Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Rudkach przez zespół w składzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Rudkach przez zespół w składzie."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Rudkach przez zespół w składzie Lider –Ewa Klefas Jolanta Jakubowska, Marzena Kozłowska, Przemysław Stelmaszczyk, Robert Klefas, Ewelina Radek, Ewa Lipiec, Jolanta Cholewińska

2 Obszar ewaluacji 1.4 Respektowane są normy społeczne

3 Przedmiot i cel badań Przedmiot badań- respektowanie norm społecznych w szkole Cel badań- pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa Kryteria-Skuteczność działań wychowawczych

4 Ankietowani Badaniami objęto: uczniów, rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i lidera zespołu wychowawców. Oddano ankiet: 80- uczniowie 73- rodzice 14- nauczyciele

5 Problemy kluczowe Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
W jaki sposób w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Jakie działania wychowawcze podejmuje szkoła celem eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych postaw?

6 Problemy kluczowe cd. Czy nauczyciele podejmują działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw? Czy nauczyciele modyfikują oddziaływania wychowawcze i uwzględniają inicjatywy uczniów?

7 Wyniki analizy materiału badawczego
97,5% uczniów zostało zapoznanych z zasadami bezpieczeństwa w szkole głównie przez wychowawców-80%. 65% uczniów przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole zaś 34% tylko czasami. Najczęstsze formy łamania zasad to: niewłaściwe zachowanie się podczas przerw, przebywanie na terenie szkoły w czasie zajęć i przerw, bójki.

8 Najczęściej nieprzestrzegane przez uczniów normy społeczne to:
-niewywiązywanie się z obowiązków ucznia(29%), -dbałość o piękno mowy ojczystej (23%), -godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią(19%), -dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób(16%).

9 Najskuteczniej działające organizacje uczniowskie, które propagują postawy społeczne według uczniów to: Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, SKS, a zdaniem rodziców i nauczycieli to wolontariat i koła zainteresowań. Propagowanie właściwych postaw i norm społecznych wg. uczniów i rodziców odbywa się poprzez warsztaty terapeutyczne(45%),spotkania z ciekawymi ludźmi (42%), a według nauczyciel warsztaty terapeutyczne i prelekcje. 96% uczniów zostało zapoznanych na godzinie z wychowawcą i pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciela danego przedmiotu z prawami i obowiązkami ucznia, a 99% ze szkolnym systemem oceniania i kryteriami zachowania.

10 Najczęściej stosowane w szkole nagrody to: dyplom uznania, nagroda książkowa za naukę, frekwencję, aktywność społeczną i sportową. Najbardziej motywują uczniów nagrody rzeczowe. Najmniej nagrody książkowe. Według 80% uczniów w szkole stosowane są kary. Najczęściej są to: indywidualna rozmowa wychowawcy z uczniem, rozmowa z pedagogiem szkolnym, ustne upomnienie wychowawcy, nagana pisemna wychowawcy, wpis do zeszytu uwag. Według 88% rodziców i 100% nauczycieli system nagród i kar jest właściwy. 10% nie udzieliło odpowiedzi.

11 Do kar najczęściej stosowanych przez rodziców zdaniem uczniów należą: zakaz korzystania z komputera (35%), ograniczenia w oglądaniu TV(18%), rozmowa z rodzicem(14%), a także bicie i karne sprzątanie (1%). Kary jakie stosują rodzice to: upomnienia, rozmowy, zakaz wychodzenia, oglądania TV i korzystania z komputera. 26% respondentów nie udzieliło odpowiedzi.

12 76 % ankietowanych rodziców uważa, że w domu respektowane są normy społeczne poprzez wpajanie zasad, tradycje rodzinne, szacunek do ludzi, kulturę wobec innych, dobry przykład a nauczyciele: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie, tradycje rodzinne, wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

13 Rodzice zostali zapoznani z WSO (91%) na zebraniach z rodzicami i spotkaniach z dyrektorem. 85% uważa, że punktowy system oceniania zachowania jest właściwy. Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie zostali zapoznani z WSO i kryteriami oceniania na 1 godzinie lekcyjnej i godzinie z wychowawcą. 86% nauczycieli ocenia zaangażowanie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw na dobrym poziomie, 14 % jako niewystarczające. Na podobnym poziomie rodzice(86%) oceniają zaangażowanie nauczycieli. 14% nie udzieliło odpowiedzi.

14 Według rodziców problemy o jakich mówi młodzież dotyczy drobnych bójek, nieporozumień, przemocy, agresji wśród uczniów, braku dobrych kontaktów z niektórymi nauczycielami, wyśmiewanie się, dużo nauki. 45% rodziców nie udzieliło odpowiedzi. 70% nauczycieli wskazało- agresję, brak umiejętności radzenia sobie z własną złością, brak chęci do nauki, 30% stwierdziło, że rodzice nie zgłaszają żadnych problemów. 32% rodziców współpracę z kadrą nauczycielską ocenia na bardzo dobrą,36% na dobrą, 145 nie udzieliło odpowiedzi.

15 SŁABE STRONY SZKOŁY Nie wszyscy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i nie zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole. Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów. Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów dziecka.

16 Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży

17 MOCNE STRONY SZKOŁY Szkoła jest placówką, w której wysoki procent uczniów czuje się bezpiecznie i żaden uczeń nie jest anonimowy. Jasno formułuje się obowiązujące normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe, warsztaty terapeutyczne . Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie. Punktowy system oceniania.

18 W razie konieczności natychmiastowa pomoc pedagoga szkolnego, który współpracuje z PPP w Bodzentynie, GOPS i innym instytucjami. Stan bezpieczeństwa w szkole nadzoruje koordynator ds. bezpieczeństwa. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez stały monitoring w miejscach najbardziej zagrożonych. Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw Kadra – zainteresowana problemami młodzieży, dążąca do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań

19 REKOMENDACJE Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy. Wyniki diagnoz wykorzystywać do modyfikacji programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas. Trzeba bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie z nauczycielami regulaminów i zasad zachowania oraz zachęcać ich, aby stali się pomysłodawcami spotkań z osobami, które są dla nich autorytetem.

20 Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy
Zwiększyć w ciągu roku ilość zajęć z pedagogiem, policjantem, specjalistą d.s. młodzieży Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów. Wprowadzić prace społeczne jako sposób kształtowania pozytywnych zachowań (stworzyć listę prac, które uczniowie nie przestrzegający regulaminu mieli by wykonywać przez określony czas). Oceniać zachowanie zgodnie z WSO. Podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, szczególnie w okolicach szatni i ubikacji, sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego.

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Rudkach przez zespół w składzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google