Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pilotażowy Program Leader+ Pilot Programme Leader+ Radom 25-26 maja 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pilotażowy Program Leader+ Pilot Programme Leader+ Radom 25-26 maja 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Pilotażowy Program Leader+ Pilot Programme Leader+ Radom 25-26 maja 2007 r.

2 2 Podejście Leader w UE Leader approach in UE Leader jest podejściem przekrojowym pozwalającym osiągnąć cele polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez umożliwienie mieszkańcom tych obszarów realizacji własnych pomysłów poprawy jakości życia, zachowania dziedzictwa kulturowego i własnej tożsamości, poprawy jakości środowiska naturalnego, wzrostu konkurencyjności zamieszkiwanego obszaru - zapisanych w lokalnej strategii rozwoju. Leader is cross-sectional approach, which allow to gain the aims of the policy of rural areas development thanks to making possible for the inhabitants realization of their ideas concerning: improvement of quality of life, preservation of cultural heritage and local identity, improvement of quality of natural environment, increase of competitiveness of occupied areas - written down in the local development strategy. Leader zakłada współpracę trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Leader assumes the co-operation between three sectors: social, economic and public.

3 3 Leader w Polsce w latach 2004-2008 realizowany jest jako działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 - Pilotażowy Program Leader+ Implemented as measure 2.7 of Sectoral Operational programme Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development PPL+ wdrażany jest w dwóch schematach: PPL+ is implemented into two schemes: Schemat I - od końca 2004 r. do końca 2006 r. Celem było tworzenie Lokalnych Grup Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Scheme I – since the end of 2004 up to the end of 2006. The aim was creation of LAGs and elaboration of Integrated Rural Areas Development Strategy (IRADS) Schemat II - od połowy 2006 r. do końca 2008 r. Celem jest realizacja ZSROW przez LGD Scheme II – since the middle of 2006 up to the end of 2008. The aim is implementation of the integrated Strategy by LAGs.

4 4 Wysokość pomocy Height of aid w ramach Schematu I - maksymalnie do 150.000 PLN na projekt, min. 2 projekty na województwo In Scheme I – up to PLN 150.000 on a project, min. 2 projects in a voivodship w ramach Schematu II - maksymalnie do 750.000 PLN na projekt, min. 1 projekt na województwo In Scheme II – up to PLN 750.000 on a project, min. 1 projects in a voivodship Udział środków publicznych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu The share of public funds makes 100% of eligible costs of project

5 5 Podsumowanie realizacji Schematu I Summary of Scheme I realization 248 złożonych w FAPA wniosków o dofinansowanie na kwotę 31,2 mln. zł w tym 225 pozytywnie zweryfikowanych na kwotę 28,6 mln. Zł 248 applications for aid subbmitted to FAPA (31,2 mln PLN) including 225, which were positively considered (28,6 mln PLN) 167 zrealizowanych projektów (11 beneficjentów zrezygnowało z realizacji umowy) 167 implemented project (11 beneficiaries has resigned) Łączna kwota wypłaconych środków w ramach zrealizowanych projektów wyniosła 19 555 736 zł Total sum of funds was PLN 19 555 736

6 6 Liczba zrealizowanych projektów w poszczególnych województwach Amount of projects implemented in the voivodships

7 7 Aktywność ludności wiejskiej w poszczególnych województwach The activity of rural areas inhabitants in the voivodships Liczba mieszkańców (stan w I kwartale 2005 r.) w danym województwie/ ilość zrealizowanych projektów w danym województwie

8 8 Projekty realizowane w ramach Schematu I PPL+ The project implemented in PPL+ Scheme I

9 9 Kwota wypłaconych środków w ramach PPL+ Schemat I przypadająca na poszczególne województwa the total sum of funds in PPL+ Scheme I according to the voivodships

10 10 Charakterystyka obszaru objętego PPL+ The characteristic of area where the PPL+ was implemented Spośród 830 gmin, na obszarach których realizowane były projekty Schematu I PPL+ o łącznej powierzchni 120 tys. km2 i liczbie ludności ponad 7 mln, realizacją Schematu II objęte zostało 691 gmin o pow. 102,5 tys. km2 i liczbie ludności blisko 5,6 mln. From among 830 municipalities, on which areas the Scheme I PPL+ was implemented (total area – 120.000 km2, population – over 7 mln), 691 municipalities (area of 102.500 km2, population of 5,6 mln) were included in the Scheme II Kryteria dostępu do Schematu II wykluczały obszary o gęstości powyżej 150 osób/km2 i liczbie ludności do 10 tys. i powyżej 100 tys. oraz gminy miejskie. Eligibility criteria of the Scheme II counted out the areas with: population density over 150.000/km2, population up to 10 000 and over 100 000 and urban municipalities.

11 11 Projekty realizowane w ramach PPL+ Projects implemented in the PPL+

12 12 Dynamika LGD w Polsce Dynamics of LAGs in Poland W Polsce w latach 2004-2006 w ramach PPL+ i poza nim powstało blisko 200 Lokalnych Grup Działania. In Poland in 2004-2006 within the frames of PPL+ (and beside the PPL+) were created nearly 200 LAGs W ramach Schematu II dofinansowaniem objęto 150 ZSROW realizowanych przez LGD, które obejmują 862 gminy o pow. 125,5 tys km2 i liczbie ludności blisko 7 mln. Within the frames of Scheme II 150 of Integrated Rural Areas Development Strategies is being financed. The areas covers 862 municipalities (125.500 km2 and population almost 7 mln.) Zmiany obszaru działania LGD objętego strategią to proces ciągły The changes of LAG area activity are a continiuous process

13 13 Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń – 68% Associations and unions of associations – 68% Fundacje – 32% Foundations – 32% (Na podstawie 162 projektów na liście rankingowej Schematu II On the basis of 162 projects on the ranking list of Scheme II) Proces uzyskania osobowości prawnej poprzez wpis do KRS, zgodny z obowiązującym prawem oraz wymogami Programu, dla wielu LGD nie zakończył się sukcesem w terminie umożliwiającym udział w Sch. II The proccess of gaining legal status thanks to registration in National Court Register, consistent with the law and requirements of the Programme, did not finnish successfully within the time for many LAGs, so they could not take part in the Scheme II Formy prawne LGD LAGs legal forms

14 14 Realizacja Schematu II The Scheme II implementation 187 złożonych wniosków o dofinansowanie na kwotę 124,9 mln. Zł 187 submitted applications for aid on total sum 124,9 mln PLN 162 wnioski poprawne pod względem formalnym i merytorycznym (umieszczone na liście rankingowej projektów zatwierdzonej do realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 162 applications, that successfully went through the technical and formal verification (placed in the project ranking list approved by the Minister of Agriculture and Rural Development) Kwota dostępnych środków na dzień 24.11.2006 r. – 53 575 155,85 zł Sum of funds available in the 24.11.2006 – 53 575 155,85 PLN Do końca lutego 2007 r. FAPA podpisała 79 umów na kwotę 53,5 mln zł Up to the end of February 2007 FAPA signed 79 cotracts on the sum of 53,5 mln PLN

15 15 Komitet Monitorujący SPO zdecydował o przyznaniu dodatkowej kwoty 45 mln zł na realizację PPL+ Schemat II The SOP Steering Committee has decided about giving an extra sum of 45 mln PLN Do 13 kwietnia 2007 r. podpisano dodatkowych 71 umów z kolejnymi wnioskodawcami z listy rankingowej Up to 13 April 2007 signed 71 additional contracts with the next applicants from the project ranking list Razem w schemacie II podpisano 150 umów, na kwotę – 98 530 269,18 zł. In the Scheme II has been signed 150 contracts on sum – 98 530 269,18 PLN Realizacja Schematu II – cd. The Scheme II implementation - continuation

16 16 Zawarte umowy w Schemacie II wg województw Concluded contracts in the Scheme II according to voivodships 11 13 4 8 16 9 4 15 8 7 8 14 6 9 0 5 10 15 20 25 Świętokrzyskie Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio-Pomorskie 8 9

17 17 LGD realizujące umowy w ramach Schematu II PPL+ LAGs implementing the contracts within the frames of PPL+ Scheme II

18 18 Refundacja wydatków poniesionych przed dniem podpisania umowy, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej jednak niż przed 25.04.2006) Refund of costs incurred before the day of contract signing, but after the day of application submittion (but not earlier than before 25.04.2006) Zaliczka w wysokości do 20% kosztów projektu, o którą wystąpiło 140 beneficjentów (94%). Do dnia 25 maja br. FAPA zweryfikowała pozytywnie i przekazała do ARiMR 129 zleceń płatności na kwotę 16 620 mln Pre-payment to the amount of 20% of project costs, that 140 beneficiaries applied for (94%). Up to the day of 25 May 2007 FAPA verified postively and passed on to ARMA 129 payment orders on a sum of 16 620 mln PLN. Możliwość korespondencyjnego składania wniosków o płatność poprzez potwierdzanie za zgodność z oryginałem m.in. przez urząd gminy Possibility of correspondence submittion of claims for payment through certified true copy e.g. by municipality office Wnioski ze Sch. I wykorzystane we wdrażaniu Sch.II Conclusions from Scheme I used in Scheme II implementation

19 19 Pozytywne zmiany w Sch.II Positive changes in Scheme II Ograniczenie liczby zmian projektu wymagających aneksu do umowy w tym: Limitation the amount of changes of project, that reqiured contract amendment, therein: Brak etapowania zadań - dowolność beneficjentów w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań objętych umową Lack of implementation in phases – beneficiaries have discretion concerning the dates of implementation the contract tasks Możliwość dysponowania przyznaną kwotą dofinansowania do zakończenia realizacji projektu w tym także prawo do wprowadzenia nowego zadania zgodnego ze ZSROW na każdym etapie realizacji projektu. Possibility of use the granted sum up to end of contract implementation and also chance for adding a new task (consistent with the Integrated Rural Areas Development Strategy) in the each phase of contract implementation Uzupełniony katalog kosztów kwalifikowalnych w załączniku nr 1 do Uzupełnienia SPO Completed catalogue of eligible costs in annex to SPO Complement

20 20 Zachowanie warunk ó w realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (§ 6 ust. 1 pkt.10) - zmiana wymaga zgody Fundacji. maintenance of terms of project implementation defined in the application for aid (§ 6, section 1, point 10) - - a change demands agreement of FAPA Podawanie do publicznej wiadomości, w szczeg ó lności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD, Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu oraz Informacji o postępach w realizacji projektu stanowiących załączniki do wniosku o płatność (§ 6 ust. 1 pkt. 11) publishing The technical and financial specification together with The information on projects impelemtation progress on the Lags web site Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 6 ust. 1 pkt.12) Setting up own bank account (§ 6, section 1, point 12) Istotne zobowiązania LGD we wdrażaniu Schematu II Important commitments of LAG in Scheme II implementation

21 21 Nowe wyzwania dla IW i LGD: New challenges for Implementing Institution and LAGs: Zbudowanie zaufania do LGD i promocja podejścia typu Leader wśród Building a confidence to LAG and promotion of Leader approach among: - mieszkańców obszarów wiejskich - inhabitants of rural areas - Instytucji zaangażowanych we wdrażanie - Institutions engaged in the implementation - władz samorządowych - Local authorities - podmiotów gospodarczych, społecznych - Economic and social entities Przygotowanie LGD do działania w ramach PROW 2007-2013. Preparation of LAG for activity in Plan of Rural Areas Development 2007- 2013 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Pilotażowy Program Leader+ Pilot Programme Leader+ Radom 25-26 maja 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google