Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej"— Zapis prezentacji:

1 Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach rok szkolny 2011/2012 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły.

2 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu Cele ewaluacji: zbadanie efektów działalności dydaktycznej szkoły poznanie metod analizy wyników sprawdzianu wewnętrznego i zewnętrznego oraz sposobów prezentacji wyników doskonalenie procesu kształcenia przez wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianów Na podstawie analizy wyników ankiet stwierdzono: wszyscy nauczyciele biorący udział w ankiecie stwierdzili, iż w szkole analizuje się wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych

3 większość ankietowanych uważa, że analiza wyników jest pracą zespołową nauczycieli (89% - tak, 11% - częściową) wśród znanych metod podejmowanych w celu zanalizowania wyników sprawdzianów 86% wybrało dostrzeganie mocnych i słabych strony uczniów, średni wynik punktowy szkoły i poszczególnych klas 84%, analiza opanowanych umiejętności według standardów 81%, porównanie wyników szkoły z lat ubiegłych 78% w szkole prezentowane są wyniki i wnioski ze sprawdzianów w szkole prezentowane są wyniki w postaci raportów, prezentacji multimedialnych, wykazów, wykresów, zestawień i analiz zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli wykorzystuje w doskonaleniu swojej pracy wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości swojej pracy nauczyciele modyfikują własne plany dydaktyczne – 86%, modyfikują testy i sprawdziany – 77%, prowadzą indywidualizację zajęć – 71%, zmieniają formy i metody pracy – 66%, organizują dodatkowe zajęcia – 63% oraz 28% analizuje programy i podręczniki

4 Obszar 2: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie: 1.4.Respektowane są normy społeczne Cele ewaluacji: pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły pozyskanie opinii rodziców na temat bezpieczeństwa ich dzieci w szkole oraz oceny sposobu wychowania uczniów przez szkołę uzyskanie od rodziców oceny dotyczącej respektowania norm społecznych przez nauczycieli i uczniów Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań: nauczyciele przeprowadzają diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów (93 %); zdaniem nauczycieli większość uczniów prezentuje właściwe zachowanie podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, na wycieczkach (70 %) oraz uczniowie w szkole funkcjonują na odpowiednim poziomie w zakresie wychowania najczęściej prowadzoną formą diagnozy uczniów jest obserwacja zachowań (44 %); działaniem mającym na celu eliminowanie zagrożeń najczęściej wykorzystywanym przez nauczycieli są pogadanki (21,4 %)

5 zdaniem nauczycieli najlepszym działaniem mającym na celu wzmacnianie właściwych zachowań u uczniów jest: uczniowie uczestniczą przy wspólnym tworzeniu i modyfikacji zadań wychowawczych poprzez : zdaniem nauczycieli konsekwentne działanie usprawnia funkcjonowanie uczniów w szkole (26 %)

6 W oparciu o analizę ankiety skierowanej do rodziców sformułowano wnioski:
rodzice znają dokumenty regulujące zasady wychowania i nauczania uczniów naszej szkoły (100%) rodzice nie mają uwag, co do sposobu wychowania uczniów przez szkołę (88%); zdaniem rodziców dzieci wiedzą, jakich zachowań w szkole się od nich oczekuje (99%); dzieci czują się w szkole bezpiecznie (99%); zdaniem rodziców nauczyciele traktują uczniów w równy sposób (57%)

7 Obszar 3: Zarządzanie szkołą lub placówką Wymaganie: 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Cele ewaluacji: zbadanie, czy szkoła dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki dokonanie oceny, czy obiekty, pomieszczenia i wyposażenie zapewniają warunki realizacji zadań statutowych szkoły i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy uzyskanie opinii nauczycieli, czy posiadają dostęp do środków dydaktycznych, komunikacji medialnej, komputerów, biblioteki oraz innych, niezbędnych do prowadzenia zajęć Wnioski z wynikające z przeprowadzonych badań:  KLASY I-III rodzice uczniów klas I-III bardzo dobrze(78%) lub dobrze (42%)oceniają warunki lokalowe szkoły

8 rodzice uczniów klas I-III bardzo dobrze(82%) lub dobrze (18%)oceniają wyposażenie szkoły
wśród braków w zakresie warunków lokalowych na pierwszym miejscu ankietowani wymieniają potrzebę modernizacji szatni(4%) wśród braków w zakresie wyposażenia szkoły ankietowani wymieniają brak szafek indywidualnych dla uczniów (7%) istnieje właściwa współpraca szkoły z rodzicami przy poprawianiu warunków lokalowych i przy wyposażaniu szkoły, zdecydowana większość rodziców angażuje się we współpracę

9 KLASY IV-VI 91% rodziców oceniło warunki lokalowe jako bardzo dobre bądź dobre. Mocne strony w tym zakresie to:

10 Wśród pozytywnych opinii na temat wyposażenia placówki znalazły się następujące wypowiedzi rodziców:

11 Wśród braków w wyposażeniu szkoły na pierwszym miejscu rodzice (2,5%) wymienili potrzebę wymiany mebli w niektórych salach oraz zakup szafek indywidualnych dla uczniów (1,2%) Ponadto stwierdzono, iż istnieje współpraca szkoły z rodzicami przy poprawianiu warunków lokalowych oraz przy wyposażaniu szkół. Zdecydowana większość rodziców angażuje się we współpracę. Z rozmowy z dyrektorem szkoły wynika, że podejmuje on skuteczne działania w zakresie poprawy warunków lokalowych szkoły i jej wyposażenia ( plan działań na lata 2010/2013). Wnioski wynikające z ankiety skierowanej w tym temacie do nauczycieli: 90% nauczycieli uważa, że pomieszczenia, w których prowadzą zajęcia sprzyjają właściwej realizacji zamierzonych celów 89% nauczycieli uważa, że posiadają dostęp do komunikacji medialnej, komputerów, biblioteki i innych środków dydaktycznych 85% nauczycieli uważa, że szkoła zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych 91% ankietowanych nauczycieli zauważa mocne strony w zakresie wyposażenia szkoły (najwyżej oceniają sale specjalistyczne, wyposażenie biblioteki i pracownie komputerowe)

12 67% ankietowanych nauczycieli zauważa słabe strony w zakresie wyposażenia szkoły (największe braki wskazali jeżeli chodzi o wyposażenie niektórych sal w komputery, brak wielofunkcyjnego boiska oraz stare meble w wybranych salach) 91% nauczycieli uważa, że w szkole podejmowane są skuteczne działania w celu poprawy warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

13 W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe
Cele ewaluacji: zbadanie, czy w szkole jest prowadzona analiza osiągnięć uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz ustalenie, czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów Wnioski z wynikające z przeprowadzonych badań: wszyscy nauczyciele, systematycznie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów wnioski z analiz osiągnięć uczniów wdrażane są na bieżąco dokonywana przez nauczycieli analiza i diagnozowanie osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów nauczyciele indywidualizują proces nauczania w dwóch obszarach: praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającymi trudności w nauce większość uczniów przyznaje, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli (62% - tak, 36% - czasami) najczęstszą formą pomocy jest powtórne tłumaczenie tematu (49%), oraz udział uczniów w zajęciach dodatkowych (30%)

14 większość uczniów przyznaje, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i umiejętności (62%)
nauczyciele motywują uczniów zachęcając ich do odnoszenia sukcesów ( 39%), stosując pochwały (37%) oraz dostosowując zadania do możliwości uczniów (16%) opinie uczniów dotyczące częstotliwości otrzymywania od nauczycieli pochwał są podzielone. 50% badanych twierdzi, że nauczyciele chwalą ich często (39%) i bardzo często (11%), 49% uczniów podaje, że rzadko są chwaleni zdaniem 53% uczniów nauczyciele nagradzają ich za aktywność i zaangażowanie bardzo często (8%) i często (45%), 38% badanych przyznało, że rzadko są nagradzani, a 9% że nigdy uczniowie mają w szkole możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień (85%) najczęstszym sposobem rozwijania zainteresowań i uzdolnień jest uczestnictwo w kołach zainteresowań (40%), udział w konkursach (30%), prezentowanie swoich umiejętności na terenie szkoły i poza nią (30%) Na podstawie ankiet do uczniów stwierdzono, że: Większość uczniów przyznaje, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli (62% - tak, 36% - czasami)

15 Najczęstszą formą pomocy jest powtórne tłumaczenie tematu (49%), oraz udział uczniów w zajęciach dodatkowych (30%) Większość uczniów przyznaje, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i umiejętności (62%) Nauczyciele motywują uczniów zachęcając ich do odnoszenia sukcesów ( 39%), stosując pochwały (37%) oraz dostosowując zadania do możliwości uczniów (16%)

16 Opinie uczniów dotyczące częstotliwości otrzymywania od nauczycieli pochwał są podzielone. 50% badanych twierdzi, że nauczyciele chwalą ich często (39%) i bardzo często (11%), 49% uczniów podaje, że rzadko są chwaleni Zdaniem 53% uczniów nauczyciele nagradzają ich za aktywność i zaangażowanie bardzo często (8%) i często (45%), 38% badanych przyznało, że rzadko są nagradzani, a 9% że nigdy Uczniowie mają w szkole możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień (85%) Najczęstszym sposobem rozwijania zainteresowań i uzdolnień jest uczestnictwo w kołach zainteresowań (40%), udział w konkursach (30%), prezentowanie swoich umiejętności na terenie szkoły i poza nią (30%)

17 Monitorowanie procesów zachodzących w szkole w oparciu o koncepcję pracy
Szkoły Cele ewaluacji: analiza stopnia znajomości wśród rodziców jednego z ważniejszych dokumentów pracy szkoły tj. koncepcji pracy szkoły oraz poznanie ich opinii na temat kierunków pracy szkoły, a także zaangażowania rodziców w modyfikację koncepcji poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły w wybranych aspektach zbadanie różnorodności i częstotliwości wykorzystywanych przez nauczycieli metod i form pracy na lekcji Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania: zdecydowana większość rodziców (93%) zna koncepcję pracy szkoły i uważają, że szkoła wybrała właściwe kierunki pracy (98%) rodzice uznali, że w szkole kładzie się nacisk na:

18 Na podstawie ankiet do nauczycieli stwierdzono, że:
zdecydowana większość nauczycieli(98%) stosuje metody aktywne podczas swoich lekcji; więcej niż połowa ankietowanych nauczycieli stosuje metody aktywne co najmniej 2 razy w tygodniu;

19 Z wyników ankiet skierowanych do uczniów można wyciągnąć następujące wnioski:
uczniowie uważają, że w szkole największy nacisk kładzie się na wysoki poziom nauczania(52%), bezpieczeństwo(51%) i sport(43%) najbardziej uczniom podobają się zajęcia sportowe i lekcje wychowania fizycznego(35%), wycieczki (27%)oraz dobre wyposażenie pracowni komputerowej(20%) najmniej uczniom podobają się lekcje(41%), hałas na lekcjach i przerwach(18%) oraz odrabianie zadań domowych(14%)

20 REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI:
należy zaangażować wszystkie zespoły przedmiotowe nauczycieli do pełnej analizy wyników sprawdzianów; wprowadzić dodatkowe metody zwiększające skuteczność wprowadzanych działań wynikających z analizy sprawdzianów, aby jeszcze bardziej poprawić jakość swojej pracy ; angażować uczniów w tworzenie i modyfikację zadań wychowawczych; w swoim działaniu wychowawczym współpracować ze sobą, działać zgodnie i konsekwentnie; dyscyplinować uczniów, których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu innych; reagować na przejawy niewłaściwych zachowań dzieci w stosunku do siebie nawzajem; zachowywać wobec wszystkich uczniów przyjazną, otwartą postawę i traktować wszystkich jednakowo; w celu uzyskania lepszych wyników przez uczniów dobierać różnorodne metody i formy pracy, konsekwentnie i systematycznie sprawdzać wiedzę , a także umiejętności poprzez zwiększenie liczby ćwiczeń utrwalających; systematyczne motywować uczniów do efektywniejszej pracy i wiary we własne siły; często stosować pochwały za aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć; systematycznie oceniać różnorodne formy pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych; przypominać rodzicom, że są partnerami szkoły i mają możliwość współdecydowania oraz współuczestniczenia w życiu szkoły m.in. poprzez zgłaszanie pomysłów, a także propozycji dotyczących jej pracy; przeprowadzić działania zmierzające do uświadomienia uczniom szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie oraz wskazanie sposobów ograniczenia hałasu;

21 REKOMENDACJE DLA DYREKTORA:
14. zróżnicować metody i formy pracy zachęcające uczniów do nauki w szkole i w domu; 15.zwiększyć częstotliwość stosowania metod aktywizujących podczas lekcji oraz zwiększyć ich różnorodność 16.nauczyciele wychowania fizycznego powinni organizować zajęcia fizyczne w ramach dodatkowych projektów, programów, zajęć pozalekcyjnych, innowacji, klas sportowych itp.; REKOMENDACJE DLA DYREKTORA: Dyrektor szkoły powinien w ramach możliwości finansowych w roku 2013 zrealizować kolejne działania wynikające z planu: - uwzględnić modernizację szatni; - zaplanować zakup szafek indywidualnych dla uczniów klas I-VI ; - systematyczne planować zakup i niwelować słabe strony szkoły w zakresie wyposażenia w meble; W oparciu o powyższe rekomendacje powstał projekt działań na przyszły rok szkolny. Sposób prezentacji wyników: Dyrektorowi szkoły w formie niniejszego raportu Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej Uczniom – na szkolnej stronie internetowej


Pobierz ppt "Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google