Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt finansowany z Narodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt finansowany z Narodowego."— Zapis prezentacji:

1 Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2 Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016, Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 2005-2014, Podstawy programowe nauczania,

3 Dynamiczne utrzymywanie się w stanie równowagi Zdolność systemów: społecznych, ekonomicznych i ekosystemów, aby równoważyć ich funkcjonalność

4 Rozwój zrównoważony zapisy prawa (art. 5 Konstytucji, zapisy w wielu ustawach, np. w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska, w ustawie z 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,) systemy wartości odzwierciedlone w poszczególnych ładach (ładzie społecznym, ładzie gospodarczym, ładzie środowiskowym, ładzie przestrzennym) pomiarze stanu, postępu lub regresu w dążeniu do rozwoju zrównoważonego poprzez tworzenie uzgodnionego i dobrze określonego zestawu wskaźników dla potrzeb tego paradygmatu rozwoju.

5 Planowanie zrównoważonego rozwoju Cele szczegółowe zrównoważonego rozwoju wg. ładów Ładu gospodarczego Ładu społecznego Ładu środowiskowego Ładu przestrzennego Cel główny: zrównoważony rozwój danego obszaru Cel nadrzędny : wysoka jakość życia mieszkańców

6 Strategie rozwoju narzędzie tworzenia nowej świadomości społecznej zbudowane i realizowane w oparciu o partnerstwo różnych sektorów życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

7 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WIELOLENI PLAN INWESTYCYJNY WIELOLETNI PLAN GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA LOKALNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

8 EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - kształtuje i wzmacnia zdolność do oceny rzeczywistości i podejmowania decyzji, -wpływa na zmianę sposobu myślenia, -umożliwi w przyszłości tworzenie bezpieczniejszego, zdrowszego, lepiej prosperujacego świata i przyczyni się do podniesienia jakości życia, -przyczynia się do kształtowania świadomości, -podnosi kwalifikacje, -zmienia postawy. 8

9 Edukacja w praktyce Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

10 Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 Organizacja pożytku publicznego Nr KRS 0000086304

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku Składki członkowskie Wpłaty 1% podatku Fundusz Małych Grantów GEF ONZ Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne Ziarno- Fundusz Sokrates- Grundwig Źródła finansowania edukacji ekologicznej

12

13 WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi obejmie edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warsztaty mają one za zadanie zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, nauczyć odpowiedzialności za zrównoważony rozwój. Warsztaty dla dorosłych (nauczycieli i przedstawicieli administracji samorządowej) podwyższą kwalifikacje oraz wskażą nowe metody nauczania, a jednocześnie zwrócą uwagę uczestników na problemy środowiska. Projekt prowadzi do wsparcia prowadzonych przez Centrum dwóch programów edukacyjnych: Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku, umożliwiając wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju.

14 Ekoinformacja

15

16 Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

17

18 Odpady a środowisko Racjonalna gospodarka odpadami szansą dla środowiska

19 Gospodarka odpadami w powiecie

20 Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku Akcje Sprzątania świata Konkurs Zbieraj surowce wtórne

21 Terenowa edukacja ekologiczna Ecosurvival – edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce Rower szansą dla zdrowia i środowiska Zajęcia w parkach miejskich, krajobrazowych i zielonych szkołach

22 Ekosurvival

23 Ecosurvival –edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce

24 Rower szansą dla zdrowia i środowiska

25 EKOANIMATOR w rekreacji i turystyce – warsztaty szkoleniowe EKOANIMATOR w rekreacji i turystyce – warsztaty szkoleniowe - Cele programu Opracowanie projektu aktywnej edukacji ekologicznej poprzez różne formy rekreacji i turystyki dostępne dla danego regionu, Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów, Integracja i aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz propagowania edukacji ekologicznej, Prowadzenie terenowej edukacji ekologicznej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych, Edukacja przyrodnicza, Monitoring stanu środowiska na terenie objętym programem.

26 EKOANIMATOR w rekreacji i turystyce – warsztaty szkoleniowe

27 Ekoanimator w rekreacji i turystyce

28 Zróbmy to dla Wisły cele projektu poznanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych rzeki Wisły jej bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży, doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze szczególnym uwzględnieniem roli Wisły, kształcenie umiejętności tworzenia przez nauczycieli własnych scenariuszy zajęć, które zostaną wykorzystane podczas zajęć z dziećmi.

29 Etapy projektu Etap I - warsztaty dla nauczycieli Zaprzyjaźnij się z Wisłą (IV kwartał 2010). Etap II – warsztaty dla dzieci i młodzieży Zostań przyjacielem rzeki (IV kwartał 2010- II kwartał 2011). Etap III – Konkurs plastyczny Z czym kojarzy mi się Wisła dla dzieci i młodzieży (I, II kwartał 2011). Etap IV – Happening Dla Wisły (II kwartał 2011).

30 Współpraca z gminami

31 Wiejskie ośrodki ku zrównoważonej przyszłości Kurs szkoły ludowej. Kurs trwał 22 dni ( 88 godzin zajęć- prowadziło 20 trenerów) odbywał się na terenie gminy Włocławek i gminy Baruchowo W zajęciach uczestniczyło 30 kobiet Problematyka kursu obejmowała; zdrowie i ekologię, techniki komputerowe, rozwój osobisty i społeczny, sztukę i rzemiosło.

32 Wiejskie ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości

33 Zielone szkoły w Goreniu i Smólniku

34 Współpraca z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

35 Region Płocki, Kujaw i Ziemi Łódzkiej regionem świadomych ekologicznie Cele projektu: Zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, wykształcenie wśród społeczeństwa pro-środowiskowych nawyków i odpowiedzialności za dobry stan środowiska, Inicjowanie i wzmacnianie działań służących wdrażaniu rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej i racjonalnej gospodarki odpadami, Ocena skutków działań związanych z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego jako podstawa do prowadzenia aktywnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, Kształtowanie postaw społeczeństwa dla wdrażania rozwoju zrównoważonego, w tym zwiększenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami i przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrony bioróżnorodności, Kształtowanie roli szkoły jako lokalnego centrum rozwoju zrównoważonego, Współpraca samorządu lokalnego i organizacji społecznych w obszarze wdrażania rozwoju zrównoważonego.

36 Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej Podniesienie świadomości mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko- pomorskiego i łódzkiego nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energią.

37 Edukacja dla rozwoju zrównoważonego jest trwającym przez całe życie procesem prowadzącym do zaangażowania mieszkańców. Edukacja taka charakteryzuje się kreatywnymi działaniami, za pomocą których będą rozwiązywane problemy, naukowymi i socjalnymi umiejętnościami oraz chęcią zaangażowania się w odpowiednie indywidualne i grupowe działania. 37

38 Dziękuję za uwagę Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Pobierz ppt "Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt finansowany z Narodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google