATOR ES miejsce o charakterze zarówno szkoleniowym (w tym także z uwagi na specyfikę PES – szkolenia menadżerskie, z zakresu finansów oraz ekonomii), doradczym (przy czym nadmienić należy że ze względu na liczne trudności przy zakładaniu PES, realnie patrząc tylko silne NGO są w stanie sprostać temu wyzwaniu), pomocowym (np. przy aplikowaniu o środki zewnętrzne), jak również pełniące rolę zabezpieczenia lokalowego dla nowo utworzonych PES Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 KLAUZULE SPOŁECZNE W PRZETARGACH Prawo dopuszcza stosowanie klauzul społecznych, ale w praktyce rzadko się je stosuje. Pierwszy powód to brak wiedzy u decydentów, na temat korzyści rozwoju ekonomii społecznej, drugi to konieczność zgłębiania kolejnych skomplikowanych przepisów i lęk przed zrobieniem błędu. Prawo w tym zakresie nie wymaga zmian. Potrzeba natomiast tłumaczenia, na czym polegają korzyści związane z rozwojem ekonomii społecznej oraz tworzenie klimatu bezpieczeństwa prawnego, dotyczącego tego tematu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 NIERUCHOMOŚCI DLA NGO I ES Brak majątku i nieruchomości jest przyczyną słabości trzeciego sektora w Gdańsku, uniemożliwia to także rozwój organizacji poprzez branie kredytów. Brak możliwości zarabiania na wynajmie nieruchomości uniemożliwia osiągnięcie finansowej niezależności od grantodawców, powoduje ogromną rotację pracowników ES, mocno destabilizuje działania organizacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Produkt finalny Innowacyjny- brak takiego strategicznego rozwiązania w Gdańsku Adekwatny- istnieje realne zapotrzebowanie na systemowe rozwiązanie dot. wspierania ekonomii społecznej w Gdańsku, podejmowane dotąd inicjatywy nie skutkowały powstaniem podmiotów ekonomii społecznej Skuteczny- wypracowane i zaakceptowane w szerokim gronie partnerów rozwiązania gwarantują ich faktyczne wdrożenie Efektywny- wypracowane rozwiązanie będzie realnym wsparciem dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Gdańsku- w ramach projektu powstaną 2 takie podmioty, które przetrą szlaki następnym

22 Kontakt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdański Model Ekonomii Społecznej - Biuro Projektu Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie ul. Władysława IV 12 Gdańsk- Nowy Port tel. 58 343 28 37 mail: biuro@ab.org.plbiuro@ab.org.pl www.bezdomnosc.org.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google