Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 27 stycznia 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 27 stycznia 2006"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 27 stycznia 2006
Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy stan obecny i perspektywy Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 27 stycznia 2006

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457
w tym osoby niepełnosprawne prawnie Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) w tym niepełnosprawne prawnie Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności  ,5*) Niepełnosprawni studenci ,2  Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): w tym osoby niepełnosprawne prawnie (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005 , GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Statystyka współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia
ponad trzykrotnie niższe niż osób sprawnych Bezrobocie rejestrowane osób (listopad 2005)

4 Wiek produkcyjny (18-59/64 lat)
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym Wiek produkcyjny (18-59/64 lat) 2004 I półrocze 2005 Wskaźniki N S współczynnik aktywności zawodowej 23,4 74,9 23,9 74,1 wskaźnik zatrudnienia 18,1 60,4 18,7 60,2 stopa bezrobocia 22,6 19,3 21,7 18,8 Źródło: BAEL, GUS 2004,2005

5 Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych - uwarunkowania
Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka zdrowotna edukacyjna rynku pracy Otoczenie prawne Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

6 Legislacja - stan obecny
Ustawa zasadnicza Ustawy „sektorowe” (dotyczące zdrowia, edukacji, zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego pomocy społecznej itp.) Ustawy kompetencyjne Lex specialis Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

7 Instrumenty finansowe - stan obecny
Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (wsparcie dla III sektora) Środki UE Fundusze strukturalne (EFS, EFRR) Środki przeznaczone na finansowanie programów wspólnotowych (m. innymi EQUAL)

8 EFS – SPO-RZL –działanie 1.4

9 Rehabilitacja społeczna -narzędzia
Warsztaty terapii zajęciowej – 2005 r. liczba placówek - 571 uczestnicy osób koszt mln zł w 52 powiatach nie ma wtz w 7 powiatach jest od 6- 9 wtz w 2 powiatach jest więcej niż 10 wtz 60% wtz prowadzą organizacje pozarządowe 62% uczestników to osoby z upośledzeniem umysłowym Turnusy rehabilitacyjne -2004/I-III kw. 2005 uczestnicy tys./148 tys. Koszt - 85 mln/81 mln

10 Rehabilitacja zawodowa/zatrudnianie - narzędzia
Szkolenia osób niepełnosprawnych Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (chroniony i otwarty rynek pracy) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

11 Zakłady aktywności zawodowej
Liczba istniejących zakładów - 29 w tym: utworzone w ciągu trzech kwartałów 2005 r.- 4 dofinansowywane przez samorządy - 19 dofinansowywane przez PFRON + 1 zaz w Poddębicach – umowa z PFRON nie dofinansowywany obecnie ze środków PFRON liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz – 1026 wg. sprawozdań wojewodów stan na dzień r.

12 Inne instrumenty Programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON
PARTNER - wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe środki na program w planie finansowym PFRON na 2006 r tys. zł wnioskowana kwota dofinansowania na 2006 r tys. zł Źródło:PFRON

13 Program PARTNER 2006 – obszary wsparcia
działania bezpośrednio dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych rehabilitacja w różnych typach placówek, pomoc psychologiczna działania skierowane do otoczenia osób niepełnosprawnych (szkolenia i warsztaty) działania promujące integrację i zatrudnianie osób niepełnosprawnych imprezy integracyjne konkursy i plebiscyty targi, wystawy kampanie informacyjne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy działalność wydawnicza (skierowana bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz do środowisk zainteresowanych problematyką niepełnosprawności) książki popularnonaukowe, literatura piękna publikacje, informatory, poradniki, materiały instruktażowe

14 Program PARTNER 2006 - realizacja
wpłynęło 463 wnioski o zawarcie porozumień w ramach programu ( wartość zgłoszonych projektów tys. zł) do dnia r. 92 organizacje zawarły porozumienia na realizację projektów o wartości tys. zł do realizacji w 2006 r. i w 2007 r. ( wnioskowana kwota dofinansowania na 2006 r tys. zł) środki na program w planie finansowym PFRON na 2006 r. tys. zł Źródło: PFRON

15 Program PARTNER 2006 - realizacja
Zadania, na realizację których wpłynęło najwięcej wniosków: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, ukierunkowanych na nabywanie, usprawnianie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz sprawnego komunikowania się wniosków Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym o zasięgu ponadlokalnym dla osób niepełnosprawnych wniosków Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek wniosków Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby wniosków

16 Praktyka Rehabilitacja społeczna
Zadanie Liczba osób objętych zadaniem Kwota dofinansowania (zł) 2004 r. I-III kw r. Warsztaty terapii zajęciowej 18 203 18 326 243  187  Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) 120 582 (+38 500) 109 768 (+38 428) 84  81  Likwidacja barier funkcjonalnych (zawarte umowy I-III kw r.) 30 538 14 900 (20 092) 116 171 936 46 679 102 ( ) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 82  80  Sport, kultura, rekreacja i turystyka 74 374 54 108 13 804 172 11  razem: 541  407  (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz dane za I-III kw r. źródło PFRON)

17 Praktyka Rehabilitacja zawodowa
7 411 osób skorzystało z dofinansowania ze szkoleń ( zł) Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne 568 osób skorzystało z pożyczki na rozpoczęcie działalności ( zł) 64 osób skorzystało z dofinansowania odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności ( zł) (stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

18 Praktyka Rehabilitacja zawodowa
Dofinansowano przystosowanie 489 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy ( zł.) Udzielono dofinansowania w kwocie ,75zł. do wynagrodzeń: osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

19 Model docelowy Kogo wspieramy?
Powiązania systemowe z innymi obszarami wsparcia (zdrowie, edukacja, rynek pracy, zabezpieczenie społeczne,pomoc społeczna) Działania specjalne w obszarze rynku pracy Rola wtz i zaz w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych

20 Uczestnicy wtz wg możliwości podjęcia pracy
Źródło: PFRON, 2004

21 Uczestnicy wtz wg miejsca pracy jaką mogliby podjąć
Źródło: PFRON, 2004

22 Uczestnicy wtz wg rodzaju pracy jaką mogliby podjąć
Źródło: PFRON, 2004

23 Lokalny system wsparcia
Ośrodek wsparcia (Środowiskowy dom samopomocy, Dzienny dom pomocy Klub samopomocy) Zakład aktywności zawodowej Zakład pracy chronionej Rodzina Otwarty rynek pracy Warsztat terapii zajęciowej

24 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny
przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze, związki zawodowe organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

25 Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk dotyczących osób niepełnosprawnych udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom uzupełnianie działań sektora publicznego – usługi w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji, edukacji, pomocy społecznej, szkolenia i zatrudnienia dostarczanie wiedzy o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych reprezentacja i ochrona interesów osób niepełnosprawnych promocja, informacja, podnoszenie świadomości aktywnie uczestnictwo w dialogu społecznym na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym

26 Krajowa Rada Konsultacyjna Wojewódzkie i Powiatowe Społeczne Rady Konsultacyjne ds. Osób Niepełnosprawnych inspirowanie działań na szczeblu krajowym regionalnym i lokalnym opiniowanie działań podejmowanych na różnych szczeblach z punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych działania na rzecz integracji różnych środowisk w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych promocja i podnoszenie świadomości

27 Osoby niepełnosprawne
Zmiana postaw aktywność, wola samostanowienia gotowość na zmiany gotowość do partnerskiej współpracy Zdolność do wyłonienia reprezentacji

28 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy
Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 27 stycznia 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google