Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

2 Priorytet Inwestycyjny 9
Priorytet Inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

3 CEL SZCZEGÓŁOWY I Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: TYP OPERACJI 1 Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. TYP OPERACJI 2: Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych i stworzenie narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwia poprawę jakości tych strategii

4 Cel operacji: Monitorowanie i wyznaczanie kierunków zmian .
Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Perspektywa finansowa 2007 – 2013: Opracowanie i przetestowanie narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – poziom gminny, powiatowy, wojewódzki; Wprowadzenie rozwiązania na obowiązującego porządku prawnego; Utworzenie regionalnych Obserwatoriów Integracji Społecznej. Perspektywa finansowa 2014 – 2020: Opracowanie narzędzia centralnego agregowania danych pochodzących z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; Testowanie narzędzia; Cel operacji: Monitorowanie i wyznaczanie kierunków zmian .

5 Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych i stworzenie narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwia poprawę jakości tych strategii Analiza opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego strategii rozwiązywania problemów społecznych pod kątem jakości i przydatności do realizacji zadań; Stworzenie narzędzia, dzięki któremu samorządy będą mogły zmodyfikować swoje strategie; wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie opracowania (modyfikacji) strategii. Cel operacji: Poprawa jakości lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych i zwiększenie spójności z krajowymi i europejskimi celami włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

6 CEL SZCZEGÓŁOWY II Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego TYP OPERACJI 3 Działania edukacyjne na rzecz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej TYP OPERACJI 4 Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej TYP OPERACJI 5 Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz ngo's TYP OPERACJI 6 Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych TYP OPERACJI 7 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta TYP OPERACJI 8 Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne TYP OPERACJI 9 Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

7 Działania edukacyjne na rzecz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej
studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej; specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego; szkolenia w zakresie superwizji; szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. Działania edukacyjne będą skierowane wyłącznie do pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Pracownicy kluczowi czyli pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej. Cel operacji: Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza ich specjalizacja.

8 W ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dwa konkursy. Departament Wdrażania EFS – IOK, pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Konkurs nr POWR IP /15 - Celem konkursu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Nabór trwał Wnioskodawcy – podmioty wymienione w SZO OP POWER w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna posiadające zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Kwota przeznaczona na konkurs PLN (wsparcie na osobę – specjalizacja I stopnia zł; specjalizacja II stopnia zł). Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3% wartości projektu.

9 Podział na makroregiony:
Dla szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia: makroregion I obejmujący województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, (dla co najmniej 300 osób) makroregion II obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, (dla co najmniej 250 osób) makroregion III obejmujący województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, (dla co najmniej 250 osób) makroregion IV obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie. (dla co najmniej 200 osób) Kwoty przeznaczone na makroregion zł – zł.

10 Kwoty przeznaczone na makroregion od 1 860 000 zł – 2 000 000 zł.
Podział na makroregiony: Dla szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia: makroregion I obejmujący województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, (dla co najmniej 188 osób), makroregion II obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, (dla co najmniej 188 osób), makroregion III obejmujący województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie (dla co najmniej 188 osób), makroregion IV obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie, (dla co najmniej 186 osób), Kwoty przeznaczone na makroregion od zł – zł. W ramach konkursu wyłoniony zostanie tylko jeden projekt dotyczący specjalizacji I stopnia i jeden projekt w zakresie specjalizacji II stopnia w danym makroregionie.

11 Minimalny zakres wsparcia:
potencjał technicznego (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny), przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (szkolenia specjalizacyjnego) przeprowadzenie i pokrycie kosztów rekrutacji uczestników, pokrycie kosztów podróży uczestników, pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników, zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych i podręczników, ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrycie kosztów egzaminu uczestników odpowiednio na I i/lub II stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zebranie od uczestników szkolenia i przesłanie do odpowiedniej komisji egzaminacyjnej wniosków o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganą dokumentacją, zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej słuchaczy, zorganizowanie i pokrycie kosztów uroczystości wręczenia dyplomów, w uzgodnieniu z odpowiednią komisją egzaminacyjną i uzyskaniu jej zgody.

12 Liczba wniosków które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną - 16 na łączną kwotę 29 414 576,97 PLN
MAKROREGION SPECJALIZACJA I makroregion II makroregion III makroregion IV makroregion RAZEM Zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie I st specjalizacji 2 3 4 1 10 II st specjalizacji 6 16

13 Konkurs nr POWR IP /15 Celem konkursu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna dla aspirantów pracy socjalnej. Nabór wniosków od 28 września do 09 października br. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie projektu obejmujący działania edukacyjne na terenie jednego makroregionu, jednak nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. Wyłoniony zostanie jeden projekt dotyczący organizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna i jeden projekt w zakresie studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna w każdym makroregionie. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 500 000,00 PLN. Objęcie wsparciem łącznie co najmniej 129 aspirantów pracy socjalnej, w tym min. 83 aspirantów pracy socjalnej w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna oraz min. 46 aspirantów pracy socjalnej w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna.

14 Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna zostaną zorganizowane i przeprowadzone w systemie niestacjonarnym, dla aspirantów pracy socjalnej, zatrudnionych w jednym z trzech makroregionów: makroregion I – obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko- pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie (co najmniej 41 osób, 23/18), kwota 1 112 403,00 PLN makroregion II – obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, (co najmniej 46 osób, 31/15) kwota 1  ,00 PLN makroregion III – obejmujący województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie. (co najmniej 42 osoby, 29/13) kwota 1  ,00 PLN.

15 Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej Perspektywa finansowa 2007 – 2013: Opracowanie standardów nowych specjalności pracy socjalnej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych, animator społeczności lokalnych. Perspektywa finansowa 2014 – 2020: Wprowadzenie do systemu kształcenia nowych specjalizacji. Cel operacji: przygotowanie pracowników socjalnych do pracy nowymi metodami o charakterze profilaktycznym (asystentura i mediacja socjalna) i aktywizującym (animator społeczności lokalnych) oraz do organizowania usług socjalnych w związku planowanym wzmocnieniem roli tych usług w systemie pomocy społecznej.

16 Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz ngo's Utworzenie ogólnopolskiej platformy współpracy (sieci) z wykorzystaniem istniejących platform współpracy w regionach. Utworzona „sieć” będzie prowadziła działania upowszechniające (w tym doradczo-szkoleniowe) w zakresie tworzenia podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej (CIS i KIS) z wykorzystaniem dobrych praktyk z regionów i rekomendacji dotyczących ich adaptacji. Cel operacji: zwiększenie zakresu i sposobu współpracy Centrów i Klubów Integracji Społecznej z instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi, zwiększenie liczby wspólnych inicjatyw podejmowanych przez te podmioty, a w rezultacie zwiększenia liczby działających Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

17 Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych Działania pojedynczych instytucji – mniejsza skuteczność niż zintegrowane działania różnych polityk. Stworzenie trzech modeli współpracy (w zależności od wielkości gminy) instytucji pomocy i integracji społecznej i podmiotami innych polityk sektorowych np. edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, istotnych z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Pilotaż – 150 jednostek samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). Cel operacji: poprawa jakości usług dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

18 nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. Perspektywa finansowa 2007 – 2013: Opracowanie standardów usług; Opracowanie modeli ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy społecznej; Testowanie opracowanych rozwiązań. Perspektywa finansowa 2014 – 2020: modelowe rozwiązania w zakresie oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu; wsparcie skierowane do 80 ośrodków pomocy społecznej na terenie gmin o różnej liczbie mieszkańców (docelowo 200 ops.); czas realizacji 24 miesiące; Wysokość środków przeznaczonych na realizację – ok ( ) w

19 Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne Stan obecny – instytucje zatrudnienia socjalnego mają ograniczoną możliwość trwałej współpracy w zakresie przygotowania i świadczenia usług społecznych (ograniczenia organizacyjne w zakresie kontraktowania usług przez samorządy lokalne, brak właściwej metodologii przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem do świadczenia usług społecznych, brak woli współpracy poszczególnych instytucji na szczeblu lokalnym itp.). Model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami świadczącymi usługi socjalne. Przygotowanie uczestników Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej do świadczenia usług na rzecz podmiotów pomocy i integracji społecznej. Cel operacji: kompleksowe przygotowanie instytucji zatrudnienia socjalnego do świadczenia usług społecznych, a tym samym do skutecznego włączenia się w system świadczenia usług społecznych określony m.in. w KPPUiWS.

20 Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: centrów i klubów integracji społecznej, agencji usług socjalnych i innych nowopowstających form Działania projektu będą polegały na: wsparciu w regionach uruchomienia procesu nadawania certyfikacji i akredytacji: utworzenie 16 jednostek certyfikacyjnych utworzenie 16 jednostek audytoryjnych utworzenie procedur, w tym elektronicznego systemu składania wniosków o certyfikację Informatyczny bank informacji o podmiotach posiadających certyfikaty, wsparciu CIS i KIS w uzyskaniu minimalnych standardów : - liczba instytucji uzyskujących wsparcie z EFS jednostek; - rezultat : 100 jednostek uzyska akredytacje lub certyfikację. Cel operacji: Pilotażowo wdrożony system akredytacji

21 Priorytet Inwestycyjny 9.4
Ułatwienie dostępu do przystępnych, cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

22 CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań TYP OPERACJI

23 Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań Działania w zakresie przejścia od świadczenia usług w formach instytucjonalnych (stacjonarnych) do usług świadczonych w środowisku: rozwój mieszkalnictwa wspieranego - indywidualnego i grupowego, w tym chronionego jako kierunku realizacji zapewnienia wsparcia w środowisku, a nie placówkach instytucjonalnych. Rozwiązania deinstytucjonalizacji dotyczyć będą w szczególności: wsparcia grup odbiorców o specyficznych potrzebach, m.in. osób z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności, osób z chorobą Alzheimera, osób autystycznych, osób z zespołem Downa. Pilotaż i wypracowanie 8 standarów.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google