Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Fundusz Współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Fundusz Współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Fundusz Współpracy
WEBINARIUM IX temat: Social Venture Capital dla PES data: 24 lipca 2013 r. wykładowca: Barbara Bąkowska

2 Nazwa Produktu Finalnego: SOCIAL VENTURE CAPITAL DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (SVC DLA PES)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

3 Wstępna wersja Produktu Finalnego jest testowana w ramach Projektu pod tytułem: „Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej 15 r. życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

4 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Realizatorem Projektu jest: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Sprzymierzonych 14, Pasłęk

5 Problem na jaki odpowiada innowacja
Na poziomie składania wniosku zidentyfikowano następujące dwa powiązane ze sobą problemy: Obszar problemowy I: znaczne bezrobocie osób młodych (powyżej 15 roku życia) w województwie warmińsko- mazurskim Obszar problemowy II: niedostateczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej (które mogłyby stanowić miejsca pracy dla osób młodych) Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób młodych z rynku pracy z jednoczesnym testowaniem nowego narzędzia służącego rozwojowi ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim (a docelowo w całym kraju).

6 Problem na jaki odpowiada innowacja
W trakcie I etapu realizacji Projektu przeprowadzono dwa jakościowe badania diagnostyczne odnoszące się do dwóch obszarów problemowych: Obszar problemowy I: znaczne bezrobocie osób młodych (powyżej 15 roku życia) w województwie warmińsko- mazurskim Obszar problemowy II: niedostateczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej (które mogłyby stanowić miejsca pracy dla osób młodych) Badanie I – jego celem była odpowiedź na pytanie: „Jakie są determinanty dezaktywności zawodowej osób młodych, które chcą podjąć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej?” Badanie II – jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Jakie cechy powinien posiadać instrument finansowy typu Venture Capital żeby był atrakcyjny i bezpieczny dla PES?”

7 Badanie I - determinanty dezaktywności zawodowej osób młodych
Głównymi przyczynami trudności w znalezieniu pracy wśród badanych osób jest: Niedostosowanie kwalifikacji i wykształcenia do potrzeb pracodawców Brak przygotowania zawodowego Brak doświadczenia zawodowego

8 Badanie II – niedostateczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej
W obszarze barier utrudniających wspieranie podmiotów ekonomii społecznej zarówno Instytucje Otoczenia Biznesu (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”), jaki i Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej podtrzymują przekonanie o aktualności problemów określonych we wniosku: 1. Brak dostępu do kapitału na instrumenty wspierające PES 2. Niedostate-czną wiedzę personelu merytorycz-nego 3. Tradycyjne podejście do problemu określania zdolności rynkowych firmy 4. Brak danych dotyczących efektywności finansowej PES 5. Brak rozwiązań i szkoleń wspierających rozwój PES z wykorzysta-niem venture capital

9 Badanie II – niedostateczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej
Największe znaczenie w ograniczeniach przy pozyskiwaniu przez PES finansowania mają dwa powody: Efektem jest sytuacja polegająca na tym, że jedna strona (instytucje finansowe) nie dostrzega klienta, druga (PES) - nie wierzy we własne możliwości wychodząc z założenia, że „jak inni nie otrzymali, to my też nie mamy szans.” 1) nieznajomość ekonomii społecznej przez instytucje finansowe 2) niski poziom wiedzy nt. możliwości finansowania wśród PES

10 Cel wprowadzenia innowacji
Konsekwencje istnienia problemów z II obszaru problemowego to: niewielka ilość PES-ów w województwie warmińsko-mazurskim, słaba kondycja istniejących PES, co przy braku rozwoju może doprowadzić do ich upadku, brak możliwości rozwoju PES (zarówno w zakresie kapitału ludzkiego, materialnego i finansowego), niewykorzystywanie możliwości powstawania/tworzenia nowych miejsc pracy w PES dostosowanych do potrzeb i możliwości osób stanowiących grupy wymagające szczególnego traktowania na rynku pracy. Istnieje pilna konieczność stworzenia modelowych rozwiązań w zakresie wsparcia kapitałowego oraz instytucjonalnego podmiotów ekonomii społecznej!

11 Cel wprowadzenia innowacji
Realizator Projektu oraz eksperci ustalili, iż najwłaściwszym typem wsparcia kapitałowego w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej jest Social Venture Capital ( w skrócie SVC). Social Venture Capital jest inwestowaniem „w przedsięwzięcia biznesowe uważane za społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. Przedsięwzięcia takie otrzymują wsparcie finansowe, jak również wiedzę i narzędzia niezbędne do funkcjonowania na rynku.”

12 Trzy główne obszary inwestycyjne Social Venture Capital to:
łagodzenie ludzkiego cierpienia praca i edukacja – w tym stymulowanie rozwoju i pomoc w ochronie egzystencji, usługi pośrednictwa pracy dla grup marginalizowanych oraz wspieranie regionów o słabym rozwoju tworzenie i gromadzenie środków trwałych niezbędnych do zachowania życia

13 produkt finalny Produkt Finalny: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Produkt pośredni 1: Wsparcie kapitałowe PES Produkt pośredni 2: Wsparcie kadrowe PES Produkt Finalny zapewni możliwość pozyskania kapitału na rozwój istniejących oraz nowo powstałych PES-ów. PES-y nierozłącznie wraz z kapitałem uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa biznesowego. Osoby młode otrzymają wszechstronne wsparcie szkoleniowe. Fundusz SVC będzie kompleksowym produktem wspierającym rozwój ekonomii społecznej. Wesprze on skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych dzięki dostępowi do finansowania oraz do profesjonalnego doradztwa. Dodatkowy element innowacji: Strategia fundraisingowa SVC

14 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Produkt pośredni 1 oferuje PES oraz osobom zamierzającym utworzyć PES (i w związku z tym tworzącym minimum 1 miejsce pracy dla osób powyżej 15 roku życia pozostających poza rynkiem pracy) wsparcie kapitałowe w dwóch formach: Wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą (SVC-OS) wraz z opieką doradczą na każdym etapie Wsparcie kapitałowe z powołaniem spółki (SVC-S)

15 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Proces wsparcia kapitałowego realizowany będzie etapowo: Ocena pomysłu biznesowego (Etap I wstępna rekrutacja) Doradztwo inwestycyjne (Etap II Przygotowanie do wsparcia) Wdrożenie inwestycji (Etap III) Wyjście z inwestycji (Etap IV )

16 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Etap I umożliwi wybór pomysłów biznesowych możliwych do wdrożenia w formule PES oraz wybór jednej z dwóch form wsparcia kapitałowego - optymalnej dla powodzenia wdrożenia. Ocena pomysłu biznesowego (Etap I wstępna rekrutacja) Doradztwo inwestycyjne (Etap II Przygotowanie do wsparcia) Wdrożenie inwestycji (Etap III) Wyjście z inwestycji (Etap IV ) Proces wsparcia kapitałowego realizowany będzie etapowo:

17 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Etap I umożliwi wybór pomysłów biznesowych możliwych do wdrożenia w formule PES oraz wybór jednej z dwóch form wsparcia kapitałowego - optymalnej dla powodzenia wdrożenia. Proces wsparcia kapitałowego realizowany będzie etapowo: Ocena pomysłu biznesowego (Etap I wstępna rekrutacja) Doradztwo inwestycyjne (Etap II Przygotowanie do wsparcia) Wdrożenie inwestycji (Etap III) Wyjście z inwestycji (Etap IV ) Poziom specjalizacji doradztwa odpowiada etapowi realizacji procesu wsparcia i przyjmuje formę doradztwa ogólnego (1 etap), doradztwa inwestycyjnego (2 etap) i doradztwa-asysty (3 etap).

18 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Etap I umożliwi wybór pomysłów biznesowych możliwych do wdrożenia w formule PES oraz wybór jednej z dwóch form wsparcia kapitałowego - optymalnej dla powodzenia wdrożenia. Proces wsparcia kapitałowego realizowany będzie etapowo: Ocena pomysłu biznesowego (Etap I wstępna rekrutacja) Doradztwo inwestycyjne (Etap II Przygotowanie do wsparcia) Wdrożenie inwestycji (Etap III) Wyjście z inwestycji (Etap IV ) W wyniku realizacji procesu wsparcia po wyjściu SVC z inwestycji na rynku funkcjonuje stabilny PES. Poziom specjalizacji doradztwa odpowiada etapowi realizacji procesu wsparcia i przyjmuje formę doradztwa ogólnego (1 etap), doradztwa inwestycyjnego (2 etap) i doradztwa-asysty (3 etap).

19 Produkt pośredni 1 Wsparcie kapitałowe PES
Wstępna ocena pomysłu biznesowego umożliwi wybór pomysłów biznesowych możliwych do wdrożenia w formule PES oraz wybór jednej z dwóch form wsparcia kapitałowego - optymalnej dla powodzenia wdrożenia. Doradztwo specjalistyczne oferowane na kolejnych etapach wsparcia ukierunkowane będzie na projekty biznesowe spełniające kryteria formalne wsparcia kapitałowego oraz zweryfikowane pod względem realności rynkowej. Poziom specjalizacji doradztwa odpowiada etapowi realizacji procesu wsparcia i przyjmuje formę doradztwa ogólnego (1 etap), doradztwa inwestycyjnego (2 etap) i doradztwa-asysty (3 etap). W wyniku realizacji procesu wsparcia po wyjściu SVC z inwestycji na rynku funkcjonuje stabilny PES.

20 Produkt pośredni 2 Wsparcie kadrowe PES
Wsparcie kadrowe PES jest działaniem wzmacniającym potencjał PES w zakresie kapitału ludzkiego. Młodzi ludzie pow. 15 roku życia pozostający poza systemem edukacji i/lub rynkiem pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach zostaną przygotowani i zmotywowani do pracy, poznają specyfikę działania PES oraz przejdą krótkie przygotowanie zawodowe do pracy na konkretnym stanowisku. Ten produkt jest jednocześnie inwestycją w budowanie społecznego kapitału PES ponieważ na etapie Wstępnej Rekrutacji zostanie nawiązana współpraca z partnerami społecznymi, administracyjnymi i gospodarczymi PES, którzy mogą stanowić ważną rolę w budowaniu lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

21 Produkt pośredni 2 Wsparcie kadrowe PES
W realizacji tego produktu wydzielone będą 3 komplementarne etapy: Przygotowanie ogólne Szkolenia specjalistyczne Umiejętności praktyczne Przekazanie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w regionie, zapoznanie i nauka w obszarze uniwersalnych umiejętności komunikacji społecznej Przekazanie wiedzy i nauka zachowań na otwartym rynku pracy, wyposażenie młodej kadry PES, w praktyczne umiejętności niezbędne w działalności biznesowej Związane ze stanowiskiem, konkretna praca młodzieżowej kadry w PES na konkretnym stanowisku pracy

22 Formy wsparcia którymi zostaną objęci Odbiorcy
Forma wsparcia Wymiar czasu 1) Szkolenia ogólne w wymiarze 50 h, zawierających 3 obszary tematyczne: Ekonomia społeczna 10h Uwarunkowania biznesowe 20h Umiejętności społeczne i predyspozycje 2) Szkolenia specjalistyczne - wiedza i umiejętności biznesowe uniwersalne. 30h 3) Szkolenia praktyczne - wiedza i umiejętności praktyczne w miejscu pracy w PES. 16h W sumie: 96 h

23 Schemat funkcjonowania Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)
Operator SVC i Partnerzy Produkt pośredni 1: WSPARCIE KAPITAŁOWE PES Produkt pośredni 2: WSPARCIE KADROWE PES Etap 1 Wstępna rekrutacja Ocena pomysłu biznesowego Wstępna rekrutacja Krok 1: Zgłoszenie pomysłu (formularz zgłoszeniowy SVC) Krok 2: Spotkanie z doradcą SVC: doprecyzowanie pomysłu, przygotowanie wstępnego wniosku , wybór opcji wsparcia SVC (deklaracja o zachowaniu poufności, wstępny wniosek o wsparcie kapitałowe SVC , Podręcznik procedur SVC, formularz usługi doradczej SVC). Krok 3: Opracowanie rekomendacji przez doradcę SVC (formularz rekomendacji). Krok 4: Przygotowanie przy wsparciu doradcy SVC prezentacji osobistej pomysłu biznesowego. Krok 5: Wstępna ocena przedsięwzięcia przez Komitet Inwestycyjny - prezentacja osobista pomysłu przy wsparciu doradcy SVC (decyzja KI). Krok 6: Podpisanie umowy na doradztwo inwestycyjne (wzór umowy na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego). Krok 1: Tworzenie bazy danych (lista adresowa) PES. Krok 2: Współpraca z PUP-ami, OPS, OWES i innymi instytucjami w celu wstępnej rekrutacji młodych osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (porozumienie o współpracy). Krok 3: Prowadzenie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych dla młodych osób z trudnościami na rynku pracy w miejscach działania PES.

24 Schemat funkcjonowania Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)
ETAP 2 PRZYGOTOWANIE DO WSPARCIA DORADZTWO INWESTYCYJNE PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO PRACY W PES SVC FORMA 1: Wejście kapitałowe z powołaniem spółki SVC FORMA 2: Wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą (odsetki) Opracowanie wniosku o wsparcie kapitałowe SVC poziom II (wniosek SVC - poziom II, formularz usługi doradczej SVC) Ustalenie potrzeb kadrowych PES na potrzeby konkretnych przedsięwzięć PES (opis stanowiska pracy) Opracowanie i uzgodnienie Listu intencyjnego określającego wstępne warunki do umowy spółki (list intencyjny) Rekrutacja dedykowana do PES (spotkanie z psychologiem, doradcą zawodowym i biznesowym). Szkolenia ogólne (50 h): Ekonomia społeczna (10h); Uwarunkowania biznesowe (20h); Umiejętności społeczne i predyspozycje (20h). Szkolenia specjalistyczne (30h) - wiedza i umiejętności biznesowe i uniwersalne Szkolenia praktyczne (16h) - wiedza i umiejętności praktyczne w miejscu pracy w PES. Ostateczna kwalifikacja kandydatów do zatrudnienia w PES. Przygotowanie przy wsparciu doradcy SVC prezentacji osobistej Rekomendacja analityka (formularz rekomendacji, arkusze oceny ) Ocena przedsięwzięcia: ocena wniosku o wsparcie kapitałowe poziom II przez Komitet Inwestycyjny - prezentacja wniosku przez doradcę SVC, Wnioskodawcę i analityka Decyzja Komitetu Inwestycyjnego(decyzja KI) Założenie spółki z o.o. i objęcie udziałów przez SVC-S/ Podpisanie umowy o wsparcie, wypłata wsparcia kapitałowego SVC-OS

25 Schemat funkcjonowania Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)
ETAP 3 WDROŻENIE INWESTYCJI Zatrudnienie młodych osób w PES/Utworzenie nowego PES Doradztwo - asysta dla PES Doradztwo psychologiczne i zawodowe dla młodych osób pracujących w PES lub prowadzących nowy PES Monitoring wykorzystania wsparcia kapitałowego i kadrowego (karta monitoringowa Wsparcia kapitałowego i Wsparcia kadrowego) ETAP 4 WYJŚCIE Z INWESTYCJI

26 Stan docelowy po wprowadzeniu innowacji
Wzrost aktywności zawodowej 25 osób (13 kobiet i 12 mężczyzn), bezrobotnej młodzieży powyżej 15 r. ż. z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez funkcjonowanie SVC dla PES jako nowego i skutecznego narzędzia kapitałowego w aktywizacji zawodowej w latach Aktywizacja zawodowa młodzieży Po zakończeniu realizacji Projektu Produkt Finalny będzie stanowił rekomendowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia oraz Polski Związek Funduszy Pożyczkowych mechanizm wspierania rozwoju PES poprzez zastosowanie SVC z jednoczesnym wsparciem ich w zakresie kapitału ludzkiego. Mechanizm wspierania rozwoju PES Mechanizm ten będzie się systematycznie przyczyniał do powstawania nowych PES oraz powstawania nowych miejsc pracy w istniejących i rozwijających się PES. Dopływ nowej kadry – dobrze przygotowanych zawodowo młodych osób wyposażonych w kompetencje kluczowe będące przynajmniej na poziomie zadowalającym, przyczyni się do umocnienia PES i ich wzrostu ekonomicznego, a także ich uniezależnienia od środków publicznych. Powstawanie nowych PES i nowych miejsc pracy

27 Dlaczego warto wprowadzić Produkt Finalny?
W obecnej bardzo trudnej sytuacji gospodarczej PES-y przy odpowiednim wsparciu kapitałowym mogłyby stać się dobrym miejscem aktywizacji zawodowej młodych ludzi powyżej 15–tego roku życia pozostających poza systemem edukacji i/lub rynkiem pracy. Takie rozwiązanie potrzebuje jednak bardzo dobrze funkcjonującego wsparcia w postaci powiązanych ze sobą narzędzi. Utworzenie pierwszego w Polsce Social Venture Capital przewiduje takie elementy wsparcia, które powiązane ze sobą mogą w przyszłości stanowić bardzo dobre narzędzie aktywizujące nie tylko młodych, ale także inne grupy mające problemy z wejściem na rynek pracy.

28 Finansowanie funkcjonowania Produktu Finalnego
Finansowanie odbywać się będzie w oparciu o opracowaną i realizowaną Strategię fundraisingową, która będzie dodatkowym elementem innowacji. Ze względu na innowacyjny charakter przedsięwzięcia wydaje się, że partnerami mogą być: instytucje finansowe, dla których adaptacja rozwiązań tradycyjnych rynków kapitałowych do rynków społecznych, może być interesującym wyzwaniem oraz formą polityki zaangażowania społecznego firmy (Corporate Social Responsibility), 1. fundacje korporacyjne związane z instytucjami finansowymi, dla których ciekawą propozycją może być połączenie programów edukacji finansowej podmiotów ekonomii społecznej oraz beneficjentów tych podmiotów z finansowaniem organizacji, w których znajdą zatrudnienie, lub które będą współtworzyć, 2. istniejące fundusze social venture capital i fundusze social investment, które są zainteresowane działaniami na terenie Europy, a w szczególności Europy Wschodniej. 3.

29 Finansowanie funkcjonowania Produktu Finalnego
Dzięki realizacji Strategii fundraisingowej SVC możliwe będzie pozyskiwanie kapitału przeznaczonego na SVC dla PES. Punkt wyjścia dla jej opracowania stanowi opracowanie „Źródła finansowania polskiego Social Venture Capital” załączone do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (załącznik nr 2). Pozyskiwanie partnerów i sponsorów będzie się odbywać także na drodze mało dziś jeszcze znanych i popularnych w Polsce mechanizmów jak np. crowdfunding. W ramach budowania CSR w firmach, do budowania kapitału SVC będą przystępować podmioty biznesu, zachęcone działaniami promocyjnymi realizowanymi jeszcze w trakcie testowania SVC. Strategia fundraisingowa SVC Dzięki realizacji Strategii fundraisingowej SVC możliwe będzie pozyskiwanie kapitału przeznaczonego na SVC dla PES. Punkt wyjścia dla jej opracowania stanowi opracowanie „Źródła finansowania polskiego Social Venture Capital” załączone do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (załącznik nr 2). Pozyskiwanie partnerów i sponsorów będzie się odbywać także na drodze mało dziś jeszcze znanych i popularnych w Polsce mechanizmów jak np. crowdfunding. W ramach budowania CSR w firmach, do budowania kapitału SVC będą przystępować podmioty biznesu, zachęcone działaniami promocyjnymi realizowanymi jeszcze w trakcie testowania SVC.

30 Odbiorcami innowacji będą:
Etap Osoby pow. 15 roku życia PES testowanie 25 osób powyżej 15 roku życia (13 kobiet i 12 mężczyzn) pozostających ponad 2 lata poza systemem edukacji lub rynkiem pracy z terenu woj. warmińsko-mazurskiego 3 PES-y z woj. warmińsko-mazurskiego, założone przez 25 młodych osób lub istniejące PES-y rozwinięte o działania na rzecz grupy młodych ludzi upowszechnianie i włączanie 5 grup po 5 osób młodych – wizyty studyjne w PES 10 PES-ów z woj. warmińsko-mazurskiego zaproszonych do zapoznania się z efektami wdrożenia SVC w PES docelowo młodzi bezrobotni z woj. warmińsko-mazurskiego i spoza niego PES-y z Polski

31 Użytkownikami innowacji – w wymiarze Użytkowników 1
Użytkownikami innowacji – w wymiarze Użytkowników 1. Produktu pośredniego Wsparcie Kapitałowe PES będą: testowanie 1 Instytucje Otoczenia Biznesu (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”) – operator funduszu, 1 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej – Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida – partner ds. rekrutacji podmiotów ekonomii społecznej upowszechnianie i włączanie 3 Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego – informacja o tym, że fundusz istnieje (otrzymają Opis produktu finalnego oraz Podręcznik procedur udzielania wsparcia SVC) 2 operatorów w Polsce, który przejdą warsztaty, otrzymają know-how (przeszkolenie ok. 16 osób do udzielania wsparcia PES w postaci SVC) docelowo W wymiarze docelowym z nowego narzędzia pracy będzie mogła korzystać każda Instytucja Otoczenia Biznesu zajmująca się wsparciem finansowym PES; ok. 20 OWIES i IOB z Polski otrzyma (otrzymają Opis produktu finalnego oraz Podręcznik procedur udzielania wsparcia SVC)

32 Użytkownikami innowacji – w wymiarze Użytkowników 2
Użytkownikami innowacji – w wymiarze Użytkowników 2. Produktu pośredniego Wsparcie Kadrowe PES będą: testowanie 1 Instytucja Otoczenia Biznesu (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”), 1 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej upowszechnianie i włączanie Powiatowe Urzędy Pracy, OPS-y z woj. warmińsko-mazurskiego produkt otrzymają wszystkie Instytucje Otoczenia Biznesu zainteresowane wsparciem PES z woj. warmińsko-mazurskiego oraz Ośrodków Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, które będą wykorzystywały model jako element przygotowania osób młodych do prowadzenia PES 2 operatorów w Polsce, który przejdą warsztaty, otrzymają know-how (przeszkolenie ok. 16 osób do udzielania wsparcia PES w postaci SVC) docelowo W wymiarze docelowym z nowego narzędzia pracy będzie mógł korzystać każdy Powiatowe Urzędy Pracy, OPS zajmujący się wsparciem osób pozostających poza rynkiem pracy; min. 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy, 100 Powiatowych Urzędów Pracy i OPS z Polski otrzyma (otrzymają Opis produktu finalnego oraz Podręcznik procedur udzielania wsparcia SVC w wersji elektronicznej)

33 Działania, nakłady i zmiany konieczne do zastosowania/ wdrożenia innowacji
Zastosowanie produktu Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: nie wymaga większych zmian organizacyjnych ani prawnych , wdrożenie go nie jest skomplikowane i w dużym stopniu zależy od gotowości instytucji zajmujących się finansowaniem zwrotnym do zaimplementowania tego rozwiązania. Bezwzględnie wymaga jednak: kadry doświadczonej w obsłudze instrumentów zwrotnych, znajomości specyfiki Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz dostępu do kapitału.

34 Jak długo trwa wdrożenie innowacji?
W ocenie Realizatora i ekspertów spełnienie warunków nie przekracza możliwości obecnie istniejących instytucji i organizacji zajmujących się finansowaniem zwrotnym, wymaga pewnego przygotowania zasobów, co szacuje się na max. 2-3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o wdrożeniu innowacji.

35 Jakie zasoby są potrzebne do wdrożenia innowacji?
Organizacja zainteresowana wdrożeniem modelu powinna spełniać następujące trzy warunki: kapitał ludzki w postaci dobrze przygotowanych, doświadczonych pracowników kapitał społeczny kapitał materiałowy, rzeczowy – zaplecze lokalowe, sprzętowe dostęp do źródeł finansowania Operator SVC musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zwrotnymi instrumentami finansowymi. Ponadto powinien dysponować odpowiednimi kapitałami: Warunkiem koniecznym wdrożenia jest istnienie co najmniej 10 PES zainteresowanych rozwojem, gotowych i zdolnych do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. skuteczną rekrutację, wysoki poziom badania deficytów, dobrą kadrę trenerską – doświadczonych doradców i psychologa. W odniesieniu do młodzieży przygotowanej do prowadzenia/zatrudnienia w PES należy zapewnić: Operator SVC musi pozyskać kapitał min. 300 tys. zł na udzielane wsparcie w postaci SVC

36 Produkt Finalny - podsumowanie
Siłą produktu finalnego jest jego kompleksowość – kompatybilność obu produktów pośrednich, co daje większą skuteczność każdego z podproduktów. Opracowana i zastosowana w praktyce Strategia fundraisingowa stanowić będzie niezwykle cenne źródła informacji o realnych możliwościach i skali pozyskiwania środków na SVC dla PES w Polsce i poza nią. Głównym celem Ekonomii Społecznej jest wzmacnianie kapitału ludzkiego – w tym zakresie proponowana innowacja stanowi dobrze przygotowaną, kompleksową i atrakcyjną ofertę, która nie kończy się na szkoleniu, ale prowadzi dalej – przez pomysł, środki finansowe do zatrudnienia. Połączenie potencjału kadrowego z pomysłami i wizją wdrażania nowych rozwiązań biznesowych – ze wsparciem finansowym w formie SVC tworzy spójną ofertę wsparcia PES.

37 Dziękujemy za uwagę! 


Pobierz ppt "Fundacja Fundusz Współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google