Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z MOBBINGIEM MOŻNA WYGRAĆ!!! A NAJWAŻNIEJSZE JEST JEMU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z MOBBINGIEM MOŻNA WYGRAĆ!!! A NAJWAŻNIEJSZE JEST JEMU"— Zapis prezentacji:

1 Z MOBBINGIEM MOŻNA WYGRAĆ!!! A NAJWAŻNIEJSZE JEST JEMU
PAMIĘTAJ!!!! Z MOBBINGIEM MOŻNA WYGRAĆ!!! A NAJWAŻNIEJSZE JEST JEMU PRZECIWDZIAŁANIE !!!

2 Statystyka W 2005r. wpłynęło do OIP Gdańsk:
45 skarg dotyczących mobbingu, w tym 9 okazało się zasadnych ( 20%) 25 skarg dotyczących dyskryminacji, w tym 9 okazało się zasadnych ( 36%)

3 Statystyka Dane PIP z 2004 roku :
394 skargi dot. Mobbingu – 31 w pelni uzasadnionych Dane PIP z 2005 roku: 188 skarg dot. Mobbingu – 28 zasadnych

4 Płaszczyzny występowania mobbingu:
pracownik - przełożony (5%); pracownik - pracownik (14%); przełożony - pracownik (81%);

5 Co mogą zrobić związki zawodowe?
Informować o tematyce i zakresie przeprowadzonej kontroli, przeprowadzać kontrolę Analizować uwagi i spostrzeżenia, Informować o wynikach kontroli i podjętych decyzjach, Udzielać porad i informacji z zakresu prawa pracy,

6 CO MOŻE ZROBIĆ OFIARA? szybko reagować zbudować koalicję
zbierać dowody (notatki, pisma, nagrania, zdjęcia) zachować spokój wykonywać obowiązki bez zarzutu szukać pomocy Skorzystać z mediacji Kierować sprawę do sądu

7 Nie jest mobbingiem: „Doświadczenie życiowe pozwala mniemać, że zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi stanu dobrego samopoczucia jest NIEWYMIERNE i NIE DAJĄCE SIĘ ZOBIEKTYWIZOWAĆ. Jednemu pracownikowi wystarczy samo posiadanie miejsca pracy, inny może pozostać wiecznym malkontentem, gdyż jest to kwestia cech charakteru, na które pracodawca nie ma wpływu. Za brak satysfakcji pracownika, przy działaniu pracodawcy w granicach prawa – nie może pracodawca ponosić odpowiedzialności.” – wyrok SN z 25 lipca 2003r. I PK 330/02 niepubl.

8 Obowiązki pracodawcy w zakresie mobbingu
Art. 943 K.p. - Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi – brak w K.p. określenia przykładów konkretnych działań 3 rodzaje działań: zakaz mobbingu eliminacja praktyk mobbingowych podejmowanych przez osoby trzecie względem pracownika prewencja antymobbingowa

9 Przykłady działań pracodawcy
Pisemne procedury Antymobbingowe Szkolenia „Mąż zaufania” Drożny system komunikacji Przejrzyste zasady ocen pracowników; Czytelne zasady awansu Adaptacja pracownika Wypracowane zasady rozstawania się z pracownikami

10 Przykłady działań pracodawcy
Szybka reakcja pracodawcy na zgłaszane przez pracowników przykłady praktyk mobbingowych Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa osobom zgłaszającym skargę na mobbera Mediacje.

11 Przykłady działań pracodawcy
Polecenie zakazu działań mobbingowych Wypowiedzenie lub rozwiązanie dyscyplinarne umowy o pracę z mobberem Odpowiedzialność porządkowa mobbera Odpowiedzialność materialna mobbera – w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania ofierze mobbingu

12 Skuteczne przeciwdziałanie :
Budowanie świadomości pokazującej: Jak rozpoznać zachowanie mobbingowe, Dlaczego należy popierać zachowania nie naruszające godności ludzi, Dlaczego jest potrzebne popieranie zachowań poważających innych. Dlaczego ważne jest skuteczne i szybkie rozwiązywanie konfliktów, Jakie korzyści niesie za sobą uczynienie firmy bezpiecznej dla pracownika i pracodawcy.

13 Bezpieczna firma: 1. otwarta na porozumienie – ma opracowane procedury łączności między pracownikami a kierownictwem 2.Wlącza pracowników w proces porozumiewania się, 3. wyposaża pracowników w umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych – szkolenia, 4.Ma jasne kryteria oceny pracowników 5. ma jasne zasady przydzielania nagród, wyróżnień i karania (i korzysta z nich) – pracownik musi wiedzieć za co dostaje nagrodę i za co karę 6. dba o przyjazne technologie 7. dba o zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika,

14 Bezpieczna firma: 8. pracownik czuje, ze jego praca jest ważna
9. kiedy szybko rozpoznaje się szykany wobec pracownika 10. jest w niej jasno opracowana procedura zgłaszania skarg i próśb 11. jest prowadzona polityka antymobbingowa 12. są w niej zidentyfikowane i rozwiązane przypadki mobbingu, 13. są w niej prowadzone stale diagnozy nastrojów społecznych w firmie, 14. ma w umowach o pracę jasno zapisane zadania, które ma realizować pracownik (lub zakresy obowiązków)

15 Jak zapobiegać mobbingowi?
Szybko reagować na każdy sygnał występowania konfliktu; wysłuchanie obu stron; Nadzór i badanie nastrojów i zachowań, Szkolić pracowników i kadrę menadżerską– aby uświadomić im, czym jest zjawisko mobbingu, obowiązki pracowników i pracodawcy, jak również odpowiedzialność za stosowanie mobbingu wobec innych; nadużycia. Wprowadzać jasne zasady oceniania pracowników, jak również jasne normy jakościowe i ilościowe pracy,

16 Jak zapobiegać mobbingowi?
Udoskonalać komunikację w firmie; Wprowadzać uregulowania dotyczące skutecznego i efektywnego rozwiązywania konfliktów; Spotykać się z pracownikami, interesować się ich potrzebami, słuchać ich uwag; Uczynić firmę przyjazną pracownikowi i pracodawcy; Wprowadzać procedury Antymobbingowe w przedsiębiorstwie;

17 Jak zapobiegać mobbingowi?
Motywowanie pracowników – współdziałanie w pracach firmy, wspólny cel; system pochwal, wyróżnień i odznaczeń; Jasny system karania i nagradzania pracowników; Jasne zasady awansowania i premiowania; Wyrażanie dezaprobaty na naganne zachowania pracowników i propagowanie pożądanych postaw i wzorców zachowań Jasno określić zasady rozstawania się z pracownikami- otwarcie komunikować decyzję o zwolnieniu, uczciwie przedstawiać powód zwolnienia;


Pobierz ppt "Z MOBBINGIEM MOŻNA WYGRAĆ!!! A NAJWAŻNIEJSZE JEST JEMU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google